Niektóre ustawienia predefiniowane (.lrtemplate) nie są konwertowane do formatu XMP po aktualizacji programu Lightroom Classic

Problem

Przy pierwszym uruchomieniu programu Lightroom Classic po aktualizacji do wersji 7.3 (wydanie z kwietnia 2018 r.) wyświetlany jest komunikat o aktualizacji niestandardowych ustawień predefiniowanych wywoływania (.lrtemplate) do nowego formatu ustawień predefiniowanych (XMP).

Jednak po zakończeniu aktualizacji pojawiają się następujące problemy:

  • Program Lightroom Classic nie przekonwertował niektórych niestandardowych ustawień predefiniowanych wywoływania na XMP.
  • Na panelu Ustawienia predefiniowane w module wywoływania nie są wyświetlane niektóre z niestandardowych ustawień predefiniowanych.
Uwaga:

Ten problem został rozwiązany w programie Lightroom Classic CC 7.3.1.

Wersje produktu, których dotyczy problem

Lightroom Classic CC 7,3

System operacyjny

Windows i macOS

Przyczyna

Problem z konwersją ustawień predefiniowanych występuje w następujących przypadkach:

  • Wszystkie istniejące ustawienia predefiniowane wywoływania (.lrtemplate) zawierają w nazwie pliku znak specjalny, taki jak / : \ * ? " < > | ¥
  • Każdy folder macierzysty zawiera w nazwie pliku znak specjalny, taki jak / : \ * ? " < > | ¥
  • W folderze z ustawieniami predefiniowanymi można zainstalować nowe ustawienie predefiniowane, którego nazwa pliku jest podobna do nazwy istniejącego, już przekonwertowanego ustawienia predefiniowanego. Na przykład, jeśli zainstalujesz nowe ustawienie predefiniowane wywoływania o nazwie X.lrtemplate w folderze ustawień predefiniowanych, w którym znajduje się istniejące ustawienie predefiniowane wywoływania ~~X.lrtemplate (już skonwertowane), konwersja nowego ustawienia predefiniowanego wywoływania nie powiedzie się.

Program Lightroom Classic CC 7.3 nie jest w stanie przekonwertować plików z ustawieniami predefiniowanymi wywoływania na nowy format XMP.

Rozwiązanie

Wraz z wprowadzeniem nowych ustawień predefiniowanych i profili format rozwijanych ustawień predefiniowanych zmienił się z .lrtemplate na XMP. Program Lightroom Classic konwertuje teraz istniejące ustawienia predefiniowane (.lrtemplate) do formatu XMP, w tym te, które zawierają znak specjalny w nazwie pliku.

Aby zaktualizować program Lightroom Classic do najnowszej wersji, wybierz Pomoc > Aktualizacje. Aby uzyskać powiązane informacje, zobacz Aktualizacja programu Lightroom.

Dodatkowe informacje

Uwaga:

W celu pomyślnej konwersji plików ustawień predefiniowanych wywoływania .lrtemplate, należy upewnić się, że spełnione są następujące warunki:

  • Macierzysty folder ustawień predefiniowanych nie zawiera w nazwie pliku żadnego znaku specjalnego. W przeciwnym razie konwersja ustawień predefiniowanych znajdujących się w tych folderach nie powiedzie się. 
  • Nie zainstalowano żadnego nowego ustawienia predefiniowanego wywoływania (na przykład X.lrtemplate) w folderze ustawień predefiniowanych, w którym znajduje się istniejące ustawienie predefiniowane wywoływania (na przykład ~~X.template) o tej samej nazwie, które zostało już przekonwertowane. W przeciwnym razie konwersja tego nowego ustawienia predefiniowanego wywoływania nie powiedzie się.

Program Lightroom Classic wyświetla również listę ustawień predefiniowanych, których konwersja nie powiodła się.

Aby wyświetlić ustawienia predefiniowane, wejdź do opcji Edytuj (Win)/Lightroom (Mac) > Preferencje > Ustawienia predefiniowane i kliknij Pokaż folder ustawień predefiniowanych programu Lightroom.

Gdy uruchomisz program Lightroom Classic CC 7.3.1 po aktualizacji, automatycznie przekonwertuje on wszystkie ustawienia predefiniowane (.lrtemplate) na XMP i doda podwójną tyldę [~~] w nazwach plików .lrtemplate, które zostały pomyślnie przekonwertowane. Automatyczna konwersja jest najlepszym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy mają dużą liczbę ustawień predefiniowanych i chcą zachować ich hierarchię. Jeśli chcesz, aby te ustawienia zostały ponownie przekonwertowane i użyte w programie Lightroom, możesz ręcznie edytować te pliki i usunąć z ich nazw podwójną tyldę [~~], a następnie ponownie uruchomić program Lightroom.

Przy każdym kolejnym uruchomieniu program Lightroom Classic sprawdza, czy pliki ustawień predefiniowanch .lrtemplate nie zostały przekonwertowane. Jeśli są obecne, konwertuje je do formatu XMP.

Aby wyświetlić pliki ustawień predefiniowanych .Irtemplate, wejdź do opcji Edytuj (Win)/Lightroom (Mac) > Preferencje > Ustawienia predefiniowane i kliknij Pokaż folder ustawień predefiniowanych programu Lightroom.

Po konwersji nowe ustawienia XMP są zapisywane w następującej lokalizacji:

  • (Win) C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings 
  • (Mac) ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings

Pomocne informacje na temat importowania ustawień predefiniowanych za pomocą panelu Ustawienia predefiniowane można znaleźć na stronie Podstawy modułu wywoływania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto