Skombinujte dva alebo viaceré súbory do jedného dokumentu PDF v kancelárii alebo na cestách. Miniatúry môžete presúvať myšou a usporiadať strany v správnom poradí z počítača alebo z ktoréhokoľvek webového prehliadača.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat DC a Acrobat 2017. Ak používate aplikáciu Acrobat XI, pozrite si časť Pomocník pre aplikáciu Acrobat XI.

Vytváranie zlúčených dokumentov PDF

Použite nástroj Skombinovať súbory a zlučujte súbory programov Word, Excel, PowerPoint, zvukové súbory, videosúbory, webové stránky, alebo existujúce súbory PDF. Aplikácia Acrobat vám umožní prehliadať a upravovať dokumenty aj strany skôr, než vytvoríte súbor. Nechcené strany môžete odstrániť a jednotlivé strany z dokumentu môžete presúvať kamkoľvek medzi kombinované strany. Aplikácia Acrobat prevádza strany rôznych súborov na po sebe nasledujúce strany jedného súboru PDF.

 1. Vyberte položky Nástroje > Skombinovať súbory. Rozhranie funkcie Skombinovať súbory je zobrazené s panelom s nástrojmi v hornej časti.

  Panel s nástrojmi Skombinovať súbory
 2. Súbory alebo e-maily presuňte myšou priamo do rozhrania Skombinovať súbory. Prípadne vyberte voľbu v menu Pridať súbory. Môžete pridať priečinok so súbormi, webovú stránku, akékoľvek práve otvorené súbory, položky v schránke, stránky zo skenera, e-mail alebo súbor, ktorý ste predtým skombinovali (Znova použiť súbory).

  Poznámka:

  Ak pridáte priečinok, ktorý obsahuje súbory v inom formáte, ako je PDF, tieto súbory v inom formáte sa nepridajú.

 3. Podľa potreby môžete vykonať ľubovoľné z nasledujúcich úkonov:

  Zmena usporiadania strán

  V zobrazení miniatúr umiestnite súbor alebo stranu potiahnutím do požadovanej polohy. Počas ťahania sa na stranách alebo dokumentoch zobrazuje modrý obdĺžnik označujúci aktuálnu polohu.

  Rozšírenie strán alebo zbalenie dokumentu

  V zobrazení miniatúr podržte kurzor nad stranou alebo súborom a kliknite na miniatúru Rozšíriť strany . V rozšírenom zobrazení môžete jednotlivé strany jednoducho presúvať medzi ostatnými stranami a dokumentmi.

  Ak chcete zbaliť strany, podržte kurzor nad prvou stranou a kliknite na miniatúru Zbaliť dokument .

  Náhľad strán

  V zobrazení miniatúr podržte kurzor nad stranou a kliknite na miniatúru Zväčšiť .

  Odstránenie strán

  V zobrazení miniatúr podržte kurzor nad stranou a kliknite na miniatúru Odstrániť .

  Usporiadanie súborov

  V zobrazení zoznamu kliknite na názov stĺpca, podľa ktorého sa má zoznam zoradiť. Opätovným kliknutím sa zoznam zoradí v opačnom poradí. Poradie súborov v zozname zodpovedá poradiu súborov v skombinovanom súbore PDF. Usporiadaním sa mení poradie strán v skombinovanom súbore PDF.

  Posúvanie súborov vyššie alebo nižšie v zozname

  V zobrazení zoznamu vyberte súbor alebo súbory, ktoré chcete presunúť. Následne kliknite na tlačidlo Posunúť hore alebo Posunúť dole .

 4. Kliknite na položku Možnosti a vyberte jednu z možností veľkosti súboru pre konvertovaný súbor:

  Menšia veľkosť súboru

  Zmenší veľké obrázky na rozlíšenie obrazovky a vykoná kompresiu obrázkov pomocou formátu JPEG s nízkou kvalitou. Táto možnosť je vhodná na zobrazenie na obrazovke, v e-mailoch a na internete.

  Poznámka: Ak sú už niektoré zo zdrojových súborov vo formáte PDF, voľba Menšia veľkosť súboru na ne aplikuje funkciu Zmenšiť veľkosť súboru. Funkcia Zmenšiť veľkosť súboru sa nepoužije, ak je vybratá voľba Predvolená veľkosť súboru alebo Väčšia veľkosť súboru.

  Predvolená veľkosť súboru

  Vytvorte súbory PDF umožňujúce spoľahlivé zobrazovanie a tlač obchodných dokumentov. Súbory PDF v zozname si zachovajú svoju pôvodnú veľkosť a kvalitu.  

  Väčšia veľkosť súboru

  Vytvorenie súborov PDF vhodných na tlač na stolových tlačiarňach. Využíva predvoľbu na prevod vo vysokej kvalite, pričom si súbory PDF v zozname uchovajú pôvodnú veľkosť a kvalitu.

  Poznámka:

  V dôsledku použitia tejto možnosti môže konečný dokument PDF dosiahnuť väčšiu veľkosť.

 5. V dialógovom okne Voľby zadajte požadované nastavenia prevodu a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Keď dokončíte usporiadanie strán, kliknite na voľbu Skombinovať.

  V stavovom dialógovom okne sa zobrazí priebeh prevodu súborov. Niektoré zdrojové aplikácie sa môžu automaticky spustiť a ukončiť.

Vloženie jedného PDF do iného

 1. Otvorte súbor PDF, ktorý slúži ako základ pre skombinovaný súbor.
 2. Vyberte položky Nástroje > Organizovať stránky. Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie stránok.

 3. V sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte položky Vložiť > Zo súboru.

  Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na stranu a vybrať možnosť Vložiť strany na zobrazenie možností vloženia.

  Vkladanie z možností súboru do nástroja Organizovať stránky
 4. Vyberte súbor PDF, ktorý chcete vložiť, a kliknite na položku Otvoriť.

 5. V dialógovom okne Vložiť strany určite, kam sa má dokument vložiť (pred alebo za prvú alebo poslednú stranu, prípadne na určenú stranu). Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete pôvodný súbor PDF zachovať neporušený ako samostatný súbor, vyberte položku Uložiť ako a zadajte nový názov pre zlúčený súbor PDF.

Poznámka:

Tiež môžete pridať existujúci súbor do otvoreného súboru PDF. Presuňte myšou ikonu súboru priamo na panel Miniatúry strán na navigačnej table.

Vloženie výberu v schránke do dokumentu PDF (Windows)

Do existujúceho dokumentu PDF môžete vložiť jednu alebo viac strán vybratého obsahu skopírovaného z ľubovoľnej aplikácie.

 1. Otvorte dokument s obsahom, ktorý chcete pridať. Vyberte požadovaný obsah a potom skopírujte výber (vo väčšine aplikácií môžete použiť menu Úpravy > Kopírovať súbor do schránky).

 2. Otvorte súbor PDF, ktorý slúži ako základ pre skombinovaný súbor.
 3. Vyberte položky Nástroje > Organizovať stránky. Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na organizovanie stránok.

 4. V sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte položky Vložiť > Zo schránky.

  Prípadne môžete kliknúť aj pravým tlačidlom na stranu a vybrať možnosť Vložiť strany na zobrazenie možností vloženia.

 5. V dialógovom okne Vložiť strany určite, kam sa má výber vložiť (pred alebo za prvú alebo poslednú stranu, prípadne na určenú stranu). Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Ak chcete pôvodný súbor PDF zachovať neporušený ako samostatný súbor, vyberte položku Uložiť ako a zadajte nový názov pre zlúčený súbor PDF.

Vloženie webovej stránky alebo prázdnej strany do dokumentu PDF

Do existujúceho dokumentu PDF môžete vložiť webovú stránku výberom voľby Nástroje> Organizovať stránky > Vložiť > Z webovej stránky. Do dialógového okna, ktoré sa zobrazí, zadajte adresu URL stránky, ktorú chcete pridať.

Do dokumentu PDF môžete tiež pridať prázdnu stranu:

 • Výberom voľby Nástroje > Organizovať stránky > Vložiť > Prázdna strana

  V dialógovom okne Vložiť strany zadajte miesto, kam chcete pridať prázdnu stranu.

 • Na pridanie prázdnej strany medzi dve strany môžete použiť aj kontextovú ponuku. Vyberte položky Nástroje > Organizovať stránky a otvorte zobrazenie miniatúr strán. V zobrazení miniatúr kliknite pravým tlačidlom myši na stranu, kam chcete vložiť prázdnu stranu. Vyberte položky Vložiť strany > Prázdna strana.

Umiestnenie PDF do iných dokumentov ako pripojených súborov

Súbory PDF môžete začleniť do iných typov súborov, ktoré podporujú technológiu OLE (Object Linking and Embedding), ako sú napríklad súbory aplikácie InDesign® alebo Word. Tieto súbory sa nazývajú kontajnerové dokumenty OLE. Ak neskôr upravíte pôvodný dokument PDF, funkcie OLE v kontajnerovej aplikácii aktualizujú vložený súbor v kontajnerovom dokumente, aby sa použili vykonané zmeny.

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V kontajnerovej aplikácii OLE vyberte príkaz Vložiť objekt alebo príkaz Vložiť hypertextový odkaz.

  • (Windows) V aplikácii Acrobat vyberte položky Úpravy > Kopírovať súbor do schránky a potom vyberte príkaz Vložiť špeciálne v kontajnerovej aplikácii.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online