W niniejszym dokumencie opisano sposób dodawania lub zastępowania tekstu, poprawiania literówek, zmiany czcionek i kroju pisma, regulacji wyrównania i zmiany rozmiaru tekstu w pliku PDF za pomocą programu Acrobat DC. (Jeśli szukasz informacji na temat edycji obrazów, obiektów lub zeskanowanych plików PDF, kliknij odpowiednie łącze powyżej.)

Uwaga: niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat DC lub 2017. Jeśli korzystasz z programu Acrobat XI, zobacz temat Pomoc programu Acrobat XI.

 

Edycja tekstu w pliku PDF

Narzędzie Edytuj tekst i obrazy pozwala zastępować, edytować lub dodawać tekst do dokumentu PDF. Możesz poprawiać literówki, zmieniać rozmiar i typ czcionki, regulować wyrównanie, dodawać znaki w indeksie górnym lub dolnym i zmieniać rozmiar tekstu lub akapitu.

Narzędzie Edytuj tekst i obrazy
Otwórz plik PDF w programie Acrobat, a następnie wybierz opcję Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj.

W danym momencie można edytować jedną stronę dokumentu PDF. Aby dokonać większych zmian lub wprowadzić globalne zmiany w formatowaniu w całym dokumencie, należy edytować oryginalny dokument. Jest nie jest dostępny, można zapisać PDF jako dokument programu Microsoft Word lub prezentację programu PowerPoint. Następnie można dokonać edycji i utworzyć dokument PDF ponownie.

Samouczek wideo: edycja tekstu i obrazów w formacie PDF za pomocą programu Acrobat

Dowiedz się, jak edytować tekst i obrazy w plikach PDF za pomocą aplikacji Acrobat na komputerze i jak edytować pliki PDF na urządzeniach przenośnych z subskrypcją Acrobat Pro.

Wideo (05:07) | Autor: Matthew Pizzi (train simple)

Formatowanie tekstu w pliku PDF

Jeśli edytujesz tekst, tekst w akapicie zostaje ponownie dopasowany do pola tekstowego, aby odzwierciedlić zmiany. Każde pole tekstowe jest niezależne i wprowadzanie tekstu w jednym bloku nie zmieni pozycji innych pól tekstowych ani nie przejdzie do następnej strony.  

 1. Wybierz kolejno polecenia Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

  Wybierz kolejno polecenia Narzędzia, Edytuj PDF, Edytuj
  Kontury identyfikują tekst i obrazy, które można edytować.

 2. Zaznacz tekst, który ma być edytowany.
 3. Zmień tekst, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Wpisz nowy tekst, który ma zastąpić zaznaczony lub naciśnij klawisz Delete, aby go usunąć.
  • Zarządzanie pozycjami listy za pomocą funkcji sterowania listy (listy punktowane i numerowane) w pozycji Format w panelu po prawej stronie. Możesz utworzyć nowe pozycje listy, skonwertować istniejący akapit na pozycję listy, skonwertować istniejącą pozycję listy na akapit i skonwertować jeden typ listy na inny.
  • Wybierz czcionkę, rozmiar czcionki lub inne opcje formatowania w pozycji Format w panelu po prawej stronie. Można również użyć w tym celu zaawansowanych opcji formatowania, takich jak odstępy między wierszami, odstępy znaków, skalowanie w poziomie, szerokość obrysu i kolor.
  Opcje formatowania
  Opcje formatowania w panelu po prawej stronie.

  Uwaga:

  Przepisy prawne stanowią, iż edycję tekstu utworzonego przy użyciu danej czcionki należy poprzedzić jej nabyciem i zainstalowaniem w systemie.

  Aby dokonać edycji tekstu, czcionka, w której tekst został napisany musi być zainstalowana w systemie. Jeśli dana czcionka nie jest zainstalowana w systemie, ale jest osadzona w pliku PDF, będzie można zmienić tylko jej kolor i rozmiar. Jeśli dana czcionka nie jest ani zainstalowana w systemie, ani osadzona, nie będzie można edytować w żaden sposób tekstu.

 4. Kliknięcie na zewnątrz zaznaczenia usuwa je i pozwala zacząć procedurę od nowa.

Dodawanie lub edycja listy z numeracją lub wypunktowanej

Możesz dodać nowe pozycje na numerowanej lub wypunktowanej liście, utworzyć nowe pozycje listy, skonwertować istniejący akapit na pozycję listy, skonwertować istniejącą pozycję listy na akapit i skonwertować jeden typ listy na inny.

 1. Wybierz kolejno polecenia Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

  Uwaga:

  Program Acrobat wykrywa akapity i listy oddzielnie. Dlatego zarówno akapit, jak i lista mogą być wyświetlone w tej samej obwiedni podczas edycji. Po użyciu funkcji Zapisz lub Zapisz jako na zmienionym pliku i jego ponownym otwarciu akapit i pozycje listy będą wyświetlane w oddzielnych obwiedniach.

 2. Wykonaj następujące czynności.

  Aby dodać lub usunąć pozycje z listy z numeracją lub wypunktowaniem:

  • Możesz dodawać pozycje do listy lub usuwać je na wszystkich poziomach zagnieżdżenia za pomocą takich samych elementów sterujących, jak te używane w pakiecie MS Office. Na przykład naciśnij klawisz Enter na końcu pozycji listy, aby wstawić nowy wiersz. Naciśnij klawisz Backspace, aby usunąć nowy wiersz i ustawić kursor na końcu poprzedniej pozycji listy.

  Aby utworzyć listę z numeracją lub wypunktowaniem:

  1. Umieść kursor w dokumencie, w miejscu, w którym chcesz dodać nową listę.
  2. Wybierz odpowiedni typ listy (z numeracją lub wypunktowaniem) w pozycji Format w panelu po prawej stronie.

  Aby przekształcić istniejący akapit w pozycję listy:

  • Umieść kursor w akapicie, a następnie wybierz odpowiedni typ listy (z numeracją lub wypunktowaniem) w pozycji Format w panelu po prawej stronie.

  Aby przekształcić istniejącą pozycję listy w akapit:

  1. Zaznacz wszystkie pozycje na liście. Odpowiedni typ listy jest podświetlany w pozycji Format w panelu po prawej stronie.
  2. Kliknij podświetlony typ listy.

  Aby przekształcić typ listy na inny:

  1. Umieścić kursor w pozycji na liście lub wybierz wszystkie pozycje na liście.
  2. Wybierz odpowiedni typ listy (z numeracją lub wypunktowaniem) w pozycji Format w panelu po prawej stronie.
  Opcje formatowania
  Opcje formatowania w panelu po prawej stronie.


  Uwaga:

  Możesz również użyć klawiatury, aby dodać pozycję listy. Przykładowo możesz dodać „a” i nawias zamykający „)” przed akapitem, a następnie dodać jedną spację. W ten sposób utworzona zostanie lista z numeracją rozpoczynająca się od „a)”.

Dodawanie nowego tekstu do dokumentu PDF

Dodając lub wstawiając do dokumentu PDF nowy tekst, można użyć dowolnej spośród czcionek zainstalowanych w systemie.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF > Dodaj tekst .

  Narzędzie Dodaj tekst
  Otwórz plik PDF, a następnie wybierz opcję Narzędzia > Edytuj PDF > Dodaj tekst.

 2. Przeciągnij, aby określić szerokość bloku tekstowego, który chcesz dodać.
 3. Aby uzyskać tekst pionowy, kliknij pole tekstowe prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Zmień tekst na pionowy.

 4. Narzędzie Dodaj tekst inteligentnie wykrywa następujące właściwości tekstu znajdującego się w pobliżu miejsca kliknięcia:

  • Nazwa, rozmiar i kolor czcionki
  • Odstępy znaków, odstępy międzyakapitowe oraz interlinię
  • Skalowanie w poziomie

  Te właściwości tekstu są automatycznie stosowane do tekstu dodawanego w miejscu kliknięcia.

  Możesz zmieniać właściwości tekstu, korzystając z opcji pod pozycją Format w panelu po prawej stronie.

 5. Wpisz tekst.
 6. Aby zmienić rozmiar pola tekstowego, przeciągnij uchwyt zaznaczenia.
 7. Aby przesunąć pole tekstowe, umieść wskaźnik nad linią obwiedni (omijając uchwyty zaznaczenia). Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Przenieś , przeciągnij pole w nowe miejsce. Aby zachować ułożenie względem innych elementów listy, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.

Przenoszenie, obracanie lub zmienianie rozmiaru pola tekstowego

Można przenosić lub obracać pola tekstu na stronie. Narzędzie Edytuj tekst i obrazy oznacza konturem każde pole tekstowe, tak aby tekst, który ma być edytowany, był wyraźnie widoczny. Zmiany ograniczone są do danej strony. Nie możesz przeciągać bloku tekstowego na inną stronę, bądź przenosić lub obracać poszczególnych znaków lub słów w polu tekstowym. Możesz jednak skopiować pola tekstowe i wkleić je na inną stronę.

Zmiana rozmiaru pola tekstowego sprawia, że tekst jest wlewany ponownie w obrębie nowego pola tekstowego. Nie powoduje to zmiany wielkości tekstu. Aby zmienić rozmiar czcionki, zobacz Edycja lub formatowanie tekstu w dokumencie PDF. Tak samo, jak ma to miejsce w przypadku innych edycji tekstu, zmiana wielkości tekstu ograniczona jest do bieżącej strony. Tekst nie jest przelewany na następną stronę.

 1. Wybierz kolejno polecenia Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

 2. Kliknij pole tekstowe, które chcesz przenieść, obrócić lub zmienić jego rozmiar.
  Przenoszenie, obracanie lub zmienianie rozmiaru pola tekstowego
  Obwiednia z uchwytami zaznaczenia otoczy kliknięte pole tekstowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przenieś

  Umieść wskaźnik nad linią obwiedni (omijając uchwyty zaznaczenia). Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Przenieś , przeciągnij pole w wybrane miejsce. Przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania, aby ograniczyć ruch poziomy lub pionowy.

  Przenoszenie pola tekstowego

  Obróć

  Umieść wskaźnik na zewnątrz względem uchwytu zaznaczenia. Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Obrót , przeciągnij w kierunku, w którym chcesz, aby się obrócił.

  Obracanie pola tekstowego

  Zmień rozmiar

  Umieść wskaźnik nad uchwytem zaznaczenia. Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Zmień rozmiar , przeciągnij uchwyt, aby zmienić rozmiar bloku tekstowego.

  Zmiana rozmiaru pola tekstowego

Dodawanie, edycja i przemieszczanie tekstu w nieinteraktywnych formularzach lub przy podpisywaniu

Organizacje czasami posługują się wersjami PDF drukowanych formularzy bez dodanych interaktywnych pól (tzw. „formularze płaskie”). Użyj narzędzia Dodaj tekst na pasku narzędzia Komentarz, aby wypełnić nieinteraktywne formularze lub dodać tekst do dokumentów, które musisz podpisać. Tekst dodany przy pomocy tego narzędzia jest w istocie komentarzem i nie zmienia oryginalnego dokumentu PDF.

Dodawanie tekstu do nieinteraktywnego (płaskiego) formularza PDF

 1. Wybierz opcję Narzędzia > Komentarz > Dodaj komentarz tekstowy .

 2. Kliknij miejsce, w którym ma zostać dodany tekst.

 3. Na pasku narzędzi Właściwości tekstu wybierz kolor, czcionkę i rozmiar czcionki dla tekstu, który chcesz dodać.

  Pasek narzędzi Właściwości tekstu
  Pasek narzędzi Właściwości tekstu

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz paska narzędzi Właściwości tekstu, kliknij ikonę Właściwości tekstu na pasku narzędzi Skomentuj lub naciśnij CTRL+E.

 4. Wpisz tekst. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać drugi wiersz.

Edycja tekstu w nieinteraktywnym (formularz płaski) dokumencie PDF

Aby zmienić właściwości tekstu, zaznacz tekst, który chcesz edytować. Użyj dowolnego z następujących narzędzi na pasku narzędzi Właściwości tekstu:

Pasek narzędzi Właściwości tekstu
Za pomocą różnych opcji na pasku narzędzi można zmienić właściwości tekstu

Uwaga:

Jeśli nie widzisz paska narzędzi Właściwości tekstu, kliknij ikonę Właściwości tekstu na pasku narzędzi Skomentuj lub naciśnij CTRL+E.

 • Wybierz czcionkę z menu Czcionka.
 • Wybierz rozmiar czcionki z wyskakującego menu.
 • Wybierz kolor z menu Kolor tekstu.
 • Aby zmienić interlinię (domyślną), kliknij przycisk Zmniejsz odstępy między znakami lub Zwiększ odstępy między znakami.

Przemieszczanie i zmiana rozmiaru tekstu w nieinteraktywnym (płaskim) formularzu PDF

Aby przesunąć lub zmienić rozmiar bloku tekstowego, wybierz polecenie Narzędzia > Komentarz > Lista komentarzy (w panelu po prawej stronie). Na liście komentarzy kliknij komentarz, który zawiera tekst przeznaczony do przeniesienia lub zmiany rozmiaru. Gdy pojawi się obwiednia, przeciągnij blok tekstowy lub jeden z jego narożników.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online