Strony internetowe a pliki PDF

Jądrem strony internetowej jest plik napisany w języku HTML (Hypertext Markup Language). Plik HTML na ogół zawiera powiązania z innymi plikami, które mogą pojawiać się na stronie internetowej albo określają sposób jej funkcjonowania i wygląd.

Podczas konwersji strony internetowej na format PDF przekształceniu podlega zarówno plik HTML, jak i powiązane pliki, takie jak obrazy JPEG, pliki Adobe FLA, kaskadowe arkusze stylów, pliki tekstowe, mapy obrazów i formularze.

Powstaje w ten sposób plik PDF, który zachowuje się w sposób zbliżony do oryginalnej strony internetowej. Na przykład w pliku PDF normalnie są uwzględniane i funkcjonują obrazy, hiperłącza, mapy obrazów i większość plików multimedialnych. (Animowane pliki GIF pojawiają się jako obrazy nieruchome — jest wyświetlana ostatnia klatka animacji).

Taki plik PDF funkcjonuje poza tym tak, jak wszystkie inne pliki PDF. Można np. poruszać się po pliku, przewijając lub korzystając z zakładek. Użytkownicy mogą dodawać do niego komentarze, zabezpieczenia, pola formularzy i inne funkcje.

Przygotowując się do konwersji stron internetowych na format PDF, należy rozważyć następujące czynniki mające wpływ na podejście do tego procesu:

 • Jaka ilość materiału zostanie objęta konwersją?

  Aby przekonwertować tylko zaznaczone obszary otwartej strony internetowej, należy użyć modułu PDFMaker z poziomu programu Internet Explorer. Aby przekonwertować na format PDF kilka poziomów wielostronicowej witryny internetowej lub wszystkie z nich, należy posłużyć się programem Acrobat.

 • Czy ze stron internetowych ma zostać utworzony nowy plik PDF czy też przekonwertowane strony będą dołączane do istniejącego pliku PDF?

  Obie operacje można wykonać zarówno w programie Acrobat, jak i przeglądarce Internet Explorer, jednak za pomocą różnych przycisków i poleceń.

Uwaga:

Jeśli użytkownik korzysta z nieazjatyckiej wersji systemu Windows, konwersja chińskich, koreańskich lub japońskich stron internetowych na format PDF wymaga wcześniejszego zainstalowania w systemie pliku obsługi języków azjatyckich. (W ustawieniach konwersji HTML zaleca się wybór odpowiedniego kodowania).

Konwertowanie stron internetowych na pliki PDF w programach Internet Explorer, Google Chrome i Firefox (Windows)

Program Acrobat instaluje pasek narzędziowy Adobe PDF w programach Internet Explorer (w wersji 8.0 lub nowszej), Google Chrome i Firefox. Korzystając z poleceń tego paska, można na różne sposoby konwertować aktualnie wyświetloną stronę internetową do formatu PDF. Na przykład, można skonwertować całą stronę internetową lub zaznaczyć jej obszar. Można też utworzyć plik PDF lub dołączyć skonwertowaną stronę internetową do istniejącego pliku PDF. Pasek narzędziowy ma również dodatkowe polecenia, które inicjują operacje po konwersji, np. dołączenie nowego pliku PDF do nowego e-maila albo wydrukowanie go.

Obejrzyj film pt. Tworzenie plików PDF z przeglądarki internetowej, aby uzyskać dodatkowe informacje.

pasek narzędziowy PDF
Menu na pasku narzędziowym PDF zapewnia łatwy dostęp do funkcji konwertowania i drukowania.

Konwersja strony internetowej do formatu PDF

Aby dokonać konwersji strony internetowej do formatu, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź na stronę internetową.
  • W systemie Windows należy użyć przeglądarki Internet Explorer, Firefox lub Chroma.

  • W systemie Macintosh należy użyć przeglądarki Firefox.

 2. W menu Konwertowanie na pasku narzędziowym Adobe PDF wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć nowy plik PDF z otwartej strony internetowej, wybierz polecenie Konwertuj stronę internetową do PDF. Następnie wybierz lokalizację, wpisz nazwę pliku i kliknij Zapisz.

  • Aby dodać plik PDF utworzony z aktualnie otwartej strony internetowej do istniejącego pliku PDF, wybierz polecenie Dodaj stronę internetową do istniejącego pliku PDF. Następnie odszukaj i zaznacz istniejący plik PDF, po czym kliknij przycisk Zapisz.

  • (Tylko przeglądarki Internet Explorer i Firefox) Aby utworzyć i wydrukować plik PDF z aktualnie otwartej strony internetowej, wybierz polecenie Drukuj stronę internetową. Po zakończeniu konwersji i wyświetleniu okna dialogowego Drukuj wybierz opcje i kliknij przycisk OK.

  • (Tylko przeglądarki Internet Explorer i Firefox) Aby utworzyć plik PDF z aktualnie otwartej strony internetowej i dołączyć go do pustej wiadomości e-mail, wybierz polecenie Konwertuj stronę internetową i e-mail. Następnie wybierz lokalizację, wpisz nazwę pliku PDF i kliknij Zapisz. Po zakończeniu konwersji wpisz odpowiednie informacje w wyświetlonej przez program wiadomości e-mail.

  • Aby otworzyć wyjściowy plik PDF po konwersji (dla dowolnej z tych opcji), wybierz polecenie Zobacz wyniki Adobe PDF.

Uwaga:

Po zainstalowaniu programu Adobe do obsługiwanych przeglądarek zostaje dodana ikona Utwórz PDF. Jeśli nie widzisz ikony Utwórz PDF, wykonaj następujące czynności:

 • W przeglądarce Internet Explorer wybierz polecenie Widok > Paski narzędzi > Pasek narzędziowy Utwórz plik PDF programu Adobe Acrobat.

 • W przeglądarce Firefox wybierz polecenie Narzędzia > Dodatki > Rozszerzenia, a następnie włącz rozszerzenie Adobe Acrobat – Utwórz plik PDF. (Więcej informacji można znaleźć na stronie Włączanie wtyczki Create PDF w przeglądarce Mozilla Firefox).

 • W przeglądarce Google Chrome wybierz menu Dostosuj > Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Rozszerzenia w panelu po lewej stronie. Włącz rozszerzenie Adobe Acrobat – Utwórz plik PDF. (Więcej informacji można znaleźć na stronie Włącz wtyczkę Create PDF w przeglądarce Google Chrome).

Konwertowanie części strony internetowej na format PDF (Internet Explorer i Firefox)

 1. Przeciągnij wskaźnik, aby zaznaczyć tekst i obrazy na stronie internetowej.
 2. Kliknij zaznaczoną zawartość prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Aby utworzyć nowy plik PDF, wybierz Konwertuj do formatu Adobe PDF lub Konwertuj stronę internetową do pliku Adobe PDF (Internet Explorer) lub Konwertuj zaznaczenie do formatu Adobe PDF (Firefox). Następnie wybierz nazwę i lokalizację pliku PDF.

  • Aby dołączyć zaznaczoną zawartość do innego pliku PDF, wybierz polecenie Dołącz do istniejącego pliku PDF (Internet Explorer) lub Dołącz zaznaczenie do istniejącego pliku PDF (Firefox). Następnie odszukaj i zaznacz plik PDF, do którego ma zostać dodane zaznaczenie.

Konwertowanie zaznaczonych obszarów strony internetowej na format PDF (dotyczy programu Internet Explorer)

Korzystając z opcji Zaznacz, można zaznaczyć określone obszary strony internetowej przeznaczone do konwertowania. Ta opcja pozwala przekonwertować istotną zawartość strony internetowej, pomijając zawartość niechcianą, na przykład reklamy.

 1. Na pasku narzędziowym Adobe PDF kliknij Zaznacz (obok Konwertuj).

 2. Podczas przesuwania wskaźnika po stronie internetowej będzie wyświetlana czerwona linia kropkowana. Wskazuje ona obszary strony, które można zaznaczyć. Kliknij obszary, które mają zostać przekonwertowane. Zaznaczone obszary są wyświetlane w niebieskich polach. Aby usunąć zaznaczenie obszaru, kliknij go ponownie.
 3. Kontynuuj konwersję w normalny sposób.
 4. Aby usunąć zaznaczenie wszystkich obszarów i opuścić tryb zaznaczania, ponownie kliknij przycisk Zaznacz.

Konwertowanie połączonej strony internetowej na format PDF

 1. Na otwartej stronie internetowej kliknij tekst łącza prawym przyciskiem myszy i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać połączoną stronę internetową do istniejącego pliku PDF, wybierz polecenie Dołącz obiekt docelowy łącza do istniejącego pliku PDF. Następnie odszukaj i zaznacz istniejący plik PDF, po czym kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby przekonwertować połączoną stronę internetową na nowy plik PDF, wybierz polecenie Konwertuj obiekt docelowy łącza na plik Adobe PDF.

Uwaga:

Menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zawiera też opcje Dołącz do istniejącego pliku PDF i Konwertuj do Adobe PDF. W przypadku wybrania jednej z tych opcji zostanie przekonwertowana otwarta strona internetowa — nie zostanie przekonwertowane zaznaczone łącze.

Konwertowanie stron internetowych na format PDF w programie Acrobat

Choć otwarte strony internetowe można z powodzeniem konwertować na pliki PDF z poziomu przeglądarek Internet Explorer, Google Chrome i Firefox, w przypadku konwertowania z poziomu programu Acrobat dostępnych jest kilka dodatkowych opcji. Użytkownik może np. dołączyć do pliku PDF całą witrynę internetową lub tylko niektóre z jej poziomów.

Konwertowanie strony internetowej do formatu PDF

 1. Wybierz polecenie Plik > Utwórz > PDF ze strony internetowej.  Ewentualnie wybierz opcję Narzędzia > Utwórz PDF > Strona internetowa.

 2. Wprowadź pełną ścieżkę do strony internetowej lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać plik HTML.

 3. Aby zmienić liczbę poziomów witryny internetowej do przekonwertowania, kliknij węzeł Przechwyć wiele poziomów. Wprowadź liczbę poziomów do objęcia konwersją lub zaznacz opcję Pobierz całą witrynę, aby konwersja objęła wszystkie poziomy witryny internetowej.

  Uwaga:

  Niektóre witryny internetowe zawierają setki, a nawet tysiące stron. Konwersja dużej witryny internetowej może spowolnić działanie systemu, a nawet spowodować zajęcie zbyt dużej ilości miejsca na dysku twardym oraz pamięci i wywołać awarię systemu. Z tego względu najlepiej jest pobrać najpierw tylko strony najwyższego poziomu i na podstawie ich zawartości zdecydować o pobieraniu kolejnych.

 4. W przypadku zaznaczenia opcji Pobierz tylko N poziomów należy zaznaczyć jedną lub obie z następujących opcji:

  Z tej samej ścieżki

  Pobierane są tylko strony internetowe podrzędne wobec podanego adresu URL.

  Z tego samego serwera

  Pobierane są tylko strony internetowe zapisane na tym samym serwerze.

 5. Kliknij pozycję Ustawienia/Ustawienia zaawansowane, w razie potrzeby zmień zaznaczone opcje w oknie dialogowym Ustawienia konwersji strony internetowej, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij Utwórz.

  Uwaga:

  W trakcie pobierania stron PDF można je przeglądać, jednak ich edycja jest możliwa dopiero po zakończeniu pobierania.

Nie musisz czekać z wysłaniem kolejnych zgłoszeń do zakończenia konwersji. Gdy dana konwersja jest w toku, możesz skonwertować kolejną stronę do formatu PDF. Zostanie ona dodana do kolejki. O liczbie zgłoszeń w kolejce informuje pole Konwersje oczekujące w oknie dialogowym Stan pobierania.

Dodawanie nie połączonej strony internetowej do istniejącego pliku PDF

Opisana procedura pozwala dołączać strony do zapisywalnego pliku PDF. Jeśli oryginalny plik PDF jest plikiem tylko do odczytu, zostanie utworzony nowy plik PDF — nie zostaną utworzone nowe strony w istniejącym pliku PDF.

 1. W programie Acrobat otwórz istniejący plik PDF (do którego ma zostać dołączona strona internetowa).
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Organizuj strony > Wstaw > Wstaw ze strony internetowej.

 3. Wprowadź adres URL dołączanej strony internetowej i zaznacz opcje (zgodnie z opisem konwertowania stron internetowych na format PDF), a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Po przekonwertowaniu strony na plik PDF zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstaw stronę. Wybierz dokładnie miejsce, w którym chcesz dodać stronę do istniejącego pliku PDF, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie połączonej strony internetowej do istniejącego pliku PDF

 1. Otwórz w programie Acrobat przekonwertowany uprzednio plik PDF. Jeżeli to konieczne, przewiń do strony z hiperłączami do stron, które mają zostać dodane.
 2. Kliknij łącze internetowe prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Dołącz do dokumentu.

  Uwaga:

  Po zakończeniu konwersji łącza do stron internetowych zamieniają się w zwykłe łącza wewnętrzne. Kliknięcie jednego z nich powoduje przejście na stronę PDF, a nie na stronę internetową.

Konwersja połączonej strony internetowej do nowego pliku PDF

 1. Otwórz w programie Acrobat przekonwertowany uprzednio plik PDF. Jeżeli to konieczne, przewiń do strony z hiperłączem, które ma zostać przekonwertowane.
 2. Kliknij łącze internetowe prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz hiperłącze internetowe jako nowy dokument.

Uwaga:

W systemie Windows można w podobny sposób przekonwertować połączoną stronę internetową ze strony internetowej wyświetlonej w przeglądarce Internet Explorer, Google Chrome lub Firefox.

Za pomocą tej procedury można skopiować ścieżkę hiperłącza internetowego do schowka w celu wykorzystania jej do innych celów.

 1. Otwórz w programie Acrobat przekonwertowany uprzednio plik PDF. Jeżeli to konieczne, przewiń do strony z hiperłączami do stron, które mają zostać dodane.
 2. Kliknij łącze prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj położenie łącza.

Zmiana opcji konwersji stron internetowych

Ustawienia konwertowania stron internetowych na format PDF dotyczą procesu konwersji. Nie wpływają natomiast na istniejące pliki PDF.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przeglądarce Internet Explorer, Google Chrome lub Firefox, na pasku narzędziowym Adobe PDF, wybierz polecenie Konwertuj > Preferencje.
  • W programie Acrobat wybierz polecenie Plik > Utwórz > PDF ze strony internetowej, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.
  • W programie Acrobat wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz PDF > Strona internetowa, a następnie kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.
 2. Na zakładce Ogólne zaznacz opcje w sekcjach Ustawienia konwersji i Ustawienia PDF. Kliknij Ustawienia, aby wyświetlić dodatkowe opcje dla wybranego typu pliku.

 3. Na zakładce Układ strony ustaw odpowiednio opcje rozmiaru, orientacji i skalowania strony.

Opcje konwersji stron internetowych

Okno dialogowe Ustawienia konwersji strony internetowej jest dostępne z poziomu przeglądarek Internet Explorer, Google Chrome, Firefox oraz Acrobat.

Zakładka Ogólne

Ustawienia konwersji

Określa ustawienia konwersji dla języka HTML i tekstu. Wybierz typ pliku i kliknij przycisk Ustawienia, aby wybrać właściwości czcionki i inne cechy.

Utwórz zakładki

Powoduje utworzenie oznakowanej zakładki dla każdej przekonwertowanej strony internetowej. Tytuł danej strony (z elementu Title w kodzie HTML) jest przy tym używany jako nazwa zakładki. Jeśli strona nie ma tytułu, nazwa zakładki jest tożsama z adresem URL strony.

Utwórz znaczniki PDF

Przechowuje w pliku PDF strukturę odpowiadającą strukturze HTML stron internetowych. Ta struktura pozwala tworzyć oznakowane zakładki akapitów, elementów list i innych obiektów używających elementów HTML.

Umieść nagłówki i stopki na nowej stronie

Umieszcza nagłówek i stopkę na każdej stronie. Nagłówki służą do wyświetlania tytułu strony, a jeśli nie jest dostępny, adresu URL lub ścieżki pliku strony. Stopki służą do wyświetlania adresu URL lub ścieżki pliku strony internetowej, a także daty i godziny pobrania.

Zakładka Układ strony

Opcje układu strony umożliwiają określenie rozmiarów stron oraz ustawień dotyczących szerokości, wysokości, marginesów i orientacji strony.

Dostępne opcje skalowania:

Skaluj szeroką zawartość, aby zmieścić na stronie

W razie potrzeby powoduje ponowne skalowanie zawartości strony w celu dopasowania do szerokości strony. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, w razie potrzeby rozmiar papieru jest dopasowywany do zawartości strony.

Przełącz na orientację poziomą, jeśli skalowany mniejszy niż

Powoduje zmianę orientacji strony na „Poziomo”, jeżeli nowa wersja strony ma mniej niż określony procent oryginalnego rozmiaru. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest wybrana pionowa orientacja strony.

Ustawienia konwersji HTML

To okno dialogowe zostaje wyświetlone po wybraniu opcji HTML na zakładce Ogólne w oknie dialogowym Ustawienia konwersji strony internetowej i kliknięciu przycisku Ustawienia .

Domyślnie Kodowanie

Umożliwia określenie następujących opcji:

Domyślnie Kodowanie

Powoduje ustawienie kodowania wejściowego tekstu pliku z menu systemów operacyjnych i alfabetów.

Zawsze

Ignoruje kodowanie określone w źródłowym pliku HTML i używa kodowania wskazanego w opcji Domyślne kodowanie.

Gdy strona nie określa kodowania

Używa kodowania określonego w opcji Domyślne kodowanie, tylko jeśli plik źródłowy HTML nie określa typu kodowania.

Ustawienia czcionki określonego języka

Za pomocą tych ustawień można zmienić skrypt języka, krój pisma tekstu podstawowego i podstawowy rozmiar kroju pisma.

Kolory domyślne

Pozwala ustawić domyślne kolory tekstu, tła stron i hiperłączy internetowych. Kliknij przycisk koloru, aby otworzyć paletę, a następnie wybierz kolor. Aby użyć tych kolorów w pliku PDF, zaznacz opcję Wymuś te ustawienia dla wszystkich stron. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, kolory domyślne są stosowane tylko do tych stron, dla których nie określono schematu kolorów.

Zawartość multimedialna

Określa, czy przechwytywanie plików multimedialnych ma zostać wyłączone, czy pliki multimedialne mają być w miarę możliwości osadzane, czy należy tworzyć łącza do plików multimedialnych (takich jak pliki SWF) przy użyciu adresów URL.

Zachowaj tło strony

Opcje tła pozwalają określić, czy w tle stron mają być wyświetlane kolory i obrazy, a w tle komórek tabel - kolory. Po usunięciu zaznaczenia tych opcji przekonwertowane strony internetowe mogą czasami wyglądać inaczej niż w przeglądarce internetowej, ale będą czytelniejsze po wydrukowaniu.

Konwertuj obrazy

Powoduje, że konwersja na format PDF obejmuje wszystkie obrazy.

Podkreśl łącza

Podkreśla tekstowe hiperłącza internetowe na stronach.

Rozwiń bloki z możliwością przewijania

Rozwija bloki z możliwością przewijania tak, aby zawierały kompletne informacje na temat skonwertowanego pliku PDF.

Ustawienia tekstu

Kodowanie wejściowe

Umożliwia ustawienie kodowania wejściowego tekstu dla pliku.

Ustawienia czcionki określonego języka

Za pomocą tych ustawień można zmienić skrypt języka, krój pisma tekstu podstawowego i podstawowy rozmiar kroju pisma.

Kolory domyślne

Pozwala ustawić kolory domyślne tekstu i tła stron. Kliknij przycisk koloru, aby otworzyć paletę, a następnie wybierz kolor.

Podziel wiersze na marginesach

Powoduje wstawianie znaków opcjonalnego końca wiersza w miejscach, gdzie tekst dochodzi do krawędzi obszaru tekstowego na stronie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online