Zľavnené ceny a programy pre neziskové organizácie spoločnosti Adobe

Oprávnenosť ako nezisková organizácia

Spoločnosť Adobe globálne ponúka zľavnené ceny pre neziskové organizácie vo svojom pláne VIP (Value Incentive Plan) a programe TLP (Transactional Licensing Program).Zistite si, či je vaša organizácia oprávnená využiť ceny pre neziskové organizácie od Adobe.

Oprávnené organizácie

Nezisková a nevládna organizácia v Spojených Štátoch musí byť kvalifikovaná 501(c)(3) ako verejná charitatívna organizácia, čo určuje služba Internal Revenue Service (IRS).Mimo Spojených Štátov musí byť kvalifikovaná alebo registrovaná ako verejná charitatívna organizácia, podľa platných zákonov príslušnej krajiny (a tam, kde je to uplatniteľné, mať certifikát o daňovej výnimke), alebo ak takéto lokálne zákony neexistujú, organizácia musí byť ekvivalentná k verejnej charitatívnej organizácii v Spojených Štátoch. Oprávnené organizácie musia tiež operovať na neziskovom základe a mať svoje ciele, zamerané na výhody pre miestne komunity, ktoré môžu zahŕňať, ale nie sa obmedzujúc na:

 • Poskytovanie pomoci chudobným
 • Zvýhodnené vzdelávanie
 • Zlepšovanie sociálnych a komunitných podmienok
 • Ochrana kultúry
 • Ochrana alebo obnova životného prostredia
 • Propagovanie ľudských práv

Neoprávnené organizácie

Bez ohľadu na vyššie uvedené, nasledovné druhy kvalifikovaných alebo registrovaných neziskových zákazníkov nie sú oprávnené na ceny pre neziskové organizácie poskytované spoločnosťou Adobe:

 • Organizácie, ktoré nezískali status charitatívnej organizácie v svojej príslušnej krajine;
 • Súkromné nadácie;
 • Nemocnice, kliniky alebo zariadenia poskytujúce priamu medicínsku starostlivosť (s výnimkou FQHC v Spojených štátoch);
 • Zdravotnícke systémy riadenia, HMO, PPO alebo iné organizácie zdravotnej starostlivosti; výskumné laboratóriá, založené vládou;
 • Vládne organizácie alebo agentúry, vrátane medzinárodných vládnych agentúr a entít spojených národov;
 • Školy, vysoké školy a univerzity;
 • Politické alebo nátlakové organizácie;
 • Pracovné alebo bratské organizácie;
 • Komerčné a obchodné asociácie a
 • jednotlivci.

Stratégia zamedzujúca diskriminácii

Organizácie, ktoré sa správajú diskriminačne pri prenájme, kompenzáciách, prístupe k školeniam a službám, ukončovaním, propagovaním a/alebo dôchodkov založených na základe rasy, farby pleti, pohlavia, národnej príslušnosti, náboženstva, veku, postihnutia, rodovej príslušnosti alebo prejavov, rodinného stavu, tehotenstva, sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti, členstva v organizáciách alebo statusu vetaránov, iné ako je povolené zákonom, nie sú oprávnené podieľať sa na tomto programe.

Správna identifikácia

Organizácia musí byť schopná preukázať svoj status daňovej výnimky aktuálnymi daňovými dokumentmi z krajiny, kde má sídlo.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu