Program Adobe Animate umożliwia umieszczanie materiałów wideo w prezentacjach internetowych. Formaty wideo FLV i F4V (H.264) mają szereg zalet technicznych i istotnych dla twórców. W szczególności pozwalają na łączenie wideo z danymi, grafiką, dźwiękiem i interaktywnymi mechanizmami sterowania. Wideo FLV i F4V można w prosty sposób umieszczać na stronach internetowych w formacie dostępnym dla większości użytkowników.

Sposób tworzenia treści wideo i ich integracji z programem Animate zależy od przewidywanego sposobu umieszczenia lub publikacji. Wideo można umieszczać w programie Animate na następujące sposoby:

Przesyłanie strumieniowe wideo z serwera Adobe Media Server

Materiały wideo można umieszczać na serwerze Adobe® Media Server zoptymalizowanym pod kątem dostarczania multimediów w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie Adobe Media Server korzysta z protokołu RTMP (Real-Time Messaging Protocol) opracowanego z myślą o takich zastosowaniach serwerowych, jak strumieniowa transmisja wideo i audio w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość obsługiwania własnego serwera Adobe Media Server lub użycia usługi Flash® Video® Streaming Service (FVSS). Firma Adobe współpracuje z kilkoma operatorami sieci dostarczania treści (CDN, ang. Content Delivery Network) oferującymi usługi serwerowe na potrzeby dostarczania wideo FLV lub F4V na życzenie w wydajnych i niezawodnych sieciach. Usługa FVSS realizowana za pomocą serwera Adobe Media Server i zintegrowana bezpośrednio z infrastrukturą dostarczania, monitorowania i raportowania sieci CDN, umożliwia najefektywniejsze dostarczanie wideo FLV lub F4V do jak największej liczby odbiorców bez problemów związanych z konfigurowaniem i utrzymaniem własnej sieci i serwerów przesyłania strumieniowego.

Aby sterować odtwarzaniem wideo i zapewnić użytkownikom intuicyjną interakcję w trakcie pracy z przesyłaniem strumieniowym wideo, należy zastosować składnik FLVPlayback, kod Adobe® ActionScript®, lub architekturę Open Source Media Framework (OSMF). Więcej informacji na temat używania architektury OSMF zawiera dokumentacja architektury OSMF.

Progresywne pobieranie wideo z serwera internetowego

Jeśli nie są dostępne serwer Adobe Media Server ani usługa FVSS lub treści wideo są przeznaczone dla stosunkowo rzadko odwiedzanej witryny internetowej z niewielką ilością materiałów wideo, można rozważyć użycie techniki pobierania progresywnego. Progresywne pobieranie klipu wideo z serwera internetowego nie zapewnia równie płynnego odtwarzania w czasie rzeczywistym co oprogramowanie Adobe Media Server, pozwala jednak obsługiwać stosunkowo duże klipy wideo i ograniczyć rozmiar publikowanych plików SWF do minimum.

Aby sterować odtwarzaniem wideo i zapewnić użytkownikom intuicyjną interakcję w trakcie pracy z wideo, można zastosować nowy składnik FLVPlayback lub kod ActionScript.

Osadzanie wideo w dokumencie programu Animate

Istnieje możliwość osadzenia małego, krótkiego pliku wideo bezpośrednio w dokumencie programu Animate i opublikowania go jako części pliku SWF. Osadzanie treści wideo bezpośrednio w pliku SWF programu Animate powoduje znaczne zwiększenie objętości publikowanego pliku i jest rozwiązaniem odpowiednim tylko dla małych plików wideo (o czasie trwania mniejszym niż 10 sekund). Jeśli używane są większe klipy wideo osadzone w dokumentach programu Animate, mogą wystąpić błędy w synchronizacji audio i wideo. Dodatkową wadą osadzania wideo w pliku SWF jest brak możliwości zaktualizowania wideo bez ponownej publikacji pliku SWF.

Uwaga:

Próba opublikowania pliku FLA z wideo H.264 w warstwie, która nie jest warstwą pomocniczą ani ukrytą, powoduje wyświetlenie komunikatu z informacją, że wybrana platforma publikacji nie obsługuje osadzonych wideo H.264.

Kontrolowanie odtwarzania wideo

W programie Animate można sterować odtwarzaniem wideo za pomocą składnika FLVPlayback. W tym celu należy napisać własny skrypt ActionScript w celu odtwarzania zewnętrznego strumienia wideo lub sterowania odtwarzaniem osadzonego wideo za pomocą osi czasu.

Składnik FLVPlayback

Pozwala na szybkie dodanie do dokumentu programu Animate w pełni funkcjonalnych opcji sterowania odtwarzaniem plików FLV oraz udostępnia obsługę pobierania stopniowego i przesyłania strumieniowego plików FLV lub F4V. Składnik FLVPlayback umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie intuicyjnych elementów sterujących wideo w celu sterowania procesem odtwarzania, a także stosowanie predefiniowanych lub własnych karnacji dla interfejsu wideo. Więcej informacji zawiera sekcja Składnik FLVPlayback.

Architektura Open Source Media Framework (OSMF)

Architektura OSMF umożliwia programistom łatwe wybieranie i łączenie składników w celu uzyskania wysokiej jakości odtwarzania i różnorodnych funkcji. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji architektury OSMF

Sterowanie zewnętrznym wideo przy użyciu ActionScript

Do odtwarzania zewnętrznych plików FLV i F4V w dokumencie programu Animate w środowisku wykonawczym służą obiekty NetConnection i NetStream języka ActionScript. Więcej informacji zawiera sekcja Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript.

Można użyć zachowań wideo (gotowe skrypty ActionScript) do sterowania procesem odtwarzania.

Sterowanie wideo osadzonym w osi czasu

Aby sterować odtwarzaniem osadzonych plików wideo, należy napisać skrypt ActionScript sterujący osią czasu zawierającą ten materiał wideo. Więcej informacji zawiera sekcja Sterowanie odtwarzaniem wideo przy użyciu osi czasu.

Kreator importowania wideo

Kreator importowania wideo upraszcza importowanie wideo do dokumentu programu Animate. Prowadzi on użytkownika przez proces wyboru istniejącego pliku wideo i importowania pliku z przeznaczeniem do użycia w jednym z trzech scenariuszy odtwarzania. Kreator importowania wideo udostępnia podstawowe ustawienia konfiguracji dla wybranej metody importowania. Ustawienia te można później zmienić i dostosować do konkretnych wymagań.

Okno dialogowe importowania wideo udostępnia następujące opcje importowania:

Ładuj zewnętrzne wideo ze składnikiem odtwarzania

Importuje wideo i tworzy wystąpienie składnika FLVPlayback służące do sterowania odtwarzaniem wideo. Gdy dokument programu Animate będzie gotowy do opublikowania w formacie SWF i wysłania na serwer internetowy, konieczne będzie także wysłanie pliku wideo na ten sam serwer lub na serwer Adobe Media Server oraz ustawienie lokalizacji wysłanego pliku wideo w składniku FLVPlayback.

Osadź plik FLV w filmie SWF i odtwórz na osi czasu

Osadza pliki FLV w dokumencie programu Animate. Zaimportowany w ten sposób plik wideo jest umieszczany na osi czasu; w klatkach na osi czasu widoczne są poszczególne klatki wideo. Osadzony plik wideo FLV staje się częścią dokumentu programu Animate.

Uwaga: Osadzanie zawartości wideo bezpośrednio w pliku SWF programu Animate powoduje znaczne zwiększenie rozmiaru publikowanego pliku i jest rozwiązaniem odpowiednim tylko dla małych plików wideo. Jeśli używane są większe klipy wideo osadzone w dokumentach programu Animate, mogą wystąpić błędy w synchronizacji audio i wideo.

Osadź wideo H.264 na osi czasu

Osadza wideo H.264 w dokumencie programu Animate.Klip wideo zaimportowany za pomocą tej opcji może być umieszczony na stole montażowym jako linia pomocnicza projektowanej animacji. Klatki z tego klipu są wyświetlane na stole montażowym podczas przewijania lub odtwarzania osi czasu. Emitowany jest także dźwięk z odpowiednich klatek.

Uwaga:

  •  Próba opublikowania pliku FLA z wideo H.264 w warstwie, która nie jest warstwą pomocniczą ani ukrytą, powoduje wyświetlenie komunikatu z informacją, że wybrana platforma publikacji nie obsługuje osadzonych wideo H.264.

Formaty wideo a program Animate

Do programu Animate można importować wyłącznie wideo zakodowane w formacie FLV lub H.264. Kreator importu wideo (Plik > Importuj > Importuj wideo) sprawdza pliki wideo wybrane do importu i ostrzega w przypadku wybrania pliku w formacie nieobsługiwanym przez program Animate. Jeśli plik wideo użytkownika nie jest zakodowany w formacie FLV ani F4V, można za pomocą programu Adobe® Media® Encoder zakodować wideo w odpowiednim formacie.

Adobe Media Encoder

Program Adobe® Media® Encoder jest autonomiczną aplikacją używaną przez programy takie jak Adobe® Premiere® Pro, Adobe® Soundbooth® oraz Animate do zapisywania plików wyjściowych w określonych formatach. Program Adobe Media Encoder udostępnia wyspecjalizowane okno Ustawienia eksportu, którego zawartość różni się w zależności od głównego programu. Okno to zawiera szereg ustawień związanych z określonymi formatami eksportu, takimi jak wideo programu Adobe Flash oraz H.264. Dla każdego formatu w oknie dialogowym Ustawienia eksportu dostępny jest szereg ustawień wstępnych zoptymalizowanych pod kątem różnych multimediów. Możliwe jest także zapisywanie ustawień niestandardowych i udostępnianie ich innym użytkownikom lub ładowanie w celu ponownego wykorzystania.

Informacje na temat kodowania wideo w formacie H.264 lub F4V przy użyciu programu Adobe Media Encoder zawiera podręcznik Korzystanie z programu Adobe Media Encoder.

Kodeki wideo F.264, On2 VP6 i Sorenson Spark

Podczas kodowania wideo za pomocą programu Adobe Media Encoder można wybrać jeden z trzech kodeków przeznaczonych do kodowania wideo dla programu Animate:

H.264

Funkcje obsługi kodeka wideo H.264 zostały udostępnione w programie Flash Player począwszy od wersji 9.0.r115. Format wideo F4V, który korzysta z tego kodeku, zapewnia znacznie korzystniejszy stosunek jakości do kompresji niż poprzednie kodeki wideo Flash, jednak ten kodek stawia większe wymagania wobec pamięci obliczeniowej niż kodeki wideo Sorenson Spark i On2 VP6 wydane z programami Flash Player 7 i 8.

Uwaga: W celu użycia wideo z obsługą kanału alfa na potrzeby sygnału kompozytowego konieczne jest użycie kodeka wideo On2 VP6; kodek F4V nie obsługuje kanałów wideo alfa.

On2 VP6

Kodek On2 VP6 jest preferowanym kodekiem wideo podczas tworzenia plików FLV, które mają być używane w programie Flash Player 8 i nowszych jego wersjach. Kodek On2 VP6 zapewnia:

  • Wyższą jakość wideo w porównaniu do kodeka Sorenson Spark kodowanego z tą samą szybkością danych

  • Obsługa 8-bitowego kanału alfa dla wideo kompozytowego

    Aby zapewnić lepszą jakość wideo przy tej samej szybkości danych, kodek On2 VP6 będzie zauważalnie wolniejszy przy kodowaniu i zużywać będzie więcej mocy procesora komputera odbiorcy przy dekodowaniu i odtwarzaniu. Z tego powodu weź pod uwagę najsłabszy z najczęściej spotykanych komputerów, które będą używane przez odbiorców, gdy będą chcieli uzyskać dostęp do zwartości wideo FLV.

Sorenson Spark

Kodek wideo Sorenson Spark, udostępniony po raz pierwszy w wersji Flash Player 6, powinien być używany wówczas, gdy planowane jest publikowanie dokumentów programu Animate, w których wymagana jest zgodność z wcześniejszymi wersjami: Flash Player 6 i 7. Jeśli przewidywane jest udostępnianie materiałów wielu użytkownikom korzystającym ze starych komputerów, należy rozważyć zastosowanie plików FLV zakodowanych za pomocą kodeka Sorenson Spark, ponieważ wymaga on znacznie mniej obliczeń niż kodeki On2 VP6 i H.264.

Jeśli zawartość programu Animate dynamicznie pobiera wideo Flash Professional (za pomocą pobierania progresywnego albo z serwera Adobe Media Server), można użyć wideo On2 VP6 bez potrzeby ponownego publikowania pliku SWF utworzonego dla programu Flash Player 6 lub 7, o ile użytkownicy będą wyświetlać zawartość przy użyciu programu Flash Player 8 lub nowszego. Stosując przesyłanie strumieniowe lub pobieranie wideo On2 VP6 do pliku SWF programu Animate w wersji 6 lub 7, a następnie odtwarzanie zawartości za pomocą programu Flash 8 lub późniejszej, można uniknąć konieczności ponownego tworzenia plików SWF do użycia w programie Flash Player 8 lub nowszym.

Uwaga:

Tylko programy Flash Player 8 i 9 obsługują publikowanie i odtwarzanie wideo On2 VP6.

Kodek

Wersja SWF (wersja publikowana)

Wersja Flash Player (wersja wymagana do odtwarzania)

Sorenson Spark

6

6, 7, 8

7

7, 8, 9, 10

On2 VP6

6, 7, 8

8, 9, 10

H.264

9.2 lub nowsza

9.2 lub nowsza

Wskazówki dotyczące tworzenia wideo Adobe FLV i F4V

W celu tworzenia najlepszych plików wideo FLV i F4V należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Pracuj z wideo w natywnym formacie projektu aż do uzyskania wersji ostatecznej.

W przypadku konwersji wideo cyfrowego wstępnie skompresowanego na inny format, np. FLV lub F4V, może się zdarzyć, że poprzedni koder wprowadzi szum wideo. Poprzedni kompresor zastosował już do wideo swój algorytm kodowania, redukując jego jakość, rozmiar klatki i szybkość. Taka kompresja mogła także wprowadzić cyfrowe artefakty lub szum. Ten dodatkowy szum wpływa na końcowy proces kodowania, a zwiększona szybkość danych może być potrzebna, aby zakodować plik dobrej jakości.

Dąż do prostoty.

Unikaj skomplikowanych przejść — one nie kompresują się dobrze i mogą spowodować, że końcowe skompresowane wideo wygląda "ociężale" podczas zmiany. Ostre cięcia (w przeciwieństwie do przenikania) są zwykle lepszym rozwiązaniem. Przykuwające uwagę sekwencje wideo, np. pokazujące zbliżenia obiektu spoza pierwszej ścieżki, wykonujące "obieranie kartki" lub zawijanie wokół kuli i następnie startujące, zwykle słabo kompresują się i powinny być używane z rozwagą.

Sprawdź szybkość transmisji dostępną u odbiorców.

Kiedy dostarczasz wideo przez Internet, twórz pliki o niskiej szybkości danych. Użytkownicy z szybkim łączem internetowym mogą oglądać pliki z niewielkim lub żadnym opóźnieniem, ale ci z modemem telefonicznym muszą czekać na pobranie plików. Rób krótkie klipy, których czas pobierania byłby do zaakceptowania przez użytkowników modemów.

Dobierz właściwą płynność odtwarzania.

Szybkość odtwarzania wskazują klatki na sekundę (kl./s) Jeśli masz klip o wyższej szybkości danych to niższa szybkość odtwarzania może polepszyć odtwarzanie przez ograniczoną przepustowość pasma. Na przykład jeśli kompresujesz klip z niewielkim ruchem, obcięcie szybkości odtwarzania o połowę oszczędzi ci tylko 20% szybkości danych. Jeśli jednak kompresujesz wideo o dynamicznym obrazie, redukcja szybkości odtwarzania dużo bardziej wpłynie na szybkość danych.

Ponieważ wideo wygląda dużo lepiej, gdy odtwarzane jest z natywną prędkością, pozostaw wysoką szybkość odtwarzania jeśli kanały dostarczania i platformy odtwarzania na to pozwalają. W przypadku odtwarzania internetowego, takie szczegóły uzyskasz od dostawcy usług. W przypadku urządzeń przenośnych, użyj właściwych dla danego urządzenia ustawień predefiniowanych, oraz emulatora urządzenia dostępnego w programie Adobe Premiere Pro za pośrednictwem programu Adobe Media Encoder. Jeśli musisz redukować częstość klatek, najlepsze rezultaty uzyskuje się przez podzielenie częstości klatek przez liczby całkowite.

Wybierz rozmiar klatki, który odpowiada szybkości transmisji i proporcjom klatki.

Przy danej szybkości danych (szybkość połączenia), zwiększanie rozmiaru klatki skutkuje obniżeniem jakości wideo. Kiedy wybierasz rozmiar klatki do ustawień kodowania, weź pod uwagę szybkość odtwarzania, materiał źródłowy i osobiste preferencje. Aby uniknąć zniekształceń obrazu, ważne jest, aby wybrać rozmiar klatki o tych samych proporcjach co źródłowy fragment filmu. Na przykład, dochodzi do zniekształcenia obrazu, gdy kodujesz fragment filmowy NTSC do rozmiaru klatki PAL.

W programie Adobe Media Encoder dostępnych jest kilka wstępnych ustawień wideo Adobe FLV i F4V. Są to m.in. ustawienia rozmiarów klatki i częstości klatek dla różnych standardów telewizyjnych przy różnych szybkościach danych. Użyj poniższej listy jako przewodnika po powszechnych rozmiarach klatki (w pikselach), lub eksperymentuj z różnymi ustawieniami predefiniowanymi programu Adobe Media Encoder, aby dobrać najlepsze ustawienia dla projektu.

Modem NTSC 4 x 3

162 x 120

Modem PAL 4 x 3

160 x 120

T1/DSL/cable NTSC 4 x 3

648 x 480

T1/DSL/cable PAL 4 x 3

768 x 576

Przesyłanie strumieniowe zapewnia najlepszą wydajność.

Aby skrócić czas potrzebny na pobieranie, należy zapewnić możliwość nawigacji i elementy interaktywne albo monitorować jakość usługi, przesyłać pliki wideo Adobe FLV lub F4V przez Adobe Media Server strumieniowo lub skorzystać z usług serwerowych jednego z partnerów Adobe Flash Video Streaming Service dostępnych za pośrednictwem witryny firmy Adobe. Aby dowiedzieć się więcej o różnicy pomiędzy pobieraniem progresywnym i strumieniowaniem przez Adobe Media Server, zapoznaj się z dokumentem „Delivering Flash Video: Understanding the Difference Between Progressive Download and Streaming Video” (Dostarczanie wideo Flash: omówienie różnic między pobieraniem progresywnym a przesyłaniem strumieniowym wideo) w witrynie Centrum programowania Flash.

Sprawdź czasy pobierania progresywnego.

Dowiedz się jak wiele potrzeba czasu, aby pobrać wystarczającą ilość wideo, aby można było je odtworzyć do końca pobierania bez przerw. Gdy pobierana jest pierwsza część klip wideo, mógłbyś chcieć wyświetlić inną zawartość, która maskuje pobierane wideo. W przypadku krótkich klipów zastosuj następującą formułę: Pauza = czas pobierania – czas odtwarzania + 10% czasu odtwarzania. Na przykład jeśli twój klip trwa 30 sekund a pobieranie go trwa minutę, daj mu 33-sekundowy bufor (60 sekund – 30 sekund + 3 sekundy = 33 sekundy).

Usuń szum i przeplot.

Aby osiągnąć najlepsze kodowanie, może być konieczne usunięcie szumów i przeplatania.

Im wyższa jest jakość oryginału, tym lepszy jest efekt końcowy. Mimo, że szybkości odtwarzania i rozmiary wideo z Internetu są zwykle mniejsze niż tych telewizyjnych, monitory komputerowe parametry koloru, nasycenia, ostrości i rozdzielczości niż konwencjonalne telewizje. Nawet w małym oknie, jakość obrazu może być ważniejsza dla cyfrowego wideo niż dla standardowej analogowej telewizji. Artefakty i szum, które są ledwie zauważalne w TV mogą rzucać się w oczy na ekranie komputera.

Zawartość programu Adobe Animate jest przeznaczona do wyświetlania stopniowego na ekranach komputerowych i innych urządzeniach, a nie na ekranach z przeplotem (takich jak telewizory). Fragment filmu z przeplotem oglądany na ekranie z wyświetlaniem stopniowym może pokazać dodatkowe linie pionowe w obszarach szybkozmiennych. W ten sposób program Adobe Media Encoder usuwa przeplot z wszystkich materiałów wideo, które przetwarza.

Postępuj według tych samych wskazówek przy obróbce dźwięku.

Te same względy trzeba brać pod uwagę przy produkcji dźwięku, co w przypadku produkcji wideo. Aby osiągnąć dobrą kompresję audio, rozpocznij od czyszczenia dźwięku. Jeśli kodujesz materiał z CD, staraj się nagrać plik stosując bezpośredni transfer cyfrowy zamiast przepuszczać go przez wejście analogowe karty dźwiękowej. Karta dźwiękowa wprowadza niepotrzebną konwersję z cyfrowej-na-analogową i z analogowej-na-cyfrową, co może tworzyć szum w źródle dźwięku. Narzędzia do bezpośredniego transferu cyfrowego są dostępne dla platform Windows i Macintosh. Aby nagrać ze źródła analogowego, zastosuj dostępną kartę dźwiękową najwyższej jakości

Uwaga:

Jeśli źródłowy plik audio jest plikiem mono, dla programu Animate zalecane jest kodowanie mono. W przypadku kodowania za pomocą programu Adobe Media Encoder oraz za pomocą predefiniowanych funkcji kodowania sprawdź, czy funkcje kodują w trybie mono czy stereo, i w razie potrzeby wybierz opcję mono.

Samouczki i przykłady

Następujące samouczki wideo oraz artykuły udostępniają szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tworzenia i przygotowywania materiałów wideo do stosowania w programie Animate. W niektórych materiałach przedstawiono wersję CS3 lub CS4, jednak są one wciąż aktualne w wersji CS5.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online