Umieszczanie obiektów na stosie

Wewnątrz warstwy program Animate umieszcza obiekty w kolejności ich tworzenia. Ostatnio utworzone znajdują się na wierzchu stosu. Kolejność obiektów na stosie wyznacza sposób, w jaki są widoczne w przypadku nakładania się na siebie. Kolejność obiektów na stosie możesz zmienić w każdej chwili.

Narysowane linie i kształty umieszczane są na stosie zawsze poniżej grup i symboli. Aby przesunąć je do góry, musisz je zgrupować lub utworzyć z nich symbole.

Również warstwy wpływają na kolejność na stosie. Wszystko w warstwie 2 ukazuje się ponad wszystkim w warstwie 1, itd. Aby zmienić kolejność warstw, przeciągnij nazwę warstwy na Osi czasu w wybrane miejsce.

 1. Zaznacz obiekt.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Modyfikuj > Ułóż > Przesuń na wierzch lub Przesuń na spód, aby przesunąć obiekt lub grupę na wierzch lub spód stosu.

  • Wybierz Modyfikuj > Ułóż > Przesuń do przodu lub Przesuń do tyłu aby przesunąć obiekt lub grupę do przodu lub do tyłu na stosie.

Jeżeli zaznaczone jest kilka grup, są one przesuwane przed lub za grupy niezaznaczone z zachowaniem swej kolejności.

Wyrównywanie obiektów

Panel Wyrównanie pozwala wyrównywać położenie zaznaczonych obiektów wzdłuż osi poziomych lub pionowych. Możesz wyrównywać obiekty w pionie wzdłuż prawej lub lewej krawędzi, lub środka zaznaczonych obiektów; możesz wyrównywać w poziomie wzdłuż górnej lub dolnej krawędzi, lub względem środka.

Więcej na temat narzędzi do rozmieszczania obiektów w programie Animate można znaleźć w rozdziale Używanie narzędzi do układania na stronie samouczków dotyczących programu Animate.

 1. Zaznacz obiekty, które zamierzasz wyrównać.
 2. Wybierz Okno > Wyrównanie.
 3. Aby dopasować wyrównywanie do rozmiarów stołu montażowego, w panelu Wyrównanie wybierz Do stołu montażowego.
 4. Aby zmodyfikować wybrane obiekty, używaj przycisków dopasowania.

Grupowanie obiektów

Grupowanie elementów pozwala manipulować nimi jak jednym obiektem. Na przykład, po utworzeniu rysunku, możesz zgrupować jego elementy, aby łatwo zaznaczać i przesuwać cały rysunek.

Kiedy zaznaczasz grupę, Inspektor właściwości pokazuje współrzędne x i y grupy i jej wymiary w pikselach.

Możesz edytować grupy bez ich rozgrupowania. Możesz też zaznaczyć w grupie pojedynczy obiekt do edycji bez jej rozgrupowania.

 1. Zaznacz obiekty, które zamierzasz zgrupować. Możesz zaznaczyć kształty, grupy, symbole, tekst, itd.
  • Aby zgrupować obiekty, wybierz Modyfikuj > Grupuj lub wciśnij klawisze Control+G (Windows) lub Command+G (Macintosh).

  • Aby rozgrupować obiekty, wybierz Modyfikuj > Rozgrupuj lub wciśnij klawisze Control+Shift+G (Windows) lub Command+Shift+G (Macintosh).

Edycja grupy lub obiektu w grupie

 1. Zaznacz grupę a następnie wybierz Edytuj > Edytuj zaznaczone lub podwójnie kliknij grupę narzędziem Zaznaczanie.

  Wszystkie elementy na stronie, które nie są częścią grupy są przyciemnione, co wskazuje, iż są one niedostępne.

 2. Edytuj dowolny element wewnątrz grupy.
 3. Wybierz Edytuj > Edytuj wszystko lub podwójnie kliknij wolne miejsce na stole montażowym narzędziem Zaznaczanie.

  Program Animate przywraca grupę do stanu pojedynczego obiektu i można pracować z innymi elementami na stole montażowym.

Rozdzielanie grup i obiektów

Aby rozdzielić grupy, aktualizacje symboli i bitmapy na niezgrupowane elementy do edytowania, używaj polecenia Rozdziel, co znacznie redukuje rozmiary importowanej grafiki.

Chociaż możesz użyć Edytuj > Cofnij niezwłocznie po rozdzieleniu grupy lub obiektu, rozdzielenie nie jest całkowicie odwracalne. Wpływa ono na obiekty w następujący sposób:

 • Zrywa dowiązanie aktualizacji symbolu do symbolu macierzystego

 • Wyrzuca wszystkie klatki, z wyjątkiem bieżącej, w animowanym symbolu

 • Zmienia bitmapę w wypełnienie

 • Zastosowane do bloku tekstu, każdy znak tekstowy umieszcza w oddzielnym bloku tekstowym

 • Zastosowane do pojedynczego znaku tekstowego, zmienia znak tekstowy w kontury.

  Nie należy mylić polecenia Rozdziel z poleceniem Rozgrupuj. Polecenie Rozgrupuj rozdziela zgrupowane obiekty przywracając je do stanu sprzed zgrupowania. Nie rozdziela bitmap, aktualizacji symboli, tekstu, ani nie zmienia tekstu w kontury.

 1. Zaznacz grupę, bitmapę lub symbol, które zamierzasz rozdzielić.
 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Rozdziel.

Uwaga:

Rozdzielanie animowanych symboli lub grup w interpolowanej animacji nie jest zalecane i może prowadzić do nieprzewidzianych rezultatów. Rozdzielanie złożonych symboli i dużych bloków tekstu może trwać dłuższy czas. Może okazać się konieczne zwiększenie przydzielonej programowi pamięci, aby właściwie rozdzielić złożone symbole.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online