Obsługa plików PDF w językach azjatyckich

Program Acrobat umożliwia wyświetlanie, przeszukiwanie i drukowanie dokumentów PDF zawierających tekst w językach azjatyckich (chińskim tradycyjnym i uproszczonym, japońskim i koreańskim). Wymienione języki mogą być używane podczas uzupełniania formularzy, dodawania komentarzy i stosowania podpisów elektronicznych.

Niemal wszystkie funkcje programu Acrobat są dostępne dla tekstów w języku chińskim tradycyjnym i uproszczonym oraz japońskim i koreańskim po zainstalowaniu odpowiednich pakietów czcionek azjatyckich.

W przypadku programu Acrobat w systemie Windows należy zainstalować pliki języków azjatyckich za pomocą funkcji instalacji niestandardowej, wybierając opcje Obsługa języków azjatyckich w sekcjach Utwórz Adobe PDF i Widok Adobe PDF.

Podczas tworzenia plików PDF większość czcionek azjatyckich jest osadzana automatycznie przez moduł PDFMaker i drukarkę Adobe PDF. Osadzanie czcionek azjatyckich można kontrolować.

W systemie Windows niektóre pliki zawierające teksty w językach azjatyckich mogą być przeglądane i drukowane bez konieczności instalowania w systemie obsługi języków azjatyckich. Przy próbie otwarcia pliku, dla którego obsługa taka jest wymagana, system monituje o zainstalowanie odpowiednich czcionek.

Dokumenty PDF w językach pisanych cyrylicą, środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich

Pliki Adobe PDF zawierające teksty pisane cyrylicą (w tym bułgarskie i rosyjskie), teksty w językach środkowoeuropejskich i teksty w językach wschodnioeuropejskich (między innymi w czeskim, węgierskim i polskim) są obsługiwane poprawnie pod warunkiem osadzenia w pliku odpowiednich czcionek. Jeśli czcionki zostały osadzone w pliku PDF, można go wyświetlać i drukować w dowolnym systemie. Przeszukiwanie tekstów nie wymaga natomiast osadzenia czcionek.

Uwaga:

Jeśli użytkownik otworzy plik PDF, w którym pola formularzy lub pola tekstowe zawierają tekst w powyższych językach, a odpowiednich czcionek nie osadzono w pliku ani nie zainstalowano w systemie, system będzie monitował o pobranie i zainstalowanie niezbędnych zestawów czcionek (pod warunkiem uprzedniego zaznaczenia opcji Pomoc > Sprawdź uaktualnienia.

Pliki PDF w języku hebrajskim, arabskim, tajskim i wietnamskim

W programie Acrobat obsługiwane jest wyświetlanie oraz wpisywanie tekstu w języku tajskim i wietnamskim. W systemie Windows program obsługuje także języki arabski i hebrajski. Opcja językowa Od prawej do lewej jest domyślnie włączona, jeśli w ustawieniach regionalnych jest wybrany język arabski lub hebrajski (w systemie Windows).

Włączanie języków czytelnych od prawej do lewej strony

Włączenie opcji języka czytelnego od prawej do lewej wyświetla elementy interfejsu użytkownika służące do sterowania kierunkiem akapitu, stylem cyfr oraz ligaturami. Po wybraniu tej opcji, można określić kierunek tekstu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej) oraz rodzaj cyfr (Zachodni lub Arabski-Indic) używane do tworzenia i wypełniania pól formularzy, dodawania podpisów elektronicznych oraz tworzenia oznaczeń pól tekstowych.

Opcja językowa Od prawej do lewej jest domyślnie włączona, jeśli w ustawieniach regionalnych wybrany jest język arabski lub hebrajski.

  1. W oknie dialogowym Preferencje wybierz pozycję Język w polu Kategorie.
  2. Wybierz polecenie Włącz opcje językowe od prawej do lewej