Rysowanie linii prostych za pomocą narzędzia Linia

Do rysowania pojedynczych segmentów linii prostych służy narzędzie Linia.

 1. Wybierz narzędzie Linia .
 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości, a następnie wybierz atrybuty obrysu.

  Uwaga:

  Dla narzędzia Linia nie można ustawiać atrybutów wypełnienia.

 3. Przejdź do sekcji Opcje panelu Narzędzia i kliknij przycisk Rysowanie obiektu , aby wybrać tryb scalania lub tryb rysowania obiektów. Jeśli przycisk Rysowanie obiektów nie jest wciśnięty, narzędzie Linia działa w trybie rysowania obiektów.
 4. Ustaw kursor w punkcie początkowym linii i przeciągnij go do punktu końcowego. Aby ograniczyć kąty linii do wielokrotności 45°, przytrzymuj wciśnięty klawisz Shift.

Rysowanie prostokątów i owali

Narzędzia Owal i Prostokąt pozwalają tworzyć podstawowe kształty geometryczne, stosować wybrane obrysy i wypełnienia, a także zaokrąglać narożniki kształtów. Narzędzia Owal i Prostokąt mogą być używane nie tylko w trybie scalania i rysowania obiektów, lecz także w trybie rysowania obiektów pierwotnych.

Podczas tworzenia prostokątów lub owali za pomocą narzędzia Prostokąt pierwotny lub Owal pierwotny program Animate rysuje te kształty jako osobne obiekty. Różnią się one od kształtów tworzonych w trybie rysowania obiektów. Narzędzia do tworzenia kształtów pierwotnych umożliwiają określenie promienia zaokrąglenia prostokąta za pomocą elementów sterujących dostępnych w inspektorze właściwości. Można także określić kąt początkowy i końcowy oraz promień wewnętrzny owali. Po utworzeniu kształtu pierwotnego można zmieniać jego promienie i inne wymiary. W tym celu należy zaznaczyć kształt na stole montażowym i dostosować parametry kształtu za pomocą kontrolek Inspektora właściwości.

Uwaga: Gdy jest wybrane jedno z narzędzi do rysowania obiektów pierwotnych, Inspektor właściwości zachowuje wartości ostatniego z edytowanych obiektów pierwotnych. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy użytkownik rysuje prostokąt po uprzednim zmodyfikowaniu innego prostokąta.

Uwaga: Aby rysować od środka stołu montażowego, należy podczas tworzenia kształtu trzymać wciśnięty klawisz Alt.

Rysowanie prostokątów pierwotnych

 1. Wybierz narzędzie Prostokąt, klikając narzędzie Prostokąt , przytrzymując przycisk myszy, a następnie wybierając z menu podręcznego narzędzie Prostokąt pierwotny .
 2. Aby utworzyć prostokąt pierwotny, przeciągaj kursor narzędzia Prostokąt po stole montażowym

  Uwaga:

  Aby zmienić promień narożny, podczas przeciągania użyj klawisza Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Kiedy narożniki uzyskają pożądane zaokrąglenie, zwolnij klawisz.

 3. Gdy zaznaczony jest prostokąt pierwotny, można zastosować do niego różne elementy sterujące Inspektora właściwości, np. w celu zmiany kształtu prostokąta lub określenia kolorów obrysu i wypełnienia.
  dr_PrimRecPI
  Właściwości prostokąta pierwotnego.

  Te elementy sterujące Inspektora właściwości są określone dla narzędzia Prostokąt:

  Elementy sterujące promieniem narożników prostokąta Pozwalają określać kąty narożne prostokąta. W poszczególnych polach tekstowych można wprowadzać wartości liczbowe dla promienia wewnętrznego. Wartości ujemne powodują odwracanie narożników. Można także usunąć zaznaczenie ikony blokowania promieni narożnych i dopasować poszczególne promienie osobno.

  Wyzeruj Pozwala wyzerować wszystkie elementy sterujące narzędzia Prostokąt i przywrócić początkowy kształt oraz rozmiar prostokąta na stole montażowym.

 4. Aby określić różne promienie poszczególnych narożników prostokąta, należy usunąć zaznaczenie ikony blokady promieni. Ikona ta znajduje się w sekcji elementów sterujących promieniami prostokąta pierwotnego w Inspektorze właściwości. Kiedy ikona jest włączona, wszystkie narożniki mają ten sam promień.
 5. Aby wyzerować promienie narożników, kliknij przycisk Wyzeruj w oknie Inspektora właściwości.

Rysowanie owali pierwotnych

 1. Kliknij narzędzie Prostokąt , przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy i wybierz narzędzie Owal pierwotny .
 2. Aby narysować owal pierwotny, przeciągaj wskaźnik narzędzia Owal pierwotny po stole montażowym. Aby rysować okręgi, przytrzymuj naciśnięty klawisz Shift.
 3. Jeśli owal pierwotny jest zaznaczony na stole montażowym, można zastosować do niego różne elementy sterujące Inspektora właściwości, np. w celu zmiany kształtu prostokąta lub określenia kolorów obrysu i wypełnienia.
  dr_PrimOvalPI
  Właściwości owalu pierwotnego.

  Te elementy sterujące Inspektora właściwości są określone dla narzędzia Owal:

  Kąt początkowy/Kąt końcowy Kąt w punkcie początkowym i końcowym owalu. Za pomocą tych kontrolek można w różny sposób modyfikować kształt owali i okręgów, np. tworzyć wycinki kołowe i półokręgi.

  Promień wewnętrzny Promień wewnętrzny (lub owal) w owalu. Wielkość promienia można wprowadzić do pola w postaci wartości liczbowej lub ustawić interaktywnie za pomocą suwaka. Można wprowadzać wartości z zakresu od 0 do 99 reprezentujące procent usuniętego wypełnienia.

  Zamknięcie ścieżki Określa, czy ścieżka (lub ścieżki, jeśli określany jest promień wewnętrzny) owalu jest zamknięta. W przypadku ścieżki otwartej kształt nie jest wypełniany, czyli jest rysowany sam obrys. Opcja Zamknięcie ścieżki jest zaznaczona domyślnie.

  Wyzeruj Pozwala wyzerować wszystkie elementy sterujące narzędzia Owal i przywrócić początkowy kształt i rozmiar owalu na stole montażowym.

Rysowanie prostokątów i owali

Narzędzia Owal i Prostokąt pozwalają tworzyć owale i prostokąty.

 1. Aby wybrać narzędzie Prostokąt  lub Owal , kliknij narzędzie Prostokąt, przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij.
 2. Aby narysować prostokąt lub owal, przeciągaj kursor narzędzia Prostokąt lub Owal po stole montażowym.
 3. Jeśli jest używane narzędzie Prostokąt, można zaokrąglić narożniki prostokąta. W tym celu kliknij modyfikator Prostokąt zaokrąglony i wprowadź promień narożnika. Wartości 0 odpowiadają narożniki prostokątne.
 4. Przeciągnij po stole montażowym. Jeśli używasz narzędzia Prostokąt, można na bieżąco, podczas przeciągania, dopasowywać promień narożników. Służą do tego klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół.

  Przeciąganie z wciśniętym klawiszem Shift powoduje rysowanie okręgów lub kwadratów (zależnie od wybranego narzędzia).

 5. W celu określenia wybranego rozmiaru owalu lub prostokąta należy wybrać narzędzie Owal lub Prostokąt, a następnie nacisnąć klawisz Alt (Windows) albo klawisz Option (Macintosh). Następnie należy kliknąć stół montażowy w celu wyświetlenia okna dialogowego Ustawienia owalu i prostokąta.
  • W przypadku owali: należy określić szerokość i wysokość owalu w pikselach oraz zdecydować, czy owal ma być rysowany od środka.

  • W przypadku prostokątów: należy określić szerokość i wysokość prostokąta w pikselach, określić promień zaokrąglenia narożników oraz zdecydować, czy prostokąt ma być rysowany od środka.

Zobacz także: Podgląd aktywny kolorów.

Rysowanie wielokątów i gwiazd

 1. Kliknij klawiszem myszy i przytrzymaj go na narzędziu Prostokąt. Z wyświetlonego menu wybierz narzędzie Gwiazda-Wielokąt .
 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości, a następnie wybierz atrybuty wypełnienia i obrysu.
 3. Kliknij przycisk Opcje i wykonaj, co następuje:
  • W polu Styl wybierz ustawienie Wielokąt lub Gwiazda.
  • W polu Liczba boków wprowadź liczbę z zakresu od 3 do 32.
  • W polu Rozmiar punktu gwiazdy wprowadź liczbę między 0 i 1, określającą głębokość punktów gwiazdy. Liczby bliższe 0 skutkują punktami głębszymi (ostrzejszymi ramionami gwiazdy). Jeśli jest rysowany wielokąt, ustawienia tego nie należy zmieniać. (Nie ma ono wpływu na kształt wielokąta.)
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Przeciągnij po stole montażowym.

Zobacz także: Podgląd aktywny kolorów.


Tryb rysowania obiektów

W trybie rysowania obiektów podczas zaznaczania i rysowania obiektów są wyświetlane cienkie kontury obszarów kształtów zgodnie z kolorem warstwy. Małe okręgi wskazują punkty kotwiczenia. Narzędzie do zaznaczania nie pozwala na interakcje z nimi ani na ich modyfikowanie. Podczas rysowania w trybie obiektów pociągnięcia i kształty nie są domyślnie zaznaczane.

object-drawing-mode
Kontury kształtu

Rysowanie za pomocą narzędzia Ołówek

Do rysowania linii i kształtów służy narzędzie Ołówek — przypominające w działaniu zwykły ołówek. Narzędzie to może działać w różnych trybach, dających różne możliwości wygładzania i prostowania kształtów.

 1. Wybierz narzędzie Ołówek .
 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości, a następnie wybierz kolor obrysu, grubość linii i styl.
 3. W obszarze opcji panelu Narzędzia wybierz tryb rysowania:

  • Aby były rysowane linie proste, a typowe kształty geometryczne — takie jak trójkąty, owale, okręgi, prostokąty i kwadraty — były korygowane przez program, zaznacz opcję Prostowanie .
  • Aby były rysowane linie gładkie, zaznacz opcję Wygładzanie .
  • Aby rysować linie dowolne, nie podlegające korekcie programu, zaznacz opcję Farba .
  dr_03pencil_mode
  Linie narysowane w trybach Prostowanie, Wygładzanie i Farba.

 4. Rozpocznij rysowanie, klikając stół montażowy i przeciągając kursor narzędzia. Aby przesuwać kursor dokładnie poziomo lub pionowo, przytrzymuj wciśnięty klawisz Shift.

Malowanie za pomocą narzędzia Pędzel

Narzędzie Pędzel programu umożliwia rysowanie obrysów przypominających pociągnięcia pędzlem. Za jego pomocą można tworzyć efekty specjalne, np. efekty kaligraficzne. Modyfikatory narzędzia Pędzel pozwalają wybrać rozmiar i kształt pędzla.

Program Animate skaluje rozmiar pędzla proporcjonalnie do poziomu powiększenia stołu montażowego. Umożliwia to płynne rysowanie przy dowolnym poziomie powiększenia z widocznym wyglądem pracy. Aby przywrócić wcześniejsze domyślne zachowanie pędzli — utrzymywanie stałego rozmiaru piksela mimo zmiany powiększenia stołu montażowego — w inspektorze Właściwości wyłącz opcję poziomu powiększenia stołu montażowego. 

Gdy pole wyboru dotyczące powiększenia stołu montażowego nie jest zaznaczone, rozmiar pędzla dla nowych pociągnięć nie zmienia się nawet po zmianie stopnia powiększenia stołu montażowego. Dlatego przy mniejszym powiększeniu stołu montażowego ten sam pędzel wydaje się większy. Załóżmy dla przykładu, że powiększenie stołu montażowego ustawiono na 100% i jest używany pędzel o najmniejszym rozmiarze. Następnie zmniejszono powiększenie do 50%, utrzymując ten sam rozmiar pędzla. Nowe pociągnięcia pędzlem będą o 50% grubsze niż dotychczasowe, a także jednolite, dokładne i bez jakichkolwiek niespiczastych końców. Zmiana powiększenia stołu montażowego nie powoduje zmiany rozmiaru istniejących pociągnięć pędzlem.

Malując za pomocą narzędzia Pędzel, można stosować zaimportowane wypełnienia bitmapowe. Zobacz Rozdzielanie grup i obiektów.

Jeśli do komputera jest podłączony tablet firmy Wacom wrażliwy na nacisk, można różnicować szerokość i kąt pociągnięcia pędzlem. Ta opcja jest dostępna za pośrednictwem narzędzia pędzla oraz modyfikatorów nacisku i pochylenia, a także przez zmiany nacisku pisaka.

Modyfikator Nacisk określa zmiany szerokości pociągnięć w odpowiedzi na zmiany nacisku pisaka ma tabliczkę. Modyfikator Pochylenie określa zmiany kąta pociągnięć w odpowiedzi na zmiany kąta pisaka. Modyfikator Pochylenie uzyskuje dane o kącie między górnym końcem pisaka a górną (północną) krawędzią tabliczki. Na przykład jeśli pisak jest położony pionowo względem tabliczki pochylenie wynosi 90. Modyfikatory Nacisk i Pochylenie są w pełni obsługiwane także w przypadku używania pisaka jako gumki.

Uwaga: Na tabletach opcje Pochylenie i Nacisk narzędzia Pędzel działają tylko w trybie pióra. Nie są one aktywne w trybie myszy.

dr_pressure_stroke
Pociągnięcia o różnej szerokości, utworzone za pomocą pisaka.

 1. Wybierz narzędzie Pędzel .
 2. Wybierz polecenie Okno > Właściwości, a następnie wybierz kolor wypełnienia.
 3. Kliknij modyfikator Tryb pędzla i wybierz tryb malowania:

  Zwykłe malowanie

  Pozwala malować na liniach i wypełnieniach danej warstwy.

  Maluj wypełnienia

  Zamalowuje wypełnienia i puste obszary, z wyłączeniem linii.

  Maluj tło

  Pozwala na malowanie w pustych obszarach stołu montażowego, na danej warstwie, z wyłączeniem linii i wypełnień.

  Maluj zaznaczenie

  Stosuje wypełnianie zaznaczenia. Wypełnienie wybiera się za pomocą opcji Kolor wypełnienia lub pola Wypełnij w oknie inspektora Właściwości.

  Maluj wnętrze

  Malowanie w obszarze wypełnionym, w którym rozpoczęto ruch pędzla. Nie są malowane linie. Jeśli malowanie zostanie rozpoczęte w obszarze pustym, nie będą zamalowywane żadne obszary już wypełnione.

 4. Wybierz rozmiar i kształt pędzla za pomocą modyfikatorów narzędzia Pędzel.
 5. Aby zmieniać rozmiar pędzla proporcjonalnie do powiększenia stołu montażowego dopasowywanego podczas rysowania, zaznacz pole wyboru Powiększenie razem ze stołem montażowym. Pozwoli to na wygodne rysowanie przy dowolnym poziomie powiększenia oraz na podgląd realizowanego rysunku.

 6. Jeśli do komputera jest podłączona wrażliwa na nacisk tabliczka Wacom, wybierz modyfikator Nacisk i/lub Pochylenie, aby umożliwić dynamiczne zmiany pociągnięć pędzlem.
  • Modyfikator Nacisk umożliwia zmiany szerokości pociągnięć w odpowiedzi na zmiany nacisku pisaka ma tabliczkę.
  • Modyfikator Pochylenie umożliwia zmiany kątów pociągnięć pędzlem w odpowiedzi na zmiany stopnia nachylenia pisaka.
 7. Przeciągnij po stole montażowym. Aby pociągnięcia były nanoszone w poziomie lub w pionie, przytrzymuj wciśnięty klawisz Shift.

Rysunek podgląd i wyjście

Narzędzia Pędzel tradycyjny  i Pędzel malarski zostały ulepszone w wersji CC 2015.1, aby zapewnić dokładniejsze i wygodniejsze malowanie. Ostatnie generowane pociągnięcie jest teraz bardzo zbliżone do wyglądu z podglądu aktywnego. Dzięki temu nie występują nieoczekiwane zmiany grubości pociągnięć pędzla. Nawet cienkie krzywe narysowane za pomocą narzędzia Pędzel pozostają spójne i równe.

Tworzenie własnych pędzli

Narzędzie Pędzel umożliwia indywidualne zdefiniowanie pędzla przez określenie jego parametrów, takich jak kształt i kąt. Pozwala to tworzyć w projektach naturalne kompozycje przez dostosowanie narzędzia Pędzel do konkretnych potrzeb. Program Animate umożliwia tworzenie, edytowanie i wybieranie własnych pędzli za pośrednictwem inspektora Właściwości, po wybraniu narzędzia Pędzel w przyborniku. Informacje o tworzeniu, edytowaniu i usuwaniu własnych pędzli można znaleźć w artykule Własne pędzle.

Nacisk i pochylenie w pędzlu malarskim

Używanie modyfikatorów nacisku i pochylenia

Program Animate CC może reagować na nacisk i pochylenie w przypadku pociągnięć rysowanych narzędziem Pędzel malarski. Można rysować kompozycje i pociągnięcia wzorków o zmiennej szerokości zależnej od siły nacisku i kąta pochylenia rysika. Dodatkowe ustawienia punktów szerokości można wprowadzić za pomocą narzędzia Szerokość.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Praca z narzędziem Pędzel malarski.

Uwaga:

Ikony nacisku i pochylenia na pasku narzędzi są wyświetlane po podłączeniu do komputera tabletu Wacom reagującego na nacisk.

Biblioteka pędzli

Program Animate CC oferuje integrację z globalną biblioteką pędzli wektorowych zawierającą bogatą kolekcję pędzli kompozycji i pędzli wzorków. Aby otworzyć panel Biblioteka pędzli, kliknij opcję Okna > Biblioteka pędzli lub kliknij ikonę Pędzel w inspektorze Właściwości. Przed użyciem pędzla należy dodać go do bieżącego dokumentu przez dwukrotne kliknięcie.

Importowanie nowych pędzli wektorowych z Bibliotek Creative Cloud

Do dokumentu programu Animate można importować nowe pędzle kompozycji i pędzle wzorków przy użyciu Bibliotek Creative Cloud. Pozwala to rozszerzyć zestaw poza domyślne dostępne pędzle predefiniowane. Aby dodać nowy pędzel kompozycji lub pędzel wzorku, otwórz panel Biblioteki Creative Cloud i kliknij dowolny z obsługiwanych pędzli. Program Animate obsługuje obecnie tylko pędzle programu Illustrator z Bibliotek Creative Cloud. Aby dodać nowe pędzle do biblioteki CC, można użyć aplikacji Brush na urządzenia z systemami Android i iOS. Kliknięcie pędzla w panelu Biblioteka powoduje dodanie go do globalnego panelu Biblioteka pędzli oraz do bieżącego dokumentu.

Można użyć dowolnego pędzla jako pędzla kompozycji lub pędzla wzorku. Domyślnie pędzle są dodawane jako pędzle kompozycji. Aby zmienić pędzel w pędzel wzorku, użyj opcji Edytuj pędzel i w polu Typ pędzla wybierz opcję Pędzel wzorku.

Brush-library-panel

Edytowanie pędzli

Ikona Edytuj pędzel pozwala otworzyć okno edytowania dla wybranego pędzla. Jeśli do edycji jest wybrany pędzel kompozycji, wyświetlane jest okno dialogowe Opcje pędzla kompozycji. Można modyfikować właściwości takie jak kierunek, preferencje skalowania czy opcja nakładania pędzla, stosując zmiany do istniejących pociągnięć.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Praca z narzędziem Pędzel malarski.

draw simple lines shapes - art brush options
Opcje pędzla kompozycji

Wzbogacanie pociągnięć i kształtów za pomocą narzędzia Zmienna szerokość

Narzędzie Szerokość pozwala na udoskonalenie pociągnięcia przez nadanie mu zmiennej grubości. Szerokość zmienną można zapisać jako profil szerokości i zastosować do innych pociągnięć. Można wybrać narzędzie Szerokość z panelu Narzędzia lub użyć skrótu klawiaturowego (U).

Po wybraniu narzędzia Szerokość i wskazaniu kursorem pociągnięcia pojawiają się na nim punkty (punkt szerokości) oraz uchwyty (uchwyt szerokości). Można dostosować szerokość pociągnięcia, przenieść punkt szerokości, skopiować go, powielić oraz usunąć. Informacje o szerokości są wyświetlane w panelu Informacje podczas modyfikowania tego parametru pociągnięcia.

Można zaznaczyć wiele punktów szerokości i wykonać operację (przesunięcie, skopiowanie lub usunięcie) dla wszystkich jednocześnie.

W przypadku wielu pociągnięć narzędzie Szerokość dostosowuje tylko aktywne pociągnięcie. Aby dopasować pociągnięcie, wskaż je narzędziem Szerokość.

Uwaga:

Gdy plik z pociągnięciami o zmiennej szerokości jest otwierany w starszej wersji programu Animate, te pociągnięcia są konwertowane na pociągnięcia jednolite.

Dodawanie zmiennej szerokości do pociągnięcia za pomocą narzędzia Szerokość

Aby dodać szerokość do pociągnięcia, wykonaj następujące czynności:

 1. Narysuj pociągnięcie lub kształt za pomocą dowolnego z tych narzędzi. Może to na przykład być narzędzie Linia.
stroke-width-tool
Pociągnięcie utworzone przy użyciu narzędzia Linia z rozmiarem pociągnięcia 88, stylem bryły i profilem szerokości 1

 1. Z panelu narzędzi wybierz narzędzie Szerokość .
 2. Po wybraniu narzędzia Szerokość wskaż pociągnięcie myszą. Zostaną wyświetlone możliwe punkty i uchwyty szerokości. Dodatkowo ikona narzędzia Szerokość zmieni się w ikonę . Oznacza to, że narzędzie jest aktywne i do pociągnięcia można zastosować zmienną szerokość.
width-points-discovery
(A) Punkt szerokości, (B) Uchwyt szerokości

 1. Przeciągnij uchwyt szerokości zaznaczonego punktu do zewnątrz za pomocą narzędzia Szerokość.

Uwaga:

Maksymalna wartość szerokości wynosi po 100 pikseli od każdej strony punktu.

create-width-drag
Dodawanie szerokości przez przeciągnięcie punktu do zewnątrz

 1. Do pociągnięcia została wprowadzona zmienna szerokość. Wybierz narzędzie Szerokość i wskaż pociągnięcie kursorem. Zostaną wyświetlone nowe punkt i uchwyt szerokości.
create-width
Zmienna szerokość jest wprowadzana do pociągnięcia z wyróżnionym punktem i uchwytem szerokości.

Przenoszenie lub kopiowanie zmiennej szerokości zastosowanej do pociągnięcia

Punkty szerokości utworzone dla pociągnięcia można przesunąć lub skopiować, co oznacza przesunięcie lub skopiowanie zmiennej szerokości zastosowanej do pociągnięcia. Aby przenieść punkt szerokości, wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu narzędzi wybierz narzędzie Szerokość .
 2. Wskaż pociągnięcie kursorem. Zostaną wyświetlone istniejące punkty szerokości. Wybierz punkt szerokości, który chcesz przesunąć. 
 3. Przeciągnij punkt szerokości wzdłuż pociągnięcia.

Uwaga:

Punktu nie można przesunąć za miejsca ograniczone poprzednim lub następnym punktem szerokości.

move-width-point-drag
Przesuwanie punktu szerokości

 1. Przesunięcie punktu szerokości do nowego miejsca oznacza odpowiednie zmodyfikowanie samego pociągnięcia.
delete-width-point
Przesunięcie punktu szerokości do nowego położenia

Aby skopiować punkt szerokości, wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu narzędzi wybierz narzędzie Szerokość .
 2. Wskaż pociągnięcie kursorem. Zostaną wyświetlone istniejące punkty szerokości. Wybierz punkt, który chcesz skopiować.
 3. Aby skopiować punkt szerokości, naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Option na komputerze Mac) i przeciągnij wybrany punkt wzdłuż pociągnięcia.

Uwaga:

Punktu nie można przesunąć za miejsca ograniczone poprzednim lub następnym punktem szerokości.

copy-width-point
Kopiowanie punktu szerokości

 1. Punkt szerokości zostanie skopiowany. Oznacza to także odpowiednią zmianę pociągnięcia.
copied-width-point
Punkt szerokości zostanie skopiowany

Modyfikowanie zmiennej szerokości pociągnięcia

Modyfikacja zmiennej szerokości pociągnięcia w dowolnym punkcie szerokości powoduje proporcjonalne rozszerzenie lub zwężenie pociągnięcia po obu stronach tego punktu. Aby zmodyfikować szerokość wyłącznie po jednej stronie punktu, wykonaj następujące czynności:
 1. Z panelu narzędzi wybierz narzędzie Szerokość .
 2. Wskaż pociągnięcie kursorem. Zostaną wyświetlone istniejące punkty szerokości. Wybierz punkt szerokości po tej stronie uchwytu szerokości, którą chcesz zmienić. 
 3. Naciśnij klawisz Alt (Option w systemie Mac OS) i przeciągnij uchwyt szerokości do zewnątrz. Wybrany punkt szerokości zostanie zmodyfikowany.
modify-width-point-drag
Modyfikowanie szerokości pociągnięcia

 1. Punkt szerokości zostanie przesunięty, a pociągnięcie zostanie odpowiednio zmienione. 
modified-width-point
Punkt szerokości zostanie przesunięty asymetrycznie. Pociągnięcie zostanie odpowiednio zmienione.

Usuwanie zmiennej szerokości pociągnięcia

Aby usunąć punkt szerokości, wykonaj następujące czynności:

 1. Wskaż kursorem punkt szerokości, który chcesz usunąć.
 2. Usuń punkt szerokości, naciskając klawisz Backspace lub Delete.
delete-width-point
Punkt szerokości zostanie usunięty. Pociągnięcie zostanie odpowiednio zmienione.

Sterowanie narzędziem Szerokość

W tabeli poniżej wymieniono klawisze modyfikujące do pracy z narzędziem Szerokość:

Sterowanie narzędziem Szerokość

Klawisz modyfikujący

Utworzenie odmiennej szerokości

Alt+przeciągnięcie (Windows) lub Opt+przeciągnięcie (Mac OS)

Utworzenie kopii punktu szerokości

Alt+przeciągnięcie punktu szerokości (Windows) lub Opt+przeciągnięcie punktu szerokości (Mac OS)

Skopiowanie i przesunięcie wszystkich punktów wzdłuż ścieżki

Alt+Shift+przeciągnięcie (Windows) lub Opt+Shift+przeciągnięcie (Mac OS)

Zaznaczenie i przeciągnięcie wielu punktów szerokości

Shift+kliknięcie+przeciągnięcie

Usunięcie zaznaczonych punktów szerokości

Delete

Zapisywanie profilów szerokości

Po zdefiniowaniu szerokości pociągnięcia można zapisać jej profil. Służy do tego Inspektor właściwości.

 1. Zaznacz pociągnięcie, do którego została dodana zmienna szerokość.
 2. W inspektorze Właściwości kliknij przycisk + po prawej stronie listy rozwijanej Szerokość.
 3. W oknie dialogowym Profil zmiennych szerokości, w polu Nazwa profilu wpisz odpowiednią nazwę.
 4. Kliknij przycisk OK.

 

WidthProfiles
A) Ikona Zapisz profil szerokości B) Ikona Usuń profil szerokości C) Ikona Wyzeruj profil szerokości

Profile szerokości można stosować w zaznaczonych ścieżkach przez wybranie ich z listy rozwijanej Profil szerokości w panelu Właściwości. Gdy zaznaczony jest obrys bez żadnej zmiennej szerokości, na liście wyświetlona jest opcja Jednolite. Aby przywrócić domyślny zestaw profilów szerokości, kliknij przycisk Wyzeruj profile.

Możliwość zapisania profilu szerokości jest dostępna wyłącznie po zaznaczeniu na stole montażowym zmiennej szerokości, a nie tylko domyślnych profilów szerokości. Za pomocą narzędzia Szerokość można tworzyć własne profile pociągnięć i zapisywać je. Analogicznie ikona usunięcia profilu szerokości jest dostępna, gdy na liście rozwijanej zaznaczono własny profil szerokości. Ta opcja pozwala usunąć własny profil.

Uwaga:

Przywrócenie w inspektorze Właściwości domyślnego profilu szerokości powoduje usunięcie własnych zapisanych profilów. Własne zapisane profile można także zsynchronizować z chmurą.

Aktywny podgląd kolorów

Funkcja aktywnego podglądu kolorów umożliwia jednoczesne wyświetlenie kolorów obrysu i wypełnienia podczas rysowania kształtu na stole montażowym. Pozwala także sprawdzić niemal ostateczny wygląd kształtu już podczas rysowania. Ta funkcja jest włączona w przypadku wszystkich narzędzi do rysowania dostępnych w programie Animate.

Funkcja aktywnego podglądu kolorów jest też włączona w panelu Próbki kolorów w programie Animate. Dzięki temu można obserwować na podglądzie wyniki zmian koloru obrysu lub wypełnienia kształtu zaznaczonego na stole montażowym. Aby zobaczyć zmianę koloru, wystarczy umieścić wskaźnik na odpowiednim kolorze.

Aktywny podgląd kolorów jest dostępny dla próbek kolorów w następujących panelach:

 • Panel Narzędzia
 • Inspektor właściwości
 • Inspektor właściwości stołu montażowego
 • Inspektor właściwości tekstu
 • Siatka
 • Linie pomocnicze

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online