Ne pelno organizacijoms „Adobe“ siūlomos nuolaidos ir programos

Pasiūlymu galinčios pasinaudoti ne pelno organizacijos

„Adobe“ visame pasaulyje siūlo nuolaidas ne pelno organizacijoms, taikydama programas VIP („Value Incentive Plan“) ir (TLP (Transactional Licensing Program).  Pažiūrėkite, ar jūsų organizacija turi teisę į „Adobe“ kainas ne pelno organizacijoms. 

Tinkamos organizacijos

Ne pelno ir nevyriausybinė organizacija Jungtinėse Amerikos Valstijose turi būti vidaus mokesčių tarnybos (IRS) pripažinta 501(c)(3) viešoji labdaros organizacija.  Už Jungtinių Valstijų ribų veikiančios organizacijos turi būti pripažintos arba užregistruotos kaip viešosios labdaros organizacijos pagal atitinkamos šalies teisės aktus (ir, kai taikytina, turėti pažymą, kad yra atleistos nuo mokesčių) arba, jei tokių vietinių teisės aktų nėra, tokios organizacijos turi atitikti JAV viešąsias labdaros organizacijas.  Tinkamos organizacijos taip pat turi nesiekti pelno ir siekti būti naudingos vietos bendruomenei, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • parama vargšams
 • švietimo skatinimas
 • socialinės ir bendruomenių gerovės gerinimas
 • kultūros vertybių saugojimas
 • aplinkos saugojimas arba atkūrimas
 • žmogaus teisių rėmimas

Kriterijų neatitinkančios organizacijos

Neatsižvelgiant į išdėstytą informaciją, toliau išvardytų tipų priskirti arba užregistruoti ne pelno klientai yra laikomi negalinčiais pasinaudoti kainomis, kurias „Adobe“ siūlomo ne pelno organizacijoms.

 • Organizacijos, kurios atitinkamoje šalyje nėra gavusios pripažinto labdaringos organizacijos statuso.
 • Privatūs fondai.
 • Ligoninės, klinikos arba įstaigos, teikiančios tiesiogines medicininės priežiūros paslaugas (išskyrus FQHC JAV).
 • sveikatos valdymo sistemos, HMO, PPO arba kitos sveikatos priežiūros organizacijos; valstybės finansuojamos mokslinių tyrimų laboratorijos;
 • vyriausybinės organizacijos arba agentūros, įskaitant tarptautines vyriausybines organizacijas ir Jungtinių Tautų institucijas;
 • Mokyklos, koledžai ir universitetai.
 • Politinės arba lobistinės organizacijos.
 • profesinės organizacijos arba brolijos;
 • komercijos ir prekybos asociacijos;
 • Privatūs asmenys.

Nediskriminavimo politika

Šioje programoje negali dalyvauti organizacijos, kurios vykdo diskriminaciją priimdamos į darbą, atlygindamos už darbą, užtikrindamos galimybes mokytis arba gauti paslaugas, nutraukdamos darbo santykius, paaukštindamos pareigose ir (arba) išleisdamos į pensiją rasės, odos spalvos, lyties, tautybės, religijos, amžiaus, negalios, lytinės tapatybės arba raiškos, santuokinės padėties, nėštumo, lytinės orientacijos, politinių pažiūrų, narystės sąjungose, veterano statuso ar kitu teisės aktais neleistinu pagrindu.

Tinkamas identifikavimas

Organizacija turi sugebėti įrodyti, kad yra atleista nuo mokesčių, pateikdama naujausius mokestinius dokumentus iš savo buveinės šalies.

„Adobe“ logotipas

Prisijunkite prie savo paskyros