Príručka používateľa Zrušiť

Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Rýchlo aplikujte rovnaké formátovanie na všetky odkazy. Otvorte kontextovú ponuku odkazu, ktorého vzhľad chcete použiť pre všetky ostatné odkazy, a vyberte položku Použiť súčasný vzhľad ako nové predvolené nastavenie.

Odkazy v dokumente PDF sú prvky v dokumente, ktoré nasmerujú používateľov na konkrétne miesto v rámci toho istého dokumentu alebo na externý zdroj. Sem môže patriť webová stránka, príloha súboru alebo dokonca aj e-mailová adresa. Odkazy môžete vytvárať pomocou textu, obrázkov alebo iných prvkov v dokumente PDF.

Odkazy vám umožňujú prechádzať na iné miesta v rovnakom dokumente alebo v iných dokumentoch vrátane webových lokalít, príloh alebo e-mailovej adresy.

Odkazy môžete využiť na to, aby ste spustili akcie alebo aby ste zabezpečili, že používatelia budú mať okamžitý prístup k súvisiacim informáciám. Môžete k nim tiež pridať akcie, ktoré prehrajú zvukový alebo filmový súbor.

 1. Vyberte položky Upraviť > Odkaz > Pridať alebo upraviť odkaz.

  Kurzor sa zmení na zameriavací kríž a všetky existujúce odkazy v dokumente, vrátane neviditeľných odkazov, budú dočasne viditeľné.

 2. Ťahaním vytvorte obdĺžnik v mieste, kde chcete vytvoriť odkaz. To je oblasť, v ktorej bude odkaz aktívny.
 3. V dialógovom okne Vytvoriť odkaz vyberte požadované voľby vzhľadu odkazu.

 4. Vyberte jednu z týchto akcií s odkazmi:

  Prepnúť na zobrazenie strany

  Vyberte položku Ďalšie, aby ste nastavili požadované číslo strany a zväčšenie zobrazenia v aktuálnom alebo inom dokumente (napríklad v priloženom súbore). Potom vyberte položku Nastaviť odkaz.

  Otvoriť súbor

  Vyberte cieľový súbor. Ak je tento súbor dokument PDF, zadajte, ako sa má dokument otvoriť. Napríklad vyberte, či sa má dokument otvoriť v novom alebo existujúcom okne. Potom vyberte položku OK.

  Poznámka:

  Ak je názov súboru príliš dlhý a nevojde sa do textového rámčeka, skráti sa uprostred.

  Otvoriť webovú stránku

  Zadajte adresu URL cieľovej webovej stránky.

  Užívateľský odkaz

  Kliknite na položku Ďalší, aby ste otvorili dialógové okno Vlastnosti odkazu. V tomto dialógovom okne môžete k odkazu priradiť akúkoľvek akciu, napríklad čítanie článku alebo vykonanie príkazu.

Odkaz môžete kedykoľvek upraviť. Môžete zmeniť aktívnu oblasť odkazu alebo pripojené akcie odkazu, odstrániť, zväčšiť alebo zmenšiť obdĺžnik odkazu alebo zmeniť cieľ odkazu. Zmeny vlastností existujúceho odkazu ovplyvnia len práve vybratý odkaz. Ak odkaz nie je vybratý, vlastnosti sa aplikujú na ďalší odkaz, ktorý vytvoríte.

Poznámka:

Môžete zmeniť vlastnosti viacerých odkazov naraz, ak ich vyberiete ťahaním obdĺžnika okolo nich s použitím nástroja Odkaz.

Premiestnenie alebo zmena veľkosti obdĺžnika odkazu

 1. Vyberte položky Upraviť Odkaz Pridať alebo upraviť odkaz.

 2. Presuňte kurzor na obdĺžnik odkazu, aby sa zobrazili tiahla.
 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete obdĺžnik odkazu premiestniť, pretiahnite ho.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obdĺžnika odkazu, pretiahnite niektorý rohový bod.

Zmena vzhľadu odkazu

 1. Vyberte položky Upraviť > Odkaz > Pridať alebo upraviť odkaz.

 2. Otvorte dialógové okno Vlastnosti odkazu pre odkaz, ktorý chcete upraviť.

 3. Na karte Vzhľad vyberte farbu, hrúbku čiary a štýl čiary pre odkaz.

 4. Vyberte štýl zvýraznenia pre stav, keď je odkaz vybratý:

  Žiadny

  Vzhľad odkazu sa nezmení.

  Invertovať

  Zmení farbu odkazu na opačnú farbu.

  Obrys

  Zmení farbu obrysu odkazu na opačnú.

  Vsadenie

  Vytvorí vzhľad reliéfneho obdĺžnika.

  Poznámka:

  Možnosti Typ odkazu, Farba a Štýl čiary nie sú dostupné, ak vyberiete možnosť Neviditeľný pre položku Vzhľad.

 5. Ak chcete skryť odkaz na dokument PDF, najmä ak sa nachádza na obrázku, vyberte možnosť Neviditeľný obdĺžnik ako nastavenie pre položku Typ odkazu.

 6. Ak chcete používateľom zabrániť v náhodnej zmene vašich nastavení, vyberte možnosť Zamknuté.

 7. Ak chcete otestovať odkaz, vyberte nástroj Ruka a potom vyberte odkaz. Mali by ste prejsť na konkrétne miesto daného odkazu.

  Poznámka:

  Vlastnosti odkazu v dialógovom okne Vytvoriť odkaz sa aplikujú na všetky nové odkazy, ktoré vytvoríte, pokiaľ tieto vlastnosti nezmeníte. Ak chcete nastavenie vzhľadu odkazu používať opakovane, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, ktorého vlastnosti chcete použiť ako predvolené, a vyberte položku Použiť súčasný vzhľad ako nové predvolené nastavenie.

Úprava akcie odkazu

Akciu odkazu môžete upraviť tak, aby sa vykonala iná akcia, keď používateľ aktivuje odkaz.

 1. Vyberte položky Upraviť > Odkaz > Pridať alebo upraviť odkaz.

 2. Otvorte dialógové okno Vlastnosti odkazu pre odkaz, ktorého akciu odkazu chcete upraviť.

 3. Na karte Akcie priraďte novú akciu k odkazu a vyberte položku OK.

Odstránenie odkazu

 1. Vyberte položky Upraviť > Odkaz > Pridať alebo upraviť odkaz.

 2. Vyberte obdĺžnik obsahujúci odkaz, ktorý chcete odstrániť.

 3. Stlačte kláves Delete na klávesnici.

Vytvorením odkazu z rodičovského dokumentu, ktorý prejde na prílohu, môžete používateľa nasmerovať do priloženého PDF.

Poznámka:

Priložené súbory sa líšia od súborov, ktoré je možné otvoriť pomocou odkazu. Zatiaľ čo prepojené dokumenty môžu byť uložené na iných miestach, priložené súbory sa vždy ukladajú spolu s dokumentom PDF.

 1. Otvorte PDF, ktorý obsahuje priložený súbor PDF.
 2. Prejdite do miesta, kde chcete vytvoriť odkaz. Ak je toto miesto v priloženom súbore, vyberte možnosť Priložený súbor na paneli Upraviť a pridajte priložený súbor.

 3. Vyberte položky Upraviť > Odkaz > Pridať alebo upraviť odkaz a vyberte oblasť odkazu.

 4. V dialógovom okne Vytvorenie odkazu nastavte vzhľad odkazu. Na karte Akcie vyberte položku Prejsť na zobrazenie strany.

 5. Nastavte číslo strany a požadované zväčšenie zobrazenia v nadradenom dokumente PDF alebo v priloženom súbore. Ensure the file attachment is open before establishing the link, or it won't function properly. Potom vyberte položku Nastaviť odkaz.

Správa cieľových miest

Cieľové miesto je koncový bod odkazu a predstavuje ho text na paneli Cieľové miesta. Cieľové miesta umožňujú nastaviť navigačné cesty v celej kolekcii dokumentov PDF. Spoločnosť Adobe odporúča, aby ste pri prepájaní viacerých dokumentov používali cieľové miesta. Na rozdiel od priamych odkazov na stránky pridávanie alebo odstraňovanie stránok v cieľovom dokumente neovplyvňuje odkazy na cieľové miesta.

Cieľové miesta môžete spravovať z bočného panela Cieľové miesta.

 1. V ponuke s vodorovnými čiarami vyberte položku Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Cieľové miesta. Automaticky sa prehľadajú všetky cieľové miesta.

 2. Ak chcete názvy cieľových miest zoradiť abecedne, vyberte štítok Názov. Ak chcete cieľové miesta zoradiť podľa čísla strany, vyberte štítok Strana.

 3. Ak chcete prejsť na cieľové miesto, v kontextovej ponuke vyberte položku Prejsť na cieľové miesto. Ak chcete cieľové miesto odstrániť, vyberte položku Odstrániť. Ak chcete nastaviť cieľové miesto na práve zobrazenú stranu, vyberte voľbu Nastaviť cieľové miesto. Ak chcete cieľovému miestu priradiť nový názov, vyberte položku Premenovať.

Vytvorenie cieľového miesta a odkazu na cieľové miesto

Môžete vytvoriť odkaz na cieľové miesto v rovnakom PDF alebo v inom PDF.

 1. V cieľovom dokumente (cieľovom mieste) vyberte v ponuke s vodorovnými čiarami položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Cieľové miesta. Ak dokument už obsahuje cieľové miesto, na ktoré chcete vytvoriť odkaz, môžete prejsť na krok 5.

 2. Prejdite na miesto, kde chcete vytvoriť cieľové miesto a nastavte požadované zobrazenie.
 3. Na paneli Cieľové miesta vyberte voľbu Nové cieľové miesto v ponuke Možnosti a zadajte názov pre dané cieľové miesto.

 4. Uložte cieľový dokument.
 5. V zdrojovom dokumente vyberte položky Upraviť > Odkaz > Pridať alebo upraviť odkaz a potiahnutím obdĺžnika určte umiestnenie odkazu.

 6. V dialógovom okne Vytvoriť odkaz nastavte vzhľad odkazu, vyberte položku Prepnúť na zobrazenie strany a potom vyberte položku Nasledujúce.

 7. V cieľovom dokumente otvorte cieľové miesto na paneli Cieľové miesta.

 8. Uložte zdrojový dokument PDF.

Práca s prílohami dokumentu PDF

Príloha v dokumente PDF je externý súbor vložený do dokumentu. Prílohy môžu byť rôzne typy súborov, ako sú obrázky, iné dokumenty PDF, dokumenty programu Word, tabuľky programu Excel alebo dokonca multimediálne súbory, ako sú zvukové alebo video súbory. Vloženie príloh do dokumentu PDF poskytuje ďalšie informácie alebo zdroje súvisiace s obsahom primárneho dokumentu. Pomáha používateľom mať prístup ku všetkým potrebným súborom na jednom mieste.

Pridanie prílohy

Do PDF môžete priložiť súbory PDF a iné typy súborov. Ak PDF premiestnite na nové miesto, prílohy sa premiestnia spolu s ním. Prílohy môžu obsahovať odkazy na nadradený dokument alebo na iné prílohy a môžu na nich byť odkazy v nadradenom dokumente.

Rozlišujte priložené poznámky od priložených súborov. Súbor priložený ako poznámka sa zobrazuje na strane s ikonou priloženého súboru alebo s ikonou zvukovej prílohy a v zozname poznámok spolu s ostatnými poznámkami. (Pozrite Pridanie poznámok do priloženého súboru.)

 1. Vyberte položky Upraviť > Viac > Priložiť súbor.

 2. V dialógovom okne Pridať súbory vyberte súbor, ktorý chcete priložiť.

  Poznámka:

  Ak priložíte súbory EXE, VBS alebo ZIP, zobrazí sa upozornenie, že tieto prílohy sa v aplikácii Acrobat neotvoria. Tieto formáty sú spojené s vírusmi, makrami a škodlivými programami.

 3. Uložte súbor PDF.
 4. (Voliteľné) Ak chcete pridať popis k prílohe, vyberte priložený súbor. V ponuke Možnosti vyberte položku Upraviť opis. Upravte text popisu a potom súbor uložte.

Otvorenie príloh

Prílohu dokumentu PDF môžete otvoriť a upraviť, ak máte potrebné povolenia.

V prípade príloh s inými typmi súborov môžete súbory otvoriť alebo uložiť. Otvorením súboru sa spustí aplikácia, ktorá je určená pre daný formát súboru. Na otvorenie takejto prílohy však budete musieť mať danú aplikáciu nainštalovanú v počítači.

 1. Ak chcete otvoriť panel Prílohy, v ponuke s vodorovnými čiarami vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Prílohy.

 2. Vyberte prílohu na paneli Prílohy.

 3. V ponuke Možnosti kliknutím na príslušnú možnosť otvorte prílohu v natívnej aplikácii, uložte prílohu alebo ju odstráňte.

Hľadanie príloh

Pomocou panela Prílohy môžete vyhľadať prílohy zahrnuté vo vašom dokumente. Pri vyhľadávaní konkrétnych slov alebo fráz budú zahrnuté aj priložené súbory PDF a iné typy súborov.

Ak používate systém Windows®, môžete prehľadávať dokumenty balíka Microsoft® Office (ako napríklad .doc, .xls alebo .ppt), súbory vo formáte výkresov AutoCAD (dwg a .dwf), súbory HTML a súbory vo formáte RTF (Rich Text Format).

Používatelia systému macOS môžu prehľadávať súbory aplikácie Microsoft® Word (.doc), súbory HTML a súbory RTF. Výsledky hľadania v prílohách sa objavia v zozname Výsledky pod názvom a ikonou priloženého súboru. Vyhľadávače ignorujú prílohy v iných formátoch.

Poznámka:

Ak chcete prehľadávať súbory aplikácií Microsoft® a AutoCAD, musíte nainštalovať filtre IFilter zodpovedajúce požadovaným typom súborov. Filtre IFilter sa obyčajne inštalujú spolu so svojimi aplikáciami, ale možno ich prevziať aj z webových stránok produktov.

 1. Ak chcete otvoriť panel Prílohy, v ponuke s vodorovnými čiarami vyberte položky Zobraziť > Zobraziť/skryť > Bočné panely > Prílohy.

 2. Na paneli Prílohy vyberte položku Hľadať prílohu.

 3. V okne Hľadať zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete vyhľadať, a potom kliknite na položku Prehľadať prílohy.

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online