Edycja tekstu w plikach PDF

Dowiedz się, jak dodać lub zamienić tekst, poprawić literówki, zmienić czcionkę i krój pisma, regulować wyrównanie i zmienić rozmiar tekstu w pliku PDF. (Jeśli szukasz informacji na temat edycji obrazów, obiektów lub zeskanowanych plików PDF, kliknij odpowiednie łącze powyżej).

Dodawanie, zmiana, formatowanie, usuwanie lub wyróżnianie tekstu

Matthew Pizzi (http://www.trainsimple.com/)

Podczas dodawania tekstu w dokumencie PDF program Acrobat domyślnie wybiera atrybuty sąsiednich czcionek dla nowego tekstu. Podobnie, jeśli czcionka nie jest dostępna w systemie podczas edytowania tekstu w dokumencie PDF, domyślnie zostanie ona zastąpiona konkretną czcionką według danego skryptu. Na przykład w przypadku czcionek skryptu romańskiego zostanie zastąpiona czcionką Minion Pro. To domyślne zachowanie może spowodować niespójny wygląd czcionek w dokumencie PDF. Aby zachować spójność we wszystkich plikach PDF, można wybrać określoną czcionkę do dodania i edycji tekstu za pomocą menu Opcje czcionki w preferencjach Edycja zawartości.

 1. W programie Acrobat przejdź do menu Edycja i wybierz pozycję Preferencje. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Preferencje.
  (Można również nacisnąć klawisze Ctrl + K w systemie Windows lub klawisze Command + K w systemie macOS).

 2. W oknie dialogowym kliknij opcję Edycja zawartości w obszarze Kategorie. Opcje czcionki są wyświetlane w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu.

  Zmiana domyślnej czcionki przy dodawaniu i edytowaniu tekstu w pliku PDF

 3. Z rozwijanych list wybierz odpowiednią czcionkę:

  • Czcionka zastępcza dla opcji Edycja
  • Domyślna czcionka dla opcji Dodaj tekst i Rozmiar czcionki
 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno Preferencje.

Jeśli edytujesz tekst, tekst w akapicie zostaje ponownie dopasowany do pola tekstowego, aby odzwierciedlić zmiany. Każde pole tekstowe jest niezależne, a wstawienie tekstu w jednym bloku tekstowym nie powoduje wypchnięcia przyległego pola tekstowego lub jego ponownego wlania na następną stronę.  

 1. Wybierz kolejno polecenia Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

  Wybierz kolejno polecenia Narzędzia, Edytuj PDF, Edytuj
  Przerywana linia identyfikuje tekst i obrazy, które można edytować.

 2. Zaznacz tekst, który ma być edytowany. Po zaznaczeniu pole tekstowe zmienia kolor na niebieski, a u góry zaznaczonego pola tekstowego pojawia się uchwyt obrotu.

  Zaznacz tekst, który ma być edytowany

 3. Zmień tekst, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Wpisz nowy tekst, który ma zastąpić zaznaczony lub naciśnij klawisz Usuń, aby go usunąć.
  • Aby obrócić pole tekstowe, użyj uchwytu obrotu znajdującego się u góry zaznaczonego pola tekstowego.
  • Zarządzanie elementami listy możliwe jest za pomocą elementów sterujących listy (wypunktowane i numerowane) w panelu Format po prawej stronie. Możesz utworzyć pozycje listy, skonwertować istniejący akapit na pozycję listy, skonwertować istniejącą pozycję listy na akapit i skonwertować jeden typ listy na inny.
  • Wybierz czcionkę, jej rozmiar lub inne opcje formatowania w panelu Format po prawej stronie. Można również użyć w tym celu zaawansowanych opcji formatowania, takich jak odstępy między wierszami, odstępy znaków, skalowanie w poziomie, szerokość obrysu i kolor.
  Opcje formatowania
  Opcje formatowania w panelu po prawej stronie.

  Uwaga:

  Przepisy prawne stanowią, iż edycję tekstu utworzonego przy użyciu danej czcionki należy poprzedzić jej nabyciem i zainstalowaniem w systemie.

  Aby dokonać edycji tekstu, czcionka, w której tekst został napisany musi być zainstalowana w systemie. Jeśli dana czcionka nie jest zainstalowana w systemie, ale jest osadzona w pliku PDF, będzie można zmienić tylko jej kolor i rozmiar. Jeśli dana czcionka nie jest ani zainstalowana w systemie, ani osadzona, nie będzie można edytować w żaden sposób tekstu.

 4. Kliknięcie na zewnątrz zaznaczenia usuwa je i pozwala zacząć procedurę od nowa.
 1. Wybierz kolejno polecenia Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

  Wybierz kolejno polecenia Narzędzia, Edytuj PDF, Edytuj
  Przerywana linia identyfikuje tekst i obrazy, które można edytować.

 2. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

 3. W panelu Format po prawej stronie wybierz czcionkę, jej rozmiar lub inne opcje formatowania. Można również użyć w tym celu zaawansowanych opcji formatowania, takich jak odstępy między wierszami, odstępy znaków, skalowanie w poziomie, szerokość obrysu i kolor.

  Opcje formatowania
  Opcje formatowania w panelu po prawej stronie.

  Uwaga:

  Przepisy prawne stanowią, iż edycję tekstu utworzonego przy użyciu danej czcionki należy poprzedzić jej nabyciem i zainstalowaniem w systemie.

  Aby dokonać edycji tekstu, czcionka, w której tekst został napisany musi być zainstalowana w systemie. Jeśli dana czcionka nie jest zainstalowana w systemie, ale jest osadzona w pliku PDF, będzie można zmienić tylko jej kolor i rozmiar. Jeśli dana czcionka nie jest ani zainstalowana w systemie, ani osadzona, nie będzie można edytować w żaden sposób tekstu.

 4. Kliknięcie na zewnątrz zaznaczenia usuwa je i pozwala zacząć procedurę od nowa.

Dodając lub wstawiając do dokumentu PDF nowy tekst, można użyć dowolnej spośród czcionek zainstalowanych w systemie.

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Edytuj PDF > Dodaj tekst .

  Narzędzie Dodaj tekst
  Otwórz plik PDF, a następnie wybierz opcję Narzędzia > Edytuj PDF > Dodaj tekst.

 2. Przeciągnij, aby określić szerokość bloku tekstowego, który chcesz dodać.
 3. Aby uzyskać tekst pionowy, kliknij pole tekstowe prawym klawiszem, a następnie kliknij pozycję Zmień tekst na pionowy.

 4. Narzędzie Dodaj tekst inteligentnie wykrywa następujące właściwości tekstu znajdującego się w pobliżu miejsca kliknięcia:

  • Nazwa, rozmiar i kolor czcionki
  • Odstępy znaków, odstępy międzyakapitowe oraz interlinię
  • Skalowanie w poziomie

  Te właściwości tekstu są automatycznie stosowane do tekstu dodawanego w miejscu kliknięcia.

  Możesz zmieniać właściwości tekstu, korzystając z opcji pod pozycją Format w panelu po prawej stronie.

 5. Wpisz tekst.
 6. Aby zmienić rozmiar pola tekstowego, przeciągnij uchwyt zaznaczenia.
 7. Aby przesunąć pole tekstowe, umieść wskaźnik nad linią obwiedni (omijając uchwyty zaznaczenia). Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Przenieś , przeciągnij pole w nowe miejsce. Aby zachować ułożenie względem innych elementów listy, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.

Można przenosić lub obracać pola tekstu na stronie. Narzędzie Edytuj tekst i obrazy oznacza konturem każde pole tekstowe, tak aby tekst, który ma być edytowany, był wyraźnie widoczny. Zmiany ograniczone są do danej strony. Nie możesz przeciągać bloku tekstowego na inną stronę, bądź przenosić lub obracać poszczególnych znaków lub słów w polu tekstowym. Możesz jednak skopiować pola tekstowe i wkleić je na inną stronę.

Zmiana rozmiaru pola tekstowego sprawia, że tekst jest wlewany ponownie w obrębie nowego pola tekstowego. Nie powoduje to zmiany wielkości tekstu. Tak samo, jak ma to miejsce w przypadku innych edycji tekstu, zmiana wielkości tekstu ograniczona jest do bieżącej strony. Tekst nie jest przelewany na następną stronę.

 1. Wybierz kolejno polecenia Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

 2. Kliknij pole tekstowe, które chcesz przenieść, obrócić lub zmienić jego rozmiar.
  Zaznacz tekst, który ma być edytowany
  Obwiednia z uchwytami zaznaczenia otoczy kliknięte pole tekstowe.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przenieś

  Umieść wskaźnik nad linią obwiedni (omijając uchwyty zaznaczenia). Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Przenieś , przeciągnij pole w wybrane miejsce. Przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania, aby ograniczyć ruch poziomy lub pionowy.

  Przenoszenie pola tekstowego

  Obróć

  Kliknij i przytrzymaj wskaźnik Obrót , a następnie przeciągnij obiekt w kierunku, w którym chcesz, aby się obrócił.

  Obracanie pola tekstowego

  Zmień rozmiar

  Umieść kursor nad dowolnym okrągłym uchwytem zaznaczenia i przeciągnij uchwyt, aby zmienić rozmiar bloku tekstu.

  Zmiana rozmiaru pola tekstowego

Aby zaznaczyć tekst za pomocą funkcji podświetl, przekreśl lub podkreśl, użyj narzędzia Skomentuj. Rzeczywisty tekst w pliku PDF się nie zmienia. Te znaczniki wskazują tylko, gdzie i w jaki sposób tekst powinien być edytowany w pliku źródłowym. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Podświetlanie, przekreślanie i podkreślanie tekstu.

W celu dodawania komentarzy można korzystać z narzędzi adnotacji oraz znaczników rysunkowych. Komentarze to uwagi i rysunki dotyczące zawartości pliku PDF. Uwagę tekstową można dodać, korzystając z narzędzia Notatka. Można także skorzystać z narzędzia rysowania, aby utworzyć linię, okrąg lub inny kształt, a następnie wpisać uwagę w wyskakującym okienku.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie z narzędzi adnotacji i znaczników rysunkowych w celu dodawania komentarzy w dokumentach PDF.

Możesz dodać nowe pozycje na numerowanej lub wypunktowanej liście, utworzyć pozycje listy, skonwertować istniejący akapit na pozycję listy, skonwertować istniejącą pozycję listy na akapit i skonwertować jeden typ listy na inny.

 1. Wybierz kolejno polecenia Narzędzia > Edytuj PDF > Edytuj .

  Uwaga:

  Program Acrobat wykrywa akapity i listy oddzielnie. Dlatego zarówno akapit, jak i lista mogą wystąpić w tej samej obwiedni podczas edycji, ale po kliknięciu opcji Zapisz lub Zapisz jako i ponownym otwarciu zmienionego pliku, akapit i pozycje listy są wyświetlane w oddzielnych obwiedniach.

 2. Wykonaj następujące czynności.

  Aby dodać lub usunąć pozycje z listy z numeracją lub wypunktowaniem:

  • Możesz dodawać pozycje do listy lub usuwać je na wszystkich poziomach zagnieżdżenia za pomocą takich samych elementów sterujących, jak te używane w pakiecie MS Office. Na przykład naciśnij klawisz Enter na końcu pozycji listy, aby wstawić nowy wiersz. Naciśnij klawisz Backspace, aby usunąć nowy wiersz i ustawić kursor na końcu poprzedniej pozycji listy.

  Aby utworzyć listę z numeracją lub wypunktowaniem:

  1. Umieść kursor w dokumencie, w miejscu, w którym chcesz dodać listę.
  2. Wybierz odpowiedni typ listy (z numeracją lub wypunktowaniem) w pozycji Format w panelu po prawej stronie.

  Aby przekształcić istniejący akapit w pozycję listy:

  • Umieść kursor w akapicie, a następnie wybierz odpowiedni typ listy (z numeracją lub wypunktowaniem) w pozycji Format w panelu po prawej stronie.

  Aby przekształcić istniejącą pozycję listy w akapit:

  1. Zaznacz wszystkie pozycje na liście. Odpowiedni typ listy jest podświetlany w pozycji Format w panelu po prawej stronie.
  2. Kliknij podświetlony typ listy.

  Aby przekształcić typ listy na inny:

  1. Umieścić kursor w pozycji na liście lub wybierz wszystkie pozycje na liście.
  2. Wybierz odpowiedni typ listy (z numeracją lub wypunktowaniem) w pozycji Format w panelu po prawej stronie.
  Opcje formatowania
  Opcje formatowania w panelu po prawej stronie.

  Uwaga:

  Możesz również użyć klawiatury, aby dodać pozycję listy. Przykładowo możesz dodać „a” i nawias zamykający „)” przed akapitem, a następnie dodać jedną spację. W ten sposób utworzona zostanie lista z numeracją rozpoczynająca się od „a)”.

Edycja formularza PDF

Możesz skorzystać z narzędzi Wypełnij i podpisz, aby dodać tekst i inne symbole w dowolnym miejscu w formularzu. Aby uzyskać instrukcje, przejdź na stronę Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF.

Możesz tworzyć, rozpowszechniać, śledzić, wypełniać i podpisywać formularze PDF za pomocą programu Acrobat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Formularze PDF — pomoc.

Obracanie, przenoszenie, usuwanie, wyodrębnianie lub ponowne numerowanie stron PDF

Można łatwo organizować strony w pliku PDF, ale wymaga to uprawnień do edytowania pliku PDF. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Obracanie, przenoszenie, usuwanie, wyodrębnianie lub ponowne numerowanie stron PDF.

Aktualizowanie nagłówków, stopek, tła i znaków wodnych

Program Acrobat umożliwia dodanie nagłówków i stopek do dokumentów PDF. Nagłówki i stopki mogą zawierać datę, automatyczną numerację strony, numerację Batesa w przypadku dokumentów prawnych, tytuł i autora. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF.

Tło można dodawać tylko do określonych stron lub zakresów stron w jednym lub kilku plikach PDF. PDF obsługuje tylko jedno tło na stronie, ale tła poszczególnych stron mogą być różne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Dodawanie tła do plików PDF.

Znak wodny to tekst lub obraz wyświetlany na wierzchu, lub w tle istniejącej zawartości dokumentu, podobnie jak w przypadku stempla. Do stron zawierających poufne informacje można na przykład zastosować znak wodny „Poufne”. Można dodać wiele znaków wodnych do jednego lub większej liczby plików PDF, ale każdy z nich należy dodać oddzielnie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Dodawanie znaków wodnych do plików PDF.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto