Vyplňování formulářů

Lze formulář vyplnit?

Ne všechny formuláře lze vyplnit. Autoři formulářů někdy formuláře ve formátu PDF nepřevádějí na interaktivní vyplnitelné formuláře. Nebo úmyslně navrhnout formulář, který musíte vytisknout a vyplnit ručně. Těmto neinteraktivním formulářům se říká sloučené formuláře.

Nachový pruh v horní části?

Nachový pruh zpráv označuje, že formulář je vyplnitelný. V závislosti na tom, jak byl formulář vytvořen, může být „interaktivní“ nebo „sloučený“.

Interaktivní formulář

Interaktivní formulář obsahuje pole, která můžete vybrat nebo vyplnit. Můžete zapnout funkci automatického vyplňování, která vám pomůže formuláře vyplňovat rychleji.

Sloučený formulář s nástrojem Přidat textovou poznámku

Sloučený formulář neobsahuje interaktivní pole. Můžete ale použít nástroj Přidat textovou poznámku (Psací stroj) (pokud je dostupný) a psát přes prázdná pole formuláře. Můžete přidávat text kamkoli do formuláře, nejen do určitých polí.

Vyplnitelné formuláře

A. Interaktivní formuláře zvýrazní, kam máte psát B. Formuláře s nástrojem Přidat textovou poznámku umožňují přidávat text kamkoli do formuláře 

Poznámka:

Nachový pruh se zobrazí pouze tehdy, pokud jej autor povolil.

Je nástroj Přidat textovou poznámku viditelný?

Formuláře zobrazující nástroj Přidat textovou poznámku umožňují přidávat text kamkoli do formuláře. Pokud se vám nezobrazuje paleta nástroje Přidat textovou poznámku tak, jak je vyobrazeno níže, zkuste nástroj najít v nabídce Poznámka > Anotace nebo v nabídce Podepsat > Potřebuji se podepsat.

Je-li nástroj Přidat textovou poznámku dostupný, můžete přidávat text kamkoli do formuláře.

Poznámka:

Nástroj Přidat textovou poznámku je dostupný pouze v případě, že jej autor povolil.

Žlutý pruh v horní části?

Když otevřete formulář v aplikaci Reader, může se zobrazit žlutý pruh zpráv. Chráněné zobrazení omezuje možnosti práce v PDF za účelem ochrany vašeho počítače před potenciálně nebezpečným obsahem. Pokud důvěřujete zdroji souboru, klikněte na možnost Povolit všechny funkce. Po zapnutí vyhledejte nachový pruh se zprávou nebo nástroj Psací stroj.

Žlutý pruh zpráv vás chrání před potenciálně nebezpečnými soubory.

Nevidíte nachový pruh ani nástroj Psací stroj?

Pokud nevidíte ani nachový pruh v horní části, ani nástroj Psací stroj, nelze tento formulář v aplikaci Reader vyplnit. Musíte formulář vytisknout a vyplnit jej ručně.

Formulář bez nachového pruhu v horní části a bez nástroje Psací stroj

Ukázkové formuláře: sloučený a interaktivní

Patti Sokolová, ze společnosti Sokol Consulting, vytvořila dva vzorové formuláře, které demonstrují rozdíly mezi sloučeným formulářem a interaktivním formulářem. Kliknutím si zobrazíte sloučený formulář. Všimněte si, že do polí sloučeného formuláře nemůžete psát. Kliknutím si zobrazíte interaktivní formulář. Pole můžete zvýraznit a poté do nich psát.

Nezapomeňte si přečíst informace uvedené v textovém rámečku nad každým vzorovým formulářem. Poté najeďte kurzorem na pole a podívejte se, jaké akce jsou dostupné. Formuláře si můžete také vytisknout a uložit do svého počítače.

Vyplňování interaktivních formulářů

Interaktivní vyplnitelný formulář obsahuje pole, která můžete vybrat nebo vyplnit. Můžete zapnout funkci automatického vyplňování, která vám pomůže formuláře vyplňovat rychleji.

Vyplňování interaktivního formuláře

V interaktivním formuláři se ukazatel v závislosti na jednotlivých polích mění na různé ikony. Například nástroj Ručička se změní na kurzor I , když je do pole formuláře možné zadat text.

 1. V případě potřeby můžete kliknout na dokument pravým tlačítkem a v místní nabídce vybrat buď nástroj Ručička nebo nástroj pro Výběr .

 2. Aby bylo možné pole formuláře snadno identifikovat, klikněte v nachovém pruhu zpráv dokumentu na tlačítko Zvýraznit pole . Pole formuláře se zabarví (ve výchozím nastavení světle modře). Vyžadovaná pole formuláře jsou barevně ohraničena (ve výchozím nastavení červené).

 3. Kliknutím dovnitř pole můžete začít psát. U zaškrtávacích polí a přepínacích tlačítek klikněte na možnost, kterou chcete vybrat.
 4. Stisknutím klávesy Tab se posunete dopředu a kláves Shift + Tab se posunete dozadu.
 5. Po dokončení odešlete formulář kliknutím na tlačítko Odeslat. Tlačítko Odeslat se může zobrazit buď v nachovém pruhu zpráv v horní části formuláře, nebo v samotném formuláři.

Tipy pro řešení problémů týkajících se vyplňování formulářů naleznete v tématu Řešení potíží s formuláři.

Volby pro přecházení mezi poli formuláře

Klíč

Výsledek

Klávesa Tab nebo klávesy Shift+Tab

Přijme napsaný text a přesune se na další pole

Šipka nahoru/doleva

Vybere předchozí přepínací tlačítko ve skupině

Šipka dolů/vpravo

Vybere další přepínací tlačítko

Klávesa Esc

Odmítne a zruší výběr pole formuláře.

Klávesa Esc (stiskněte dvakrát)

Ukončí režim celé obrazovky

Klávesa Enter nebo Return (textové pole o jednom řádku)

Přijme napsaný text a zruší výběr pole

Klávesa Enter nebo Return (textové pole o více řádcích)

Vytvoří konec odstavce v daném poli formuláře

Klávesa Enter nebo Return (zaškrtávací pole)

Zaškrtne nebo zruší zaškrtnutí zaškrtávacího pole

Klávesa Enter (klávesnice)

Přijme napsaný text a zruší výběr aktuálního pole formuláře

Zapnutí voleb automatického doplňování (pouze interaktivní formuláře)

Funkce automatického vyplňování ukládá záznamy, které napíšete do polí interaktivního formuláře. Funkce automatického vyplňování poté navrhuje nebo dokonce automaticky zadá odpovědi odpovídající psanému textu do dalších polí formuláře. Návrhy se objeví v rozbalovací nabídce, ze které můžete vybrat odpovídající položku.

Ve výchozím nastavení je funkce Automatické vyplňování vypnutá, takže pokud ji chcete používat, musíte ji zapnout v předvolbách Formuláře.

 1. Vybráním možnosti Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Reader > Předvolby (Mac OS) otevřete dialogové okno Předvolby.

 2. V dialogovém okně Předvolby klikněte v seznamu vlevo na položku Formuláře.

 3. V části Automatické vyplňování zvolte z nabídky možnost Základní nebo Rozšířené. (V dolní části dialogového okna se objeví popis jednotlivých režimů.)

 4. Vyberte Pamatovat číselná data, pokud chcete, aby se do paměti ukládala i čísla, která do formulářů zapíšete.

Odebrání položek z paměti automatického vyplňování

Pokud automatické vyplňování obsahuje nežádoucí položky, například překlepy, můžete je odebrat.

 1. Vybráním možnosti Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Reader > Předvolby (Mac OS) otevřete dialogové okno Předvolby.

 2. V dialogovém okně Předvolby klikněte v seznamu vlevo na položku Formuláře.

 3. V části Automatické vyplňování vyberte položku Upravit seznam položek a poté odeberte nebo upravte nežádoucí slova.

Vyplňování formulářů pomocí nástroje Přidat textovou poznámku

Pokud autor formuláře povolil nástroj Přidat textovou poznámku, vyplňte sloučený formulář pomocí tohoto nástroje. Text přidaný pomocí nástroje Přidat textovou poznámku se objeví v seznamu poznámek (Poznámka > Seznam poznámek).

 1. Buď v nachovém pruhu zpráv nebo na plovoucím panelu nástrojů klikněte na Přidat textovou poznámku.

  Poznámka:

  Pokud není položka Přidat textovou poznámku dostupná, musíte formulář vytisknout a poté vyplnit.

 2. Klikněte na prázdné pole formuláře a začněte psát.

 3. (Volitelné) Úpravou voleb v nachovém pruhu zpráv nebo na plovoucím panelu nástrojů můžete změnit velikost textu, jeho umístění nebo písmo.

 4. Po vyplnění si formulář vytiskněte.

  Poznámka:

  Formulář vyplněný pomocí nástroje Přidat textovou poznámku nelze odeslat elektronicky. Vyplněný formulář musíte vytisknout.

Uložení formulářů

Ne všechny formuláře lze uložit. Vyplněné formuláře lze ukládat, pokud to autor formuláře dovolí. Pokud autor PDF povolil místní ukládání, klikněte na ikonu diskety v panelu nástrojů v levé horní části okna, nebo na plovoucím panelu nástrojů, prohlížíte-li si formulář z webu. Poté přejmenujte soubor a uložte si formulář obsahující vaše informace.

Nachový pruh zobrazuje informaci, jestli si můžete uložit data zapsaná do tohoto formuláře.

Plovoucí panel nástrojů ve formuláři zobrazeném z webu.

Když otevřete formulář v aplikaci Adobe Reader, můžete si zobrazit práva pro používání v oznamovacím pruhu nad formulářem. Kontaktujte autora formuláře, aby změnil práva pro používání.

 1. V levé horní části klikněte na tlačítko Tisknout .

 2. Zvolte tiskárnu z nabídky v horní části dialogového okna Tisknout.

 3. V nabídce Poznámky a formuláře v pravé horní části dialogového okna Tisknout vyberte jednu z následujících možností:

  • Chcete-li si vytisknout formulář a vepsané položky, vyberte možnost Dokument.

  • Chcete-li vytisknout formulář, vepsané položky a všechny poznámky na formuláři, vyberte možnost Dokument a označení.

Vymazání formulářů

Vymazání formuláře v prohlížeči

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Stiskněte tlačítko pro obnovení formuláře, pokud je k dispozici. Tuto akci nelze vrátit zpět.
  • Zavřete prohlížeč a znovu ho otevřete.
  Poznámka:

  Když ve webovém prohlížeči kliknete na tlačítko Načíst znovu nebo Obnovit, na tlačítko Zpět nebo Jít zpět nebo přejdete pomocí odkazu na jinou stránku, nemusí se formulář zcela vymazat.

Vymazání formuláře v aplikaci Reader

 1. Zvolte Soubor > Obnovit.

Import a export dat formuláře (Pouze aplikace Reader, nikoli v prohlížeči)

V některých pracovních postupech uživatelé odesílají vyplněné formuláře pouze jako datové soubory, například ve formátu FDF nebo XML. V aplikaci Reader můžete tato data importovat a zobrazit je v kontextu kompletního PDF:

 1. V pravé horní části okna klikněte na možnost Rozšířené a poté klikněte na Importovat data.

Podobně můžete údaje ve vyplněném formuláři PDF uložit jako datový soubor v jiném formátu:

 1. V pravé horní části okna klikněte na možnost Rozšířené a poté klikněte na Exportovat data.

Další informace najdete v tématu Správa souborů s daty formuláře v nápovědě aplikace Acrobat.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.