Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop CC nie jest dostępny osobno w wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended zostały dodane do programu Photoshop CC.

Otwieranie lub importowanie pliku wideo

W programie Photoshop można bezpośrednio otwierać pliki wideo lub dodawać zawartość wideo do otwartego dokumentu. Gdy importuje się materiał wideo, odniesienia do klatek umieszczane są na warstwie wideo.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby bezpośrednio otworzyć plik wideo, wybierz polecenie Plik > Otwórz.

  • Aby zaimportować materiał wideo do otwartego dokumentu, wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Nowa warstwa wideo z pliku.

 2. W oknie dialogowym Otwórz znajduje się menu Pliki typu (Windows) lub Włącz (Mac OS). Wybierz z niego opcję Wszystkie dokumenty albo Film QuickTime.
 3. Wybierz plik wideo i kliknij Otwórz.

Uwaga:

Materiały wideo można otwierać także bezpośrednio w programie Bridge. W tym celu należy zaznaczyć plik wideo i wybrać polecenie Plik > Otwórz w programie > Adobe Photoshop.

Importowanie sekwencji obrazów

Po zaimportowaniu folderu zawierającego pliki z kolejnymi obrazami w sekwencji, każdy taki obraz staje się w programie Photoshop klatką na warstwie wideo.

 1. Pliki muszą znajdować się w jednym folderze i mieć kolejno ułożone nazwy.

  Folder powinien zawierać tylko te obrazy, które mają zostać użyte jako klatki. Wynikowa animacja będzie bardziej udana, jeśli wszystkie pliki mają takie same wymiary w pikselach. Aby odpowiednio uporządkować klatki animacji, nazwij pliki w kolejności alfabetycznej albo liczbowej. Na przykład: plik001, plik002, plik003, itd.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby bezpośrednio otworzyć sekwencję obrazów, wybierz polecenie Plik > Otwórz.

  • Aby zaimportować sekwencję obrazów do otwartego dokumentu, wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Nowa warstwa wideo z pliku.

 3. W oknie dialogowym Otwórz przejdź do folderu zawierającego sekwencję plików.
 4. Zaznacz jeden plik, zaznacz opcję Sekwencja obrazów i kliknij Otwórz.

  Uwaga:

  Zaznaczenie więcej niż jednego pliku w sekwencji spowoduje, że opcja Sekwencja obrazów stanie się niedostępna.

 5. Określ szybkość odtwarzania i kliknij przycisk OK.

Umieszczanie materiału wideo lub sekwencji obrazów

Aby podczas importowania wideo lub sekwencji obrazów do dokumentu w programie Photoshop przekształcać zawartość, użyj polecenia Umieść. Po umieszczeniu, klatki wideo zostaną zgrupowane w obiekcie inteligentnym. Gdy materiał wideo jest zawarty w obiekcie inteligentnym, można przechodzić między klatkami za pomocą panelu Animacja oraz stosować filtry inteligentne.

Uwaga:

Na klatkach wideo zawartych w obiekcie inteligentnym nie można bezpośrednio malować ani powielać. Można jednak dodać pustą warstwę wideo nad tym obiektem inteligentnym i malować w pustych klatkach. Można również użyć narzędzia Klonowanie z włączoną opcją Próbkuj wszystkie warstwy, aby malować w pustych ramkach. W ten sposób można wykorzystać zawartość wideo z obiektu inteligentnego jako źródło do powielania.

 1. Po otwarciu dokumentu wybierz polecenie Plik > Umieść.

 2. W oknie dialogowym Umieść wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz plik wideo i kliknij polecenie Umieść.

  • Zaznacz jeden plik z sekwencji, zaznacz opcję Sekwencja obrazów i kliknij polecenie Umieść.

  Uwaga:

  Wszystkie pliki z sekwencji muszą znajdować się w jednym folderze.

 3. (Opcjonalnie) Importowaną zawartość można skalować, obracać, przenosić i wypaczać, posługując się punktami kontrolnymi.
 4. Kliknij przycisk Zatwierdź przekształcenia  na pasku opcji, aby umieścić plik.

Uwaga:

Materiał wideo można również umieszczać bezpośrednio z przeglądarki Adobe Bridge. Zaznacz plik i wybierz polecenie Plik > Umieść > W programie Photoshop.

Ponowne wczytywanie materiału filmowego w warstwie wideo

Jeżeli plik źródłowy warstwy wideo zostanie zmodyfikowany w innej aplikacji, program Photoshop na ogół ponownie wczytuje i aktualizuje materiał filmowy, gdy użytkownik otwiera dokument zawierający warstwę wideo odnoszącą się do zmienionego pliku. Jeżeli plik źródłowy zostanie zmodyfikowany, gdy dokument będzie już otwarty, użyj polecenia Wczytaj ponownie klatkę, aby ponownie wczytać i zaktualizować bieżącą klatkę na panelu Animacja. Poruszanie się po warstwie wideo za pomocą przycisków Poprzednia/Następna klatka albo przycisku Odtwarzaj w panelu Animacja również powinno powodować ponowne wczytywanie klatki i aktualizowanie materiału filmowego.

Zastępowanie materiału filmowego w warstwie wideo

Program Photoshop stara się zachować połączenie między plikiem źródłowym a warstwą wideo nawet w przypadku modyfikacji lub przeniesienia tego pliku. Jeśli połączenie zostanie zerwane, dla danej warstwy pojawi się ikona ostrzeżenia  na panelu Warstwy. Aby ponownie połączyć warstwę wideo z plikiem źródłowym, należy skorzystać z polecenia Zastąp materiał filmowy. To polecenie umożliwia również zastąpienie klatek wideo lub sekwencji obrazów na warstwie wideo klatkami z innego materiału filmowego lub z innej sekwencji obrazów.

 1. W panelu Oś czasu lub Warstwy zaznacz warstwę wideo, którą chcesz ponownie połączyć z plikiem źródłowym lub zastąpić inną zawartością.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Zastąp materiał filmowy.
 3. W oknie dialogowym Otwórz wybierz plik wideo lub plik z sekwencji obrazów i kliknij Otwórz.

Interpretowanie materiału wideo

Interpretowanie materiału wideo

Użytkownik może określać, w jaki sposób program Photoshop ma interpretować kolejność pól, kanały alfa i płynność odtwarzania zaimportowanego lub otwartego materiału wideo.

 1. W panelu Oś czasu lub Warstwy zaznacz warstwę wideo, którą chcesz interpretować.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo > Interpretuj materiał filmowy.
 3. W oknie dialogowym Interpretuj materiał filmowy, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby określić sposób interpretacji kanału alfa na warstwie wideo, zaznacz jedną z opcji w sekcji Kanał alfa. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy materiał filmowy zawiera kanał alfa. Jeżeli zaznaczono opcję 'Mnożony - z otoczką', to można wskazać kolor otoczki, z którym mają być wstępnie przemnożone kanały.

  • Aby określić liczbę klatek wideo odtwarzanych na sekundę, wpisz wartość w pole Płynność odtwarzania.

  • Aby włączyć zarządzanie kolorami dla klatek lub obrazów na warstwie wideo, wybierz jeden z profilów z menu Profil kolorów.

Interpretacja kanału alfa w materiałach wideo i sekwencjach obrazów

Materiały wideo i sekwencje obrazów z kanałami alfa mogą być zwykłe lub wstępnie przemnożone. Opracowując materiał wideo lub sekwencję obrazów zawierających kanały alfa, należy określić, w jaki sposób program Photoshop ma interpretować takie kanały. Umożliwi to osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Wstępnie przemnożone obrazy lub materiały wideo po umieszczeniu w dokumencie mogą dawać na pewnych kolorach tła niepożądane efekty aureoli lub refleksów. Użytkownik może wskazać kolor otoczki, tak aby półprzezroczyste piksele były mieszane (przez mnożenie) z tłem i nie dochodziło do powstawania aureoli.

Ignoruj

Ignoruje kanał alfa w materiale wideo.

Prosty — bez otoczki

Interpretuje kanał alfa jako zwykły kanał alfa przezroczystości. Zaznacz tę opcję, jeżeli aplikacja, w której utworzono zawartość wideo, nie wykonuje wstępnego mnożenia kanałów kolorów.

Mnożenie z otoczką

Na podstawie kanału alfa określa ilość koloru otoczki do zmieszania z kanałami kolorów. W razie potrzeby kliknij próbkę koloru w oknie dialogowym Interpretuj materiał filmowy, aby określić kolor otoczki.

Obraz w programie Photoshop z wstępnie pomnożonymi kanałami
Element ze wstępnie powielonymi kanałami (góra) jest wyświetlany z czarną aureolą, jeśli interpretacja przebiega zgodnie z opcją Prosty — bez otoczki (lewy dolny róg). Jeśli tło jest czarne w przypadku interpretacji zgodnie z opcją Premultipied — z otoczką, to nie pojawia się aureola (prawy dolny róg).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online