W tym słowniczku przedstawiono różne elementy używane podczas tworzenia animacji.

Symbole

Symbol jest grafiką, przyciskiem lub klipem filmowym, który tworzy się raz w środowisku autorskim programu Animate CC lub przez użycie klas SimpleButton (ActionScript 3.0) i MovieClip. Później możesz ponownie użyć symboli w dalszych częściach dokumentu lub w innych dokumentach.

Symbol może zawierać pracę artystyczną, która importujesz z innej aplikacji. Każdy symbol, który tworzysz, automatycznie staje się częścią biblioteki dla bieżącego dokumentu.

Wystąpienie jest kopią symbolu umieszczoną na Stole montażowym lub zagnieżdżoną wewnątrz innego symbolu. Wystąpienie może różnić się od swojego symbolu macierzystego pod względem koloru, rozmiaru i funkcji. Edycja symbolu aktualizuje wszystkie jego wystąpienia, ale stosowanie efektów do wystąpienia symbolu wpływa tylko na to wystąpienie.

Klipy filmowe

Korzystając z symboli klipu filmowego, można utworzyć w programie Adobe Animate CC fragmenty animacji do wielokrotnego użycia. Klipy filmowe mają własną wieloramkową oś czasu, która jest niezależna od głównej osi czasu filmu. O klipach można myśleć jako o zagnieżdżonych w głównej osi czasu. Mogą one zawierać interaktywne elementy sterujące, dźwięki, a nawet wystąpienia innych klipów filmowych.

Aby utworzyć animowane przyciski, można także umieścić instancje klipu filmowego wewnątrz osi czasu symbolu przycisku. Klipami filmowymi można również zarządzać za pomocą skryptów ActionScript.

Więcej informacji o klipach filmowych można znaleźć w artykule Praca ze scenami w programie Animate CC i samouczku wideo Tworzenie animacji 2D.

Grafika

Symbol graficzny to zbiór klatek używanych w animacjach lub w trybie pojedynczej klatki. Animowany symbol graficzny jest przywiązany do osi czasu dokumentu, w którym się znajduje.

Symbol klipu filmowego ma natomiast własną oś czasu. Animowane symbole graficzne wyświetlają animację w trybie edycji dokumentu, ponieważ używają tej samej osi czasu co główny dokument. 

Symbole graficzne są przydatne do obsługi obrazów statycznych, a także umożliwiają tworzenie fragmentów animacji do wielokrotnego użycia, które są powiązane z główną osią czasu. Interaktywne elementy sterujące i dźwięki nie będą działać w kolejności wyznaczonej przez sekwencję animacji symboli graficznych. Symbole graficzne nie przyczyniają się do rozmiaru pliku FLA tak bardzo jak przyciski czy klipy filmowe, ponieważ nie zawierają osi czasu.

Kliknij łącze, aby dowiedz się więcej o grafice 3D w programie Animate CC.

Przycisk

Symbol przycisku jest w istocie szczególnym rodzajem czteroklatkowego interaktywnego klipu filmowego w programie Adobe Animate CC. Po wybraniu typu przycisku dla tworzonego symbolu program Animate tworzy oś czasu z czterema klatkami. Pierwsze trzy klatki przedstawiają trzy możliwe stany przycisku (zwolniony, najazd, naciśnięty), a czwarta definiuje aktywny obszar przycisku.

Oś czasu symbolu przycisku nie jest odtwarzana liniowo tak, jak normalna oś czasu. Reaguje ona na ruchy kursora myszy oraz na operacje, przechodząc do odpowiedniej klatki. Aby przycisk był interaktywny, należy umieścić wystąpienie symbolu przycisku na stole montażowym i przypisać do niego operacje.

Operacje należy przypisać do głównej osi czasu pliku programu Animate. Jeśli przycisk znajduje się wewnątrz klipu filmowego, można dodać operacje do osi czasu klipu. Nie należy dodawać operacji do osi czasu symbolu przycisku.

Więcej informacji na temat przycisków można znaleźć w artykule Tworzenie przycisków w programie Animate CC.

Kształty podstawowe

Narzędzia Owal i Prostokąt pozwalają tworzyć podstawowe kształty geometryczne, stosować wybrane obrysy i wypełnienia, a także zaokrąglać narożniki kształtów. Narzędzia Owal i Prostokąt mogą być używane nie tylko w trybie scalania i rysowania obiektów, lecz także w trybie rysowania obiektów pierwotnych.

Podczas tworzenia prostokątów lub owali za pomocą narzędzia Prostokąt pierwotny lub Owal pierwotny program Animate rysuje te kształty jako osobne obiekty. Różnią się one od kształtów tworzonych w trybie rysowania obiektów. Narzędzia do tworzenia kształtów pierwotnych umożliwiają określenie promienia zaokrąglenia prostokąta za pomocą elementów sterujących dostępnych w inspektorze Właściwości.

Informacje o sposobie tworzenia podstawowych linii i kształtów znajdują się w artykułach Rysowanie linii i kształtów w programie Animate CC oraz Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate CC.

Obiekty rysowania

Przy rysowaniu grafiki wektorowej w programie Adobe Animate CC z włączonym na dole panelu Narzędzia trybem Rysowanie obiektu można tworzyć kształty nazywane obiektami rysowania. Są to oddzielne obiekty graficzne, które nie są automatycznie scalane po nałożeniu na inne obiekty.

Po wybraniu trybu rysowania obiektów można na jednej warstwie nałożyć na siebie kształty, a potem — bez zmiany ich wyglądu — rozsuwać je, przesuwać lub zmieniać ich ułożenie.

W trybie rysowania obiektów program Animate tworzy kształty jako oddzielne obiekty, które można przekształcać niezależnie od siebie — podobnie do zgrupowania obiektów. Kiedy narzędzie jest w trybie rysowania obiektów, tworzone obiekty są traktowane jako niezależne całości. Obrys i wypełnienie nie są niezależnymi elementami, a nakładające się kształty nie wpływają na siebie. Zaznaczenie kształtu utworzonego w trybie rysowania obiektów powoduje, że wyświetlana jest wokół niego prostokątna obwiednia.

Więcej informacji o rysowaniu obiektów można znaleźć w artykułach Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate CC oraz Rysowanie linii i kształtów w programie Animate CC.

Bitmapa

Grafiki bitmapowe ogólnie służą do wyświetlania zawartości fotograficznej, takiej jak zdjęcia zrobione aparatem cyfrowym. Pliki te wyświetlają oddzielne piksele o określonym kolorze, które łącznie tworzą obraz lub zdjęcie.

Grafiki bitmapowe nie powinny być skalowane. Aby zaimportować grafikę bitmapową do programu Animate CC, należy wcześniej dopasować jej rozmiar i zoptymalizować ją za pomocą programu do edycji obrazów. Skalowanie grafiki bitmapowej może prowadzić do utraty danych o pikselach oraz obniżenia jakości obrazu. Aby grafiki bitmapowe były sprawniej przetwarzane w programie Animate, można je przekonwertować na symbole.

Do uzupełnienia obiektu wektorowego pikselami z zaimportowanej bitmapy można użyć narzędzia Wiadro z farbą. Najczęstszy format plików grafik bitmapowych to JPEG.

Informacje o sposobie importowania bitmap do programu Animate CC i używania ich znajdują się w artykule Importowanie bitmap w programie Animate CC.

Wideo

Osadzenie pliku wideo w programie Adobe Animate CC powoduje dodanie wszystkich danych z tego pliku wideo do pliku programu Animate. W rezultacie plik programu Animate i uzyskiwany z niego plik SWF mają znacznie większy rozmiar. Plik wideo jest umieszczany na osi czasu; w klatkach na osi czasu widoczne są poszczególne klatki wideo. Ponieważ każdej klatce wideo odpowiada klatka na osi czasu, płynność odtwarzania klipu wideo i pliku SWF muszą być takie same.

W przypadku zastosowania różnych płynności odtwarzania dla pliku SWF i osadzonego klipu wideo odtwarzanie będzie przebiegać w sposób niespójny. Osadzone wideo najlepiej działa z małymi klipami wideo, których czas odtwarzania jest mniejszy niż 10 sekund. Jeśli używasz klipów wideo z dłuższymi czasami odtwarzania, rozważ możliwość użycia progresywnego pobierania wideo lub przesyłania strumieniowego przy użyciu programu Flash Media Server.

Dodatkowe informacje

Dźwięk

Program Adobe Animate pozwala używać dźwięków na różne sposoby. Istnieje możliwość tworzenia dźwięków odtwarzanych bez przerwy, niezależnie od Osi czasu, lub posłużenia się Osią dla zsynchronizowania animacji ze ścieżką dźwiękową Można też przypisywać dźwięki do przycisków dla uzyskania większej interaktywności, jak również powodować zanik lub narastanie dźwięku dla nadania ścieżce dźwiękowej większej płynności.

W programie Animate występują dwa rodzaje dźwięków: dźwięki strumieniowe i dźwięki zdarzeń.

  • Dźwięk zdarzenia musi zostać w pełni pobrany, zanim rozpocznie się jego odtwarzanie. Odtwarzanie jest kontynuowane do momentu jawnego zatrzymania.
  • Dźwięki strumieniowe odtwarzane są zaraz po pobraniu kilku pierwszych klatek; są one zsynchronizowane z osią czasu w celu odtwarzania na stronach internetowych.

Dodatkowe informacje

Grupy

Za pomocą grup można porządkować obiekty, co ułatwia pracę z nimi. Na przykład po utworzeniu rysunku można zgrupować jego elementy, aby łatwo zaznaczać i przesuwać cały rysunek. Po wybraniu grupy inspektor Właściwości pokazuje współrzędne x i y grupy oraz jej wymiary w pikselach. Grupy można edytować bez ich rozgrupowania. Można też zaznaczyć w grupie pojedynczy obiekt do edycji bez jej rozgrupowania.

Kliknij łącze, aby przeczytać artykuł Układanie obiektów w stosy i porządkowanie ich w programie Animate CC.

Tekst

W programie Adobe Animate CC za pomocą narzędzia Tekst można utworzyć trzy typy pól tekstowych: statyczne, dynamiczne i wprowadzania. Wszystkie pola tekstowe obsługują kodowanie Unicode.

  • Statyczne pola tekstowe wyświetlają pola tekstowe, które nie są zmieniane dynamicznie.
  • Dynamiczne pola tekstowe wyświetlają tekst, który może się zmieniać, na przykład wyniki meczów lub nazwy użytkowników.
  • Pola wprowadzania tekstu pozwalają użytkownikom na wprowadzanie danych w ankietach lub formularzach.

Istnieje możliwość utworzenia tekstu poziomego (czytanego od lewej strony do prawej) lub statycznego tekstu pionowego (czytanego od prawej strony do lewej lub odwrotnie).

Dodatkowe informacje

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online