Podręcznik użytkownika Anuluj

Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń mobilnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edycja zdjęć
  1. Ustawienia predefiniowane w programie Lightroom
  2. Edycja zdjęć
  3. Narzędzie Usuń w programie Lightroom
  4. Narzędzie Usuń w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Narzędzie Usuń w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  6. Maskowanie w programie Lightroom
  7. Rozmycie obiektywu w programie Lightroom
  8. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  9. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  10. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  11. Edycja zdjęć HDR
  12. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  13. Edycja zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  14. Łatwe poprawianie jakości obrazu w programie Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do programu Lightroom
  3. Migracja zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom
 11. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy

 

Twórz albumy. Organizuj albumy w foldery. Rozmieszczaj zdjęcia w kolejności, korzystając z filtra według opcji. Wyszukuj zdjęć przy użyciu metadanych, słów kluczowych i aspektów.

Tworzenie albumu i dodawanie zdjęć

Albumy pomagają organizować zdjęcia, grupować je i sortować zgodnie z preferencjami i wymaganiami. Można tworzyć albumy i importować wybrane zdjęcia z folderów Rolka z aparatu lub Galeria na urządzeniu.  

 1. Tworzenie albumu

  W widoku Albumy kliknij ikonę „+” wyświetlaną nad listą folderów i albumów.

 2. W wyświetlonym menu Utwórz nowy wybierz opcję Album.

 3. W oknie dialogowym Utwórz album wpisz nazwę nowego albumu i dotknij przycisku OK.

 4. Opcje albumu

  (Opcjonalnie) Dotknij ikony () obok nazwy albumu, aby skonfigurować album.

  • Dodaj zdjęcia. Umożliwia wybranie zdjęć z folderów Rolka z aparatu lub Galeria na urządzeniu.
  • Automatyczne dodawanie. Konfiguruje album tak, aby automatycznie importować wszystkie zdjęcia z folderu Rolka z aparatu/Galeria na urządzeniu. Ta opcja jest dostępna tylko po włączeniu opcji Automatyczne dodawanie nowych zdjęć w ustawieniach aplikacji na pasku bocznym.
  • Przechowuj lokalnie. Pobiera zdjęcia z albumu i zapisuje lokalnie na urządzeniu. Włączenie tej opcji umożliwia edytowanie zdjęć w albumie nawet wtedy, gdy telefon nie jest podłączony do Internetu. Po nawiązaniu połączenia z Internetem edytowane zdjęcia zostają automatycznie zsynchronizowane z chmurą. Aby później wyczyścić zawartość offline lokalnie przechowanego albumu i zwolnić miejsce na urządzeniu, przejdź do opcji Informacje o urządzeniu i pamięć > Zarządzaj pamięcią na pasku bocznym.    
  • Udostępnij album.Udostępnia album na stronie Lightroom.
  • Przenieś do folderu. Umożliwia przeniesienie albumu do istniejącego lub nowego folderu.
  • Zmień nazwę. Otwiera okno dialogowe, w którym można wprowadzić nową nazwę albumu.
  • Usuń. Usuwa tylko album. Zdjęcia z albumu pozostają nietknięte i nie są usuwane z urządzenia.
  • Pokaz slajdów. Odtwarza zawartość albumu w formie pokazu slajdów.
 5. Dodawanie zdjęć z urządzenia lub albumu Wszystkie zdjęcia

  Dotknij nazwy albumu, aby nawigować wewnątrz albumu. Następnie dotknij ikony Dodaj zdjęcia w dolnym prawym rogu.

  Dodawanie zdjęć do nowego albumu
  Dodawanie zdjęć do nowego albumu

  A. Dodawanie zdjęć z urządzenia lub albumu Wszystkie zdjęcia B. Wykonanie zdjęcia i dodanie go do albumu 

  Uwaga:

  Możesz także dotknąć ikony aparatu, aby zrobić zdjęcie za pomocą aparatu w aplikacji Lightroom i dodać je do albumu.

  Z menu Dodaj zdjęcia wybierz pozycję Urządzenie lub Wszystkie zdjęcia.

 6. Wtedy na następnym ekranie możesz wybrać zdjęcia i dodać je do albumu.    

  Uwaga:

  Dodałeś(-aś) zdjęcia do albumu? Pobaw się z nim! Dotknij nazwy albumu, aby wyświetlić wszystkie zdjęcia w albumie. Dotknij jednej z miniatur, aby otworzyć i edytować zdjęcie.

Wybieranie najlepszych zdjęć w albumie

Wprowadzono w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne 6.0 (wydanie z października 2020)

Po dodaniu zdjęć program Lightroom może automatycznie wybrać najlepsze zdjęcia z albumu. Aby skorzystać z tej funkcji, wykonaj poniższe czynności:

 1. W panelu Albumy otwórz album, z którego chcesz wybrać najlepsze zdjęcia.

 2. Dotknij ikony z trzema kropkami w górnym prawym rogu i wybierz opcję Wybierz najlepsze zdjęcia.

 3. Program Lightroom analizuje album i wybiera najlepsze zdjęcia. Analiza opiera się na jakości zdjęć i twarzy na zdjęciach. Wybrane zdjęcia są wyświetlane w sekcji Wybrane, a pozostałe w sekcji Inne.

 4. Za pomocą suwaka Próg jakości można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wybranych obrazów. Wyższe wartości na suwaku Próg jakości będą skutkować wybraniem mniejszej liczby zdjęć i odwrotnie.

  Próg jakości
  Suwak Próg jakości

 5. Można zablokować zdjęcie w sekcji Wybrane lub Inne. W tym celu naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, aby je wybrać, dotknij ikony z trzema kropkami w górnym prawym rogu i wybierz pierwszą opcję z menu podręcznego. Za pomocą tego menu można również przenieść wybrane zdjęcie do innej sekcji. Po zablokowaniu zdjęcia ruch suwaka Próg jakości nie ma wpływu na to zdjęcie. Można również odblokować zablokowane zdjęcie.

  Zachowaj jako wybrane
  Zachowaj zdjęcie w tej samej sekcji lub przenieś je

  Uwaga:
  • Funkcja Najlepsze zdjęcia nie bierze pod uwagę filmów.
  • Funkcja Najlepsze zdjęcia będą działać tylko wtedy, gdy album zawiera co najmniej 10 zdjęć i nie więcej niż 2000 zdjęć.
 6. Gdy uznasz, że wybór zdjęć dokonany przez program Lightroom jest zadowalający, dotknij ikony z trzema kropkami w górnym prawym rogu, aby udostępnić i eksportować zdjęcia z sekcji Wybrane, dodać je do albumu lub oznaczyć je flagą jako wybrane. Możesz również usunąć zdjęcia z sekcji Inne z bieżącego albumu lub oznaczyć je jako odrzucone.

  Opcje menu Najlepsze zdjęcia
  Opcje menu Najlepsze zdjęcia

Kopiowanie lub przenoszenie zdjęć między albumami

Można kopiować lub przenosić zdjęcia między albumami. Wykonaj jedną z następujących czynności w zależności od wybranego ekranu:

Wiele zdjęć

 1. W widoku Siatka (wyświetlanie zdjęć w albumie) naciśnij i przytrzymaj dowolne zdjęcie, aby je wybrać i wyświetlić widok wyboru wielu pozycji. Wybierz wszystkie zdjęcia, które chcesz skopiować lub przenieść.
 2. Po wybraniu zdjęć dotknij ikony (), a następnie dotknij opcji Kopiuj do albumu lub Przenieś do albumu.
 3. Na liście albumów wyświetlonej na następnym ekranie dotknij albumu, do którego chcesz skopiować lub przenieść zdjęcia, a następnie dotknij opcji Kopiuj lub Przenieś w dolnym prawym rogu ekranu.

Pojedyncze zdjęcie

 1. W widoku Lupa (wyświetlanie pojedynczego zdjęcia) dotknij ikony (), a następnie dotknij pozycji Kopiuj do albumu lub Przenieś do albumu w menu opcji.
 2. Na liście albumów wyświetlonej na następnym ekranie dotknij albumu, do którego chcesz skopiować lub przenieść zdjęcia, aby  następnie dotknij opcji Kopiuj lub Przenieś w dolnym prawym rogu ekranu.

Usuwanie zdjęć z albumu

Zdjęcia z albumu można usunąć, gdy nie są już potrzebne. Każde zdjęcie usunięte z albumu będzie nadal dostępne w aplikacji Lightroom.  

Wiele zdjęć

 1. W widoku Siatka (wyświetlanie zdjęć w albumie) naciśnij i przytrzymaj dowolne zdjęcie, aby je wybrać i wyświetlić widok wyboru wielu pozycji. Wybierz wszystkie zdjęcia, które chcesz usunąć z albumu.
 2. Po wybraniu zdjęć dotknij ikony ().
 3. W kolejnym oknie dialogowym wybierz jedną z następujących opcji:
  1. Usuń z albumu. Zdjęcia zostają usunięte z albumu, ale nadal są dostępne w aplikacji Lightroom.
  2. Usuń. Usuwa zdjęcia z albumu Wszystkie zdjęcia oraz z każdego odpowiedniego albumu.

Pojedyncze zdjęcie

 1. W widoku Lupa (wyświetlanie pojedynczych zdjęć) dotknij ikony ().
 2. W wyświetlonym menu dotknij opcji Usuń z albumu.
 3. W kolejnym oknie dialogowym wybierz jedną z następujących opcji:
  1. Usuń z albumu. Zdjęcie zostaje usunięte z albumu, ale nadal jest dostępne w aplikacji Lightroom.
  2. Usuń. Usuwa zdjęcie z albumu Wszystkie zdjęcia oraz z każdego odpowiedniego albumu.

Organizowanie albumów w foldery

 1. Utwórz folder

  W widoku Albumy kliknij ikonę „+” wyświetlaną nad listą folderów i albumów.

 2. W wyświetlonym menu Utwórz nowy wybierz opcję Folder.

 3. W oknie dialogowym Utwórz folder wpisz nazwę nowego folderu i dotknij przycisku OK.

 4. Opcje folderów

  (Opcjonalnie) Dotknij ikony () obok nazwy folderu, aby skonfigurować folder.

  • Utwórz album. Umożliwia utworzenie nowego albumu w folderze.
  • Utwórz folder. Umożliwia utworzenie zagnieżdżonego folderu wewnątrz folderu nadrzędnego.
  • Przenieś do folderu. Umożliwia przeniesienie folderu do istniejącego lub nowego.
  • Zmień nazwę. Otwiera okno dialogowe, w którym można wprowadzić nową nazwę folderu.
  • Usuń. Usuwa folder i albumy znajdujące się w folderze. Zdjęcia w albumach nie są usuwane z aplikacji.

Teraz w razie potrzeby możesz tworzyć podfoldery lub dodawać albumy do folderu.

Wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów

Zdjęcia w albumie można wyświetlać jako pokaz slajdów. Aby uruchomić pokaz slajdów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • W widoku Albumy dotknij ikony () na dowolnym albumie, aby wyświetlić menu opcji, a następnie wybierz opcję Pokaz slajdów.
 • W widoku Siatka (wyświetlanie zdjęć w albumie) dotknij ikony () w górnym prawym rogu, a następnie dotknij opcji Pokaz slajdów.
 • W widoku Lupa (wyświetlanie pojedynczych zdjęć) dotknij ikony () w górnym prawym rogu, a następnie dotknij opcji Od tego miejsca

Opcje pokazu slajdów

Podczas pokazu slajdów dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby wyświetlić elementy sterujące, które umożliwiają wstrzymanie/odtwarzanie i dostęp do opcji pokazu slajdów. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wstrzymać pokaz slajdów, dotknij ikony wstrzymania () w górnym prawym rogu ekranu.
 • Aby ponownie odtworzyć pokaz slajdów, dotknij ikony odtwarzania () w górnym prawym rogu ekranu.
 • Aby zmienić prędkość przełączania i czas wyświetlania slajdów, dotknij ikony z trzema kropkami () i dostosuj ustawienia w menu Opcje pokazu slajdów.

Wyszukiwanie zdjęć

Funkcja Auto-wypełnianie podsuwa intuicyjne sugestie
Funkcja Auto-wypełnianie podsuwa intuicyjne sugestie podczas wpisywania tekstu na pasku wyszukiwania

Sortowanie i segmentacja

Na zdjęciach można zastosować opcje segmentacji i sortowania z wyników wyszukiwania. Dotknij ikony () znajdującej się w górnym prawym rogu widoku Siatka. W wyświetlonym menu kontekstowym dostępne są następujące opcje:

 • Segmentacja siatki: włączenie tej funkcji umożliwia segmentację zdjęć w wynikach wyszukiwania.
 • Segmentuj według: po włączeniu funkcji Segmentacja siatki aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne (Android) segmentuje zdjęcia w siatce według miesiąca (domyślnie). Można również wybrać więcej opcji segmentacji — według roku, dnia, godziny.
 • Sortuj według > Znaczenie | Data wykonania: wybierz jedną z tych opcji sortowania, aby zmienić kolejność wyświetlania zdjęć w oparciu o wybrane kryteria.

Znaczenie: sortuje zdjęcia w oparciu o to, jak blisko dane zdjęcie jest powiązane z używanymi tokenami wyszukiwania.
Data wykonania: sortuje zdjęcia na podstawie daty wykonania zdjęcia. Ponowne dotknięcie opcji powoduje przełączenie pomiędzy kolejnością rosnącą a malejącą.

 • Wybierz: ta opcja służy do aktywowania trybu wybierania wielu zdjęć z siatki. Po zaznaczeniu zdjęć możesz je udostępnić(), usunąć (), albo użyć ikony (), aby wybrać opcję do zastosowania w wybranych zdjęciach — Wybierz wszystkie, Nie wybieraj żadnych, Dodaj do, Przenieś do i Zapisz na urządzeniu.
 • Pokaz slajdów: wybierz tę opcję, aby wyświetlać zdjęcia jako pokaz slajdów. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach pokazu slajdów, zobacz Wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów.

Znajdź zdjęcia w albumie lub w widoku Wszystkie zdjęcia, korzystając z paska wyszukiwania w górnej części ekranu. Oprócz wyszukiwania zdjęć według metadanych i słów kluczowych, Lightroom na urządzenia mobilne (Android) może również znaleźć i wyświetlić zdjęcia na podstawie obiektów na zdjęciach lub aspektów związanych ze zdjęciem.

Możesz wpisać nazwę obiektu na pasku wyszukiwania, aby wyszukać wszystkie zdjęcia i wyświetlić odpowiednie wyniki. Na przykład możesz wpisać góry na pasku wyszukiwania, aby szybko wyszukać wszystkie zdjęcia, na których widać góry. Aby wyszukać zdjęcia przy użyciu aspektu, wpisz nazwę aspektu, a następnie dwukropek „:”. Na przykład można wpisać aparat:, aby wyświetlić listę używanych modeli aparatów. Poniżej znajduje się lista obsługiwanych aspektów:

 • słowo kluczowe:
 • aparat:
 • obiektyw:
 • lokalizacja:
 • ocena:
 • flaga:
 • Flash:
 • mapa głębi:
 • orientacja:
 •  iso:
 •  typ:
 • przesłona:
 • ss:
 • edytowane:
 • multimedia:
 • współautorzy:

Możesz dalej przeglądać galerię zdjęć, korzystając z funkcji auto-wypełniania, która wyświetla intuicyjne sugestie natychmiast po wpisaniu informacji na pasku wyszukiwania. Terminy używane na pasku wyszukiwania nie uwzględniają wielkości liter.

Możesz dodać wiele tokenów do wyszukiwania na pasku wyszukiwania w oparciu o obiekty, aspekty lub sugestie auto-wypełniania, aby zawęzić wynik. 

Inteligentne wyszukiwanie online
Znajdź zdjęcia, korzystając z funkcji inteligentnego wyszukiwania online z wykorzystaniem nazw obiektów i aspektów

Na pasku wyszukiwania Asystent Google wpisz lub dotknij mikrofonu i powiedz:

Szukaj <Twoje słowo kluczowe wyszukiwania> w aplikacji Lightroom

Na przykład możesz szybko wyszukać w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) wszystkie zdjęcia, na których widać góry, wpisując lub mówiąc — Szukaj gór w aplikacji Lightroom.

Uwaga:

Do wyszukiwania zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) przy użyciu Asystenta Google niezbędne jest aktywne połączenie z Internetem. Ta funkcja jest obecnie obsługiwana wyłącznie w języku angielskim.  

Wyszukiwanie zdjęć w aplikacji Lightroom za pomocą Asystenta Google
Wyszukiwanie zdjęć w aplikacji Lightroom za pomocą Asystenta Google

Wynik wyszukiwania
Wynik wyszukiwania

Oznaczanie flagami i ocenianie zdjęć

Korzystanie z panelu Ocena i recenzja

Panel Ocena i recenzja w widoku Lupa umożliwia szybkie oznaczanie i ocenianie zdjęć na urządzeniach mobilnych z systemem Android za pomocą gestu przesuwania. Taśma filmowa u dołu umożliwia przeglądanie zdjęć w albumie.

Panel Ocena i recenzja w programie Adobe Photoshop Lightroom CC na urządzenia mobilne (Android)
(Po lewej) Ocenianie zdjęcia. (Po prawej) Oznaczanie zdjęcia flagą w panelu Ocena i recenzja.

Ocenianie zdjęcia

Aby szybko ocenić zdjęcie w panelu Ocena i recenzja, przesuń palcem w górę lub w dół w lewej połowie ekranu. Zostanie wyświetlona nakładka z informacją o bieżącej ocenie w miarę przesuwania palcem.

Możesz także dotknąć grafiki oceny w postaci gwiazdek (tuż nad taśmą filmową), aby wyświetlić nakładkę oceniania, a następnie wybrać ocenę.  

Oznaczanie zdjęcia flagą

Aby szybko oznaczyć zdjęcie jako „wybrane”, „odrzucone” lub „nieoflagowane” w panelu Ocena i recenzja, przesuń palcem w górę lub w dół w prawej połowie ekranu. Zostanie wyświetlona nakładka z informacją o bieżącym oznaczeniu flagą w miarę przesuwania palcem.   

Możesz także dotknąć grafiki flagi (tuż nad taśmą filmową), aby wyświetlić nakładkę flagi, a następnie oznaczyć zdjęcie jako „wybrane”, „odrzucone” lub „nieoflagowane”.  

Korzystanie z panelu Informacje

Panel Informacje w widoku Lupa umożliwia łatwe dodawanie tytułupodpisu i praw autorskich do zdjęcia. W tym panelu można również określić ocenę w postaci gwiazdki, oznaczyć zdjęcia flagą i przypisać do zdjęć słowa kluczowe. Ponadto w panelu Informacje wyświetlane są metadane powiązane ze zdjęciem, a w sekcji Osobydostępna jest lista wszystkich klastrów osób, do których należy dane zdjęcie.

Przypisywanie słów kluczowych do zdjęć

W sekcji Słowa kluczowe u dołu panelu Informacje można przypisać słowa kluczowe do zdjęć. 

 • Aby przypisać wiele słów kluczowych, wpisz odpowiednie słowa kluczowe, oddzielając je przecinkiem.
 • Aby usunąć przypisane słowo kluczowe, dotknij krzyżyka „x” obok tego słowa kluczowego.  

Filtrowanie zdjęć

Filtrowanie zdjęć
Opcje filtrowania zdjęć (dostępne tylko dla użytkowników z subskrypcją/aktywną wersją próbną)

Kliknij ikonę  u góry (obok ikony wyszukiwania), aby wyświetlić panel Filtruj według i szybko filtrować zdjęcia.

Oceny w postaci gwiazdek: dotknij ikony gwiazdki, aby filtrować zdjęcia w oparciu o ich oceny w postaci gwiazdek. Dotknij ikony porównywania, aby przełączać między zdjęciami o ocenie wyższej, niższej lub równej określonej ocenie w postaci gwiazdek. Można na przykład wyświetlić zdjęcia oznaczone co najmniej trzema gwiazdkami.

Flagi: dotknij dowolnej ikony flagi (wybrane, nieoflagowane lub odrzucone), aby filtrować zdjęcia w oparciu o ich status flagi.

Zdjęcia można również filtrować na podstawie określonych aspektów zdefiniowanych w panelu Filtruj według:

Aparat: marka i opcje modelu aparatu.

Osoby: klastry osób wykryte w widoku Osoby.

Lokalizacja: lokalizacje wybrane z metadanych wszystkich zdjęć.

Słowo kluczowe: słowa kluczowe wybrane z metadanych wszystkich zdjęć.

Edytowane: edycja lub brak edycji.

Uwaga:
 • Jeśli okres próbny wygasł lub jesteś użytkownikiem wersji bezpłatnej, w menu Filtruj według są dostępne tylko filtry Ocena w postaci gwiazdek i Flaga. Ponadto interfejs użytkownika różni się od pokazanego na powyższym rysunku.
Uwaga:

Aby dowiedzieć się, jak wyszukiwać i organizować zdjęcia w aplikacji Lightroom na urządzeniach iPad, iPhone lub na komputerze, zobacz tematy Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)Organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom (na komputery).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online