Chcąc tematycznie uporządkować zawartość dokumentu, można skorzystać ze scen. Osobne sceny mogą dotyczyć, na przykład, wprowadzenia do większej prezentacji czy operacji wczytywania wiadomości. Chociaż korzystanie ze scen nie zawsze jest wygodne, w niektórych sytuacjach, np. przy projektowaniu długich animacji, jest bardzo przydatne. Sceny pozwalają uniknąć zarządzania dużą liczbą plików FLA, ponieważ wszystkie sceny są zawarte w jednym takim pliku.

Korzystanie ze scen przypomina łączenie kilku plików FLA w większą prezentację. Każda scena ma swoją oś czasu. Klatki dokumentu są numerowane w sposób ciągły, scena po scenie. Na przykład, jeśli dokument zawiera 2 sceny, z których każda obejmuje 10 klatek, klatki drugiej sceny są numerowane od 11 do 20. Sceny w dokumencie są odtwarzane w kolejności, w jakiej zostały ułożone w panelu Scena. Po odtworzeniu ostatniej klatki danej sceny następuje przejście do kolejnej sceny.

Wady korzystania ze scen

Opublikowanie pliku SWF powoduje, że osie czasu poszczególnych scen zostają połączone w jedną oś czasu pliku SWF. Po skompilowaniu pliku SWF animacja działa tak, jakby utworzono jeden plik FLA z jedną sceną. Z tego powodu korzystanie ze scen nie zawsze jest wygodne:

 • Sceny mogą utrudniać edycję dokumentów, zwłaszcza w środowiskach, w których nad tymi samymi dokumentami pracuje wiele osób. Odszukanie w pliku FLA określonych fragmentów kodu czy zasobów może wymagać przeszukania wielu scen. Dlatego niekiedy zamiast używać scen lepiej jest wczytywać zawartość z zewnętrznych plików SWF lub korzystać z klipów filmowych.

 • Sceny często powiększają pliki SWF. Za sprawą scen w pliku FLA występuje zwykle więcej elementów, a zatem zarówno ten plik, jak i plik SWF ma większy rozmiar niż tradycyjnie.

 • Sceny wymuszają wczytywanie całego pliku SWF, a tymczasem nie zawsze jest to pożądane. Jeśli dokument nie zawiera scen, użytkownik może decydować w trakcie wczytywania pliku SWF, które obiekty mają być wczytane, a które nie.

 • Stosowanie scen w połączeniu z kodem ActionScript może prowadzić do nieoczekiwanych wyników. Ponieważ osie czasu poszczególnych scen są łączone w jedną, globalną oś czasu, w trakcie wykonywania kodu ActionScript mogą wystąpić nieprzewidywalne błędy. Ich usunięcie wymaga zwykle dość skomplikowanej analizy kodu.

Kontrolowanie odtwarzania scen

Aby umożliwić zatrzymywanie lub wstrzymywanie odtwarzania po kolejnych scenach albo zapewnić użytkownikom możliwość dowolnego przechodzenia miedzy scenami, należy skorzystać z języka ActionScript. Więcej informacji zawiera sekcja ActionScript.

Wyświetlanie panelu Scena

 1. Wybierz polecenie Okno > Inne panele > Scena.

Dodawanie sceny

 1. Wybierz polecenie Wstaw > Scena lub przejdź do panelu Scena i kliknij przycisk Dodaj scenę .

Usuwanie sceny

 1. Kliknij przycisk Usuń scenę  w panelu Scena.

Zmiana nazwy sceny

 1. Przejdź do panelu Scena, kliknij dwukrotnie nazwę sceny i wprowadź nową nazwę.

Powielanie sceny

 1. Kliknij przycisk Powiel scenę  w panelu Scena.

Zmiana kolejności scen dokumentu

 1. Przeciągnij nazwę sceny w inne miejsce panelu Scena.

Wyświetlanie konkretnej sceny

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Widok > Przejdź do, a następnie wybierz z podmenu nazwę sceny.

  • Kliknij przycisk Edytuj scenę w prawym górnym rogu okna dokumentu i wybierz nazwę sceny z menu podręcznego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online