Práca s písmami v aplikácii Acrobat Distiller pri vytváraní súborov PDF

Dôležitá pripomienka:

V januári 2023 spoločnosť Adobe zruší podporu tvorby obsahu s použitím písem Type 1. Ďalšie informácie nájdete v článku pomocníka Koniec podpory pre písmo Postscript Type 1.

Aké témy obsahuje

Písma, ktoré použijete, určujú výstup pri prevode dokumentov do formátu PDF v aplikácii Adobe Acrobat Distiller. (Acrobat Distiller je funkcia aplikácie Adobe Acrobat aj samostatná aplikácia.) Typ písma (napríklad TrueType, PostScript) má vplyv na všeobecný vzhľad textu v súbore PDF a takisto na to, či sa tento text dá prehľadávať, upravovať alebo tlačiť.

Tento dokument vám pomôže pochopiť, ako aplikácia Acrobat Distiller pracuje s písmami a vylepšuje výstup vo formáte PDF.

Písma v systémoch Windows a Mac OS

Aplikácia Acrobat Distiller dokáže rozpoznať všetky písma systémov Windows a Mac OS. Typ písma, ktorý používate (napríklad TrueType) však určuje to, ako aplikácia Acrobat Distiller pracuje s informáciami pre dané písmo.

Systém Windows obsahuje tieto typy písiem: písma Type 1 (alebo písma PostScript), písma Type 3, písma založené na bitovej mape, vektorové písma, písma TrueType a písma OpenType od spoločnosti Adobe (Windows 2000 a XP). Systém Mac OS obsahuje tieto typy písiem: písma Type 1, písma Apple TrueType dFont, písma TrueType a písma OpenType od spoločnosti Adobe.

Okrem typu písma používa aplikácia Acrobat Distiller aj tabuľku znakov písma na určenie informácií o písmach, ktoré sa do vytvorených súborov PDF zahrnú. Písma Type 1 môžu napríklad obsahovať jednu alebo viaceré tabuľky znakov ISO Latin 1, Expert, Kapitálky (SC), Old Style Figures (OSF), Symbol, Cyrilika a Kanji:

-- Tabuľka znakov ISO Latin 1 (alebo štandardná tabuľka znakov písiem Type 1) obsahuje štandardné znaky anglickej, francúzskej, talianskej a nemeckej abecedy, ako aj interpunkčné znamienka a číslice.

-- Tabuľky znakov Expert obsahujú znaky zlomkov a ligatúr pre anglickú abecedu.

-- Tabuľky znakov SC a OSF obsahujú špeciálne navrhnuté písmená a číslice na prispôsobenie vzhľadu dokumentu.

-- Tabuľky znakov Symbol obsahujú namiesto znakov abecedy netextové znaky.

-- Tabuľky znakov Cyrilika obsahujú znaky abecedy pre rôzne jazyky, ako sú napríklad ruština a ukrajinčina.

-- Tabuľky znakov Kanji (japonské) obsahujú dvojbajtové japonské znaky. V časti Písma Kanji tohto dokumentu nájdete informácie o tom, kedy môžete písma Kanji používať a zobrazovať v súboroch PDF.

Ako aplikácia Acrobat Distiller používa písma

Na to, aby aplikácia Acrobat Distiller úspešne previedla dokument na dokument PDF, musí získať odkazy na jednotlivé písma v pôvodnom dokumente prostredníctvom nasledujúcich procesov, pričom dokument sa najprv prevedie do formátu PostScript a potom do formátu PDF.

Zistenie názvu písma PostScript

Aplikácia Acrobat Distiller vyhľadá názov písma PostScript a pridá ho do dokumentu PDF. Názov písma PostScript je zvyčajne uvedené v tabuľke názvov daného písma. (Tabuľka názvov obsahuje informácie o písme, ako sú napríklad názov, štýl a autorské práva.) Ak názov písma PostScript nie je k dispozícii, aplikácia Acrobat Distiller použije pre písmo systémový názov. Ak napríklad pôvodný dokument obsahuje písmo TrueType, ktoré je nainštalované v systéme, aplikácia Acrobat Distiller preberie vlastnosti BaseFont (základné písmo) a FontName (názov písma) z tabuľky názvov daného písma.

Ak ide o písmo Type 42, aplikácia Acrobat Distiller vytvorí tabuľku názvov pre písmo zo zodpovedajúceho systémového písma, pretože písma Type 42 zvyčajne neobsahujú tabuľky názvov. Ďalšie informácie o písmach Type 42 nájdete v tomto dokumente v odseku „Písma TrueType“ v časti „Ako typy písiem ovplyvňujú text v súboroch PDF“.

Pridanie popisov písiem

Do každého vytvoreného súboru PDF pridá aplikácia Acrobat Distiller popisy písiem Type 1, ktoré používajú tabuľku znakov ISO Latin 1. Ak súbor PDF otvoríte v počítači, v ktorom sú tieto písma nainštalované, aplikácia Acrobat použije na zobrazenie a tlač súboru PDF nainštalované písma. Ak písma nie sú nainštalované, aplikácia Acrobat použije popisy písiem na vytvorenie náhradných písiem, ktoré sa podobajú pôvodným písmam.

Vloženie písiem

Ak je zapnuté vkladanie písiem, aplikácia Acrobat Distiller vloží písma TrueType a Type 3, ako aj písma Type 1, ktoré nepoužívajú tabuľku znakov ISO Latin 1 (používajú napríklad tabuľku znakov Symbol alebo Expert). Aplikácia Acrobat Distiller 7.0 môže vložiť písma OpenType, avšak aplikácia, ktorá vytvorila pôvodný dokument, určuje, ktoré vlastnosti písiem OpenType možno vložiť. Ak vložíte písmo OpenType založené na písme Type 1, aplikácia Acrobat Distiller ho vloží ako písmo CFF/Type 2. Aplikácia Acrobat Distiller vkladá písma OpenType založené na písmach TrueType ako písma TrueType.

Písmo vložené v súbore PDF je vždy k dispozícii na zobrazenie a tlač bez ohľadu na to, či je nainštalované v systéme. Pokiaľ však písmo nie je nainštalované, text v súbore PDF nemôžete upravovať. Ak sa pokúsite upraviť text, ktorý používa vložené písmo, a toto písmo nie je nainštalované, v aplikácii Acrobat zobrazí upozornenie a namiesto toho použije náhradné písmo.

Povolenia písiem

Aplikácia Acrobat Distiller rešpektuje a zachováva pôvodné povolenia písiem, a to aj vtedy, ak je súbor PDF prevedený do iného formátu. Písma s obmedzenými povoleniami sa nedajú vložiť a počas prevodu spôsobia, že v aplikácii Acrobat Distiller sa zobrazí chyba. Podobne aj písma, ktoré nepoužívajú formát kódovania znakov, ako je napríklad WinAnsi alebo MacRoman, môžu spôsobiť, že keď sa ich pokúsite vložiť, v aplikácii Acrobat Distiller sa zobrazí chyba.

Prevod písiem

Ak aplikácia Acrobat Distiller nedokáže interpretovať alebo nájsť informácie o písme, ktoré potrebuje, dané písmo nahradí. V zriedkavých prípadoch prevedie aplikácia Acrobat Distiller takéto písma na bitmapové obrázky, čo znemožňuje prehľadávanie, zmenu mierky a úpravu písma. Aplikácia Acrobat Distiller zvyčajne prevedie na bitmapové obrázky písma PCL a vektorové (obrysové) písma systému Windows. Pozrite si v tomto dokumente časť „Ako ovládače tlačiarní PostScript pracujú s písmami TrueType v systéme Windows“.

Popisovače písiem

Aplikácia Acrobat Distiller vloží popisovače písma (t. j. informácie o písme) pre každé písmo, ktoré vloží. Popisovač môže obsahovať nasledujúce informácie:

Popisovač Význam popisovača
Ascent Maximálna výška nad základnou čiarou dosiahnutá znakmi v písme okrem diakritických znamienok.
CapHeight Súradnica Y rovného vrchu veľkých písmen (napríklad písmena „E“) meraná od základnej čiary.
Descent Maximálna hĺbka pod základnou čiarou dosiahnutá znakmi v písme.
Flags Atribúty písma vrátane pevnej šírky, serifu, symbolov, skriptu, kurzívy, kapitálok, veľkých písmen (verzálok) a ďalších atribútov.
FontBBox Ohraničujúci rámček, ktorý je najmenším obdĺžnikom schopným obsiahnuť všetky znaky v tabuľke znakov, ak by sa nakreslili na seba.
ItalicAngle Uhol hlavných zvislých ťahov v stupňoch, zvyčajne záporný.
StemV Šírka zvislých driekov v znakoch.
AvgWidth (voliteľné) Priemerná šírka znakov v písme.
FontFile (voliteľné) Úplný obrys rezu písma. Prítomný len vtedy, keď je vložené písmo alebo podmnožina písma.
Leading (voliteľné) Požadované riadkovanie medzi riadkami textu.
MaxWidth (voliteľné) Maximálna šírka znakov v písme.
MissingWidth (voliteľné) Šírka, ktorá sa má použiť pri nekódovaných znakoch (t. j. pri znakoch, ktoré nie sú v tabuľke znakov).
StemH (voliteľné) Šírka vodorovných driekov v znakoch.
XHeight (voliteľné) Súradnica Y rovného vrchu malých písmen bez horného doťahu (napríklad písmena „z“) meraná od základnej čiary.
FontFamily (voliteľné) Rodina, do ktorej písmo patrí (napríklad rez písma „Times tučná kurzíva“ patrí do rodiny písma „Times“).
FontStretch (voliteľné) Variácia písma, ktorá ovplyvňuje vodorovný rozmer (napríklad UltraCondensed, SemiCondensed, Normal, Expanded).
FontWeight (voliteľné) Váha alebo hrúbka písma.

Ako typy písiem ovplyvňujú text v súboroch PDF

Typ použitého písma môže ovplyvniť vzhľad a tlač textu v súboroch PDF, ako aj to, či sa v texte dá vyhľadávať a či sa dá upravovať.

Bitmapové písma

Ak súbor PDF obsahuje písma, ktoré boli prevedené na bitmapové obrázky, zobrazovače nebudú obrázky spracúvať ako písma, ale namiesto toho zobrazia a vytlačia obrázky tak ako ktorékoľvek iné bitmapové obrázky. Text prevedený na bitmapové obrázky sa však nedá prehľadávať ani upravovať.

Písma dFont (len v systéme Mac OS X)

Tieto písma sú natívne pre systém Mac OS X a sú zhodné so štandardnými súbormi balíkov písiem, až na to, že zdroje písiem sú uložené v údajovej vetve súboru. V systéme Mac OS pracuje aplikácia Acrobat Distiller s písmami dFont rovnakým spôsobom ako s ostatnými písmami TrueType.

Písma Kanji

Súbory PDF obsahujúce písma Kanji môžete vytvárať pomocou verzií Kanji aj anglických verzií aplikácie Acrobat Distiller. (V prípade anglických verzií aplikácie Acrobat Distiller musíte nainštalovať príslušný balík podpory písiem.) Aplikácia Acrobat automaticky zobrazí ázijské písma vložené v súbore PDF. Ak ázijské písma nie sú vložené, aplikácia Acrobat ich môže zobraziť, keď nainštalujete príslušný balík podpory písiem. Informácie o inštalácii balíkov podpory písiem nájdete v dokumente „Zobrazenie a tlač ázijských písiem v súboroch PDF pomocou románskych zobrazovačov Acrobat“.

Písma MM (Multiple Master)

Podľa vlastností dokumentu a miest použitia písma vytvára viacero hlavných písiem (napríklad Minion MM) špecifické inštancie písma, a preto nemôže aplikácia Acrobat Distiller takéto písma vložiť. Aplikácia Acrobat Distiller namiesto toho pridá podmnožinu písma, ktorá má jedinečné ID písma. V aplikácii Acrobat nemôžete písma MM vkladať ani upravovať, pretože písma MM tieto inštancie vytvárajú dynamicky. Technická podpora spoločnosti Adobe odporúča nepoužívať písma MM, ak ich potrebujete vkladať alebo upravovať v aplikácii Acrobat. Ďalšie informácie o písmach MM nájdete v dokumente 328600, „Všeobecné informácie o písmach Multiple Master“.

Písma OpenType od spoločnosti Adobe

Formát OpenType je založený na formáte Type 1 a v jednom súbore písma kombinuje údaje o obrysoch, metrike a bitových mapách. Formát OpenType zahŕňa pokročilé typografické funkcie, ktoré väčšina aplikácií zatiaľ nevyužíva, a preto tieto aplikácie rozpoznajú a považujú formát OpenType za písma TrueType. Má to vplyv na spôsob, akým sa písma OpenType od spoločnosti Adobe vkladajú do súborov PDF. Na písma OpenType od spoločnosti Adobe, ktoré sú založené na formáte Type 1, sa vzťahujú požiadavky na vkladanie písiem Type 1. Na písma OpenType, ktoré sú založené na formáte TrueType, sa vzťahujú požiadavky na vkladanie písiem TrueType.

Písma OpenType od spoločnosti Adobe môžete vkladať v aplikácii Acrobat Distiller 7.0, ak vyberiete kompatibilitu s formátom PDF 1.6, ale funkcie špecifické pre formát OpenType budú k dispozícii len v aplikácii Acrobat 7.0. (Vyberte položky Nastavenia > Upraviť nastavenia Adobe PDF, kliknite na kartu Všeobecné a v rozbaľovacej ponuke Kompatibilita vyberte položku Acrobat 7.0 (PDF 1.6).)

Písma Symbol

Každé písmo Symbol obsahuje jedinečné znaky a tabuľky znakov, a preto aplikácia Acrobat Distiller tieto písma vždy vkladá, aby sa zabránilo ich nahradeniu.

Písma TrueType

Písma TrueType, ktoré obsahujú povolenia na inštaláciu a úpravu, môže aplikácia Acrobat Distiller vložiť do súboru PDF. Ak písmo tieto povolenia neobsahuje, aplikácia Acrobat Distiller vloží podmnožinu písma (t. j. len tie znaky písma, ktoré sú v dokumente použité).

Poznámka: Aplikácia Acrobat Distiller neuvádza v súbore denníka podmnožiny písiem TrueType. A hoci nástroj retušovania textu v aplikácii Acrobat uvádza tieto písma v dialógovom okne Atribúty textu ako vložené, podmnožinu písma nemôžete pomocou tohto nástroja upraviť, pretože v prípade podmnožiny písma nedokáže systém rozpoznať jedinečné ID písma a priradiť ho pôvodnému písmu TrueType v systéme. Ak pomocou nástroja retušovania textu upravujete podmnožinu písma, aplikácia Acrobat nahradí písmo ekvivalentným písmom typu sans serif alebo serif.

Keď pomocou aplikácie Acrobat Distiller vytvárate súbory PDF, v závislosti od spôsobu, akým boli informácie o písme zapísané do súboru PostScript, sa v texte formátovanom pomocou písiem TrueType nemusí dať vyhľadávať. V týchto prípadoch prevedie tlačiareň PostScript písmo TrueType na písmo Type 42, ktoré najlepšie zachová vlastnosti písma, ako je napríklad možnosť vyhľadávania. Formát písma Type 42 existuje najmä kvôli tomu, aby mali prekladače jazyka PostScript k dispozícii spôsob prevzatia iných písiem ako PostScript (písiem TrueType). Písmo Type 42 obsahuje „obal“ pre jazyk PostScript okolo písma TrueType. Písmo Type 42 je zvyčajne vytvorené ovládačom tlačiarne, aby bolo možné prevziať písma TrueType do tlačiarne PostScript, ktorá obsahuje rasterizátor TrueType. Aplikácia Acrobat Distiller týmto spôsobom, ktorý poskytuje najpresnejší popis pôvodného písma TrueType, priamo interpretuje písmo TrueType. Na tieto informácie o písme môžu mať vplyv nasledujúce premenné: aplikácia, ktorá vytvorila súbor PostScript, samotné písmo, ovládač tlačiarne PostScript a súbor PPD (PostScript Printer Description – popis tlačiarne PostScript). Ak sa v súbore PDF vytvorenom aplikáciou Acrobat Distiller nedá prehľadávať text formátovaný pomocou písiem TrueType, zmeňte jednu alebo viaceré z týchto premenných a potom súbor PDF znova vytvorte.

Do súboru PostScript zapisuje informácie buď aplikácia, ktorá vytvára kód PostScript, alebo ovládač tlačiarne PostScript. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k danej aplikácii alebo v časti „Ako ovládače tlačiarní PostScript pracujú s písmami TrueType v systéme Windows“ v tomto dokumente.

Type 1 písma

Pokiaľ ide o vzhľad i možnosť vyhľadávania, písma Type 1 ponúkajú spoľahlivý prevod do formátu PDF. Pri vkladaní písiem Type 1 do súboru PostScript nie je potrebné previesť ich do iného formátu (ani podmnožinu písma), a preto poskytujú pri používaní aplikácie Acrobat Distiller najlepšie výsledky.

Ak chcete vložiť písma Type 1, musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

1. V dialógovom okne Nastavenia Adobe PDF je dané písmo uvedené v zozname Vždy vložiť na karte Písma a políčko Vložiť všetky písma je začiarknuté.

2. Nie sú použité žiadne symboly (okrem symbolu pre písmeno pí).

3. Veľkosť písma je v rámci primeraného rozsahu (t. j. hodnota CharStrings dict leng je väčšia ako 115, ale menšia ako 229). Hodnotu CharStrings dict leng môžete skontrolovať v aplikácii na úpravu písiem.

Type 3 písma

Písma Type 3 používajú na vyjadrenie písma celý počítačový jazyk PostScript, a preto môžu obsahovať špecifikácie, ktoré písma Type 1 obsahovať nemôžu, ako sú napríklad tieňovanie, farby a výplne. Písma Type 3 však nie sú optimalizované z hľadiska veľkosti ani výkonu, a preto môžu znaky vyzerať tučnejšie ako ich ekvivalenty z písiem Type 1.

Písma Type 3 sa do súborov PDF vždy vkladajú, vďaka čomu sú v aplikácii Acrobat alebo Adobe Reader vždy k dispozícii (okrem systému Mac OS X, ktorý písma Type 3 nepodporuje). Aplikácie Acrobat a Adobe Reader prevedú znaky písma Type 3 na bitmapové obrázky a potom ich zobrazia. Pri tlači na tlačiarni PostScript používajú aplikácie Acrobat a Adobe Reader ovládač tlačiarne PostScript na prevzatie písma do tlačiarne. Pri tlači na tlačiarni bez podpory jazyka PostScript sa vytlačia bitmapové obrázky. Znaky písma Type 3 v tabuľke znakov ISO Latin 1 sa v súboroch PDF prevádzajú na prehľadávateľný text, až na znaky v tabuľkách znakov Symbol. Súbory PDF s vloženými písmami Type 3 sú zvyčajne väčšie ako súbory PDF s vloženými písmami Type 1.

Ako ovládače tlačiarní PostScript pracujú s písmami TrueType v systéme Windows

Keď sa písma TrueType posielajú prostredníctvom ovládača tlačiarne Adobe PostScript zakódované ako písma Type 42 (v systémoch Windows 2000 a XP sa nazývajú natívne písma TrueType) alebo písma CID (identifikátory znakov) (v prípade dvojbajtových písiem alebo písiem Unicode), ovládač tlačiarne pridelí znakom písma špecifické ID písma namiesto štandardných informácií o ID písma, v dôsledku čoho aplikácia Acrobat Distiller vloží do súboru PostScript podmnožinu písma.

Vďaka vloženiu podmnožiny písma môže ovládač tlačiarne zmenšiť veľkosť súboru, čo zase zvyšuje rýchlosť prevodu súboru PostScript. K tomuto procesu dochádza bez ohľadu na to, či možnosti úlohy obsahujú nastavenie vloženia všetkých písiem.

Ak chcete pri tlači na tlačiarni Adobe PDF vložiť všetky písma, musíte na karte Písmo v dialógovom okne Nastavenia tlačiarne Adobe PDF začiarknuť políčko Neposielať písma do tlačiarne Adobe PDF.

Ovládač tlačiarne Adobe PostScript (AdobePS) pre systémy Windows 98 a NT 4.0 obsahuje nastavenia Odoslať písma ako, ktoré riadia spôsob odoslania písiem TrueType do tlačiarne alebo ich vloženia do súboru PostScript. Ovládač tlačiarne Pscript5 (pscript5.dll) a novšie verzie pre systém Windows 2000 a novšie verzie obsahuje nastavenia Prevzatie písiem TrueType, ktoré riadia spôsob odoslania písiem TrueType do tlačiarne alebo ich vloženia do súboru PostScript. Tieto nastavenia môžete zmeniť v dialógovom okne ovládača Vlastnosti (Windows 98 a NT 4.0) alebo v dialógovom okne ovládača Rozšírené možnosti (Windows 2000 a XP). Nastavenia sa líšia v závislosti od funkcií špecifikovaných v súbore PPD tlačiarne. Ovládač tlačiarne Microsoft PostScript pre systémy Windows 98 a NT 4.0 obsahuje menej nastavení „Odoslať písma ako“ ako ovládač AdobePS. Ovládač tlačiarne Microsoft PostScript napríklad neobsahuje možnosti odoslania písiem TrueType ako písiem Type 42 alebo obrysových písiem.

Pri výbere nastavenia Odoslať písma ako sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

Možnosť Odoslať písma ako (Windows 98 a NT 4.0) alebo Prevzatie písiem TrueType (Windows 2000 a XP)

Výsledky

Obrysové (AdobePS pre systémy Windows 98 a NT, pscript5.dll pre systémy Windows 2000 a XP)

Pri tejto možnosti používa ovládač tlačiarne na zobrazenie a tlač metriku obrysov písma. Táto možnosť poskytuje textu vzhľad písma, ale text si nezachová informácie o písme. Táto možnosť sa často používa vtedy, keď písmo nemožno vložiť z dôvodu licenčných obmedzení. Obrysové písma sa nedajú prehľadávať ani upravovať.

Ako bitové mapy (ovládače tlačiarne AdobePS a Windows PostScript, pscript5.dll pre systémy Windows 2000 a XP)

Pri tejto možnosti prevedie ovládač tlačiarne písma TrueType na bitové mapy Type 3. Ak nechcete alebo nemôžete použiť možnosť Type 42 (natívne písmo), táto možnosť poskytuje vyššiu presnosť pri simulácii pôvodného písma TrueType. Na rozdiel od samotných písiem Type 3 sa však bitové mapy Type 3 nedajú prehľadávať. Túto možnosť použite pri texte formátovanom s veľkosťou 14 bodov alebo menšou, prípadne pri tlači na tlačiarni s nízkym rozlíšením. Túto možnosť nepoužívajte pri prenosných súboroch (napríklad pri súboroch EPS), pretože môže zväčšiť veľkosť súboru.

Natívne TrueType (ovládače tlačiarne AdobePS a Windows PostScript)

Pri prevode dokumentu obsahujúceho písmo TrueType nedokáže aplikácia Acrobat Distiller rozpoznať jazyk kódovania písma (pretože to nie je jazyk PostScript) a nahradí ho písmom Type 1 PostScript. Pri odoslaní písiem TrueType ako písiem Type 42 sa zachová ich vzhľad a zabráni sa ich nahradeniu písmami Type 1. Táto možnosť je najlepšia pre zachovanie možnosti vyhľadávania v texte. Myslite však na to, že možnosť vyhľadávania ovplyvňujú aj iné premenné.

Neodoslať (ovládače tlačiarne AdobePS a Windows PostScript)

Pri tejto možnosti nezahrnie ovládač tlačiarne do súboru PostScript informácie o písmach TrueType. Táto možnosť sa odporúča len pri tlačiarňach alebo sieťových zaraďovačoch, ktoré poskytujú písma.

Nastavenie prahu Bitmapové/obrysové (ovládače tlačiarne AdobePS a Windows PostScript)

Táto možnosť určuje prah výšky písma v bodoch, pod ktorým sa písmo odošle ako bitová mapa namiesto obrysov. Ak tento prah nastavíte na hodnotu 1, zabránite tým, aby sa písma odosielali ako bitové mapy.

Softvérové písmo alebo Písmo zariadenia (ovládač tlačiarne AdobePS pre systém Windows NT a ovládač tlačiarne Windows PostScript pre systém Windows NT)

Pri možnosti Softvérové písmo odošle ovládač tlačiarne informácie o popise písma. Táto možnosť pomáha zachovať vzhľad, ale nie možnosť vyhľadávania. Pri možnosti Písmo zariadenia umožňuje ovládač tlačiarne prispôsobiť tabuľku nahradenia písma tak, aby každé nainštalované písmo malo priradené písmo tlačiarne. Táto možnosť nemusí zachovať presný vzhľad písma, ale zachová možnosť vyhľadávania.

Ďalšie informácie

Zobrazenie a tlač ázijských písiem v súboroch PDF pomocou románskych zobrazovačov Acrobat

328600 : Všeobecné informácie o písmach Multiple Master.

  

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online