Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop.

Po utworzeniu wideo lub animacji w programie Photoshop można łatwo zoptymalizować materiał, przeprowadzić renderowanie i wyeksportować plik.

Wideo i animacja - formaty eksportu

Animacje można zapisywać w plikach GIF, które można wyświetlać na stronach internetowych. Materiały wideo i animacje można zapisywać jako filmy QuickTime oraz pliki PSD. Jeżeli nie renderujesz materiału do postaci klipu wideo, najlepiej zapisać go w pliku PSD. Format ten zachowuje zmiany edycyjne i jest obsługiwany przez aplikacje do cyfrowej obróbki wideo firmy Adobe oraz wiele innych aplikacji do edytowania filmów.

Optymalizowanie klatek animacji

Po utworzeniu animacji należy ją zoptymalizować, to znaczy przystosować do szybkiego wyświetlania w przeglądarce. Animacje optymalizuje się na dwa sposoby:

 • Optymalizacja klatek, w wyniku której są zachowywane tylko obszary zmienne (zmieniające się w trakcie animacji). Powstaje w ten sposób znacznie mniejszy animowany plik GIF.

 • Optymalizacja standardowa, stosowana do wszelkich obrazów GIF (nie tylko animowanych). Do animacji jest stosowana specjalna technika roztrząsania, która zapewnić zgodność wzorów roztrząsania we wszystkich klatkach i zapobiega migotaniu w czasie odtwarzania. Ze względu na te czynności program potrzebuje więcej czasu dla zoptymalizowania animowanego pliku GIF niż standardowego pliku GIF.

Uwaga:

Optymalizując kolory animacji, należy używać palet Adaptacyjnej, Percepcyjnej lub Selektywnej. Zapewnia to zgodność kolorów w różnych klatkach.

 1. Panel Oś czasu musi być w trybie animacji klatek.

 2. Z menu panelu wybierz opcję Optymalizuj animację.

 3. Ustaw następujące opcje:

  Obwiednia

  Kolejne klatki są przycinane; w danej klatce jest zachowywany tylko ten obszar, który różni się od klatki wcześniejszej. Pliki animacji utworzone z wykorzystaniem tej opcji są mniejsze, ale nie są zgodne z edytorami GIF (które nie obsługują tej opcji). (Opcja jest zaznaczona domyślnie i jest zalecana.)

  Usuwanie zbędnych pikseli

  Wszystkie piksele klatki, które nie różnią się od pikseli ramki wcześniejszej, stają się przezroczyste. Funkcja usuwania zbędnych pikseli wymaga włączenia opcji Przezroczystość na panelu Optymalizacja. (Opcja jest zaznaczona domyślnie i jest zalecana.)

  Uwaga:

  Gdy jest zaznaczona opcja Usuwanie zbędnych pikseli, opcja znikania powinna być ustawiona na Automatycznie. (Zobacz Wybór opcji znikania klatki).

 4. Kliknij przycisk OK.

Spłaszczanie klatek do warstw

Spłaszczenie klatek do warstw powoduje utworzenie jednej warstwy dla każdej klatki na warstwie wideo. Umożliwia to na przykład wyeksportowanie poszczególnych klatek wideo jako osobnych plików obrazów lub użycie wideo obiektu statycznego w stosie obrazów.

 1. Wybierz warstwę wideo w panelu Oś czasu lub Warstwy.

 2. Z menu panelu Oś czasu wybierz polecenie Spłaszcz klatki do warstw.

Eksportowanie plików wideo lub sekwencji obrazów

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Renderuj wideo.
 2. W oknie dialogowym Renderuj wideo wpisz nazwę materiału wideo lub sekwencji obrazów.
 3. Kliknij przycisk Wybierz folder i przejdź do lokalizacji eksportowanych plików.

  Aby utworzyć folder na eksportowany plik, zaznacz opcję Utwórz nowy podfolder i wprowadź nazwę podfolderu.

 4. Z menu obszaru Lokalizacja w oknie dialogowym renderowania wideo wybierz polecenie Adobe Media Encoder lub Renderuj wideo. Następnie wybierz format pliku z menu podręcznego. W przypadku wybrania opcji Adobe Media Encoder są dostępne formaty CPS, H.264 i QuickTime.

 5. (Opcjonalnie) Określ opcje formatu w menu poniżej menu formatu pliku.

 6. (Opcjonalnie) Jeśli w kroku 4 została wybrana pozycja Sekwencja obrazów, ustaw liczbę początkową i cyfry. Od tych opcji zależy system numerowania eksportowanych plików. Następnie w razie potrzeby wykonaj następujące czynności:

  • Z menu podręcznego Rozmiar wybierz wymiary eksportowanych plików w pikselach.
  • Kliknij przycisk Ustawienia, aby ustawić opcje specyficzne dla formatu.
  • Wybierz płynność odtwarzania z menu Szybkość odtwarzania dokumentu.
 7. W sekcji Zakres wybierz jedną z następujących opcji:

  Wszystkie klatki

  Renderuje wszystkie klatki z dokumentu programu Photoshop.

  Klatka początkowa i Klatka końcowa

  Określa sekwencję klatek do renderowania.

  Obszar roboczy

  Renderuje klatki oznaczone paskiem obszaru roboczego w panelu Oś czasu.

  Klatka początkowa i Klatka końcowa (Photoshop Extended)

  Określa sekwencję klatek do renderowania.

  Aktualnie zaznaczone klatki (Photoshop Extended)

  Renderuje klatki oznaczone paskiem obszaru roboczego na panelu Animacja.

  Uwaga:

  Dostępne opcje zakresu zależą od wybranego formatu.

 8. (Opcjonalnie) Ustaw opcje renderowania:

  Kanał Alfa

  Określa sposób renderowania kanałów alfa. (Ta opcja jest dostępna tylko dla formatów obsługujących kanały alfa, takich jak PSD czy TIFF). Aby ignorować kanał alfa, wybierz opcję Brak. Aby uwzględnić ten kanał, wybierz opcję Prosty — bez otoczki. Aby zmieszać kolor otoczki z kanałami kolorów, wybierz jedną z opcji mnożenia.

  Jakość 3D

  Określa sposób renderowania powierzchni, gdy projekt zawiera obiekty 3D. Opcja Interaktywne jest odpowiednia dla gier wideo i podobnych zastosowań. Opcja Robocza ze śledzeniem promieni oferuje niską jakość, ale umożliwia szybkie renderowanie wideo. Opcja Finalna ze śledzeniem promieni pozwala uzyskać wysoką jakość, ale wydłuża czas renderowania wideo.

  Szybkość odtwarzania

  Określa, ile klatek jest tworzonych w każdej sekundzie wideo lub animacji. Opcja Szybkość odtwarzania dokumentu odzwierciedla szybkość w programie Photoshop. W przypadku eksportowania do innego standardu wideo (na przykład z formatu NTSC do PAL) należy wybrać odpowiednią szybkość z menu podręcznego.

 9. Kliknij przycisk Renderuj.

Formaty eksportowania plików QuickTime (Photoshop Extended)

3G

Format pliku opracowany dla urządzeń przenośnych trzeciej generacji.

FLC

Format animacji do odtwarzania animacji generowanych komputerowo na stacjach roboczych i komputerach z systemem Windows lub Mac OS. Nazywany również formatem FLI.

Flash Video (FLV)

Format Adobe Flash Video to format firmy Adobe służący do przesyłania strumieniowego dźwięków i wideo w Internecie oraz innych sieciach. Aby używać tego formatu, należy wcześniej zainstalować program kodujący FLV QuickTime.

QuickTime Movie

Jest to architektura multimedialna firmy Apple Computer, obejmująca szereg kodeków. Tego formatu trzeba używać podczas eksportowania dźwięków.

AVI

Format AVI (Audio Video Interleave) jest standardowym formatem plików z danymi audio i wideo dla komputerów z systemem Windows.

Strumień DV

Format wideo z kompresją wewnątrzklatkową, który za pomocą interfejsu FireWire (IEEE 1394) przesyła materiały wideo do nieliniowych systemów edycyjnych.

Sekwencja obrazów

Sekwencja obrazów nieruchomych, które znajdują się w jednym folderze i używają tego samego, liczbowego lub alfabetycznego wzorca nazwy pliku (na przykład Sekwencja1, Sekwencja2, Sekwencja3).

MPEG-4

Standard multimedialny do strumieniowego przesyłania dźwięku i wideo przy różnych przepustowościach.

Uwaga:

Program Photoshop obsługuje także formaty innych producentów, na przykład kodeki AVR firmy AVID. Zainstalowanie niezbędnych kodeków QuickTime jest jednak wymagane.

Omówienie klatek kluczowych w formacie QuickTime

W terminologii QuickTime zwrot klatki kluczowe nie oznacza klatek kluczowych animacji programu Photoshop. Klatki kluczowe występują w filmach w formacie QuickTime w regularnych interwałach i są przechowywane jako kompletne klatki. Każda klatka między nimi jest porównywana do poprzedniej i są zachowywane tylko różnice między nimi. Korzystanie z klatek kluczowych znacznie zmniejsza rozmiary filmu, ale zwiększa ilość pamięci wymaganej do jego edytowania i renderowania. Krótsze interwały między klatkami kluczowymi ułatwiają przeszukiwanie i cofanie materiału, ale mogą znacznie zwiększyć rozmiar pliku.

Ustawienia eksportowania formatu 3G (Photoshop Extended)

Więcej informacji o ustawieniach 3G można znaleźć, wpisując termin „3G” w wyszukiwarce w witrynie internetowej firmy Apple Computer.

Format pliku

3GPP i 3GPP2 to standardy tworzenia, dostarczania i odtwarzania multimediów w szybkich sieciach bezprzewodowych trzeciej generacji. Standard 3GPP jest przeznaczony do sieci GSM, a standard 3GPP2 do sieci CDMA 2000. Standardy 3GPP (Mobile MP4), 3GPP2 (EZmovie) i AMC (EZmovie) są przeznaczone do konkretnych sieci. Standard 3GPP (Mobile MP4) służy do obsługi usług filmowych 3G w sieci NTT DoCoMo. Standard 3GPP2 (EZmovie) obsługuje usługi sieciowe 3G firmy KDDI. Standard AMC (EZmovie) jest przeznaczony dla abonentów KDDI z telefonami obsługującymi funkcje AMC.

Wideo

Wybierz polecenie Wideo z menu podręcznego poniżej menu Format pliku i określ następujące ustawienia:

Format wideo

Umożliwia wybranie kodeku używanego do eksportowania wideo. Jeżeli plik źródłowy zawiera tylko jedną ścieżkę wideo i jest już skompresowany, można wybrać opcję Pomiń, tak aby nie doszło do ponownej kompresji.

Szybkość transmisji

Określa liczbę kilobitów (Kb/s) na sekundę podczas odtwarzania. Większa szybkość transmisji na ogół podnosi jakość odtwarzania filmu. Nie należy jednak wybierać szybkości transmisji większej, niż dostępna przepustowość sieci.

Optymalizowany dla

Określa planowaną metodę dostarczania w przypadku wybrania opcji H.264 z menu Format wideo, kliknięcia przycisku Opcje wideo i wybrania opcji Najlepsza jakość. To ustawienie informuje kodek, jakie są dopuszczalne wahania w szybkości transmisji danych w stosunku do wybranej wartości.

Rozmiar obrazu

Określa standard wysyłania pliku do telefonu komórkowego. Opcja 'Bieżący' utrzymuje rozmiar materiału źródłowego. Wynikowy plik może nie dać się odtworzyć w telefonie komórkowym. Aby wskazać rozmiar niewymieniony w menu, wybierz polecenie Własny.

Zachowaj proporcje używając

Określa opcję stosowaną przy zmianie rozmiaru obrazu, gdy konieczne jest skalowanie filmu do nowych wymiarów. Opcja Letterbox skaluje źródło proporcjonalnie, tak aby mieścił się w obszarze widocznym, dodając w razie potrzeby czarne pasy na górze i dole albo po lewej i prawej stronie. Opcja Kadruj powoduje, że źródło jest wyśrodkowywane, skalowane i przycinane do obszaru widocznego.

Szybkość odtwarzania

Określa liczbę klatek na sekundę (fps) podczas odtwarzania. Najlepszy wygląd wideo można uzyskać, gdy liczba klatek na sekundę w materiale źródłowym jest dokładnie podzielna przez wybraną tutaj liczbę. Na przykład, jeżeli źródło przechwytywano z szybkością 30 fps, to można wybrać szybkość odtwarzania 10 lub 15 fps. Nie należy wybierać szybkości większej, niż szybkość materiału źródłowego.

Klatka kluczowa

Określa, jak często w eksportowanym materiale wideo mają być tworzone klatki kluczowe. Większa częstotliwość klatek kluczowych (niższa liczba) podnosi jakość wideo, ale zwiększa rozmiar pliku.

Opcje wideo

Jeżeli przycisk Opcje wideo jest dostępny, kliknij go, aby otworzyć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia 3G wideo. W zależności od materiału wideo można tam określić, czy w klatkach wideo mają być wstawiane znaczniki resynchronizacji, ułatwiające radzenie sobie z utratą pakietów podczas transmisji strumieniowej. Dla materiałów wideo w standardzie H.264 można również wybrać opcję Szybsze kodowanie (jednoprzebiegowe), aby przyspieszyć proces kompresji (np. podczas generowania podglądu). Domyślna opcja — Najlepsza jakość (wieloprzebiegowe) — zezwala kodekowi na wybór liczby przebiegów niezbędnych do skompresowania danych z najwyższą jakością.

Dźwięk

Wszystkie opcje dźwięków są wyłączone, ponieważ program Photoshop Extended nie dołącza dźwięków do plików eksportowanych do formatu 3G.

Tekst

Wszystkie opcje tekstu są wyłączone, ponieważ program Photoshop Extended nie dołącza ścieżek tekstowych do plików eksportowanych do formatu 3G.

Transmisja strumieniowa

Wybierz polecenie Przesyłanie strumieniowe z menu podręcznego poniżej menu Format pliku i określ następujące ustawienia:

Włącz transmisję strumieniową

Tworzy plik do transmisji strumieniowej RTSP do odtwarzacza QuickTime. W tej opcji tworzona jest ścieżka wskazówek (instrukcje niezbędne do strumieniowej transmisji pliku).

Optymalizuj dla serwera

Ułatwia serwerowi szybsze przetwarzanie, jednak zwiększa rozmiar pliku.

Zaawansowane

Wybierz polecenie Zaawansowane z menu podręcznego poniżej menu Format pliku i określ następujące ustawienia:

Ograniczaj dystrybucję

Określa, ile razy można odtworzyć plik na telefonie po jego pobraniu. Definiuje również opcje wygaśnięcia ważności pliku: można określić, że ważność pliku ma wygasnąć po określonej liczbie dni lub wpisać datę. Jeżeli plik ma format Mobile MP4 albo EZmovie, można ograniczyć dystrybucję tak, aby po pobraniu pliku do telefonu nie można go było wysłać ani skopiować gdzie indziej.

Dziel film na fragmenty

Umożliwia pobieranie pliku przez protokół HTTP w małych fragmentach. Pozwala to na szybsze rozpoczęcie odtwarzania i umożliwia odtwarzanie większych plików na telefonach (w telefonie musi zmieścić się na raz tylko część, a nie cały film).

Ustawienia eksportowania formatu FLC (Photoshop Extended)

W oknie dialogowym Ustawienia eksportowania FLC dostępne są następujące opcje:

Tabela kolorów

Wskazuje tablicę kolorów: w wyeksportowanym filmie zostaną użyte kolory systemu Windows lub systemu Mac OS.

Ruch

Określa szybkość odtwarzania.

Określanie ustawień eksportowania formatu AVI (Photoshop Extended)

 1. W oknie dialogowym Renderuj wideo wybierz opcję Eksport QuickTime, a następnie wybierz polecenie AVI z wysuwanego menu.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Sprawdź, czy w oknie dialogowym Ustawienia AVI zaznaczona jest opcja Wideo.

  Uwaga:

  Wszystkie opcje dźwięku są wyłączone, ponieważ program Photoshop Extended nie dołącza dźwięków do plików eksportowanych do formatu AVI.

 4. W sekcji Wideo kliknij przycisk Ustawienia i ustaw następujące opcje:

  Typ kompresji

  Pozwala wybrać moduł kompresujący wideo (kodek).

  Klatki na sekundę

  Określa liczbę poszczególnych obrazów wyświetlanych w ciągu sekundy. Standardowym formatem materiałów wideo jest na ogół NTSC, gdzie szybkość odtwarzania wynosi 29,97 fps. Formatem europejskim jest PAL o szybkości odtwarzania 25 fps. Standardowa szybkość filmów kinowych to 24 fps. Filmy QuickTime tworzy się niekiedy z mniejszą szybkością odtwarzania, aby zmniejszyć wymaganą przepustowość i obciążenie procesora.

  Filmy o większej szybkości odtwarzania lepiej oddają ruch, ale powodują zwiększenie rozmiaru pliku. Jeżeli wybierze się liczbę klatek na sekundę niższą, niż bieżąca szybkość odtwarzania filmu, to niektóre klatki zostaną usunięte. Jeżeli wybierze się liczbę wyższą niż bieżąca szybkość odtwarzania filmu, to istniejące klatki zostaną powielone (nie zaleca się tego, ponieważ takie postępowanie zwiększa rozmiar pliku, a nie poprawia jakości). Najlepszy wygląd wideo można uzyskać, gdy liczba klatek na sekundę w materiale źródłowym jest dokładnie podzielna przez wybraną tutaj liczbę. Na przykład, jeżeli źródło przechwytywano z szybkością 30 fps, to można wybrać szybkość odtwarzania 10 lub 15 fps. Nie należy wybierać szybkości większej, niż szybkość materiału źródłowego.

  Klatka kluczowa co

  Określa częstotliwość klatek kluczowych. Większa częstotliwość klatek kluczowych (niższa liczba) podnosi jakość wideo, ale zwiększa rozmiar pliku. Niektóre moduły kompresujące automatycznie wstawiają dodatkowe klatki kluczowe, jeżeli między dwiema klatkami zachodzi zbyt duża zmiana obrazu. Na ogół wystarcza jedna klatka kluczowa co 5 sekund (liczbę klatek na sekundę należy pomnożyć przez 5). Jeśli w przypadku tworzenia pliku do transmisji strumieniowej RTSP istnieją wątpliwości co do niezawodności sieci dostarczającej zawartość, można zwiększyć częstotliwość klatek kluczowych do jednej klatki co sekundę lub dwie sekundy.

  Ogranicz szybkość transmisji do

  Określa liczbę kilobitów (Kb/s) na sekundę podczas odtwarzania. Większa szybkość transmisji na ogół podnosi jakość odtwarzania filmu. Nie należy jednak wybierać szybkości transmisji większej, niż dostępna przepustowość sieci.

  Głębia

  Określa liczbę kolorów, jaka ma się znaleźć w eksportowanym materiale wideo. To menu nie jest dostępne, jeżeli wybrany kodek obsługuje tylko jedną głębię kolorów.

  Jakość

  Jeżeli suwak ten jest dostępny, przeciągnij go lub wpisz wartość, aby dostosować jakość obrazu w eksportowanym materiale wideo (a co za tym idzie, również rozmiar pliku). Jeżeli do przechwytywania i eksportowania jest stosowany ten sam kodek, to po wygenerowaniu podglądów sekwencji można skrócić czas renderowania, dopasowując ustawienie jakości eksportu do ustawienia jakości oryginalnego materiału. Zwiększenie ustawienia jakości powyżej ustawienia oryginalnego materiału nie poprawi jakości, a może wydłużyć czas renderowania.

  Tryb skanowania

  Określa, czy eksportowany film zawiera pola (przeplot) czy nie zawiera pól (skanowanie postępujące).

  Proporcje

  Określa proporcje eksportowanego pliku — 4:3 lub 16:9.

  Opcje

  (Tylko Intel Indeo® Video 4.4) Ustawia opcje kompresji i przezroczystości oraz dostępu dla kodeka Intel Indeo® Video 4.4.

Ustawienia eksportowania strumienia DV (Photoshop Extended)

W oknie dialogowym Ustawienia eksportowania DV są dostępne następujące opcje:

Format DV

Pozwala wybrać format DV lub DVCPRO dla eksportowanego materiału wideo.

Format wideo

Pozwala wybrać standard nadawania wideo — NTSC albo PAL.

Tryb skanowania

Określa, czy eksportowany film zawiera pola (przeplot) czy nie zawiera pól (skanowanie postępujące).

Proporcje

Pozwala wybrać proporcje — 4:3 lub 16:9.

Zachowaj proporcje używając

Określa opcję skalowania filmu do nowych wymiarów w pikselach. Opcja Letterbox skaluje źródło proporcjonalnie, tak aby mieścił się w obszarze widocznym, dodając w razie potrzeby czarne pasy na górze i dole albo po lewej i prawej stronie. Opcja Kadruj powoduje, że źródło jest wyśrodkowywane, skalowane i przycinane do obszaru widocznego.

Uwaga:

Chociaż w oknie dialogowym Ustawienia eksportowania DV znajdują się opcje Format dźwięku, program Photoshop Extended nie obsługuje eksportowania dźwięków w plikach DV.

Ustawienia sekwencji obrazów przy eksporcie QuickTime (Photoshop Extended)

Zazwyczaj format QuickTime służy do eksportowania plików wideo. Można jednak wybrać opcję Sekwencja obrazów z menu podręcznego Eksport QuickTime. Kliknij przycisk Ustawienia, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Format

Pozwala wybrać format pliku dla eksportowanych obrazów.

Klatki na sekundę

Określa szybkość odtwarzania sekwencji obrazów.

Wstaw spację przed numerem

Wstawia spację między nazwą a wygenerowaną liczbą w nazwie pliku.

Opcje

Jeśli przycisk Opcje jest dostępny, kliknij go i ustaw opcje specyficzne dla formatu.

Więcej informacji o określonych formatach plików i ich opcjach można znaleźć w artykułach Zapisywanie i eksportowanie obrazów oraz Formaty plików.

Określanie ustawień eksportowania formatu MPEG-4 (Photoshop Extended)

 1. W oknie dialogowym Renderuj wideo wybierz opcję Eksport QuickTime, a następnie wybierz polecenie MPEG-4 z menu podręcznego. Następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia eksportowania formatu MPEG-4 wybierz opcję MP4 lub MP4 (ISMA) z menu Format pliku. Format MP4 (ISMA) gwarantuje zgodność operacyjną z urządzeniami produkowanymi przez uczestników grupy ISMA.
 3. W sekcji Wideo ustaw następujące opcje:

  Format wideo

  Pozwala wybrać kodek do kompresji wideo. Najlepszą jakość przy najniższej szybkości transmisji (najmniejszym pliku) daje opcja H.264. Jeżeli plik ma być odtwarzany na urządzeniu, które obsługuje standard MPEG‑4, wybierz opcję Podstawowy MPEG‑4 lub Udoskonalony MPEG‑4 (w zależności od urządzenia docelowego). Jeżeli ścieżka wideo pliku źródłowego jest już skompresowana, można wybrać opcję Pomiń, tak aby nie doszło do ponownej kompresji.

  Szybkość transmisji

  Określa liczbę kilobitów (Kb/s) na sekundę podczas odtwarzania. Większa szybkość transmisji na ogół podnosi jakość odtwarzania filmu. Nie należy jednak wybierać szybkości transmisji większej, niż dostępna przepustowość sieci.

  Optymalizowany dla

  Określa dopuszczalne wahania szybkości transmisji w odniesieniu do wybranej wartości. Ta opcja staje się dostępna po wybraniu opcji MP4 z menu Format pliku, wybraniu opcji H.264 z menu Format wideo, kliknięciu pozycji Opcje wideo i wybraniu opcji Najwyższa jakość.

  Rozmiar obrazu

  Określa rozmiar eksportowanego materiału wideo w pikselach. Opcja Bieżący zachowuje rozmiary materiału źródłowego. Aby wybrać rozmiar niewymieniony w menu Rozmiar obrazu, wybierz opcję Własny.

  Zachowaj proporcje używając

  Określa metodę skalowania filmu do nowych wymiarów w pikselach, gdy jest to konieczne. Opcja Letterbox skaluje źródło proporcjonalnie, tak aby mieścił się w obszarze widocznym, dodając w razie potrzeby czarne pasy na górze i dole albo po lewej i prawej stronie. Opcja Kadruj powoduje, że źródło jest wyśrodkowywane, skalowane i przycinane do obszaru widocznego. Opcja Zmieść w wymiarach modyfikuje źródło do docelowego rozmiaru, dopasowując go do najdłuższego boku i w razie potrzeby skalując.

  Szybkość odtwarzania

  Określa szybkość odtwarzania eksportowanego materiału wideo. Na ogól materiał wideo wygląda najlepiej, gdy wybierze się liczbę podzielną bez reszty przez liczbę klatek na sekundę (fps) materiału źródłowego. Na przykład, jeżeli źródło przechwytywano z szybkością 30 fps, to można wybrać szybkość odtwarzania 10 lub 15 fps. Nie należy wybierać szybkości większej, niż szybkość materiału źródłowego.

  Klatka kluczowa

  Określa, że klatki kluczowe mają być generowane automatycznie, lub wskazuje częstotliwość tworzenia klatek kluczowych w eksportowanym materiale wideo. Większa częstotliwość klatek kluczowych (niższa liczba) podnosi jakość wideo, ale zwiększa rozmiar pliku.

 4. (Tylko format MP4) Kliknij przycisk Opcje wideo i ustaw następujące opcje:

  Znaczniki resynchronizacji

  (Tylko standardy Podstawowy MPEG‑4 i Udoskonalony MPEG‑4) Używa wskaźników resynchronizacji w strumieniu bitowym materiału wideo. Ułatwia to odzyskanie synchronizacji po błędach transmisji.

  Ogranicz profile do

  (Tylko standard H.264) Pozwala wybrać profil odtwarzania plików wideo na urządzeniu zgodnym z jednym z profilów zdefiniowanych w tym standardzie.

  Tryb kodowania

  (Tylko standard H.264) Określa, czy program ma zapewniać najlepszą jakość, czy szybciej kodować.

Określanie ustawień filmów QuickTime (Photoshop Extended)

 1. W oknie dialogowym Renderuj wideo wybierz opcję Eksport QuickTime, a następnie wybierz polecenie Film QuickTime z wysuwanego menu.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Sprawdź, czy w oknie dialogowym Ustawienia filmu zaznaczona jest opcja Wideo.

  Uwaga:

  W oknie dialogowym Ustawienia filmu są wyświetlane opcje Dźwięki, ale nie pozwala ono dopasować bieżących ustawień dźwięków. Informacje o dołączaniu dźwięków do eksportowanych plików można znaleźć w sekcji Próbne odtwarzanie dźwięków dla warstw wideo.

 4. W sekcji Wideo kliknij odpowiedni przycisk, aby ustawić następujące opcje:

  Ustawienia

  Otwiera okno dialogowe Standardowe ustawienia kompresji wideo, w którym można określić kompresję materiału wideo i związane z nią opcje.

  Filtr

  Otwiera okno dialogowe Wybierz filtr wideo, w którym można zastosować wbudowane efekty wideo formatu QuickTime.

  Rozmiar

  Otwiera okno dialogowe Ustawienia rozmiarów eksportu, w którym można wskazać wymiary eksportowanego wideo w pikselach.

 5. (Opcjonalnie) Jeżeli film ma być dostarczany przez Internet, wybierz opcję Przygotuj do transmisji strumieniowej przez Internet i ustaw następujące opcje:

  Szybkie uruchamianie

  Konfiguruje film tak, aby zaczął być odtwarzany z serwera internetowego, zanim zostanie pobrany w całości na dysk w komputerze użytkownika.

  Szybkie uruchamianie - skompresowany nagłówek

  Kompresuje bezstratnie nagłówek filmu i konfiguruje film tak, aby zaczął być odtwarzany z serwera internetowego, zanim zostanie pobrany w całości na dysk w komputerze użytkownika.

  Instrukcje transmisji strumieniowej

  Konfiguruje film do transmisji strumieniowej przez QuickTime Streaming Server.

Standardowe ustawienia kompresji wideo formatu QuickTime (Photoshop Extended)

W oknie dialogowym Standardowe ustawienia kompresji wideo dostępne są następujące opcje:

Typ kompresji

Pozwala wybrać kodek stosowany podczas eksportowania pliku.

Ruch

Określa szybkość odtwarzania wideo w klatkach na sekundę (fps). Niektóre kodeki obsługują tylko określone szybkości odtwarzania. Zwiększenie szybkości odtwarzania może wygenerować płynniejszy ruch (w zależności od liczby klatek na sekundę w klipach źródłowych), ale powoduje, że plik zajmuje więcej miejsca na dysku. Jeżeli ta opcja jest dostępna, określ częstotliwość generowania klatek kluczowych. (Zobacz Omówienie klatek kluczowych w formacie QuickTime).

Szybkość transmisji

Jeżeli takie opcje są dostępne dla wybranego modułu kompresji, wybierz i wpisz szybkość danych, aby określić górny limit ilości danych wideo generowanych przez odtwarzany materiał po wyeksportowaniu.

Moduł kompresujący

Ustaw opcje modułu kompresującego specyficzne dla wybranego kodeku. Kliknij przycisk Opcje (jeżeli jest dostępny), aby określić dodatkowe opcje kompresji. Jeśli jest dostępne menu Głębia, wybierz liczbę kolorów, jaką ma zawierać eksportowany materiał wideo. To menu nie jest dostępne, jeżeli wybrany kodek obsługuje tylko jedną głębię kolorów.

Jeżeli w sekcji Moduł kompresji jest dostępny suwak Jakość, przeciągnij go lub wpisz wartość, aby dostosować jakość obrazu (czyli także rozmiar pliku) eksportowanego materiału wideo. Jeżeli do przechwytywania i eksportowania jest stosowany ten sam kodek, to po wygenerowaniu podglądów sekwencji można skrócić czas renderowania, dopasowując ustawienie jakości eksportu do ustawienia jakości oryginalnego materiału. Zwiększenie ustawienia jakości powyżej ustawienia oryginalnego materiału nie poprawi jakości, a może wydłużyć czas renderowania.

Uwaga:

Opcje modułu kompresji nie są dostępne dla kodeku Component Video.

Ustawienia rozmiaru filmu QuickTime (Photoshop Extended)

W oknie dialogowym Ustawienia rozmiaru eksportu dostępne są następujące opcje:

Wymiary

Określa rozmiar klatki eksportowanego filmu. Jeżeli chcesz wskazać rozmiar klatki niewymieniony w menu Wymiary, wybierz polecenie Użyj rozmiaru własnego i wpisz szerokość oraz wysokość.

Zachowaj proporcje używając

Określa opcję skalowania filmu do nowych wymiarów klatki. Opcja Letterbox skaluje źródło proporcjonalnie, tak aby mieścił się w obszarze widocznym, dodając w razie potrzeby czarne pasy na górze i dole albo po lewej i prawej stronie. Opcja Kadruj powoduje, że źródło jest wyśrodkowywane, skalowane i przycinane do obszaru widocznego. Opcja Zmieść w wymiarach modyfikuje źródło do docelowego rozmiaru, dopasowując go do najdłuższego boku i w razie potrzeby skalując.

Usuń przeplot ze źródła wideo

Usuwa przeplot dwóch pól z klatek wideo, w których występował przeplot.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online