Wczytywanie obrazów i tekstur dla filtrów

Niektóre filtry pozwalają wczytywać dodatkowe obrazy, wzbogacające ich działanie (tekstury, mapy przesunięć). Są to między innymi filtry Kredka świecowa, Przemieszczenie, Szkło, Efekty świetlne, Pastele, Texturizer (Dodanie tekstury), Podkład oraz filtry Własne. Nie wszystkie z wymienionych wyżej filtrów w ten sam sposób wczytują obrazy i tekstury.

 1. Wybierz odpowiedni filtr z właściwego podmenu menu Filtry.
 2. W oknie dialogowym filtra z menu podręcznego Tekstura wybierz polecenie Wczytaj teksturę, a następnie odszukaj i otwórz obraz tekstury.

  Wszystkie tekstury muszą być zapisane w formacie programu Photoshop. Większość filtrów odczytuje z plików kolorowych tylko informacje o poziomach szarości.

Określanie opcji tekstury i powierzchni szkła

Filtry Ołówek Conte, Szkło, Pastele, Podkład oraz Texturizer (Dodanie tekstury) posiadają opcje tekstury. Opcje te pozwalają imitować obrazy malowane na różnych podłożach — na przykład na płótnie czy cegłach — lub oglądane przez bloki szkła lub szkło pokryte szronem.

 1. Z menu Filtr wybierz polecenie Artystyczne > Pastele, Artystyczne > Podkład, Zniekształcanie > Szkło, Szkic > Ołówek Conte lub Tekstura > Texturizer (Dodanie tekstury).
 2. W przypadku tekstury wybierz jeden z typów tekstury lub polecenie Wczytaj teksturę, aby użyć pliku Photoshopa.
 3. Przeciągnij suwak Skalowanie w celu zwiększenia lub zmniejszenia detali tekstury.
 4. Przeciągnij suwak Relief (jeżeli jest dostępny), aby dopasować głębokość rzeźby na powierzchni tekstury.
 5. Zaznacz opcję Odwróć, aby zamienić miejscami cienie i światła na teksturze.
 6. W polu Kierunek światła (jeśli jest dostępne) określ kierunek światła padającego na obraz.

Definiowanie obszarów bez zniekształceń

Filtry Przemieszczenie, Ścinanie i Fala z podmenu Zniekształcenie oraz filtr Przesunięcie z podmenu Inne zapewniają kilka metod przetwarzania obszarów niezdefiniowanych (lub niechronionych):

Owijanie

Opcja powoduje wypełnienie niezdefiniowanych obszarów zawartością z przeciwnej strony obrazu.

Powtórz piksele krawędziowe

Opcja pozwala rozszerzyć zasięg kolorów pikseli z krawędzi obrazu w podanym kierunku. Jeśli piksele te mają różne kolory, mogą pojawić się widoczne paski pikseli jednakowego koloru.

Ustaw jako tło (tylko filtr Przesunięcie)

Te opcja pozwala wypełnić zaznaczony obszar bieżącym kolorem tła.

Stosowanie filtra Kurz i rysy.

 1. Wybierz polecenie Filtr > Szum > Kurz i rysy.
 2. Jeśli to konieczne, dostosuj powiększenie, tak aby widoczny był obszar z szumami.
 3. Przeciągnij suwak Próg w lewo do zera, tak aby można było sprawdzić wszystkie piksele w zaznaczeniu lub w całym obrazku.

  Opcja Próg określa różnicę pomiędzy pikselami uwzględnianymi przez filtr.

  Uwaga:

  Suwak Próg zapewnia lepszą kontrolę nad wartościami z zakresu 0–128 (najczęściej używane), niż z zakresu 128–255.

 4. Przeciągnij suwak Promień w lewo lub w prawo albo wpisz w pole tekstowe wartość od 1 do 16 pikseli. Promień decyduje o wielkości obszaru przeszukiwanego pod kątem różnic między pikselami.

  Zwiększenie promienia powoduje rozmycie obrazka. Wybierz najmniejszą wartość, przy której nie występują defekty.

 5. Zwiększaj stopniowo próg, wprowadzając odpowiednie wartości lub przeciągając suwak Próg aż do osiągnięcia maksymalnej wartości, przy której defekty jeszcze się nie pojawiają.

Stosowanie filtra Przemieszczenie

Zaznaczenie jest przesuwane na podstawie wartości koloru z mapy przemieszczenia: 0 określa maksymalne przemieszczenie ujemne, 255 maksymalne przemieszczenie dodatnie, a wartość szarości określona jako 128 nie definiuje żadnego przemieszczenia. Jeśli mapa zawiera jeden kanał, to obraz jest przenoszony wzdłuż przekątnej, zdefiniowanej poprzez stosunek skali poziomej do pionowej. Jeśli mapa zawiera więcej niż jeden kanał, to pierwszy kanał kontroluje przemieszczenie w poziomie, a drugi – przemieszczenie w pionie.

Filtr ten generuje mapę przemieszczenia ze spłaszczonych obrazów zapisanych w formacie Adobe Photoshop. (Z wyjątkiem obrazków w trybie Bitmapa).

 1. Wybierz polecenie Filtr > Zniekształcenie > Przemieszczenie.
 2. Wprowadzić skalę określającą zasięg przemieszczenia.

  Po ustawieniu skali poziomej i pionowej na 100%, największe możliwe przemieszczenie wynosi 128 pikseli (wartość środkowa nie daje żadnego przemieszczenia).

 3. Jeżeli mapa przemieszczenia ma inny rozmiar niż zaznaczenie, to należy określić sposób, w jaki ma zostać dopasowana do obrazu — opcja Rozciągnij, aby dopasować powoduje przeskalowanie mapy, natomiast opcja Sąsiadująco pozwala wypełnić zaznaczenie powtarzającymi się segmentami mapy.
 4. Wybrać opcję Zawijaj lub Powtórz z krawędzi w celu określenia sposobu traktowania obszarów obrazka niezdefiniowanego w procesie zniekształcania.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Wybierz i otwórz mapę przemieszczenia. Obraz zostanie zniekształcony.

Stosowanie filtra Rastrowanie kolorów.

 1. Wybierz polecenie Filtr > Pikslowanie > Rastrowanie kolorów.
 2. Wpisz wartość w pikselach dla maksymalnego promienia punktu rastra z przedziału od 4 do 127.
 3. Wpisz wartość kąta siatki rastra (kąt między linią punktu a poziomą bezwzględną) dla jednego lub kilku kanałów:
  • Dla obrazów w skali szarości użyj tylko kanału 1.

  • Dla obrazów RGB użyj kanałów 1, 2 i 3, które odnoszą się do kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego.

  • Dla obrazów CMYK użyj wszystkich czterech kanałów, które odnoszą się do niebieskozielonego, karmazynowego, żółtego i czarnego kanału.

  • Kliknij Domyślne, aby przywrócić wszystkim kątom siatki rastra ich wartości domyślne.

 4. Kliknij przycisk OK.

Stosowanie filtra Wyciągnięcie.

 1. Wybierz polecenie Filtr > Stylizacja > Wyciągnięcie.
 2. Wybierz typ obiektu trójwymiarowego:
  • Typ Prostopadłościany — są tworzone obiekty z kwadratową ścianką czołową i czterema ściankami bocznymi. Aby wypełnić przód każdego bloku uśrednionym kolorem z tego bloku, należy zaznaczyć opcję Jednolita fasada. Aby wypełnić przód bloku obrazkiem, należy wyłączyć opcję Jednolita fasada.

  • Typ Piramidy — są tworzone obiekty z czterema zbiegającymi się ściankami trójkątnymi.

 3. W polu Wielkość wpisać wartość określającą długość boków u podstawy (od 2 do 255).
 4. W polu Głębia wpisać wartość określającą, jak wysoko najwyższe obiekty mają „wystawać” z ekranu (od 1 do 255).
 5. Zaznaczyć opcję głębi:
  • Losowo — blokom lub piramidom są przypisywane wysokości losowe.

  • W oparciu o poziom — każdemu obiektowi jest przypisywana głębokość zależna od jego jasności (obiekty jasne są bardziej wysunięte niż ciemne).

 6. Zaznaczyć opcję Maskuj niekompletne bryły, aby ukryć obiekty rozciągające się poza zaznaczenie.

Stosowanie filtra Obrysowanie konturów

 1. Wybierz polecenie Filtr > Stylizacja > Obrysowanie konturów.
 2. Wybierz opcję Krawędź, aby obrysować obszary w zaznaczeniu: Dolna — obrys pojawia się tam, gdzie jasność pikseli jest niższa od ustalonego poziomu; Górna — tam, gdzie przekroczy ona ustalony poziom.
 3. Wpisz wartość progu (Poziomu) określającego wartości koloru (poziom tonalny); od 0 do 255. Sprawdź jakie wartości zapewniają najlepsze szczegóły obrazu.

  Aby wybrać kolor do obrysowania, można użyć panelu Informacje w trybie Skala szarości. Następnie wpisz wybraną wartość w polu tekstowym Poziom.

Tworzenie filtra Własny

 1. Wybierz polecenie Filtr > Inne > Własny. W oknie dialogowym Własny jest wyświetlana siatka pól tekstowych, w których można wprowadzać wartości liczbowe.
 2. Zaznacz środkowe pole tekstowe, które odpowiada wartości piksela wyjściowego. Wprowadź wartość, o jaką pomnożona ma zostać jasność tego piksela: od –999 do +999.
 3. Zaznacz pole tekstowe odpowiadające sąsiedniemu pikselowi. Wprowadź wartość, o jaką ma zostać pomnożona pozycja tego piksela.

  Aby na przykład pomnożyć jasność piksela z prawej strony bieżącego piksela przez 2, wpisz 2 w pole bezpośrednio po prawej stronie środkowego pola tekstowego.

 4. Powtórz kroki 2 i 3 dla wszystkich pikseli z sąsiedztwa, których ma dotyczyć ta operacja. Nie wszystkie pola tekstowe muszą być wypełnione.
 5. W polu Skala należy wpisać liczbę, przez którą ma być podzielona suma jasności pikseli biorących udział w operacji.
 6. W polu Przesunięcie wprowadź liczbę, która ma być dodana do wyniku.
 7. Kliknij przycisk OK. Filtr własny zostanie zastosowany do całego obrazu, piksel po pikselu.

  Przyciski Zapisz i Wczytaj służą do zachowywania i powtórnego zastosowania filtrów specjalnych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online