Podręcznik użytkownika Anuluj

Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Rysowanie linii prostych za pomocą narzędzia Linia

Do rysowania pojedynczych segmentów linii prostych służy narzędzie Linia.

 1. Wybierz narzędzie Linia .
 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości, a następnie wybierz atrybuty obrysu.

   Dla narzędzia Linia nie można ustawiać atrybutów wypełnienia.

 3. Przejdź do sekcji Opcje panelu Narzędzia i kliknij przycisk Rysowanie obiektu , aby wybrać tryb scalania lub tryb rysowania obiektów. Jeśli przycisk Rysowanie obiektu nie jest wciśnięty, narzędzie Linia działa w trybie rysowania obiektów.
 4. Ustaw kursor w punkcie początkowym linii i przeciągnij go do punktu końcowego. Aby ograniczyć kąty linii do wielokrotności 45°, przytrzymuj wciśnięty klawisz Shift.

Rysowanie prostokątów i owali

Narzędzia Owal i Prostokąt pozwalają tworzyć podstawowe kształty geometryczne, stosować wybrane obrysy i wypełnienia, a także zaokrąglać narożniki kształtów. Narzędzia Owal i Prostokąt mogą być używane nie tylko w trybie scalania i rysowania obiektów, lecz także w trybie rysowania obiektów pierwotnych.

Podczas tworzenia prostokątów lub owali za pomocą narzędzia Prostokąt pierwotny lub Owal pierwotny program Animate rysuje te kształty jako osobne obiekty. Różnią się one od kształtów tworzonych w trybie rysowania obiektów. Narzędzia do tworzenia kształtów pierwotnych umożliwiają określenie promienia zaokrąglenia prostokąta za pomocą elementów sterujących dostępnych w inspektorze właściwości. Można także określić kąt początkowy i końcowy oraz promień wewnętrzny owali. Po utworzeniu kształtu pierwotnego można zmieniać jego promienie i inne wymiary. W tym celu należy zaznaczyć kształt na stole montażowym i dostosować parametry kształtu za pomocą kontrolek Inspektora właściwości.

 Gdy jest zaznaczone jedno z narzędzi do rysowania obiektów pierwotnych, inspektor Właściwości zachowuje wartości ostatniego z edytowanych obiektów pierwotnych. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy rysujesz prostokąt po uprzednim zmodyfikowaniu innego prostokąta.

Aby rysować od środka stołu montażowego, należy podczas tworzenia kształtu trzymać wciśnięty klawisz Alt.

Rysowanie prostokątów pierwotnych

 1. Wybierz narzędzie Prostokąt, klikając narzędzie Prostokąt , przytrzymując przycisk myszy, a następnie wybierając z menu podręcznego narzędzie Prostokąt .
 2. Aby utworzyć prostokąt pierwotny, przeciągaj kursor narzędzia Prostokąt po stole montażowym.

   Aby zmienić promień narożny, podczas przeciągania użyj klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Kiedy narożniki uzyskają pożądane zaokrąglenie, zwolnij klawisz.

 3. Gdy zaznaczony jest prostokąt pierwotny, można zastosować do niego różne elementy sterujące inspektora Właściwości, np. w celu zmiany kształtu prostokąta lub określenia kolorów obrysu i wypełnienia.
  Właściwości prostokąta pierwotnego.

  Te elementy sterujące inspektora Właściwości są określone dla narzędzia Prostokąt:

  Elementy sterujące promieniem narożników prostokąta Pozwalają określać kąty narożne prostokąta. W poszczególnych polach tekstowych można wprowadzać wartości liczbowe dla promienia wewnętrznego. Wartości ujemne powodują odwracanie narożników. Można także usunąć zaznaczenie ikony blokowania promieni narożnych i dopasować poszczególne promienie osobno.

  Wyzeruj Pozwala wyzerować wszystkie elementy sterujące narzędzia Prostokąt i przywrócić początkowy kształt oraz rozmiar prostokąta na stole montażowym.

 4. Aby określić różne promienie poszczególnych narożników prostokąta, należy usunąć zaznaczenie ikony blokady promieni. Ikona ta znajduje się w sekcji Opcje prostokąta w inspektorze Właściwości. Kiedy ikona jest włączona, wszystkie narożniki mają ten sam promień.
 5. Aby wyzerować promienie narożników, kliknij przycisk Wyzeruj w oknie inspektora Właściwości.

Rysowanie owali pierwotnych

 1. Kliknij narzędzie Owal , przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy i wybierz narzędzie Owal .

 2. Aby utworzyć owal pierwotny, przeciągaj wskaźnik narzędzia Owal po stole montażowym. Aby rysować okręgi, przytrzymuj naciśnięty klawisz Shift.
 3. Jeśli owal pierwotny jest zaznaczony na stole montażowym, można zastosować do niego różne elementy sterujące inspektora Właściwości w celu zmiany jego kształtu lub określenia kolorów obrysu i wypełnienia.
  Właściwości owalu pierwotnego.

  Te elementy sterujące inspektora Właściwości są określone dla narzędzia Owal:

  Kąt początkowy/Kąt końcowy Kąt w punkcie początkowym i końcowym owalu. Za pomocą tych elementów sterujących można łatwo modyfikować kształt owali i okręgów, np. tworzyć wycinki kołowe i półokręgi.

  Promień wewnętrzny Promień wewnętrzny (lub owal) w owalu. Wielkość promienia wewnętrznego można wprowadzić do pola w postaci wartości liczbowej lub ustawić interaktywnie za pomocą suwaka. Można wprowadzać wartości z zakresu od 0 do 99 reprezentujące procent usuniętego wypełnienia.

  Zamknięcie ścieżki Określa, czy ścieżka (lub ścieżki, jeśli określany jest promień wewnętrzny) owalu jest zamknięta. W przypadku ścieżki otwartej kształt nie jest wypełniany, czyli jest rysowany sam obrys. Opcja Zamknięcie ścieżki jest zaznaczona domyślnie.

  Wyzeruj Pozwala wyzerować wszystkie elementy sterujące narzędzia Owal i przywrócić początkowy kształt i rozmiar owalu na stole montażowym.

Rysowanie owali i prostokątów

Narzędzia Owal i Prostokąt pozwalają tworzyć te podstawowe kształty geometryczne.

 1. Aby wybrać narzędzie Prostokąt lub Owal , kliknij odpowiednio narzędzie Prostokąt lub Owal, przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij.

 2. Aby utworzyć prostokąt lub owal, przeciągaj kursor narzędzia Prostokąt lub Owal po stole montażowym.
 3. Jeśli jest używane narzędzie Prostokąt, można zaokrąglić narożniki prostokąta. W tym celu kliknij modyfikator Prostokąt zaokrąglony i wprowadź promień narożnika. Wartości 0 odpowiadają narożniki prostokątne.
 4. Przeciągnij po stole montażowym. Jeśli używasz narzędzia Prostokąt, można na bieżąco, podczas przeciągania, dopasowywać promień narożników. Służą do tego klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół.

  Przeciąganie z wciśniętym klawiszem Shift powoduje rysowanie okręgów lub kwadratów (zależnie od wybranego narzędzia).

 5. W celu określenia wybranego rozmiaru owalu lub prostokąta należy wybrać narzędzie Owal lub Prostokąt, a następnie nacisnąć klawisz Alt (Windows) albo klawisz Option (macOS). Następnie należy kliknąć stół montażowy w celu wyświetlenia okna dialogowego Ustawienia owalu i prostokąta.
  • W przypadku owali należy określić szerokość i wysokość owalu w pikselach oraz zdecydować, czy owal ma być rysowany od środka.

  • W przypadku prostokątów należy określić szerokość i wysokość prostokąta w pikselach, określić promień zaokrąglenia narożników oraz zdecydować, czy prostokąt ma być rysowany od środka.

Zobacz także: Podgląd aktywny kolorów.

Rysowanie podstawowej postaci w programie Animate

Tworzenie animowanej postaci jest łatwe dzięki programowi Animate. Chcesz narysować niekonwencjonalne postacie, używając prostokątów i owali? Obejrzyj samouczek pod koniec tego przykładu i wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij i przytrzymaj przycisk myszy na narzędziu Prostokąt.

 2. Wybierz pozycję Prostokąt pierwotny.

 3. W sekcji Opcje prostokąta przeciągnij suwak, aby zmienić promień zaokrąglenia dla obiektu.

 4. Wybierz narzędzie Owal  .

 5. Kliknij przycisk Rysowanie obiektu  .

Jak narysować podstawową postać za pomocą programu Adobe Animate

Aby utworzyć własną postać, obejrzyj wideo.

Rysowanie wielokątów i gwiazd

 1. Kliknij przyciskiem myszy i przytrzymaj go na narzędziu Prostokąt. Zostanie wyświetlone menu, z którego wybierz narzędzie Gwiazda-Wielokąt .
 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości, a następnie wybierz atrybuty wypełnienia i obrysu.
 3. Kliknij przycisk Opcje i wykonaj, co następuje:
  • W polu Styl wybierz ustawienie Wielokąt lub Gwiazda.
  • W polu Liczba boków wprowadź liczbę z zakresu od 3 do 32.
  • W polu Rozmiar wierzchołka gwiazdy wprowadź liczbę między 0 i 1, określającą głębokość wierzchołków gwiazdy. Liczby bliższe 0 skutkują wierzchołkami głębszymi (ostrzejszymi ramionami gwiazdy). Jeśli jest rysowany wielokąt, ustawienia tego nie należy zmieniać. (Nie ma ono wpływu na kształt wielokąta).
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Przeciągnij po stole montażowym.

Zobacz także: Podgląd aktywny kolorów.


Tryb rysowania obiektów

W trybie rysowania obiektów podczas zaznaczania i rysowania obiektów są wyświetlane cienkie kontury obszarów kształtów zgodnie z kolorem warstwy. Małe okręgi wskazują punkty kotwiczenia. Narzędzie do zaznaczania nie pozwala na interakcje z nimi ani na ich modyfikowanie. Podczas rysowania w trybie obiektów pociągnięcia i kształty nie są domyślnie zaznaczane.

Kontury kształtu

Rysowanie za pomocą narzędzia Ołówek

Do rysowania linii i kształtów służy narzędzie Ołówek — przypominające w działaniu zwykły ołówek. Narzędzie to może działać w różnych trybach, dających różne możliwości wygładzania i prostowania kształtów.

 1. Wybierz narzędzie Ołówek  .
 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości, a następnie wybierz kolor obrysu, grubość linii i styl.
 3. W obszarze opcji panelu Narzędzia wybierz tryb rysowania:

  • Aby były rysowane linie proste, a typowe kształty geometryczne, takie jak trójkąty, owale, okręgi, prostokąty i kwadraty, były korygowane przez program, zaznacz opcję Prostowanie .
  • Aby były rysowane linie gładkie, zaznacz opcję Wygładzanie .
  • Aby rysować linie dowolne, nie podlegające korekcie programu, zaznacz opcję Farba .
  Linie narysowane w trybach Prostowanie, Wygładzanie i Farba.

 4. Rozpocznij rysowanie, klikając stół montażowy i przeciągając kursor narzędzia. Aby przesuwać kursor dokładnie poziomo lub pionowo, przytrzymuj wciśnięty klawisz Shift.

Malowanie za pomocą narzędzia Pędzel

Narzędzie Pędzel programu umożliwia rysowanie obrysów przypominających pociągnięcia pędzlem. Za jego pomocą można tworzyć efekty specjalne, np. efekty kaligraficzne. Modyfikatory narzędzia Pędzel pozwalają wybrać rozmiar i kształt pędzla.

Program Animate skaluje rozmiar pędzla proporcjonalnie do poziomu powiększenia stołu montażowego. Umożliwia to płynne rysowanie przy dowolnym poziomie powiększenia z widocznym wyglądem pracy. Aby przywrócić wcześniejsze domyślne zachowanie pędzli — utrzymywanie stałego rozmiaru piksela mimo zmiany powiększenia stołu montażowego — w inspektorze Właściwości wyłącz opcję poziomu powiększenia stołu montażowego. 

Gdy pole wyboru dotyczące powiększenia stołu montażowego nie jest zaznaczone, rozmiar pędzla dla nowych pociągnięć nie zmienia się nawet po zmianie stopnia powiększenia stołu montażowego. Dlatego przy mniejszym powiększeniu stołu montażowego ten sam pędzel wydaje się większy. Załóżmy dla przykładu, że powiększenie stołu montażowego ustawiono na 100% i jest używany pędzel o najmniejszym rozmiarze. Następnie zmniejszono powiększenie do 50%, utrzymując ten sam rozmiar pędzla. Nowe pociągnięcia pędzlem będą o 50% grubsze niż dotychczasowe, a także jednolite, dokładne i bez jakichkolwiek niespiczastych końców. Zmiana powiększenia stołu montażowego nie powoduje zmiany rozmiaru istniejących pociągnięć pędzlem.

Malując za pomocą narzędzia Pędzel, można stosować zaimportowane wypełnienia bitmapowe.

Jeśli do komputera jest podłączony tablet firmy Wacom wrażliwy na nacisk, można różnicować szerokość i kąt pociągnięcia pędzlem. Ta opcja jest dostępna za pośrednictwem narzędzia pędzla oraz modyfikatorów nacisku i pochylenia, a także przez zmiany nacisku pisaka.

Modyfikator Nacisk określa zmiany szerokości pociągnięć w odpowiedzi na zmiany nacisku pisaka ma tabliczkę. Modyfikator Pochylenie określa zmiany kąta pociągnięć w odpowiedzi na zmiany kąta pisaka. Modyfikator Pochylenie uzyskuje dane o kącie między górnym końcem pisaka a górną (północną) krawędzią tabliczki. Na przykład jeśli pisak jest położony pionowo względem tabliczki pochylenie wynosi 90. Modyfikatory Nacisk i Pochylenie są w pełni obsługiwane także w przypadku używania pisaka jako gumki.

 Na tabletach opcje Pochylenie i Nacisk narzędzia Pędzel działają tylko w trybie pióra. Nie są one aktywne w trybie myszy.

Pociągnięcia o różnej szerokości utworzone za pomocą pisaka

 1. Wybierz narzędzie Pędzel  .
 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości, a następnie wybierz kolor wypełnienia.
 3. Kliknij modyfikator Tryb pędzla i wybierz tryb malowania:

  Zwykłe malowanie

  Pozwala malować na liniach i wypełnieniach danej warstwy.

  Maluj tylko w wypełnieniach

  Pozwala malować tylko w wypełnieniach, pomijając malowanie na pociągnięciach i pustych obszarach.

  Maluj tło

  Pozwala na malowanie w pustych obszarach stołu montażowego, na danej warstwie, z wyłączeniem linii i wypełnień.

  Maluj zaznaczenie

  Stosuje nowe wypełnienie zaznaczenia. Wypełnienie wybiera się za pomocą opcji Kolor wypełnienia lub pola Wypełnij w oknie inspektora Właściwości.

  Maluj wnętrze

  Malowanie w obszarze wypełnionym, w którym rozpoczęto pociągnięcie pędzla. Nie są malowane linie. Jeśli malowanie zostanie rozpoczęte w obszarze pustym, nie będą zamalowywane żadne obszary już wypełnione.

 4. Wybierz rozmiar i kształt pędzla za pomocą modyfikatorów narzędzia Pędzel.
 5. Aby zmieniać rozmiar pędzla proporcjonalnie do powiększenia stołu montażowego dopasowywanego podczas rysowania, zaznacz pole wyboru Powiększenie razem ze stołem montażowym. Pozwoli to na wygodne rysowanie przy dowolnym poziomie powiększenia oraz na podgląd realizowanego rysunku.

 6. Jeśli do komputera jest podłączony wrażliwy na nacisk tablet Wacom, wybierz modyfikator Nacisk i/lub Pochylenie, aby umożliwić dynamiczne zmiany pociągnięć pędzlem.
  • Modyfikator Nacisk umożliwia zmiany szerokości pociągnięć w odpowiedzi na zmiany nacisku pisaka ma tablet.
  • Modyfikator Pochylenie umożliwia zmiany kątów pociągnięć pędzlem w odpowiedzi na zmiany stopnia nachylenia pisaka.
 7. Przeciągnij po stole montażowym. Aby pociągnięcia były nanoszone w poziomie lub w pionie, przytrzymuj wciśnięty klawisz Shift.

Podgląd i wynik rysowania

Narzędzia Pędzel tradycyjny  i Pędzel malarski zostały ulepszone w wersji CC 2015.1, aby zapewnić dokładniejsze i wygodniejsze rysowanie. Ostatnie generowane pociągnięcie jest teraz bardzo zbliżone do wyglądu z podglądu aktywnego. Dzięki temu nie występują nieoczekiwane zmiany grubości pociągnięć pędzla. Nawet cienkie krzywe narysowane za pomocą narzędzia Pędzel pozostają spójne i równe.

Tworzenie własnych pędzli

Narzędzie Pędzel umożliwia indywidualne zdefiniowanie pędzla przez określenie jego parametrów, takich jak kształt i kąt. Pozwala to tworzyć w projektach naturalne kompozycje przez dostosowanie narzędzia Pędzel do konkretnych potrzeb. Program Animate umożliwia tworzenie, edytowanie i wybieranie własnych pędzli za pośrednictwem inspektora Właściwości, po wybraniu narzędzia Pędzel w przyborniku. Informacje o tworzeniu, edytowaniu i usuwaniu własnych pędzli można znaleźć w artykule Własne pędzle.

Nacisk i pochylenie w pędzlu malarskim

Używanie modyfikatorów nacisku i pochylenia

Program Animate może reagować na nacisk i pochylenie w przypadku pociągnięć rysowanych narzędziem Pędzel malarski. Można rysować kompozycje i pociągnięcia wzorków o zmiennej szerokości zależnej od siły nacisku i kąta pochylenia rysika. Dodatkowe ustawienia punktów szerokości można wprowadzić za pomocą narzędzia Szerokość.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Praca z narzędziem Pędzel malarski.

 Ikony nacisku i pochylenia na pasku narzędzi są wyświetlane po podłączeniu do komputera tabletu Wacom reagującego na nacisk.

Biblioteka pędzli

Program Animate oferuje integrację z globalną biblioteką pędzli wektorowych zawierającą bogatą kolekcję pędzli kompozycji i pędzli wzorków. Aby otworzyć panel Biblioteka pędzli, kliknij opcję Okna > Biblioteka pędzli lub kliknij ikonę Pędzel w inspektorze Właściwości. Przed użyciem pędzla należy dodać go do bieżącego dokumentu przez dwukrotne kliknięcie.

Importowanie nowych pędzli wektorowych z Bibliotek Creative Cloud

Do dokumentu programu Animate można importować nowe pędzle kompozycji i pędzle wzorków przy użyciu Bibliotek Creative Cloud. Pozwala to rozszerzyć zestaw poza domyślne dostępne pędzle predefiniowane. Aby dodać nowy pędzel kompozycji lub pędzel wzorku, otwórz panel Biblioteki Creative Cloud i kliknij dowolny z obsługiwanych pędzli. Program Animate obsługuje obecnie tylko pędzle programu Illustrator z Bibliotek Creative Cloud. Aby dodać nowe pędzle do biblioteki CC, można użyć aplikacji Brush na urządzenia z systemami Android i iOS. Kliknięcie pędzla w panelu Biblioteka powoduje dodanie go do globalnego panelu Biblioteka pędzli oraz do bieżącego dokumentu.

Można użyć dowolnego pędzla jako pędzla kompozycji lub pędzla wzorku. Domyślnie pędzle są dodawane jako pędzle kompozycji. Aby zmienić pędzel w pędzel wzorku, użyj opcji Edytuj pędzel i w polu Typ pędzla wybierz opcję Pędzel wzorku.

Edytowanie pędzli

Ikona Edytuj pędzel pozwala otworzyć okno edytowania dla wybranego pędzla. Jeśli do edycji jest wybrany pędzel kompozycji, wyświetlane jest okno dialogowe Opcje pędzla kompozycji. Można modyfikować właściwości takie jak kierunek, preferencje skalowania czy opcja nakładania pędzla, stosując zmiany do istniejących pociągnięć.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Praca z narzędziem Pędzel malarski.

Opcje pędzla kompozycji

Wzbogacanie pociągnięć i kształtów za pomocą narzędzia Zmienna szerokość

Narzędzie Szerokość pozwala na udoskonalenie pociągnięcia przez nadanie mu zmiennej grubości. Szerokość zmienną można zapisać jako profil szerokości i zastosować do innych pociągnięć. Można wybrać narzędzie Szerokość z panelu Narzędzia lub użyć skrótu klawiaturowego (U).

Po wybraniu narzędzia Szerokość i wskazaniu kursorem pociągnięcia pojawiają się na nim punkty (punkt szerokości) oraz uchwyty (uchwyt szerokości). Można dostosować szerokość pociągnięcia, przenieść punkt szerokości, skopiować go, powielić oraz usunąć. Informacje o szerokości są wyświetlane w panelu Informacje podczas modyfikowania tego parametru pociągnięcia.

Można zaznaczyć wiele punktów szerokości i wykonać operację (przesunięcie, skopiowanie lub usunięcie) dla wszystkich jednocześnie.

W przypadku wielu pociągnięć narzędzie Szerokość dostosowuje tylko aktywne pociągnięcie. Aby dopasować pociągnięcie, wskaż je narzędziem Szerokość.

 Gdy plik z pociągnięciami o zmiennej szerokości jest otwierany w starszej wersji programu Animate, te pociągnięcia są konwertowane na pociągnięcia jednolite.

Dodawanie zmiennej szerokości do pociągnięcia za pomocą narzędzia Szerokość

Aby dodać szerokość do pociągnięcia, wykonaj następujące czynności:

 1. Narysuj pociągnięcie lub kształt za pomocą dowolnego z tych narzędzi. Może to na przykład być narzędzie Linia.
Pociągnięcie utworzone przy użyciu narzędzia Linia z rozmiarem pociągnięcia 88, stylem bryły i profilem szerokości 1

 1. Z panelu narzędzi wybierz narzędzie Szerokość .
 2. Po wybraniu narzędzia Szerokość wskaż pociągnięcie myszą. Zostaną wyświetlone możliwe punkty i uchwyty szerokości. Dodatkowo ikona narzędzia Szerokość zmieni się w ikonę . Oznacza to, że narzędzie jest aktywne i do pociągnięcia można zastosować zmienną szerokość.
(A) Punkt szerokości, (B) Uchwyt szerokości

 1. Przeciągnij uchwyt szerokości zaznaczonego punktu do zewnątrz za pomocą narzędzia Szerokość.

 Maksymalna wartość szerokości wynosi po 100 pikseli od każdej strony punktu.

Dodawanie szerokości przez przeciągnięcie punktu do zewnątrz

 1. Do pociągnięcia została wprowadzona zmienna szerokość. Wybierz narzędzie Szerokość i wskaż pociągnięcie kursorem. Zostaną wyświetlone nowe punkt i uchwyt szerokości.
Zmienna szerokość jest wprowadzana do pociągnięcia z wyróżnionym punktem i uchwytem szerokości.

Przenoszenie lub kopiowanie zmiennej szerokości zastosowanej do pociągnięcia

Punkty szerokości utworzone dla pociągnięcia można przesunąć lub skopiować, co oznacza przesunięcie lub skopiowanie zmiennej szerokości zastosowanej do pociągnięcia. Aby przenieść punkt szerokości, wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu narzędzi wybierz narzędzie Szerokość .
 2. Wskaż pociągnięcie kursorem. Zostaną wyświetlone istniejące punkty szerokości. Wybierz punkt szerokości, który chcesz przesunąć. 
 3. Przeciągnij punkt szerokości wzdłuż pociągnięcia.

 Punktu nie można przesunąć za miejsca ograniczone poprzednim lub następnym punktem szerokości.

Przesuwanie punktu szerokości

 1. Przesunięcie punktu szerokości do nowego miejsca oznacza odpowiednie zmodyfikowanie samego pociągnięcia.
Przesunięcie punktu szerokości do nowego położenia

Aby skopiować punkt szerokości, wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu narzędzi wybierz narzędzie Szerokość .
 2. Wskaż pociągnięcie kursorem. Zostaną wyświetlone istniejące punkty szerokości. Wybierz punkt, który chcesz skopiować.
 3. Aby skopiować punkt szerokości, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Option na komputerze Mac) i przeciągnij wybrany punkt wzdłuż pociągnięcia.

 Punktu nie można przesunąć za miejsca ograniczone poprzednim lub następnym punktem szerokości.

Kopiowanie punktu szerokości

 1. Punkt szerokości zostanie skopiowany. Oznacza to także odpowiednią zmianę pociągnięcia.
Punkt szerokości zostanie skopiowany

Modyfikowanie zmiennej szerokości pociągnięcia

Modyfikacja zmiennej szerokości pociągnięcia w dowolnym punkcie szerokości powoduje proporcjonalne rozszerzenie lub zwężenie pociągnięcia po obu stronach tego punktu. Aby zmodyfikować szerokość wyłącznie po jednej stronie punktu, wykonaj następujące czynności:
 1. Z panelu narzędzi wybierz narzędzie Szerokość .
 2. Wskaż pociągnięcie kursorem. Zostaną wyświetlone istniejące punkty szerokości. Wybierz punkt szerokości po tej stronie uchwytu szerokości, którą chcesz zmienić. 
 3. Naciśnij klawisz Alt (Option w systemie Mac OS) i przeciągnij uchwyt szerokości do zewnątrz. Wybrany punkt szerokości zostanie zmodyfikowany.
Modyfikowanie szerokości pociągnięcia

 1. Punkt szerokości zostanie przesunięty, a pociągnięcie zostanie odpowiednio zmienione. 
Punkt szerokości zostanie przesunięty asymetrycznie. Pociągnięcie zostanie odpowiednio zmienione.

Usuwanie zmiennej szerokości pociągnięcia

Aby usunąć punkt szerokości, wykonaj następujące czynności:

 1. Wskaż kursorem punkt szerokości, który chcesz usunąć.
 2. Usuń punkt szerokości, naciskając klawisz Backspace lub Delete.
Punkt szerokości zostanie usunięty. Pociągnięcie zostanie odpowiednio zmienione.

Sterowanie narzędziem Szerokość

W tabeli poniżej wymieniono klawisze modyfikujące do pracy z narzędziem Szerokość:

Sterowanie narzędziem Szerokość

Klawisz modyfikujący

Utworzenie odmiennej szerokości

Alt+przeciągnięcie (Windows) lub Opt+przeciągnięcie (Mac OS)

Utworzenie kopii punktu szerokości

Alt+przeciągnięcie punktu szerokości (Windows) lub Opt+przeciągnięcie punktu szerokości (Mac OS)

Skopiowanie i przesunięcie wszystkich punktów wzdłuż ścieżki

Alt+Shift+przeciągnięcie (Windows) lub Opt+Shift+przeciągnięcie (Mac OS)

Zaznaczenie i przeciągnięcie wielu punktów szerokości

Shift+kliknięcie+przeciągnięcie

Usunięcie zaznaczonych punktów szerokości

Delete

Zapisywanie profilów szerokości

Po zdefiniowaniu szerokości pociągnięcia można zapisać jej profil. Służy do tego Inspektor właściwości.

 1. Zaznacz pociągnięcie, do którego została dodana zmienna szerokość.
 2. W inspektorze Właściwości kliknij przycisk + po prawej stronie listy rozwijanej Szerokość.
 3. W oknie dialogowym Profil zmiennych szerokości, w polu Nazwa profilu wpisz odpowiednią nazwę.
 4. Kliknij przycisk OK.

 

A) Ikona Zapisz profil szerokości B) Ikona Usuń profil szerokości C) Ikona Wyzeruj profil szerokości

Profile szerokości można stosować w zaznaczonych ścieżkach przez wybranie ich z listy rozwijanej Profil szerokości w panelu Właściwości. Gdy zaznaczony jest obrys bez żadnej zmiennej szerokości, na liście wyświetlona jest opcja Jednolite. Aby przywrócić domyślny zestaw profilów szerokości, kliknij przycisk Wyzeruj profile.

Możliwość zapisania profilu szerokości jest dostępna wyłącznie po zaznaczeniu na stole montażowym zmiennej szerokości, a nie tylko domyślnych profilów szerokości. Za pomocą narzędzia Szerokość można tworzyć własne profile pociągnięć i zapisywać je. Analogicznie ikona usunięcia profilu szerokości jest dostępna, gdy na liście rozwijanej zaznaczono własny profil szerokości. Ta opcja pozwala usunąć własny profil.

 Przywrócenie w inspektorze Właściwości domyślnego profilu szerokości powoduje usunięcie własnych zapisanych profilów. Własne zapisane profile można także zsynchronizować z chmurą.

Aktywny podgląd kolorów

Funkcja aktywnego podglądu kolorów umożliwia jednoczesne wyświetlenie kolorów obrysu i wypełnienia podczas rysowania kształtu na stole montażowym. Pozwala także sprawdzić niemal ostateczny wygląd kształtu już podczas rysowania. Ta funkcja jest włączona w przypadku wszystkich narzędzi do rysowania dostępnych w programie Animate.

Funkcja aktywnego podglądu kolorów jest też włączona w panelu Próbki kolorów w programie Animate. Dzięki temu można obserwować na podglądzie wyniki zmian koloru obrysu lub wypełnienia kształtu zaznaczonego na stole montażowym. Aby zobaczyć zmianę koloru, wystarczy umieścić wskaźnik na odpowiednim kolorze.

Aktywny podgląd kolorów jest dostępny dla próbek kolorów w następujących panelach:

 • Panel Narzędzia
 • Inspektor właściwości
 • Inspektor właściwości stołu montażowego
 • Inspektor właściwości tekstu
 • Siatka
 • Linie pomocnicze
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto