Podręcznik użytkownika Anuluj

Grafika 3D

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacji ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  9. Przekształcanie linii i kształtów
  10. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  11. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  12. Panel Kolory w programie Animate CC
  13. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  14. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  15. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  16. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  17. Grafika 3D
  18. Praca z symbolami w programie Animate
  19. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  20. Praca z bibliotekami w programie Animate
  21. Eksportowanie dźwięków
  22. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  23. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  24. Stosowanie trybów mieszania
  25. Układanie obiektów
  26. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  27. Teksty wielojęzyczne
  28. Korzystanie z kamery w programie Animate
  29. Filtry graficzne
  30. Dźwięk a język ActionScript
  31. Preferencje rysowania
  32. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  12. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  13. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  14. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  15. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  16. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  17. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  9. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  11. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  12. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  13. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  14. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  15. Eksportowanie plików projektora
  16. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  17. Szablony publikowania w formacie HTML
  18. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  19. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Informacje o grafice 3D w programie Animate

Program Animate umożliwia tworzenie efektów 3D poprzez przemieszczanie i obracanie klipów filmowych w przestrzeni 3D na stole montażowym. W celu utworzenia reprezentacji przestrzeni 3D w programie Animate uwzględniono oś Z we właściwościach każdego wystąpienia klipu filmowego. Istnieje możliwość dodawania efektów perspektywy 3D do instancji klipu filmowego poprzez przemieszczanie ich wzdłuż osi x bądź obracanie wokół osi x lub y za pomocą narzędzi Translacja 3D i Obrót 3D. W terminologii dotyczącej grafiki 3D przemieszczenie obiektu w przestrzeni 3D nazywa się translacją, a obrót obiektu w przestrzeni 3D — transformacją. Po zastosowaniu dowolnego z tych efektów do klipu filmowego program Animate traktuje klip jako klip filmowy 3D. Każde zaznaczenie klipu filmowego powoduje wyświetlenie na nim kolorowego wskaźnika osi.

Aby uzyskać efekt przybliżenia lub oddalenia obiektu od obserwatora, należy przemieszczać go wzdłuż osi Z za pomocą narzędzia Translacja 3D lub inspektora Właściwości. Aby stworzyć wrażenie, że obiekt jest ustawiony pod kątem względem obserwatora, należy obrócić klip filmowy wokół jego osi Z za pomocą narzędzia obrót 3D. Korzystając z tych dwóch narzędzi łącznie, można uzyskiwać realistyczny efekt perspektywy.

Zarówno narzędzie Translacja 3D, jak i narzędzie obrót 3D umożliwia manipulowanie obiektami w globalnej lub lokalnej przestrzeni 3D. Globalna przestrzeń 3D to przestrzeń stołu montażowego. Globalne transformacje i translacje odbywają się względem stołu montażowego. Lokalna przestrzeń 3D to przestrzeń klipu filmowego. Lokalne transformacje i translacje odbywają się względem przestrzeni klipu filmowego. Na przykład, jeśli w klipie filmowym zawartych jest kilka zagnieżdżonych klipów, ich lokalne transformacje 3D odbywają się względem obszaru rysunku zawierającego je klipu. Domyślnym trybem działania narzędzi translacji i obrotów 3D jest tryb globalny. Aby wykonywać te operacje w trybie lokalnym, kliknij przycisk przełącznika Globalne w sekcji Opcje panelu Narzędzia.

Korzystając w pliku FLA z właściwości 3D instancji klipów filmowych, można tworzyć różnorodne efekty graficzne bez powielania klipów filmowych w bibliotece. Jednak podczas edycji klipu filmowego z biblioteki zastosowane do niego transformacje i translacje 3D nie są widoczne. Podczas edytowania zawartości klipu filmowego widoczne są tylko transformacje 3D zagnieżdżonych klipów filmowych.

Stół montażowy z klipem filmowym obróconym w globalnej przestrzeni 3D.

Stół montażowy z klipem filmowym zawierającym zagnieżdżony klip filmowy obrócony w lokalnej przestrzeni 3D.

Uwaga:

Gdy transformacja 3D zostaje dodana do instancji klipu filmowego, jego symbol nadrzędnego klipu filmowego nie może być edytowany w trybie edycji w miejscu.

Jeśli na stole montażowym znajdują się obiekty 3D, można dodać określone efekty 3D do wszystkich tych obiektów traktowanych jako grupa. Należy w tym celu dopasować dwie właściwości pliku FLA: kąt perspektywy i znikający punkt. Zmiana kąta perspektywy powoduje powiększanie widoku stołu montażowego. Zmiana znikającego punktu powoduje przesuwanie obiektów 3D na stole montażowym. Ustawienia te mają wpływ wyłącznie na wygląd tych klipów filmowych, do których zastosowano transformację lub translację 3D.

W środowisku projektowym Animate możliwe jest sterowanie tylko jednym punktem widzenia, określanym jako kamera. Widok kamery w pliku FLA jest taki sam, jak widok stołu montażowego. Do każdego pliku FLA jest przypisane tylko jedno ustawienie kąta perspektywy i jedno ustawienie znikającego punktu.

Aby można było korzystać z funkcji 3D programu Animate, w ustawieniach publikowania pliku FLA należy wybrać wersję programu Flash Player 10 i wersję języka ActionScript 3.0. Tylko wystąpienia klipów filmowych można obracać lub przemieszczać wokół/wzdłuż osi Z. Niektóre funkcje 3D dostępne za pośrednictwem języka ActionScript — takie jak wiele znikających punktów i odrębne kamery dla poszczególnych klipów filmowych — nie są dostępne bezpośrednio w interfejsie użytkownika programu Animate. Za pomocą języka ActionScript 3.0 można stosować właściwości 3D nie tylko do klipów filmowych, ale również obiektów, takich jak tekst, składniki FLV Playback oraz przyciski.

Uwaga:

Narzędzia 3D nie mogą być używane dla obiektów na warstwach masek. Warstwy zawierające obiekty 3D nie mogą być używane jako warstwy masek. Więcej informacji o warstwach masek znajdziesz w artykule Korzystanie z warstw maskujących.

Przemieszczanie obiektów w przestrzeni 3D

Do przemieszczania instancji klipów filmowych w przestrzeni 3D służy narzędzie Translacja 3D . Po zaznaczeniu klipu filmowego za pomocą tego narzędzia na obiekcie na stole montażowym pojawiają się trzy osie: X, Y i Z. Oś X jest czerwona, oś Y jest zielona, a oś Z jest niebieska.

Domyślnym trybem translacji 3D jest tryb globalny. Przemieszczanie obiektu w globalnej przestrzeni 3D jest równoznaczne z przemieszczaniem go względem stołu montażowego. Przemieszczanie obiektu w lokalnej przestrzeni 3D jest równoznaczne z przemieszczaniem go względem nadrzędnego klipu filmowego, jeśli taki klip istnieje. Aby przełączać narzędzie Translacja 3D między trybem globalnym i lokalnym, klikaj przycisk przełącznika Globalne w sekcji Opcje panelu Narzędzia (gdy jest wybrane narzędzie Translacja 3D). Naciśnięcie klawisza D podczas przeciągania za pomocą narzędzia Translacja 3D umożliwia tymczasowe przełączenie z trybu globalnego na lokalny.

Narzędzia translacji i obrotu 3D zajmują w panelu Narzędzia to samo miejsce. Kliknij ikonę aktywnego narzędzia 3D w panelu Narzędzia i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy, aby wybrać inne, obecnie nieaktywne narzędzie 3D.

Domyślnie zaznaczone obiekty, do których zastosowano translację 3D, są na stole montażowym widoczne z nałożonymi osiami 3D. W sekcji Ogólne preferencji programu Animate istnieje możliwość wyłączenia wyświetlania nałożonych osi.

Nałożone osie narzędzia Translacja 3D.

Uwaga:

Zmiana pozycji klipu filmowego 3D na osi z powoduje również pozorną zmianę pozycji klipu filmowego na osiach x i y. Dzieje się tak dlatego, że ruch wzdłuż osi z przebiega zgodnie z niewidocznymi liniami perspektywy, które rozchodzą się z niewidocznego punktu 3D (ustawionego w inspektorze Właściwości wystąpienia symbolu 3D) do krawędzi stołu montażowego.

Przemieszczanie pojedynczego obiektu w przestrzeni 3D

 1. Wybierz narzędzie Translacja 3D w panelu Narzędzia (lub naciśnij klawisz G w celu wybrania tego narzędzia).
 2. Przełącz narzędzie w tryb lokalny albo globalny.

  Upewnij się, że narzędzie działa w żądanym trybie. W tym celu sprawdź stan przycisku przełącznika Globalne w sekcji Opcje panelu Narzędzia. Aby przełączyć tryb, kliknij przycisk lub naciśnij klawisz D.

 3. Zaznacz klip filmowy za pomocą narzędzia Translacja 3D .
 4. Aby przemieszczać obiekt, przeciągając narzędziem, przesuwaj wskaźnik myszy nad elementami sterującymi osi X, Y lub Z. Wskaźnik zmienia kształt, gdy znajdzie się nad którymkolwiek z tych elementów sterujących.

  Elementy sterujące osi X i Y to końcówki strzałek na tych osiach. Przeciągnij wybrany element sterujący w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby przemieścić obiekt wzdłuż danej osi. Element sterujący osi Z to czarna kropka pośrodku klipu filmowego. Przeciągaj element sterujący osi Z w górę i w dół, aby przemieszczać obiekt wzdłuż osi Z.

 5. Aby przemieścić obiekt za pomocą inspektora Właściwości, wprowadź wartość X, Y lub Z w sekcji Położenie i Widok 3D inspektora Właściwości.

  Przemieszczanie obiektu wzdłuż osi Z powoduje zmianę jego pozornego rozmiaru. Pozorny rozmiar jest widoczny w inspektorze Właściwości jako wartości Szerokość i Wysokość w sekcji Położenie i widok 3D. Te wartości są przeznaczone tylko do odczytu.

Przemieszczanie zaznaczenia obejmującego wiele obiektów w przestrzeni 3D

Gdy zaznaczonych jest wiele klipów filmowych, można sprawić, by przemieszczaniu jednego z nich za pomocą narzędzia Translacja 3D towarzyszyło identyczne przemieszczenie pozostałych obiektów.

 • Aby przemieszczać w identyczny sposób wszystkie obiekty w grupie w globalnej przestrzeni 3D, przełącz narzędzie Translacja 3D w tryb globalny, a następnie przeciągaj elementy sterujące osi jednego z obiektów. Aby przenieść elementy sterujące osi na zaznaczony obiekt, kliknij ten obiekt dwukrotnie, przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.

 • Aby przemieszczać w identyczny sposób wszystkie obiekty w grupie w lokalnej przestrzeni 3D, przełącz narzędzie Translacja 3D w tryb lokalny, a następnie przeciągaj elementy sterujące osi jednego z obiektów. Aby przenieść elementy sterujące osi na zaznaczony obiekt, kliknij ten obiekt dwukrotnie, przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.

Możliwe jest także przeniesienie elementów sterujących osi na środek zaznaczonej grupy obiektów — należy w tym celu kliknąć dwukrotnie element sterujący osi Z. Aby przenieść elementy sterujące osi na zaznaczony obiekt, kliknij ten obiekt dwukrotnie, przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.

Obracanie obiektów w przestrzeni 3D

Do obracania instancji klipów filmowych w przestrzeni 3D służy narzędzie obrót 3D . Element sterujący obrotu 3D jest widoczny na obiektach zaznaczonych na stole montażowym. Element sterujący dla osi X jest czerwony, dla osi Y jest zielony, a dla osi Z jest niebieski. Pomarańczowy element sterujący swobodnego obrotu umożliwia jednoczesny obrót wokół osi X i Y.

Domyślnym trybem narzędzia obrót 3D jest tryb globalny. Obracanie obiektu w globalnej przestrzeni 3D jest równoznaczne z obracaniem go względem stołu montażowego. Obracanie obiektu w lokalnej przestrzeni 3D jest równoznaczne z obracaniem go względem nadrzędnego klipu filmowego, jeśli taki klip istnieje. Aby przełączać narzędzie Obrót 3D między trybem globalnym i lokalnym, klikaj przycisk przełącznika Globalne w sekcji Opcje panelu Narzędzia (gdy jest wybrane narzędzie obrót 3D). Naciśnięcie klawisza D podczas przeciągania za pomocą narzędzia Obrót 3D umożliwia tymczasowe przełączenie z trybu globalnego na lokalny.

Narzędzia obrotu i translacji 3D zajmują w panelu Narzędzia to samo miejsce. Kliknij ikonę aktywnego narzędzia 3D w panelu Narzędzia i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy, aby wybrać inne, obecnie nieaktywne narzędzie 3D.

Domyślnie zaznaczone obiekty, do których zastosowano obrót 3D, są na stole montażowym widoczne z nałożonymi osiami 3D. W sekcji Ogólne preferencji programu Animate istnieje możliwość wyłączenia wyświetlania nałożonych osi.

Nałożone osie narzędzia obrotu 3D w trybie globalnym.

Nałożone osie narzędzia obrotu 3D w trybie lokalnym.

Obracanie pojedynczego obiektu w przestrzeni 3D

 1. Wybierz narzędzie obrót 3D w panelu Narzędzia (lub naciśnij klawisz W).

  Upewnij się, że narzędzie działa w żądanym trybie. W tym celu sprawdź stan przycisku przełącznika Globalne w sekcji Opcje panelu Narzędzia. Aby przełączać między trybem lokalnym i globalnym, kliknij przycisk lub naciśnij klawisz D.

 2. Zaznacz klip filmowy na stole montażowym.

  Na zaznaczony obiekt zostaną nałożone elementy sterujące obrotem 3D. Jeśli element sterujący znajduje się w innym miejscu, kliknij dwukrotnie punkt środkowy elementu sterującego, aby przenieść go na zaznaczony obiekt.

 3. Umieść wskaźnik nad jednym z czterech elementów sterujących obrotem wokół osi.

  Wskaźnik zmienia kształt, gdy znajdzie się nad jednym z tych czterech elementów.

 4. Przeciągnij element sterujący osi, aby obrócić obiekt wokół niej, lub element sterujący swobodnym obrotem (zewnętrzny pomarańczowy okrąg), aby jednocześnie obracać obiekt wokół osi X i Y.

  Przeciągaj element sterujący osi X w lewo lub w prawo, aby obracać obiekt wokół osi X. Przeciągaj element sterujący osi Y w górę lub w dół, aby obracać obiekt wokół osi Y. Przeciągaj element sterujący osią Z ruchem okrężnym, aby obracać obiekt wokół osi Z.

 5. Aby przemieścić środkowy punkt elementu sterującego względem klipu filmowego, przeciągnij ten środkowy punkt. Aby ograniczyć ruch punktu środkowego do 45°, naciśnij klawisz Shift podczas przeciągania.

  Przesunięcie punktu środka obrotu umożliwia kontrolowanie wpływu obrotu na obiekt i jego wygląd. Kliknij dwukrotnie punkt środkowy, aby z powrotem przenieść go na środek zaznaczonego klipu filmowego.

  Położenie punktu środkowego elementu sterującego obrotem zaznaczonego obiektu jest widoczne w panelu Przekształć jako właściwość Punkt środkowy 3D. W panelu Przekształć można zmodyfikować położenie punktu środkowego.

Obracanie zaznaczenia obejmującego wiele obiektów w przestrzeni 3D

 1. Wybierz narzędzie obrót 3D w panelu Narzędzia (lub naciśnij klawisz W).

  Upewnij się, że narzędzie działa w żądanym trybie. W tym celu sprawdź stan przycisku przełącznika Globalne w sekcji Opcje panelu Narzędzia. Aby przełączać między trybem lokalnym i globalnym, kliknij przycisk lub naciśnij klawisz D.

 2. Zaznacz wiele klipów filmowych na stole montażowym.

  Na obiekt zaznaczony jako ostatni zostaną nałożone elementy sterujące obrotem 3D.

 3. Umieść wskaźnik nad jednym z czterech elementów sterujących obrotem wokół osi.

  Wskaźnik zmienia kształt, gdy znajdzie się nad jednym z tych czterech elementów.

 4. Przeciągnij element sterujący osi, aby obrócić obiekt wokół niej, lub element sterujący swobodnym obrotem (zewnętrzny pomarańczowy okrąg), aby jednocześnie obracać obiekt wokół osi X i Y.

  Przeciągaj element sterujący osi X w lewo lub w prawo, aby obracać obiekt wokół osi X. Przeciągaj element sterujący osi Y w górę lub w dół, aby obracać obiekt wokół osi Y. Przeciągaj element sterujący osią Z ruchem okrężnym, aby obracać obiekt wokół osi Z.

  Wszystkie zaznaczone klipy filmowe obracają się wokół punktu środkowego 3D, który jest widoczny pośrodku elementów sterujących obrotem.

 5. Aby przemieścić punkt środkowy elementów sterujących obrotem 3D, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przemieścić punkt środkowy w dowolnie wybrane miejsce, przeciągnij go.

  • Aby przemieścić punkt środkowy na środek jednego z zaznaczonych klipów filmowych, kliknij dwukrotnie ten klip, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.

  • Aby przemieścić punkt środkowy na środek grupy zaznaczonych klipów filmowych, kliknij dwukrotnie punkt środkowy.

  Zmieniając położenie punku środkowego obrotu 3D, można sterować wpływem obrotu na obiekty.

  Położenie punktu środkowego elementu sterującego obrotem zaznaczonego obiektu jest widoczne w panelu Przekształć jako właściwość Punkt środkowy 3D. W panelu Przekształć można zmodyfikować położenie punktu środkowego.

Obracanie zaznaczonych obiektów za pomocą panelu Przekształć

 1. Otwórz panel Przekształć (Okno > Przekształć).
 2. Zaznacz jeden lub wiele klipów filmowych na stole montażowym.
 3. W panelu Przekształć wprowadź żądane wartości w polach X, Y i Z sekcji Obrót 3D, aby obrócić zaznaczone obiekty. Pola zawierają tekst aktywny, a zatem wartości można zmieniać, przeciągając myszą nad polami.
  Uwaga:

  Obrót 3D odbywa się w globalnej lub lokalnej przestrzeni 3D, w zależności od bieżącego trybu działania narzędzia obrót 3D w panelu Narzędzia.

 4. Aby przemieścić punkt obrotu 3D, wprowadź żądane wartości w polach X, Y i Z sekcji Punkt środkowy 3D.

Dostosowywanie kąta perspektywy

Właściwość Kąt perspektywy w pliku FLA decyduje o pozornym kącie widzenia klipów filmowych 3D na stole montażowym.

Zwiększanie i zmniejszanie kąta perspektywy wpływa na pozorny rozmiar klipów filmowych 3D i ich położenie względem krawędzi stołu montażowego. Zwiększanie kąta perspektywy powoduje pozorne przybliżenie obiektów 3D do obserwatora. Zmniejszenie kąta perspektywy powoduje pozorne oddalenie obiektów 3D. Efekt ten jest zbliżony do zmiany powiększenia w obiektywie aparatu fotograficznego, która powoduje zmianę kąta obserwacji przez obiektyw.

Stół montażowy z kątem perspektywy 55.

Stół montażowy z kątem perspektywy 110.

Kąt perspektywy wpływa na wszystkie klipy filmowe, do których zastosowano translację lub obrót 3D. Kąt perspektywy nie wpływa na pozostałe klipy filmowe. Domyślny kąt perspektywy wynosi 55, co odpowiada normalnemu obiektywowi. Wartości kąta mogą należeć do zakresu od 1° do 180°.

Aby można było wyświetlić lub ustawić kąt perspektywy w inspektorze Właściwości, na stole montażowym musi być zaznaczony klip filmowy 3D. Zmiany kąta perspektywy są natychmiast prezentowane na stole montażowym.

Kąt perspektywy zmienia się automatycznie wraz ze zmianą rozmiaru stołu montażowego, tak aby zachowany został wygląd obiektów 3D. W oknie dialogowym Właściwości dokumentu można wyłączyć to automatyczne zachowanie.

Aby ustawić kąt perspektywy:

 1. Na stole montażowym zaznacz instancję klipu filmowego, do której zastosowano obrót lub translację 3D.
 2. W inspektorze Właściwości wprowadź nową wartość w polu Kąt perspektywy lub przeciągnij wskaźnik nad aktywnym tekstem, aby zmienić wartość.

Dopasowanie znikającego punktu

Znikający punkt — właściwość pliku FLA — kontroluje orientację osi Z klipów filmowych 3D na stole montażowym. Osie Z wszystkich klipów filmowych 3D w pliku FLA są zorientowane tak, że przechodzą przez znikający punkt, a wartości na osiach rosną w kierunku tego punktu. Zmiana położenia znikającego punktu powoduje zmianę kierunku ruchu obiektu poddawanego translacji wzdłuż osi Z. Dopasowując położenie znikającego punktu, można precyzyjnie sterować wyglądem obiektów 3D oraz animacją na stole montażowym.

Na przykład: Jeśli znikający punkt znajduje się w lewym górnym rogu stołu montażowego (0, 0), to zwiększanie wartości właściwości Z klipu filmowego powoduje oddalanie klipu od obserwatora i przemieszczanie go w stronę lewego górnego rogu stołu montażowego.

Ponieważ znikający punkt ma wpływ na wszystkie klipy filmowe 3D, zmiana jego położenia powoduje także zmianę położenia wszystkich klipów filmowych z translacją wzdłuż osi Z.

Znikający punkt to właściwość dokumentu, która wpływa na wszystkie klipy filmowe, do których zastosowano translację lub obrót wzdłuż/wokół osi Z. Znikający punkt nie wpływa na pozostałe klipy filmowe. Domyślnie znikający punkt jest umieszczony w środku stołu montażowego.

Aby można było wyświetlić lub ustawić znikający punkt w inspektorze Właściwości, na stole montażowym musi być zaznaczony klip filmowy 3D. Zmiany znikającego punktu są natychmiast widoczne na stole montażowym.

Aby ustawić znikający punkt:

 1. Na stole montażowym zaznacz klip filmowy, do którego zastosowano obrót lub translację 3D.
 2. W inspektorze Właściwości wprowadź nową wartość w polu Znikający punkt lub przeciągnij wskaźnik nad aktywnym tekstem, aby zmienić wartość. Podczas przeciągania aktywnego tekstu na stole montażowym wyświetlane są linie pomocnicze wskazujące położenie znikającego punktu.
 3. Aby z powrotem umieścić znikający punkt w środku stołu montażowego, kliknij przycisk Wyzeruj w inspektorze Właściwości.
Uwaga:

Zmiana rozmiaru stołu montażowego nie powoduje automatycznej aktualizacji punktu zbiegu. Aby zachować wygląd sceny 3D uzyskany w wyniku umieszczenia punktu zbiegu w określonym położeniu, należy przesunąć punkt zbiegu z uwzględnieniem nowego rozmiaru stołu montażowego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?