Adobe Bridge מעבד ומתחזק כעת מטמון של כל קובצי ההפעלה של השמע והווידאו. הדבר משפר את הביצועים של קובצי ההפעלה, משום שהקבצים זמינים בכל עת לגישה כאשר ברצונך להציג אותם במועד מאוחר יותר. מומלץ לנקות באופן קבוע את קובצי מטמון המדיה הישנים והקבצים שאינם בשימוש כדי למטב את הביצועים. המטמון עבור קבצים שנמחקו נוצר כאשר מדיית המקור דורשת אותו.

הגדרת העדפות של מטמון מדיה

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את ההעדפות של מטמון המדיה:

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • (Windows) בחרו Edit >‏ Preferences.
  • (Mac OS) בחר Bridge‏ > Preferences.
 2. בתיבת הדו-שיח Preferences , בחר Media Cache.

  Media_cache_bridge
 3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות כדי להגדיר את העדפות מטמון המדיה שלך:

  • Do not delete cache files automatically: בחר באפשרות זו כדי למנוע מחיקה אוטומטית של קובצי מטמון מדיה. אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל.
  • Automatically delete cache files older than: בחר באפשרות זו כדי למחוק אוטומטית את קובצי המטמון הישנים יותר ממספר הימים שצוין. ערך ברירת המחדל הוא 90 יום. באפשרותך לשנות זאת לתקופת זמן לפי העדפתך.
  • Automatically delete oldest cache files when cache exceeds: בחר באפשרות זו כדי למחוק אוטומטית את קובצי המטמון הישנים כאשר המגבלה המרבית של המטמון מגיעה לגודל שצוין (ב-GB). גודל ברירת המחדל הוא 10% מגודל המיקום שבו מטמון המדיה קיים.

  הערה:

  המחיקה האוטומטית של קובצי מטמון מדיה חלה רק על קובצי ‎.pek‏, ‎.cfa, ו-‎.ims הקיימים בתוך תיקיות ספריית המשנה, Peak Files ו-Media Cache Files.

 4. השדה Location מציג את הנתיב של קובצי המדיה המאוחסנים במטמון. לחץ על Show in Explorer כדי להציג את תיקיות המדיה הזמינות בנתיב הנתון.

 5. לחץ על OK כדי להחיל את השינויים.

  הערה:

  כאשר העדפת הגיל או הגודל מופעלת, השינויים מתבצעים רק לאחר שאתה יוצא ומפעיל מחדש את Bridge. בהפעלת היישום הבאה, Bridge קובע אם קובצי מטמון המדיה עומדים בקריטריונים למחיקה, ואם כן, הוא מתחיל במחיקה חמש דקות לאחר ההפעלה. תחזוקה זו מתרחשת לאחר מכן מדי שבוע.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת