Програми и отстъпки в цените за организации с идеална цел на Adobe

Изисквания за организации с идеална цел

С нашите програми VIP (План за ценово стимулиране) и TLP (Транзакционна програма за лицензиране) Adobe предлага отстъпки в цените за организации с идеална цел в световен мащаб.Вижте дали вашата организация отговаря на условията на Adobe за цени за организации с идеална цел.

Организации, които отговарят на условията

Дадена организация с идеална цел или неправителствена организация в САЩ трябва да бъде публична благотворителна организация от категория 501(c)(3), както е призната от вътрешната данъчна служба (IRS).  Организациите извън САЩ трябва да са квалифицирани или регистрирани като публична благотворителна организация по местните закони на съответната държава (и където е приложимо, да притежават удостоверение за освобождаване от данък), или ако такива местни закони не съществуват, тогава организациите трябва да са еквивалентни на публична благотворителна организация в САЩ.  Организациите, които отговарят на условията, трябва също така да работят без печалба и да имат в мисия, полезна за местната общност, което включва, без да е ограничено до:

 • Осигуряване на облекчения за бедните
 • Повишаване на образованието
 • Подобряване на социалното и обществено благосъстояние
 • Опазване на културата
 • Опазване или възстановяване на околната среда
 • Разширяване на човешките права

Организации, които не отговарят на условията

Независимо от горното, следните типове на квалифицирани или регистрирани нетърговски клиенти не отговарят на условията на Adobe за цени за организации с идеална цел:

 • организации, които не са добили признат статус на благотворителни организации в съответната им държава;
 • частни фондации;
 • болници, клиники или лаборатории, предоставящи директно медицинско обслужване (с изключение на федерално квалифицирани здравни центрове (FQHC) в САЩ);
 • системи за управляване на здравеопазването, организации за управлявано (НМО) или персонално (РРО) осигуряване в здравеопазването; финансирани от държавата изследователски лаборатории;
 • правителствени организации или агенции, включващи международни правителствени организации и органи на ООН;
 • училища, колежи и университети;
 • политически или лобистки организации;
 • профсъюзни организации или братства;
 • стопански и търговски сдружения и
 • физически лица.

Антидискриминационна политика

Организации, които извършват дискриминационни действия при наемане, заплащане, достъп до обучение или услуги, прекратяване на трудови взаимоотношения, повишение и/или пенсиониране на основата на раса, цвят, пол, националност, религия, възраст, инвалидност, полово идентифициране или изразяване, семейно положение, бременност, сексуална ориентация, политическа принадлежност, профсъюзно членство или статус на ветеран, различни от разрешените от закона, не отговарят на условията за участие в тази програма.

Подходяща идентификация

Организацията трябва да може да докаже статуса си на освободена от данъци с актуални данъчни документи от държавата на пребиваване.

Лого на Adobe

Влезте във вашия акаунт