Uwaga:

W przypadku programu Photoshop starszego niż Photoshop CC niektóre funkcje omówione w tym artykule mogą być dostępne wyłącznie w wersji Photoshop Extended. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop.

Obieg pracy przy tworzeniu animacji z osią czasu

Podczas animowania zawartości warstwy w trybie osi czasu w panelu Oś czasu należy ustawić klatki kluczowe, przesuwając wskaźnik czasu bieżącego do innego miejsca w czasie lub innej klatki, a także modyfikując położenie, krycie lub styl zawartości warstwy. Program Photoshop automatycznie dodaje lub modyfikuje serie klatek umieszczonych pomiędzy dwiema istniejącymi klatkami, równomiernie różnicując atrybuty warstw (położenie, krycie lub parametry efektów) w nowych klatkach tak, aby wywołać wrażenie ruchu lub przekształcenia.

Aby na przykład warstwa stopniowo zanikała, ustaw jej krycie w klatce początkowej na 100%, a następnie kliknij stoper Krycie dla tej warstwy. Następnie przesuń wskaźnik czasu bieżącego do czasu lub numeru klatki końcowej i ustaw krycie tej warstwy na 0%. Program Photoshop przeprowadzi automatyczną interpolację klatek między klatką początkową a końcową, równomiernie zmniejszając krycie warstwy w nowych klatkach.

Oprócz automatycznej interpolacji klatek animacji przez program Photoshop można również tworzyć animacje rysowane ręcznie klatka po klatce, malując na pustej warstwie wideo.

Uwaga:

Do tworzenia animacji w formacie SWF służą programy Adobe Flash, Adobe After Effects oraz Adobe Illustrator.

Aby utworzyć animację z osią czasu, skorzystaj z następującego ogólnego obiegu pracy.

1. Utwórz nowy dokument.

Określ rozmiar i zawartość tła. Sprawdź, czy proporcje pikseli i wymiary są odpowiednie do wygenerowania animacji. Jako tryb koloru należy ustawić RGB. Jeżeli nie istnieją specjalne wskazania do zmiany, pozostaw rozdzielczość na 72 piksele na cal, głębię bitową na 8 bitach na kanał, a proporcje pikseli - kwadratowe.

Upewnij się, że jest otwarty panel Oś czasu. W razie potrzeby kliknij strzałkę w dół na środku panelu, wybierz z menu polecenie Utwórz oś czasu wideo, a następnie kliknij przycisk na lewo od strzałki. Jeśli panel Oś czasu jest w trybie animacji klatek, kliknij ikonę Konwertuj na oś czasu wideo w lewym dolnym rogu panelu.

2. W menu panelu określ płynność odtwarzania osi czasu.

Określ czas trwania oraz płynność odtwarzania. Zobacz Określanie czasu trwania osi czasu i płynności odtwarzania.

3. Dodaj warstwę.

Warstw tła nie można animować. Aby animować tę zawartość, przekonwertuj warstwę tła na normalną warstwę lub dodaj jeden z następujących elementów:

 • Nowa warstwa do dodawania zawartości

 • Nowa warstwa wideo na zawartość wideo

 • Nowa, pusta warstwa wideo do klonowania zawartości albo tworzenia ręcznie rysowanych animacji

4. Dodaj zawartość do warstwy.

5. (Opcjonalnie) Dodaj maskę warstwy.

Za pomocą maski warstwy można odsłonić część zawartości warstwy. Animując maskę warstwy, można odsłaniać różne fragmenty zawartości warstwy w różnym czasie. Zobacz Dodawanie masek warstwy.

6. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do punktu w czasie lub numeru klatki, w którym chcesz ustawić pierwszą klatkę kluczową.

7. Włącz obsługę klatek kluczowych dla danej właściwości warstwy.

Kliknij trójkąt obok nazwy warstwy. Trójkąt skierowany wierzchołkiem w dół wyświetla właściwości warstwy. Następnie kliknij stoper, aby ustawić pierwszą klatkę kluczową dla animowanej właściwości warstwy. Klatki kluczowe można ustawiać dla wielu właściwości warstwy naraz.

8. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego i zmień właściwość warstwy.

Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do czasu lub numeru klatki, który wskazuje zmianę właściwości warstwy. Możesz wykonać następujące czynności:

 • Zmień położenie warstw, aby ich zawartość się poruszała.

 • Zmień krycie warstw, aby zawartość pojawiała się lub znikała.

 • Zmień położenie maski warstwy, aby odsłonić inne fragmenty warstwy.

 • Włącz lub wyłącz maskę warstwy.

W przypadku niektórych animacji — na przykład takich, w trakcie których zmienia się kolor obiektu lub pojawia się całkiem nowa zawartość klatki — są potrzebne dodatkowe warstwy, o innej zawartości.

Uwaga:

Aby animować kształty, trzeba utworzyć animację maski wektorowej (a nie warstwy kształtu), używając stopera zmiany w czasie dla opcji Położenie maski wektorowej lub Włącz maskę wektorową.

9. Dodaj więcej warstw z zawartością i odpowiednio zmodyfikuj ich właściwości.

10. Przesuń lub przytnij pasek czasu trwania warstwy, aby określić moment pojawienia się tej warstwy w animacji.

11. Wyświetl podgląd animacji.

Za pomocą opcji w panelu Oś czasu można odtwarzaj animację już podczas jej tworzenia. Obejrzyj też animację w przeglądarce internetowej. Podgląd animacji można również obejrzeć w oknie dialogowym zapisywania dla Internetu. Zobacz Wyświetlanie podglądu materiału wideo lub animacji z osią czasu.

12. Zapisz animację.

Animację można zapisać w postaci animowanego pliku GIF, używając polecenia Zapisz dla Internetu, a także jako sekwencję obrazów lub materiał wideo, używając polecenia Renderuj wideo. Można również zapisać ją w formacie PSD i zaimportować później do programu Adobe After Effects.

Animowanie właściwości warstwy za pomocą klatek kluczowych

Animować można różne właściwości warstwy, takie jak Położenie, Krycie czy Styl. Każda zmiana może przebiegać niezależnie od innych lub jednocześnie z innymi zmianami. Aby animować niezależnie różne obiekty, najlepiej utworzyć je na osobnych warstwach.

Oto kilka przykładów animowania właściwości warstw:

 • Położenie można animować, dodając klatkę kluczową dla właściwości Położenie, a następnie przesuwając wskaźnik czasu bieżącego i przeciągając warstwę w oknie dokumentu.

 • Animowanie krycia warstwy polega na dodaniu klatki kluczowej dla właściwości Krycie, przesunięciu wskaźnika czasu bieżącego i zmianie krycia warstwy na panelu Warstwy.

 • Właściwości 3D (na przykład położenie obiektu i kamery) można animować. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie animacji 3D).

 

Aby animować właściwość za pomocą klatek kluczowych, trzeba ustawić dla niej przynajmniej dwie takie klatki. W przeciwnym razie zmiany wprowadzone w tej właściwości będą obowiązywać przez cały czas trwania warstwy.

Każda właściwość warstwy ma swoją ikonę Stopera zmiany w czasie , którą trzeba kliknąć, aby rozpocząć animację. Gdy stoper danej właściwości zostanie uaktywniony, program Photoshop będzie automatycznie dodawał nowe klatki kluczowe przy każdej zmianie bieżącego czasu oraz wartości danej właściwości. Gdy stoper danej właściwości jest nieaktywny, to właściwość ta nie ma żadnych klatek kluczowych. Jeżeli wpisze się wartość właściwości, gdy stoper warstwy jest nieaktywny, to wartość ta będzie obowiązywać przez cały czas trwania warstwy. Wyłączenie zaznaczenia stopera spowoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich klatek kluczowych danej właściwości.

Wybieranie metody interpolacji

Interpolacja (określana także jako generowanie klatek pośrednich) jest to proces wypełniania nieznanych wartości między wartościami znanymi. W technikach cyfrowej obróbki wideo i filmu interpolacja oznacza najczęściej generowanie nowych wartości między dwiema klatkami kluczowymi. Jeśli na przykład element graficzny ma się przesunąć na ekranie o 50 pikseli w lewo w ciągu 15 klatek, to należy ustawić jego położenie w pierwszej i w piętnastej klatce, oznaczając je jako klatki kluczowe. Program Photoshop dokona interpolacji klatek pomiędzy tymi dwiema klatkami kluczowymi. Interpolacja między klatkami kluczowymi umożliwia tworzenie animacji ruchu, krycia, stylów i oświetlenia globalnego.

Wygląd klatki kluczowej w panelu Oś czasu zależy od wybranej metody interpolacji interwału między klatkami kluczowymi.

Liniowa klatka kluczowa 

Równomiernie zmienia animowaną właściwość między dwiema klatkami kluczowymi. Jedynym wyjątkiem jest właściwość Położenie maski warstwy, która jest przełączana skokowo między stanami „włączona” i „wyłączona”.

Wstrzymywana klatka kluczowa 

Zachowuje bieżące ustawienie właściwości. Ta metoda interpolacji umożliwia tworzenie efektów stroboskopowych albo nagłego znikania lub pojawiania się warstw.

Aby wybrać metodę interpolacji dla klatki kluczowej, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Oś czasu zaznacz przynajmniej jedną klatkę kluczową.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną klatkę kluczową i z menu kontekstowego wybierz Interpolację liniową lub Wstrzymanie interpolacji.

  • Otwórz menu panelu i wybierz polecenie Interpolacja klatki kluczowej > Interpolacja liniowa albo Interpolacja klatki kluczowej > Wstrzymaj.

Przesuwanie wskaźnika czasu bieżącego do klatki kluczowej

Po ustawieniu pierwszej klatki kluczowej dla właściwości, program Photoshop wyświetla nawigator klatek kluczowych. Za jego pomocą można przechodzić między klatkami kluczowymi, wprowadzać nowe lub usuwać je. Gdy romb nawigatora klatek kluczowych jest aktywny (kolor żółty), wskaźnik czasu bieżącego znajduje się dokładnie na klatce kluczowej danej właściwości warstwy. Gdy romb nawigatora klatek kluczowych nie jest aktywny (kolor szary), wskaźnik czasu bieżącego znajduje się pomiędzy klatkami kluczowymi. Strzałki pojawiające się po bokach pola nawigatora klatek kluczowych oznaczają, że po obu stronach bieżącego punktu w czasie istnieją inne klatki kluczowe dla danej właściwości.

 1. W panelu Oś czasu kliknij strzałkę nawigatora klatek kluczowych. Strzałka po lewej stronie przenosi wskaźnik czasu bieżącego do poprzedniej klatki kluczowej. Strzałka po prawej stronie przenosi wskaźnik czasu bieżącego do następnej klatki kluczowej.

Zaznaczanie klatek kluczowych

 1. W panelu Oś czasu wybierz dowolną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć klatkę kluczową, kliknij jej ikonę.

  • Aby zaznaczyć wiele klatek kluczowych, przytrzymaj klawisz Shift i klikaj klatki lub przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół klatek kluczowych.

  • Aby zaznaczyć wszystkie klatki kluczowe dla danej właściwości warstwy, kliknij nazwę tej właściwości obok ikony stopera.

Przesuwanie klatek kluczowych

 1. W panelu Oś czasu zaznacz przynajmniej jedną klatkę kluczową.

 2. Przeciągnij zaznaczone ikony klatek kluczowych do pożądanego punktu w czasie. (Zaznaczenie kilku klatek kluczowych spowoduje, że będą się przesuwały jako grupa, z zachowaniem odstępów).

Uwaga:

Aby rozsunąć lub zsunąć kilka klatek kluczowych, przeciągnij pierwszą lub ostatnią klatkę zaznaczenia z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Klatka kluczowa po przeciwnej stronie zaznaczenia pozostanie w tym samym miejscu podczas przeciągania. Animacja zostanie spowolniona lub przyspieszona.

Kopiowanie i wklejanie klatek kluczowych

Klatki kluczowe dotyczące właściwości (na przykład położenia) można kopiować do tej samej właściwości na dowolnej warstwie. We wklejanych klatkach kluczowych jest odzwierciedlane skopiowane przesunięcie względem wskaźnika czasu bieżącego.

Klatki kluczowe można kopiować tylko z jednej warstwy naraz. Po wklejeniu klatek kluczowych na inną warstwę pojawią się one w stosownej właściwości warstwy docelowej. Pierwsza klatka kluczowa pojawi się w czasie bieżącym, a kolejne będą umieszczane za nią w kolejności względnej. Po wklejeniu klatki kluczowe pozostaną zaznaczone, można je więc od razu przenieść na osi czasu.

Uwaga:

Klatki kluczowe można kopiować i wklejać między wieloma właściwościami naraz.

 1. W panelu Oś czasu wyświetl właściwość warstwy zawierającą klatki kluczowe, które chcesz skopiować.

 2. Zaznacz przynajmniej jedną klatkę kluczową.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczoną klatkę kluczową i wybierz polecenie Kopiuj klatki kluczowe.
 4. W panelu Oś czasu zawierającym warstwę docelową przesuń wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, w którym chcesz umieścić klatki kluczowe.

 5. Zaznacz warstwę docelową.
 6. Otwórz menu panelu i wybierz polecenie Wklej klatki kluczowe.

Usuwanie klatek kluczowych

 1. W panelu Oś czasu zaznacz przynajmniej jedną klatkę kluczową i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij zaznaczoną klatkę kluczową prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS), a następnie wybierz z menu kontekstowego polecenie Usuń klatki kluczowe.

  • Z menu panelu wybierz polecenie Usuń klatki kluczowe.

Tworzenie animacji rysunkowych

Aby tworzyć animacje rysunkowe klatka po klatce, można dodać do dokumentu pustą warstwę wideo. Dodanie pustej warstwy wideo nad istniejącą warstwą wideo i zmiana krycia pustej warstwy pozwala widzieć zawartość warstwy wideo leżącej pod spodem. Umożliwia to animowanie rotoskopowe zawartości warstwy wideo przez rysowanie lub malowanie na pustej warstwie. Zobacz także Malowanie klatek na warstwach wideo.

Uwaga:

Jeżeli tworzysz animacje kilku niezależnych elementów, utwórz osobną zawartość na różnych, pustych warstwach wideo.

 1. Utwórz nowy dokument.
 2. Dodaj pustą warstwę wideo.
 3. Namaluj lub dodaj zawartość do warstwy.
 4. (Opcjonalnie) Z menu panelu Oś czasu wybierz polecenie Włącz efekt łusek cebuli, aby włączyć tryb przenikania ujęć.

 5. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do kolejnej klatki.
 6. Namaluj lub dodaj zawartość do warstwy w nieco innym miejscu, niż w poprzedniej klatce.

  Uwaga:

  Za pomocą poleceń z podmenu Warstwa > Warstwy wideo możesz dodać pustą klatkę wideo, powielić klatkę lub usunąć klatkę z pustej warstwy wideo.

  Podczas tworzenia kolejnych klatek rysowanych ręcznie można obejrzeć podgląd animacji, przeciągając wskaźnik czasu bieżącego lub używając opcji odtwarzania.

Wstawianie, usuwanie lub powielanie pustych klatek wideo

Do pustej warstwy wideo można dodawać puste klatki wideo lub usuwać z niej takie klatki. Można także powielać istniejące (namalowane) klatki na pustych warstwach wideo.

 1. W panelu Oś czasu zaznacz pustą warstwę wideo i przesuń wskaźnik czasu bieżącego do odpowiedniej klatki.

 2. Wybierz polecenie Warstwa > Warstwy wideo, a następnie wybierz jedno z następujących poleceń:

  Wstaw pustą klatkę

  Wstawia pustą klatkę wideo na zaznaczonej w danym momencie pustej warstwie wideo.

  Usuń klatkę

  Usuwa klatkę wideo z zaznaczonej w danym momencie pustej warstwy wideo.

  Powiel klatkę

  Dodaje kopię klatki wideo w bieżącym punkcie w czasie na zaznaczonej pustej warstwie wideo.

Określanie ustawień efektu łusek cebuli

Tryb łusek cebuli wyświetla zawartość narysowaną w bieżącej klatce oraz zawartość narysowaną w otaczających ją klatkach. Dodatkowe klatki pojawiają się z kryciem określonym przez użytkownika. Dzięki temu można je odróżnić od bieżącej klatki. Tryb łusek cebuli ułatwia rysowanie animacji klatka po klatce, gdyż są w nim wyświetlane punkty odniesienia, umożliwiające pozycjonowanie podczas tworzenia obrysów i wprowadzania innych zmian.

Ustawienia efektu przenikania ujęć określają sposób wyświetlania poprzednich i kolejnych klatek w przypadku włączenia opcji przenikania ujęć. (Zobacz Omówienie panelu Oś czasu).

 1. Otwórz panel Oś czasu i wybierz opcję Ustawienia łusek cebuli.

 2. Ustaw następujące opcje:

  Liczba łusek cebuli

  Określa, ile wcześniejszych i późniejszych klatek ma wyświetlać program. Wpisz liczby w pola tekstowe Klatki przed (liczba wcześniejszych klatek) i Klatki po (liczba dalszych klatek).

  Odstępy między klatkami

  Określa liczbę klatek pomiędzy wyświetlanymi klatkami. Np. wartość 1 powoduje wyświetlanie kolejnych klatek, a wartość 2 powoduje wyświetlanie obrysów z co drugiej klatki.

  Maks. krycie

  Ustawia wartość procentową krycia dla klatek tuż przed i tuż za bieżącym punktem w czasie.

  Min. krycie

  Ustawia wartość procentową krycia dla najdalszych klatek w zestawie klatek poprzedzających i następujących za bieżącą klatką.

  Tryb mieszania

  Ustawia wygląd obszarów, na których klatki się nakładają.

  Przenikanie ujęć w programie Photoshop
  Efekt przenikania ujęć

  A. Bieżąca klatka i jedna klatka za nią B. Bieżąca klatka oraz jedna klatka przed i jedna za nią C. Bieżąca klatka i jedna klatka przed nią 

Otwieranie animacji wielowarstwowej

Możliwe jest otwarcie animacji zapisanych w starszych wersjach programu Photoshop w postaci wielowarstwowych plików Photoshop (PSD). Warstwy są umieszczane w panelu Oś czasu z zachowaniem oryginalnej kolejności (dolna warstwa staje się pierwszą klatką).

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz i zaznacz plik formatu Photoshop.
 2. W panelu Warstwy zaznacz warstwy, z których chcesz utworzyć animację, a następnie z menu panelu wybierz polecenie Utwórz klatki z warstw.

  Animację można edytować, zapisać w animowanym pliku GIF poleceniem Zapisz dla Internetu albo zapisać jako film QuickTime, używając polecenia Renderuj wideo.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online