Nakładki hiperłączy i przycisków

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Hyperlinks.

Możesz użyć panelu Hiperłącza lub panelu Przyciski do tworzenia łączy, między innymi do stron internetowych i pozostałych artykułów. Nie wszystkie przyciski i rodzaje hiperłączy są obsługiwane w folio.

Nakładki hiperłączy są obsługiwane tylko w ramkach przewijalnych oraz pokazach slajdów.

Samouczek wideo

Hyperlink Actions (Działania hiperłączy)

Użyj panelu Przyciski, aby utworzyć łącza do serwisów WWW, do innej strony lub do innego artykułu.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, twórz łącza za pomocą panelu Przyciski, a nie panelu Hiperłącza. Panel Przyciski jest bardziej stabilny i oferuje bardziej elastyczne funkcje.

 1. W programie InDesign utwórz obiekt, który ma zostać użyty jako przycisk.

  Przykład: jeśli chcesz, aby przycisk powodował przeskok do serwisu internetowego, utwórz ramkę tekstową lub umieść obraz.

 2. Otwórz panel Przyciski (Okno > Interaktywne > Przyciski), wybierz dany obiekt i kliknij ikonę Konwertuj obiekt na przycisk.

 3. Jako wartość opcji Zdarzenie wybierz „Efekt zwolnienia przycisku”.

  Efekt zwolnienia przycisku to jedyne obsługiwane zdarzenie dotyczące przycisku.

 4. Kliknij znak plus, znajdujący się obok Operacje i wybierz obsługiwaną operację.

  Obsługiwane operacje przycisków

  A. Obsługiwane operacje dla przycisków hiperłączy B. Obsługiwane operacje dla przycisków pokazów slajdów 

  Obsługiwane działania hiperłączy to Przejdź do pierwszej strony, Przejdź do ostatniej strony, Przejdź do poprzedniej strony, Przejdź do adresu URL, Dźwięk, Wideo i Przejdź do strony. Dla pokazów slajdów obsługiwane są operacje Przejdź do następnego stanu, Przejdź poprzedniego stanu oraz Przejdź do stanu.

  Do przeskoczenia do innego artykułu nie używaj działania Idź do miejsca docelowego. Zamiast tego użyj działania Przejdź do adresu URL o formacie „navto”. Więcej informacji podano w dalszej części tego artykułu.

 5. W razie konieczności istnieje możliwość dodania innych operacji przycisków.

  Operacje są odtwarzane jako sekwencja. Jeśli np. pierwsza operacja odtwarza film, a druga wyświetla slajd, w pierwszej kolejności zostaje odtworzony film, a po nim wyświetlony slajd.

 6. Aby zmienić ustawienia hiperłączy, zaznacz obiekt przycisku, a następnie określ ustawienia w panelu Folio Overlays:

  Otwórz w folio

  Wyświetla zawartość w widoku internetowym w przeglądarce. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli tworzysz łącze do takich adresów, jak itms://, mailto: oraz tel:.

  Open in Device Browser (Otwórz w przeglądarce urządzenia)

  Wyświetla zawartość poza aplikacją Viewer, w przeglądarce WWW na urządzeniu mobilnym, np. w mobilnej przeglądarce Safari na iPadzie. Zaznacz opcję Zapytaj, jeśli chcesz, aby po wybraniu łącza przez użytkownika wyświetlone zostało zapytanie.

Aby dodać hiperłącza w programie InDesign, możesz użyć panelu Hiperłącza. Hiperłącza są szczególnie przydatne dla tekstu. Jeśli chcesz, aby hiperłączem była ramka, rozważ użycie panelu Przyciski zamiast panelu Hiperłącza. Przyciski są bardziej wszechstronne i stabilne.

 1. Zaznacz ramkę lub tekst, który chcesz użyć jako hiperłącza.

 2. Otwórz panel Hiperłącza (Okno > Interaktywne > Hiperłącza).

 3. Z menu panelu Hiperłącza wybierz polecenie Nowe hiperłącze.

 4. Usuń zaznaczenie opcji Udostępnione miejsce docelowe.

  Udostępnione miejsce docelowe pozwala nadać nazwę i ponownie użyć hiperłącza, ale w obiegu pracy DPS lepiej jest nie korzystać z tej opcji.

 5. W menu Połącz z określ którąkolwiek z opcji, a następnie kliknij przycisk OK.

  URL

  Dotknięcie hiperłącza adresu URL spowoduje wyświetlenie strony internetowej (http://), aplikacji ze sklepu App Store (itms://), aplikacji ze strony sklepu Amazon Appstore (amzn://) lub inny artykuł (navto://).

  Przykład: http://www.adobe.com

  Tworząc łącza do serwisów internetowych, wpisuj cały adres URL, w tym „http://”.

  Uwaga:

  Podczas łączenia z adresem URL w serwisie iTunes usuń zaznaczenie opcji Otwórz w folio w panelu Folio Overlays. W przeciwnym razie po dotknięciu danego hiperłącza ukaże się komunikat błędu „Nie można otworzyć strony”. I podobnie: jeśli użyjesz formatu itms:// lub amzn://, aby utworzyć łącze do aplikacji ze sklepu, wyłącz opcję Otwórz w folio.

  Hiperłącze navto:// przeskakuje do innego artykułu lub innej strony w tym artykule. Wpisz navto://, a następnie nazwę artykułu, tak jak wyświetlana jest w panelu Folio Builder. Użyj wartości Nazwa artykułu, a nie wartości Tytuł artykułu. Jeśli chcesz dołączyć numer strony, dodaj # wraz z numerem. Pamiętaj jednak, że pierwsza strona to 0, zatem dodanie #2 spowoduje przeskok na stronę 3.

  Przykład: navto://newsarticle

  Przykład: navto://newsarticle#2 (przeskakuje do strony 3)

  E-mail

  Dotknięcie hiperłącza E-mail uruchamia aplikację Mail z wypełnionym polem Do.

  Strona

  Dotknięcie hiperłącza Strona powoduje przeskok do innej strony w danym artykule. Nie używaj tej opcji dla przeskoku do innego artykułu.

  Hiperłącze Zakotwiczenie tekstu nie jest obsługiwane.

 6. Aby zmienić ustawienia hiperłączy, zaznacz obiekty hiperłączy, a następnie określ ich ustawienia w panelu Folio Overlays:

  Otwórz w folio

  Wyświetla zawartość w widoku internetowym w przeglądarce. Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli tworzysz łącze do takich adresów, jak itms://, mailto: oraz tel:.

  Otwórz w przeglądarce urządzenia

  Wyświetla zawartość poza aplikacją Viewer, w przeglądarce WWW na urządzeniu mobilnym, np. w mobilnej przeglądarce Safari na iPadzie. Zaznacz opcję Najpierw zapytaj, jeśli chcesz, aby po puknięciu łącza przez użytkownika, wyświetlone zostało zapytanie. Ta opcja jest wyłączona, jeśli zaznaczono opcję Otwórz w folio.

  Uwaga:

  Ustawienia panelu Folio Overlays są niedostępne w przypadku łączy tekstowych. Nie można zmienić ustawień dla hiperłączy tekstowych; domyślnie jest dla nich włączona opcja Otwórz w folio. Jednak przeglądarka obsługuje wbudowane wyjątki dla niektórych prefiksów adresów, takich jak itms://, tel: oraz mailto:. Dla takich adresów URL jest domyślnie otwierana aplikacja zewnętrzna.

Dodatkowe informacje na temat tworzenia hiperłączy można znaleźć w rozdziale Tworzenie hiperłączy Pomocy programu InDesign CS5/CS5.5.

Artykuły folio przechowywane są na serwerze, zatem nie działa żadne łącze, które określa ścieżkę do pliku programu InDesign. Do tworzenia łączy do innych artykułów użyj formatu „navto”.

Gdy tworzysz przycisk lub hiperłącze, „http://” możesz zastąpić przez „navto://” w polu adresu URL. Następnie określ nazwę artykułu docelowego, która pojawi się w panelu Folio Builder. Użyj wartości Nazwa artykułu, a nie wartości Tytuł artykułu. Prawidłowe formaty składni navto są następujące: navto://[nazwa_artykułu] i navto://[nazwa_artykułu]#n. Dodanie #n określa numer strony. Pierwsza strona w dokumencie ma numer 0, zatem wpisanie #2 spowoduje przeskok do strony 3.

Przeskok do strony 3 innego artykułu

Przykłady navto:

navto://biking

navto://biking#2 (przeskakuje do strony 3 artykułu o rowerach)

Uwaga:

Jeśli użyto wcześniejszej wersji tych narzędzi do utworzenia łącza navto z nazwą folderu lub nazwą artykułu inną niż nazwa artykułu docelowego, łącza będą uszkodzone. Aby naprawić łącza navto, możesz albo zmienić nazwę artykułu (nazwę, nie tytuł), albo dokonać edycji łączy navto, tak by wskazać nazwę artykułu, która pojawia się w panelu Folio Creator.

Wersja 30 zawiera nowe opcje względnego nawigowania po artykułach i stronach. Zwracamy uwagę, że względne formaty navto są obsługiwane tylko w aplikacjach opartych na wersji 30 i nowszych, jednak można używać dowolnych formatów folio (od wersji 20 w górę). Względne łącza navto są obsługiwane w przeglądarkach iOS Viewer, Android Viewer i przeglądarkach do Sklepu Windows, ale nie działają w przeglądarce Desktop Viewer oraz Web Viewer.

Różne formaty polecenia navto://relative umożliwiają przechodzenie do następnego, poprzedniego, pierwszego i ostatniego artykułu oraz resetowanie folio. Na przykład przycisk ze zdefiniowaną akcją navto://relative/first powoduje przejście do pierwszego artykułu w folio. Dozwolone formaty to: first, last, next, previous, current, oraz reset. Można również przechodzić do określonego artykułu według jego względnej pozycji w folio, np. do piątego artykułu.

Przykład: navto://relative/last (przechodzenie do ostatniego artykułu w folio)

Przykład: navto://relative/last#last (przechodzenie do ostatniej strony ostatniego artykułu w folio)

Przykład: navto://relative/4 (przechodzenie do piątego artykułu w folio)

Przykład: navto://relative/4#2 (przechodzenie do trzeciej strony piątego artykułu w folio)

Format „current” jest szczególnie przydatny w nawigowaniu po stronach. Poza opcjami #previous, #next, #first i #last można również używać opcji przechodzenia do konkretnych stron. Np. opcja #3 powoduje przejście do 4. strony artykułu.

Przykład: navto://relative/current#previous (przechodzenie do poprzedniej strony w artykule)

Przykład: navto://relative/current#last (przechodzenie do ostatniej strony w artykule)

Przykład: navto://relative/current#3 (przechodzenie do czwartej strony w bieżącym artykule)

Użyj formatu navto, aby utworzyć przycisk resetujący folio.

Przykład: navto://relative/reset (powoduje przejście do pierwszego artykułu i wyczyszczenie zapamiętanych miejsc w artykułach)

W artykułach z płynnym przewijaniem można przechodzić do określonych pozycji za pomocą wartości dziesiętnych i procentowych.

Przykład: navto://myarticle#3.3 (w artykule z płynnym przewijaniem przechodzenie do miejsca, w którym widać dół strony 4 i górę strony 5)

Przykład: navto://myarticle#50% (przechodzenie do połowy długości artykułu z płynnym przewijaniem)

Aby rozszerzyć możliwości tych funkcji względnej nawigacji navto, można utworzyć nakładkę Zawartość WWW lub artykuł HTML korzystający z interfejsu Reading API. Rozszerzona funkcjonalność może na przykład polegać na wysłaniu do folio zapytania w celu uzyskania informacji takich jak liczba artykułów umieszczonych w folio czy liczba stron w artykule. Informacje te można następnie wyświetlić albo użyć w inny sposób w nakładce lub artykule HTML. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz artykuł New APIs and features in r30 (Nowe interfejsy API i funkcje w wersji 30) w serwisie DPS Developer Center.

Gdy tworzysz hiperłącze lub przycisk w oparciu o adres URL, możesz użyć adresu URL „navto://”, aby dokonać przeskoku do innego artykułu. Navto jest szczególnie przydatne dla przeskoków do artykułów HTML.  

Przeskok do artykułu HTML

Wpisz navto://, a następnie nazwę artykułu HTML (a nie tytuł artykułu).

Przykład: navto://newsarticle

Przeskok do zakotwiczenia w artykule HTML

Nie można przeskoczyć do określonej strony w artykule HTML, ale można przeskoczyć do zakotwiczenia. Aby to zrobić, należy użyć następującego formatu: navto://[nazwa_artykułu]#[nazwa_zakotwiczenia].

Przykład: navto://newsarticle#part4

Uwaga:

Aby zdefiniować zakotwiczenie w pliku HTML, otwórz plik HTML w edytorze tekstu. Przejdź do tekstu, który ma pełnić rolę zakotwiczenia, i umieść go w znaczniku zakotwiczenia, np. „To jest część 4 artykułu”.

Przeskok do artykułu programu InDesign z artykułu HTML

Użyj formatu navto, aby utworzyć hiperłącze z artykułu HTML do artykułu programu InDesign. Przykład:

<a href="navto://newsarticle">Zobacz artykuł</a>

Możesz również przejść do stron wewnątrz artykułu programu InDesign poprzez dodanie numeru strony po nazwie dokumentu. Pierwsza strona dokumentu to 0, druga to 1 i tak dalej. Przykład:

<a href="navto://Cycling#3">Przejdź do strony 4 artykułu o kolarstwie</a>

Przeskok z HTML do HTML

Użyj formatu navto, aby wykonać przeskok z jednego artykułu HTML do drugiego przy pomocy nazwy folderu. Przykład:

<a href="navto://newsarticle">Zobacz artykuł</a>

Możesz utworzyć przyciski umożliwiające przejście do biblioteki, listy sekcji lub ostatniego widoku (przycisk Wstecz). Operacja przycisku może używać dowolnego spośród poniższych formatów goto://:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Te formaty goto:// nie są obsługiwane w starszych (opartych na środowisku AIR) przeglądarkach dla systemu Android. Obecnie macierzysta przeglądarka systemu Android obsługuje tylko formaty „library” i „lastview”.

Jeśli posiadasz konto Enterprise, możesz skorzystać z formatu goto, aby utworzyć łącza z artykułów do zawartości HTML powiązanej z ikonami niestandardowymi. Możesz np. za pomocą aplikacji DPS App Builder wskazać niestandardowe ikony dla opcji Sklep, Pomoc oraz Warunki. Przyciski te pojawią się w bibliotece przeglądarki. Aby utworzyć w artykule przycisk otwierający zawartość HTML dla dowolnej z ikon niestandardowych, należy skorzystać z poniższego formatu:

goto://ApplicationViewState/[etykieta]

Na przykład operacja przycisku goto://ApplicationViewState/Store otwierałaby sklep HTML, podobnie jak w przypadku dotknięcia niestandardowej ikony Sklep w bibliotece.

Za pomocą narzędzia DPS App Builder można tworzyć niestandardowe ikony oraz etykiety. Zobacz Pasek narzędziowy Nawigacja (tylko wersja Enterprise).

Opisane formaty „goto” nie będą działać w przypadku odsyłacza z biblioteki lub pola niestandardowego do innego pola niestandardowego. W takim przypadku należy użyć funkcji API goToState. Zobacz Interfejsy API pakietu DPS: Library and Store.

Możliwe jest utworzenie hiperłącza lub przycisku, który będzie wyświetlać lokalny plik HTML, obraz lub plik PDF w przeglądarce wewnętrznej aplikacji.

 1. Dodaj folder z lokalnym plikiem HTML do folderu HTMLResources.

  Upewnij się, że folder HTMLResources znajduje się w danym folio. Zobacz Importowanie folderu HTMLResources.

 2. Utwórz łącze, aby wyświetlić plik HTML w przeglądarce aplikacji:

  Dokument źródłowy programu InDesign

  W polu adresu URL hiperłącza lub przycisku wpisz ścieżkę bez http://, navto:// lub jakiegokolwiek innego przedrostka. Przykład:

  HTMLResources/Cartoons/train1.html

  Artykuł HTML

  Określ położenie w artykule HTML. Przykład:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>Zobacz rysunkową galerię pociągów</a>

  Na przykład aby utworzyć odwołanie do obrazu PNG, skorzystaj z następującej składni:

  <a href=”../HTMLResources/Cartoons/train2.png”>Zobacz obraz pociągu</a>

  Nakładka Zawartość WWW

  Nakładki Zawartość WWW są zagnieżdżane dwa poziomy niżej niż artykuł HTML. Przykład:

  <a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1.html”>Zobacz rysunkową galerię pociągów</a>

  Uwaga:

  Aby uzyskać najlepsze wyniki, unikaj spacji i specjalnych znaków w nazwach folderów i plików HTML. Jeśli używasz spacji w nazwie folderu lub pliku, zastosuj odpowiedni kod HTML znaku spacji. Na przykład: jeśli używasz folderu o nazwie „Pliki rysunkowe”, zastosuj nazwę „Pliki%20rysunkowe”.

W artykule można utworzyć łącze, które umożliwi wysłanie wiadomości e-mail (mailto:) lub tekstowej (SMS) albo nawiązanie połączenia z numerem telefonu (tel:). Można również tworzyć łącza, które otwierają aplikację YouTube albo piosenkę lub album serwisu iTunes. Więcej informacji na temat formatów wymaganych w przypadku urządzeń z systemem iOS zawiera podręcznik Apple URL Scheme Reference.

Informacje dotyczące tworzenia zaawansowanych łączy poczty elektronicznej (mailto:) można znaleźć w artykule Jamesa Lockmana Sending email and email attachments from DPS publications (j. ang.).

Jeśli podczas tworzenia aplikacji do systemu iOS w narzędziu DPS App Builder zostanie wybrana opcja Optional URL Scheme (Opcjonalny schemat adresu URL), to będzie można tworzyć łącza do tej aplikacji z innych aplikacji lub ze strony WWW wyświetlanej za pomocą mobilnej wersji przeglądarki Safari. Zobacz Panel Szczegóły przeglądarki.

Uwaga:

Tworząc odsyłacz do zewnętrznej aplikacji lub usługi, zaznacz przycisk i wybierz opcję Otwórz w przeglądarce urządzenia w panelu Folio Overlays.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?