Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop.

Obieg pracy przy animacji klatek

W programie Photoshop do tworzenia klatek animacji służy panel Oś czasu. Każda klatka stanowi konfigurację warstw.

Uwaga:

Animacje można tworzyć także za pomocą osi czasu i klatek kluczowych. Zobacz Tworzenie animacji z osią czasu.

Obieg pracy przy animacji klatek w programie Photoshop
Ilustracja animacji Rysunek roweru znajduje się na osobnej warstwie; w poszczególnych klatkach animacji warstwa przyjmuje inne położenie.

Aby utworzyć animację klatkową w programie Photoshop, skorzystaj z następującego, ogólnego planu pracy.

Otwórz nowy dokument

Jeśli nie są jeszcze widoczne, otwórz panele Oś czasu i Warstwy. Panel Oś czasu musi być w trybie animacji klatek. Kliknij strzałkę w dół na środku panelu Oś czasu, wybierz polecenie Utwórz animację klatek i kliknij przycisk obok strzałki.

Dodaj warstwę lub przekonwertuj warstwę Tło

Ponieważ warstwy Tło nie można animować, trzeba dodać nową warstwę lub przekonwertować tło na zwykłą warstwę. Zobacz Konwersja tła i warstw.

Dodaj zawartość do animacji

Jeżeli animacja zawiera kilka niezależnie animowanych obiektów lub jeżeli chcesz zmienić kolor obiektu albo całkowicie wymienić zawartość klatki, to utwórz obiekty na osobnych warstwach.

Dodaj klatkę w panelu Oś czasu

Zaznacz klatkę

Edytuj warstwy zaznaczonej klatki

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wyświetl lub ukryj warstwy.

 • Zmień położenie obiektów lub warstw, aby zawartość się poruszała.

 • Zmień krycie warstw, aby zawartość pojawiała się lub znikała.

 • Zmień tryb mieszania warstw.

 • Dodaj style warstw.

  Program Photoshop zapewnia wiele narzędzi pozwalających zachować te same parametry warstwy w różnych klatkach. Zobacz Ujednolicanie właściwości warstwy w klatkach animacji.

Dodaj kolejne klatki i odpowiednio edytuj warstwy

Liczba możliwych do utworzenia klatek jest ograniczona tylko przez ilość pamięci dostępnej dla programu Photoshop.

Panel zawiera polecenie Wygeneruj klatki pośrednie, które pozwala generować klatki obrazujące pośrednie zmiany wyglądu między dwiema wybranymi klatkami. Polecenie to pozwala szybko tworzyć takie animacje, jak przesuwanie obiektu na ekranie czy stopniowe pojawianie się lub zanikanie obiektu. Zobacz Generowanie klatek pośrednich.

Ustaw opóźnienie klatek i opcje zapętleń

Z każdą ramką można skojarzyć pewne opóźnienie. Można też zdefiniować pętlę, która będzie powodowała, że animacja zostanie odtworzona zadaną liczbę razy lub będzie odtwarzana w sposób ciągły. Zobacz Określanie opóźnienia w animacjach klatkowych oraz Określanie opcji pętli w animacjach klatkowych.

Wyświetlanie podglądu animacji

Za pomocą opcji w panelu Oś czasu można odtwarzaj animację już podczas jej tworzenia. Potem użyj polecenia Zapisz dla Internetu, aby wyświetlić podgląd animacji w przeglądarce internetowej. Zobacz Podgląd zoptymalizowanych obrazów w przeglądarce internetowej.

Zoptymalizuj animację pod kątem przyszłej efektywności pobierania

Zapisywanie animacji

Są dostępne różne opcje zapisywania animacji klatek:

 • Zapisz jako animowany plik GIF za pomocą polecenia Zapisz dla Internetu.

 • Polecenie zapisania w formacie programu Photoshop (PSD) umożliwia późniejsze kontynuowanie pracy z animacją.

 • Jest również możliwe zapisanie sekwencji obrazów, filmu QuickTime oraz odrębnych plików. Zobacz też Eksportowanie plików wideo lub sekwencji obrazów.

Dodawanie klatek do animacji

Dodawanie klatek jest pierwszym etapem tworzenia animacji. Jeśli obraz jest otwarty, panel Oś czasu wyświetla ten obraz jako pierwszą klatkę nowej animacji. Każda klatka dodana do animacji wygląda początkowo jak klatka umieszczona bezpośrednio przed nią. Następnie klatkę można zmieniać, używając panelu Warstwy.

 1. Panel Oś czasu musi być w trybie animacji klatek.

 2. Kliknij przycisk Powiel zaznaczone klatki .

Zaznaczanie klatek animacji

Przed rozpoczęciem pracy nad klatką należy zaznaczyć ją jako klatkę bieżącą. Zawartość klatki bieżącej jest wyświetlana w oknie dokumentu.

W przypadku zaznaczenia wielu klatek w panelu Oś czasu jest wyświetlana tylko bieżąca klatka. Miniaturki zaznaczonych klatek są podświetlone. Klatka bieżąca jest oznaczona wąską obwiednią wokół miniaturki.

Zaznaczanie jednej klatki animacji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Oś czasu:

  • Kliknij klatkę.

  • Aby zaznaczyć kolejną klatkę w sekwencji jako klatkę bieżącą, kliknij przycisk Wybierz następną klatkę .

  • Aby zaznaczyć poprzednią klatkę w sekwencji jako klatkę bieżącą, kliknij przycisk Wybierz poprzednią klatkę .

  • Aby zaznaczyć pierwszą klatkę w sekwencji jako klatkę bieżącą, kliknij przycisk Wybierz pierwszą klatkę .

Zaznaczanie wielu klatek animacji

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Oś czasu:

  • Aby zaznaczyć klatki sąsiadujące ze sobą, kliknij kolejną klatkę z wciśniętym klawiszem Shift. Następna klatka i wszystkie klatki pomiędzy nią a klatką pierwszą zostaną dodane do zaznaczenia.

  • Aby zaznaczyć kilka klatek rozmieszczonych w różnych miejscach animacji, klikaj kolejne klatki z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Mac OS), dodając je do zaznaczenia.

  • Aby zaznaczyć wszystkie klatki, z menu panelu wybierz opcję Zaznacz wszystkie klatki.

  • Aby usunąć klatkę z zaznaczenia, kliknij ją wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Edytowanie klatek animacji

 1. W panelu Oś czasu zaznacz przynajmniej jedną klatkę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby edytować zawartość obiektów w klatkach animacji, posłuż się panelem Warstwy, modyfikując warstwy obrazu mające wpływ na tę klatkę.
  • Aby zmienić położenie obiektu w klatce animacji, zaznacz warstwę zawierającą ten obiekt na panelu Warstwy i przeciągnij ją na nowe miejsce.

  Uwaga:

  Można zaznaczać i przesuwać wiele klatek naraz. Przeciągnięcie klatek, które nie leżą obok siebie, spowoduje umieszczenie ich w nowym miejscu jedna za drugą.

  • Aby odwrócić kolejność klatek animacji, z menu panelu wybierz polecenie Odwróć klatki.

  Uwaga:

  Nie muszą to być klatki następujące po sobie. Można odwrócić dowolne zaznaczone klatki.

  • Aby usunąć zaznaczone klatki, z menu panelu Oś czasu wybierz polecenie Usuń klatkę lub kliknij ikonę Usuń , a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie. Można także przeciągnąć zaznaczoną klatkę na ikonę Usuń.

Ujednolicanie właściwości warstwy w klatkach animacji

Przyciski ujednolicania (Ujednolić położenie warstwy, Ujednolić widoczność warstwy oraz Ujednolić styl warstwy), dostępne na panelu Warstwy, określają sposób, w jaki zmiany atrybutów aktywnej klatki animacji wpływają na inne klatki na tej samej warstwie. Po włączeniu przycisku ujednolicania dany atrybut będzie zmieniany na wszystkich klatkach aktywnej warstwy. Gdy przycisk jest wyłączony, zmiany obowiązują tylko dla aktywnej klatki.

Opcja Wybierz klatkę 1 na panelu Warstwy również określa sposób, w jaki zmiany atrybutów pierwszej klatki wpływają na inne klatki na tej samej warstwie. Gdy opcja ta jest zaznaczona, to zmiana atrybutu w pierwszej klatce spowoduje, że wszystkie klatki na aktywnej warstwie zmienią się zgodnie z pierwszą (z zachowaniem już istniejącej animacji).

Ujednolicanie właściwości warstwy

 1. W panelu Oś czasu zmień atrybut na jedną klatkę.

 2. Kliknij przycisk Ujednolić położenie warstwy , Ujednolić widoczność warstwy  lub Ujednolić styl warstwy  w panelu Warstwy, aby zmieniony atrybut obowiązywał dla wszystkich pozostałych klatek na aktywnej warstwie.

Propagowanie klatki 1

 1. Na panelu Warstwy wybierz opcję Propaguj klatkę 1.
 2. W panelu Oś czasu zmień atrybut na pierwszą klatkę.

  Zmieniony atrybut zostanie zastosowany (w sposób względny) do wszystkich kolejnych klatek na warstwie.

Uwaga:

Klatki można również propagować, zaznaczając grupę kolejnych klatek na warstwie z wciśniętym klawiszem Shift i zmieniając atrybut w jednej z zaznaczonych klatek.

Pokazywanie lub ukrywanie przycisków ujednolicania warstwy

 1. Z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Opcje animacji, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

  Automatycznie

  Wyświetla przyciski ujednolicania warstw, gdy jest otwarty panel Oś czasu.

  Zawsze pokazuj

  Wyświetla przyciski ujednolicania warstw niezależnie od tego, czy panel Oś czasu jest otwarty czy zamknięty.

  Zawsze ukrywaj

  Ukrywa przyciski ujednolicania warstw niezależnie od tego, czy panel Oś czasu jest otwarty czy zamknięty.

Kopiowanie klatek z właściwościami warstw

Aby zrozumieć, co dzieje się podczas kopiowania i wklejania klatki, należy przyjąć, że klatka jest powieloną wersją obrazu z określoną konfiguracją warstw. Podczas kopiowania klatki kopiowana jest konfiguracja warstw (włącznie z ustawieniami widoczności, położenia i innych właściwości każdej warstwy). Podczas wklejania klatki, opisana konfiguracja warstw jest stosowana do klatki docelowej.

 1. W panelu Oś czasu zaznacz przynajmniej jedną klatkę, którą chcesz skopiować.

 2. Z menu panelu wybierz polecenie Kopiuj klatki.
 3. Zaznacz klatkę lub klatki docelowe animacji (bieżącej lub innej).
 4. Z menu panelu wybierz polecenie Wklej klatki.
 5. Wybierz metodę wklejania:

  Zastąp klatki

  Zaznaczone klatki są zastępowane klatkami skopiowanymi. Nie są dodawane nowe warstwy. Właściwości każdej z istniejących warstw w klatkach docelowych są zastępowane właściwościami skopiowanych warstw. Przy wklejaniu klatek pomiędzy obrazami, do obrazu są dodawane nowe warstwy, ale w nowych klatkach widoczne są tylko warstwy wklejone (istniejące warstwy zostają ukryte).

  Wklej nad zaznaczeniem

  Zawartość wklejanych klatek jest dodawana w postaci nowych warstw obrazu. Przy wklejaniu klatek do tego samego obrazu liczba warstw obrazu podwaja się. W klatkach docelowych widoczne są nowe wklejone warstwy, a warstwy oryginalne zostają ukryte. W klatkach innych niż docelowe, nowe warstwy wklejone pozostają ukryte.

  Wklej przed zaznaczeniem lub Wklej po zaznaczeniu

  Skopiowane klatki są dodawane przed klatką docelową lub po niej. Przy wklejaniu klatek pomiędzy obrazami do obrazu są dodawane nowe warstwy, ale w nowych klatkach widoczne są tylko warstwy wklejone (istniejące warstwy zostają ukryte).

 6. (Opcjonalnie) Aby połączyć wklejone warstwy na panelu Warstwy, wybierz opcję Połącz dodane warstwy.

  Ta opcja działa tylko w przypadku wklejania klatek do innego dokumentu. Wybierz ją, jeśli wklejone warstwy będą przesuwane jako jeden obiekt.

 7. Kliknij przycisk OK.

Generowanie klatek pośrednich

Angielski odpowiednik terminu wtrącanie, czyli „tweening”, wywodzi się od terminu "in betweening", który w żargonie specjalistów oznacza tworzenie klatek pośrednich. Technika generowania klatek pośrednich (interpolacja) znacznie skraca czas potrzebny do tworzenia efektów animacji, takich jak stopniowe wyświetlanie i wygaszanie obiektów czy przesuwanie elementów w kadrze. Wygenerowane klatki pośrednie mogą być edytowane oddzielnie.

Polecenie Generuj klatki pośrednie służy do automatycznego dodawania lub modyfikowania serii klatek umieszczonych pomiędzy dwiema istniejącymi klatkami, poprzez równomierne zróżnicowanie atrybutów warstw (położenie, krycie lub parametry efektów) nowych klatek tak, by wywołać wrażenie ruchu. Na przykład, aby wygasić warstwę, należy ustawić jej krycie w klatce początkowej na 100%, a w klatce końcowej na 0%. Po wygenerowaniu klatek pośrednich, krycie warstwy będzie stopniowo zmniejszane w kolejnych klatkach.

Generowanie klatek pośrednich w programie Photoshop
Stosowanie funkcji generowania klatek pośrednich do animowania położenia tekstu

 1. Aby zastosować generowanie klatek pośrednich do określonej warstwy, zaznacz ją na panelu Warstwy.
 2. Zaznaczyć jedną ramkę lub kilka ramek jedna za drugą.
  • Jeśli zaznaczono jedną klatkę, to należy określić, czy ma to być klatka przed, czy za klatkami pośrednimi.

  • Jeśli zaznaczono dwie klatki umieszczone obok siebie, to nowe klatki zostaną umieszczone pomiędzy nimi.

  • Jeśli zaznaczono więcej niż jedną klatkę, to klatki pomiędzy pierwszą zaznaczoną klatką i ostatnią zaznaczoną klatką zostaną zastąpione nowymi klatkami.

  • Jeśli zaznaczona zostanie pierwsza i ostatnia klatka animacji, to klatki zostaną potraktowane jak klatki umieszczone jedna za drugą, a klatki pośrednie zostaną umieszczone za klatką ostatnią. (Metoda ta jest wygodna przy wielokrotnych pętlach w animacji.)

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Oś czasu kliknij przycisk Wygeneruj klatki pośrednie.

  • Z menu panelu wybierz polecenie Wygeneruj klatki pośrednie.

 4. Określ warstwę lub warstwy, które mają być zmienione w dodawanych klatkach:

  Wszystkie warstwy

  Zmieniane będą wszystkie warstwy zaznaczonej klatki.

  Wybrana warstwa

  Będzie zmieniana tylko aktualnie zaznaczona warstwa.

 5. Określ zmienne atrybuty warstwy:

  Położenie

  Zmiana będzie dotyczyć położenia warstwy. Położenie warstwy w kolejnych klatkach będzie zmieniane stopniowo, od położenia określonego w pierwszej klatce do położenia określonego w ostatniej.

  Krycie

  Zmiana będzie dotyczyć krycia. Krycie w kolejnych klatkach będzie zmieniane stopniowo, od krycia określonego w pierwszej klatce do krycia określonego w ostatniej.

  Efekty

  Zmiana będzie dotyczyć efektów warstwy. Ustawienia efektów w kolejnych klatkach będą zmieniane stopniowo, od ustawień określonych dla pierwszej klatki do ustawień określonych dla ostatniej.

 6. Jeśli w kroku 2 zaznaczono jedną klatkę, należy określić miejsce dodania klatek. Służy do tego menu Wygeneruj klatki pośrednie:

  Następna klatka

  Klatki będą dodawane pomiędzy zaznaczoną klatką i klatką umieszczoną za nią. Ta opcja jest niedostępna, gdy w panelu Oś czasu jest zaznaczona pierwsza klatka.

  Pierwsza klatka

  Klatki będą dodawane pomiędzy ostatnią klatką i pierwszą klatką. Ta opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że w panelu Oś czasu jest zaznaczona ostatnia klatka.

  Poprzednia klatka

  Klatki będą dodawane pomiędzy zaznaczoną klatką i klatką umieszczoną przed nią. Ta opcja nie jest dostępna, gdy w panelu Oś czasu jest zaznaczona ostatnia klatka.

  Ostatnia klatka

  Klatki będą dodawane pomiędzy pierwszą klatką i ostatnią klatką. Ta opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że w panelu Oś czasu jest zaznaczona pierwsza klatka.

 7. Wprowadź wartość w polu Klatki do dodania lub zmień liczby w klatkach za pomocą strzałek w górę i w dół. (Ta opcja jest niedostępna, jeżeli zaznaczono więcej niż dwie klatki).
 8. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie nowej warstwy dla każdej klatki

Polecenie Dodaj nową warstwę dla każdej nowej klatki automatycznie dodaje nową warstwę widoczną w nowej klatce, ale ukrytą we wszystkich innych klatkach. Opcja ta pozwala zaoszczędzić sporo czasu, zwłaszcza podczas tworzenia animacji wymagających dodawania nowych elementów wizualnych do wszystkich klatek.

 1. Wybierz opcję Utwórz nową warstwę dla każdej nowej klatki z menu panelu Oś czasu.

  O zaznaczeniu opcji informuje znacznik.

Ukrywanie warstw w klatkach animacji

Nowoutworzona warstwa jest domyślnie widoczna we wszystkich klatkach animacji.

 • Aby wyświetlać nowe warstwy tylko w aktywnych klatkach, należy usunąć zaznaczenie opcji Nowe warstwy widoczne we wszystkich klatkach w menu panelu Oś czasu.

 • Aby ukryć warstwę w określonej klatce, zaznacz tę klatkę i ukryj odpowiednią warstwę w panelu Warstwy.

Określanie opóźnienia w animacjach klatkowych

Opóźnienie, czyli czas, przez jaki wyświetlana jest klatka, można ustawiać dla pojedynczych klatek lub dla wielu klatek w animacji. Czas opóźnienia jest wyświetlany w sekundach. Ułamki sekund są wyświetlane w postaci dziesiętnej. Na przykład, jedna czwarta sekundy jest określona jako 0,25. Jeśli ustawi się opóźnienie bieżącej klatki, to wartość ta zostanie zapamiętana i będzie stosowana do kolejno tworzonych klatek.

 1. Zaznacz przynajmniej jedną klatkę w panelu Oś czasu.

 2. Kliknij wartość Opóźnienie pod zaznaczoną klatką, aby wyświetlić menu podręczne.
 3. Określ czas opóźnienia:
  • Wybierz wartość z wysuwanego menu. (Ostatnia z używanych wartości jest widoczna na dole menu.)

  • Wybierz opcję Inna, wpisz wartość w oknie Ustaw opóźnienie klatki i kliknij OK. Jeśli zaznaczono kilka klatek, to określenie wartości opóźnienia dla jednej z zaznaczonych klatek jest stosowane do wszystkich klatek.

Wybieranie opcji zwalniania klatek

Opcja znikania klatek decyduje o tym, czy klatka bieżąca ma zniknąć przed wyświetleniem klatki następnej. Opcja znikania jest określana dla animacji z przezroczystym tłem, w której klatka bieżąca może być widoczna spod obszarów przezroczystych klatki następnej.

Opcje znikania klatek w programie Photoshop
Opcje znikania klatek

A. Klatka z przezroczystym tłem i zaznaczoną opcją Przywróć do tła B. Klatka z przezroczystym tłem i opcją Nie rozmieszczaj 

Ikona metody znikania wskazuje, czy dla klatki ustawiono opcję Nie rozmieszczaj  czy Rozmieść . Ikony nie są wyświetlane, jeśli opcja znikania jest ustawiona na Automatycznie.

 1. Zaznacz wybrane klatki, dla których chcesz ustawić opcje znikania.
 2. Kliknij miniaturkę klatki prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), aby wyświetlić menu kontekstowe Opcja znikania.
 3. Wybierz opcję znikania:

  Automatycznie

  Opcja znikania klatki bieżącej jest wybierana automatycznie, jeśli klatka następna zawiera warstwy przezroczyste. W przypadku większości animacji, domyślna opcja Automatycznie daje pożądane rezultaty.

  Uwaga:

  Aby zachować klatki zawierające przezroczystość, zaznacz opcję Automatyczne usuwanie, gdy korzystasz z opcji optymalizacji „Usuwanie nadmiarowych pikseli”.

  Nie rozmieszczaj

  W czasie wyświetlania klatki następnej klatka bieżąca nie znika. Klatka bieżąca (i klatki poprzednie) mogą być widoczne pod przezroczystymi obszarami klatek następnych. Gdy jest używana opcja Nie usuwaj, animację należy przejrzeć w przeglądarce.

  Rozmieść

  Przed wyświetleniem klatki następnej, klatka bieżąca znika całkowicie. Wyświetlana jest tylko jedna klatka, a klatka bieżąca nie jest widoczna spod przezroczystych obszarów klatki następnej.

Określanie opcji pętli w animacjach klatkowych

Zaznaczenie opcji pętli pozwala określić, ile razy sekwencja animacji ma być potwarzana podczas odtwarzania.

 1. Kliknij pole wyboru opcji powtarzania w lewym dolnym rogu panelu Oś czasu.

 2. Wybierz liczbę powtórzeń: Jednokrotnie, 3 razy, Bez ograniczeń lub Inne.
 3. Jeśli wybrana została opcja Inne, wpisz odpowiednią wartość w oknie dialogowym Ustaw liczbę powtórzeń i kliknij OK.

  Uwaga:

  Opcje powtarzania można także ustawić w oknie dialogowym Zapisz dla Internetu. Więcej informacji zawiera rozdział Omówienie funkcji zapisywania dla Internetu i urządzeń.

Usuwanie całej animacji

 1. Z menu panelu Oś czasu wybierz polecenie Usuń animację.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online