Znane problemy w programie Lightroom

Znajdź informacje o znanych problemach i ograniczeniach w ostatnim wydaniu programu Lightroom.

W tym artykule można zapoznać się z następującymi znanymi problemami:

Zgodność z systemem macOS

Wersja systemu macOS

Zgodność

Ventura

Big Sur

Logowanie się

Problem

Obejście problemu

Po uruchomieniu aplikacji Lightroom zostaje wyświetlone okno dialogowe z monitem o zalogowanie się. Po zalogowaniu się przy użyciu identyfikatora Adobe ID na ikonie chmury (w górnym prawym rogu) jest widoczny obracający się niebieski okrąg, ale siatka pozostaje pusta i nie ładuje ani nie wyświetla żadnych zdjęć.

(System operacyjny: Windows, macOS)

Problem można rozwiązać poprzez wylogowanie i ponowne zalogowanie. 

 1. Na pasku menu wybierz kolejno Pomoc > Wyloguj.
 2. Program Lightroom uruchomi się ponownie. 
 3. Po wyświetleniu monitu zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID.  

Przenoszenie katalogu Lightroom Classic

Problem

Obejście problemu

Migracja nie powiedzie się w przypadku wskazania lokalizacji dysku (Preferencje lokalnej pamięci masowej > Oryginały są obecnie przechowywane w lokalizacji niestandardowej) z dostępem tylko do odczytu.

(System operacyjny: Windows, macOS)

Migracja może się nie powieść, jeśli na dysku nie będzie wystarczającej ilości miejsca.

(System operacyjny: Windows, macOS)

 • Program Lightroom wyświetla komunikat o błędzie, jeśli na dysku nie ma wystarczającej ilości miejsca do przeniesienia. W ustawieniach preferencji Lokalna pamięć masowa upewnij się, że ustawienie Oryginały są obecnie przechowywane w lokalizacji niestandardowej kieruje do lokalizacji, która ma wystarczającą ilość miejsca, aby pomieścić oryginalne, pełnowymiarowe obrazy w katalogu Lightroom Classic. Patrz takżeZalecane kroki: Przygotowanie do migracji.
 • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie związanym z brakiem miejsca na dysku, nawet jeśli dysk wskazywany w ustawieniach preferencji Lokalna pamięć masowa ma dużo wolnego miejsca, spróbuj zwolnić miejsce na dysku głównym. Program Lightroom wymaga również miejsca na dysku głównym, aby pomieścić podglądy i pliki danych. Wymagana ilość miejsca zależy od liczby przenoszonych obrazów.

Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple

Problem

Obejście problemu

Metadane lokalizacji, miasta, stanu i kraju nie są przenoszone podczas migracji biblioteki zdjęć Apple.

Jest to znane ograniczenie. Obejście nie jest dostępne.

Po migracji biblioteki zdjęć Apple do aplikacji Lightroom zaraz po zaimportowaniu zasobów do aplikacji Zdjęcia Apple niektóre lub wszystkie zasoby mogą nie zostać przeniesione z powodzeniem.

(System operacyjny: macOS)

Przed rozpoczęciem migracji należy odczekać pewien czas, aby upewnić się, że aplikacja Zdjęcia Apple zakończyła przetwarzanie zaimportowanych zasobów.  

Podczas migracji biblioteki zdjęć Apple, która ma dwie osoby o tej samej nazwie, program Lightroom tworzy w widoku Osoby dwa klastry Osoby — jeden klaster ma nazwę osoby, a drugi ma nazwę z dodaną końcówką „_1”.

(System operacyjny: macOS)

Po zakończeniu migracji można zmienić nazwę Osoby w aplikacji Lightroom według własnego uznania. Patrz Zmiana nazwy osoby.

Przeniesione filmy w zwolnionym tempie są odtwarzane w aplikacji Lightroom z normalną prędkością, a nie w zwolnionym tempie.  

(System operacyjny: macOS)

Jest to znane ograniczenie. Obejście nie jest jeszcze dostępne.

Podczas migracji z aplikacji Zdjęcia Apple pliki obrazów HEIC nie są przenoszone, jeśli nie masz aktywnej subskrypcji.

(System operacyjny: macOS)

Zanim rozpoczniesz migrację, wykup lub odnów subskrypcję.

Podczas migracji z biblioteki zdjęć Apple wyświetlana liczba zsynchronizowanych zasobów jest większa niż liczba dostępna w katalogu.

(System operacyjny: macOS)

Po rozpoczęciu migracji z biblioteki zdjęć Apple program Lightroom grupuje niektóre zasoby, takie jak zdjęcia w trybie Live, w stosy. Do celów synchronizacji program Lightroom liczy te stosy jako zasoby. Wyświetlany numer przetwarzanych zasobów to tymczasowa liczba obrazów obejmująca stosy. Po zakończeniu synchronizacji zostanie wyświetlona prawidłowa liczba.

Edytowanie zdjęć

Problem

Obejście problemu

Nie można przenieść niestandardowego ustawienia predefiniowanego do nowych lub istniejących Ustawień predefiniowanych użytkownika, a ustawienie niestandardowe wydaje się zniknąć.

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem w przyszłych wydaniach.

Maski starszego typu (Selektywne edycje) nie pojawiają się na eksportowanych zdjęciach po aktualizacji aplikacji Lightroom na komputery 5.0 (wydanie z października 2021 r.).

Przesuń suwak edycji w dowolnej masce starszego typu, a następnie przywróć edycję. Wtedy można wyeksportować zdjęcie.

Usunięcie maski jest uniemożliwione w programie Lightroom na komputery, jeśli dla ustawienia domyślnego RAW wybrano ustawienie wstępne zawierające maskę.

Aby zapobiec temu problemowi, można wybrać ustawienie domyślne RAW, które nie zawiera maski. 

Zaktualizowany status maski nie zostaje zachowany (wydanie z października 2022 r.).

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem w przyszłych wydaniach.

Zastosowanie funkcji usuwania z uwzględnieniem zawartości, korygowania lub powielania powoduje zmianę maski zastosowanej na obrazie (wydanie z października 2022 r.).

Aby zapobiec występowaniu problemu, można zmienić kolejność zastosowanych efektów, stosując korygowanie przed maskowaniem.

Podczas edycji zdjęcia w aplikacji mobilnej Lightroom w trybie HDR może nie być ono wyświetlane poprawnie.

Wymuś pobranie oryginalnego zdjęcia (za pomocą menu chmury), aby nie edytować go za pośrednictwem serwera proxy.

Narzędzia korekty ukierunkowanej oraz nakładki narzędzi, które pojawiają się na obrazie (Balans bieli, Korekta perspektywy z liniami pomocniczymi), wyświetlają się w trybie SDR, nawet jeśli obraz sam jest w trybie HDR.

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem w przyszłych wydaniach.

Zalecane ustawienia predefiniowane mogą nie działać prawidłowo w przypadku obrazów z włączonym trybem HDR.

Aby zapobiec temu problemowi, zastosuj ustawienie predefiniowane i ponownie włącz przycisk HDR.

Jeśli w programie Lightroom wprowadzono korektę panelu Korygowanie w pliku JPEG zawierającym mapę wzmocnienia, jest ona wyświetlana nieprawidłowo, jeśli punkt został skorygowany w trybie SDR, a następnie obraz zmieniono na HDR (punkt był zbyt jasny) lub odwrotnie, a punkt staje się zbyt ciemny.

Aby rozwiązać ten problem, zaznacz i zaktualizuj punkt za pomocą funkcji [Odśwież].

Edytowanie filmów

Problem

Rozwiązanie

Chromebook i Pixelbook pokazują problemy związane z edycją i eksportowaniem filmów.

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem w przyszłych wydaniach.

Eksportowanie zdjęć lub filmów

Problem

Obejście problemu

Okno dialogowe eksportu ignoruje obrót wyjściowego obrazu DNG.

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem w przyszłych wydaniach. 

Awarie podczas korzystania z narzędzi

Problem

Rozwiązanie

Awaria w panelu narzędzi maskowania SI w systemie Windows.

Program Lightroom ulega awarii podczas korzystania z narzędzi maskowania: wybierania obiektu/nieba/tła/osób.

Można wykonać następujące czynności:

 1. W programie Lightroom w wersjach 6.0 i nowszych zamknij sekcję Osoby panelu Maskowanie, aby uniknąć uruchamiania maskowania osób przy każdym otwarciu panelu. (Może być najpierw konieczne otwarcie panelu maskowania na zdjęciu, na którym nie ma ludzi).
 2. Zaktualizuj sterownik procesora graficznego (GPU) z oficjalnej witryny producenta. Więcej informacji znajdziesz w artykule Aktualizowanie sterownika graficznego dla aplikacji.

Awaria przy inicjowaniu z powodu błędu dysku (Windows 10)

Problem

Rozwiązanie

Program Lightroom ulega awarii z powodu błędu dysku po wyświetleniu ekranu powitalnego.

Importowanie zdjęć lub filmów

Problem

Obejście problemu

Przy próbie zaimportowania pliku wideo AVI program Lightroom wyświetla błąd importu.

(System operacyjny: tylko macOS)

Począwszy od wersji Lightroom CC z października 2018 r.(wersja 2.0) nie można już importować nowych plików AVI do systemu macOS. Istniejące pliki AVI w katalogu są odtwarzane zgodnie z oczekiwaniami w aplikacji Lightroom. W systemie Windows obsługa plików AVI jest nadal dostępna. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Obsługiwane formaty i rozszerzenia wideo.

Wolne importowanie podczas dodawania zdjęć z wewnętrznego dysku twardego (dysku HDD).

(System operacyjny: Windows, macOS)

Jeśli tok prac wymaga częstego importowania zdjęć z dysku twardego, warto rozważyć użycie dysku półprzewodnikowego (SSD), aby zwiększyć szybkość importowania.  

Program Lightroom wykrywa podłączone urządzenie mobilne Apple iPhone, ale ekran Dodaj zdjęcia pokazuje zero obrazów do zaimportowania.

(System operacyjny: Windows, macOS)

Skonfiguruj swoje urządzenie mobilne Apple iPhone, aby ufało komputerowi, na którym jest zainstalowany program Lightroom. Aby to zrobić:

 1. Odłącz telefon iPhone, jeśli jest podłączony do komputera. Następnie przejdź do opcji Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Dane lokalizacji/prywatności.
 2. Wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk Wyzeruj ustawienia. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień lokalizacji i prywatności.
 3. Podłącz telefon iPhone do komputera, na którym zainstalowano program Lightroom:
  1. (Windows) Upewnij się, że telefon iPhone został odblokowany i dotknij opcji Zezwól, jeśli zostanie wyświetlony alert „Zezwól temu urządzeniu na dostęp do zdjęć i filmów”.
  2. (macOS) Upewnij się, że telefon iPhone został odblokowany i dotknij opcji Zaufaj, jeśli zostanie wyświetlony alert „Zaufaj temu komputerowi”.

W przypadku wybrania opcji Dodaj do albumu jako Nowy podczas dodawania zdjęć nowy album nie zostanie utworzony, jeśli określisz nazwę albumu, która już istnieje, nawet jeśli wielkość liter w nazwie będzie inna; Lightroom nie wyświetli żadnego błędu ani ostrzeżenia. Na przykład, jeśli istnieje istniejący album o nazwie „Alaska”, na ekranie Dodaj zdjęcia nie będzie można utworzyć nowego albumu o nazwie „alaska”.

(System operacyjny: Windows, macOS)

 • Określ inną nazwę albumu, wybierając opcję Dodaj do albumu jako Nowy. 
 • Jeśli nie zauważono, że nowy album nie został utworzony i kliknięto przycisk Dodaj zdjęcia, należy wykonać następujące czynności:
  1. Otwórz panel Moje zdjęcia po lewej stronie.
  2. Utwórz album, którego chcesz użyć do zdjęć.
  3. Rozwiń panel Ostatnio dodane i wybierz datę/godzinę reprezentującą ostatni import.
  4. Zaznacz wszystkie ostatnio dodane zdjęcia wyświetlane w siatce i przeciągnij je do żądanego albumu.

Podczas dodawania zdjęć w siatce wyboru czasami wyświetlana jest nieprawidłowa orientacja niektórych obrazów.

Kontynuuj dodawanie zdjęć. W większości przypadków po zakończeniu dodawania zdjęć będzie wyświetlana prawidłowa orientacja. W przeciwnym razie można ręcznie obrócić zdjęcia, korzystając z menu Kadruj i obróć.

Przy próbie importowania zdjęć z aparatu po raz drugi zostaje wyświetlony komunikat W wybranym źródle nie znaleziono obrazów, które można zaimportować.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Odłącz aparat i podłącz go ponownie.
 • Uruchom ponownie program Lightroom.
 • Użyj przeglądarki, aby zaimportować zdjęcia z aparatu. 

Synchronizowanie zdjęć Lightroom

Problem

Obejście problemu

Ostatnie edycje zdjęć lub zmiany metadanych dokonane w aplikacji Lightroom nie są synchronizowane z programem Lightroom Classic, jeśli plik obrazu zostanie usunięty z aplikacji Lightroom, zanim te zmiany zostaną zsynchronizowane z chmurą.

Przed usunięciem obrazów z aplikacji Lightroom poczekaj, aż zakończy się synchronizacja w klientach Lightroom. Kliknij ikonę  w górnym prawym rogu aplikacji Lightroom, aby zobaczyć status synchronizacji.

Program Lightroom wskazuje, że użytkownik jest zalogowany, ale na siatce nie pojawiają się żadne obrazy.

Uruchom ponownie program Lightroom.

Ikona chmury pokazuje czerwone kółko ze znakiem „!” w środku, a w oknie synchronizacji i tworzenia kopii zapasowej wyświetlany jest komunikat o błędzie „Niektóre zdjęcia są nieprawidłowe”.

(System operacyjny: Windows, macOS)

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Moje zdjęcia w lewym okienku wybierz album Wszystkie zdjęcia.
 2. Przełącz widok na Siatka kwadratowa , gdzie zdjęcia są wyświetlane jako miniatury o równych rozmiarach wraz ze statusem flagi, stanem synchronizacji i oceną.
 3. Kliknij ikonę filtra  obok paska wyszukiwania, aby wyświetlić opcje filtrowania.
 4. Na pasku filtrów wybierz opcje Stan synchronizacji > Błąd. Lightroom wyświetla teraz tylko te zdjęcia, które próbuje zsynchronizować.
 5. Naciśnij klawisze Ctrl + A (Win) lub Command + A (Mac), aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia wyświetlane w siatce, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Usuń wybrane zdjęcia, wybierając opcję Edytuj > Usuń, a następnie ponownie dodaj zdjęcia do aplikacji Lightroom.
  • Zastosuj flagę lub ocenę w postaci gwiazdek dla wybranych zdjęć.

Problem z synchronizacją powinien zostać rozwiązany. Aby sprawdzić stan synchronizacji, kliknij ikonę chmury  w górnym prawym rogu.

 

 

 

 

   

Wydaje się, że synchronizacja została zablokowana. Stan synchronizacji nie wskazuje żadnych zmian, nawet jeśli czas oczekiwania jest wystarczająco długi, aby można było zaktualizować stan synchronizacji.

(System operacyjny: Windows, macOS)

 

 

 

 

 

 

 

 1. W obszarze Moje zdjęcia w lewym okienku wybierz album Wszystkie zdjęcia.
 2. Przełącz widok na Siatka kwadratowa , gdzie zdjęcia są wyświetlane jako miniatury o równych rozmiarach wraz ze statusem flagi, stanem synchronizacji i oceną.
 3. Kliknij ikonę filtra  obok paska wyszukiwania, aby wyświetlić opcje filtrowania.
 4. Na pasku filtrów wybierz opcje Stan synchronizacji > Synchronizacja. Lightroom wyświetla teraz tylko te zdjęcia, które próbuje zsynchronizować.
 5. Naciśnij klawisze Ctrl + A (Win) lub Command + A (Mac), aby zaznaczyć wszystkie zdjęcia wyświetlane w siatce, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zastosuj flagę lub ocenę w postaci gwiazdek dla wybranych zdjęć.

Problem z synchronizacją powinien zostać rozwiązany. Aby sprawdzić stan synchronizacji, kliknij ikonę chmury  w górnym prawym rogu.

Podczas synchronizacji zdjęć program zostaje zablokowany w oknie dialogowym „Oczekiwanie na ustawienia”.

Problem z synchronizacją pojawia się w przypadku selektywnych korekcji maski, takich jak niebo, obiekt i inne. Aby pozbyć się komunikatu o błędzie, należy wprowadzić niewielkie dopasowanie obróbki na zdjęciu. Zsynchronizowanych obrazów i usunięcie błędu spowoduje również drobna regulacja suwaka.

Praca z albumami

Problem

Obejście problemu

Nie można utworzyć dwóch albumów o tej samej nazwie, ale w różnych folderach w aplikacji Lightroom.

To zachowanie jest zamierzone. Wszystkie nazwy albumów, nawet znajdujących się w różnych folderach, powinny być unikalne.

Lightroom wyświetla dwa albumy o tej samej nazwie zsynchronizowane za pośrednictwem różnych klientów programu Lightroom na urządzenia mobilne. 

Jeśli dodano albumy o tej samej nazwie za pośrednictwem różnych klientów programu Lightroom (Lightroom na urządzenia mobilne lub w sieci), aplikacja Lightroom na komputerze wyświetli w tym przypadku oba zsynchronizowane albumy.

Praca z filmami

Problem

Obejście problemu

Nie są generowane miniatury filmów AVI

(System operacyjny: tylko macOS)

Renderowanie miniatur może trochę potrwać. W związku z tym może wystąpić pewne opóźnienie w wyświetlaniu miniatur dla formatu wideo AVI.

Informacje GPS nie są wyświetlane w przypadku filmów pobranych z telefonów iPhone.

(System operacyjny: tylko Windows)

Informacje GPS dotyczące filmów wykonanych za pomocą urządzeń iPhone nie są dostępne w systemie Windows. Obejście nie jest jeszcze dostępne.

Filmy w zwolnionym tempie z telefonu iPhone są odtwarzane z normalną prędkością.

Jest to znane ograniczenie. Obejście nie jest jeszcze dostępne.

Nie są dostępne żadne informacje o aparacie, a strefa czasowa w dacie rejestracji filmów jest nieprawidłowa.

(System operacyjny: tylko Windows)

To znane ograniczenie. Obejście nie jest jeszcze dostępne.

Pasek menu Lightroom znika po naciśnięciu przycisku G lub ESC podczas odtwarzania filmu w trybie pełnoekranowym.

(System operacyjny: tylko macOS)

Uruchom ponownie program Lightroom.

Lightroom nie obsługuje plików R3D.

To znane ograniczenie. Obejście nie jest dostępne.

Lightroom nie obsługuje plików wideo Avid DNxHR/DNxHD.

To znane ograniczenie. Obejście nie jest dostępne.

Przechowywanie lub przenoszenie zdjęć na lokalnym dysku twardym

Problem

Obejście problemu

Podczas przenoszenia danych z jednego komputera do innego program Lightroom traci informacje o lokalizacjach zdjęć na dysku twardym. Przykładem może być modernizowanie komputera.

(System operacyjny: Windows, macOS)

 • Najprostszą opcją przeniesienia zdjęć Lightroom na nowy komputer jest zainstalowanie programu Lightroom na nowym komputerze, zalogowanie się za pomocą identyfikatora Adobe ID i synchronizacja plików z chmury. 
 • W przypadku użycia innej metody przenoszenia zdjęć, np. za pomocą aplikacji do tworzenia obrazu dysku, program Lightroom wyświetla błąd, że nie może znaleźć plików. Gdy wystąpi taki błąd, wybierz opcję Zapomnij dysk. Należy pamiętać, że program Lightroom nie będzie teraz wyświetlać błędu, jednak trzeba ręcznie usunąć pliki z dysku, aby odzyskać miejsce.

W ustawieniach preferencji Lokalna pamięć masowa program Lightroom umożliwia wybranie napędu sformatowanego w systemie NTFS, a następnie informuje, że napęd jest nieprawidłowy.

(System operacyjny: tylko macOS)

Wybierz dysk sformatowany jako FAT-32.

Udostępnianie zdjęć

Problem

Obejście problemu

Nie można udostępniać i publikować zdjęć na nowym koncie na Facebooku z poziomu programu Lightroom.

Nie można już przesyłać zdjęć do Facebooka z programu Lightroom. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Błędy zgodności

Problem

Obejście problemu

Nie można zaimportować zdjęć z programu Lightroom na komputery do programu Photoshop (wydanie z października 2022 r.)

 

Po zaimportowaniu zdjęć w formatach JPEG, HEIC, TIFF, PNG lub PSD z programu Lightroom na komputerze na ekran początkowy programu Photoshop mogą one nie być prawidłowo wyświetlane do czasu przeliczenia masek przez wtyczkę Adobe Camera Raw. Czasami nie można odzyskać masek w ich pierwotnej wersji.

Jeśli wtyczka Adobe Camera Raw nie może odzyskać masek na zdjęciach z programu Lightroom na komputer, spróbuj:

 • Wyeksportować zdjęcia z programu Lightroom na komputer.
 • Z menu eksportowania programu Lightroom wybrać opcję Edytuj w programie Photoshop

Lightroom na urządzenia mobilne (iOS/iPad)

Problem

Obejście problemu

Po uruchomieniu aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne aplikacja blokuje się na etapie Ładowanie zdjęć.

Wymuś zamknięcie i ponowne uruchomienie aplikacji.

Funkcja Pokaż przycinanie podświetleń nie działa podczas rejestrowania zdjęć za pomocą aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne.

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem w przyszłym wydaniu. 

Gesty przewijania za pomocą nowej klawiatury Magic Keyboard lub gładzika Magic Trackpad Apple nie działają z większością widoków w aplikacji Adobe Lightroom na iPadzie. 

Jeśli gesty przewijania nie działają, kliknij i przeciągnij za pomocą gładzika w aplikacji Lightroom na iPadzie. Można również dotknąć ekranu i przeciągnąć go w celu przewinięcia.

Filtr „Edytowane” w menu Lupka pokazuje wcześniej zaimportowane zdjęcia jako poddane edycji, nawet jeśli nie były edytowane.

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem w przyszłym wydaniu. 

Nie można zastosować ustawienia predefiniowanego do filmów. Udaje się to dopiero po kilku próbach.

 1. Otwórz nieedytowany film w menu Lupa > Wybierz ustawienia predefiniowane > Wybierz ustawienia premium lub własne.
 2. Wybierz dowolne ustawienie predefiniowane, a następnie dotknij opcji Gotowe lub wybierz znacznik wyboru, aby je zastosować.
 3. Zwróć uwagę na film w widoku lupy.
 4. Powtórz kroki 2 i 3.
 5. Wróć do siatki.
 6. Ponownie otwórz widok lupy tego samego filmu.
 7. Spróbuj zastosować ustawienie predefiniowane ponownie.

Ultraszerokokątny obiektyw telefonów iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro MAX nie rejestruje plików DNG (wydanie z października 2022).

Jest to błąd systemu iOS i do czasu jego naprawienia przez firmę Apple aplikacja mobilna Lightroom umożliwia ultraszerokokątnym obiektywom telefonów iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max rejestrowanie wyłącznie plików JPG.

Przesyłanie/pobieranie zablokowane z powodu błędu SSL.

Wymuś zamknięcie i ponowne uruchomienie aplikacji.

Tworzenie nazwanej wersji obrazów powoduje wyświetlenie okna dialogowego „Oczekiwanie na ustawienia”.

Aplikacja mobilna Lightroom (iOS/iPad) w wersji 8.3.2 i starszych:

 1. Otwórz obraz za pomocą okna dialogowego Oczekiwanie na ustawienia.
 2. Dotknij pozycji Resetuj.
 3. Na pasku narzędzi edycji u dołu ekranu urządzenia mobilnego lub na bocznym pasku narzędzi na iPadzie przesuń w prawo i dotknij ikony Wersje.
 4. Wyszukaj karty Nazwane lub Automatyczne, aby wybrać preferowane wersje edycji.
 5. Dotknij opcji Zastosuj, aby przywrócić edycje.

Aplikacja mobilna Lightroom (iOS/iPad) w wersji 8.4 lub nowszej:

 1. Otwórz zasób za pomocą okna dialogowego Oczekiwanie na ustawienia.
 2. Dotknij pozycji Resetuj.
 3. Urządzenie mobilne
  • Na górnym pasku menu dotknij przycisku Cofnij/Ponów.
  • Następnie dotknij ikony Wersje na liście rozwijanej.
 4. Tablet iPad 
  • Dotknij ikony Wersje na bocznym pasku narzędzi.
 5. Wyszukaj karty Automatyczne lub Nazwane, aby wybrać preferowane wersje edycji.
 6. Dotknij ikony Zastosuj, aby przywrócić edycje.

Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Problem

Obejście problemu

Eksportowanie przebiega wolniej po zastosowaniu ustawień rozmycia obiektywu.

Wiemy o tym problemie i pracujemy nad jego rozwiązaniem w przyszłym wydaniu. 

Lightroom (wersja ze sklepu Mac App Store)

Problem

Obejście problemu

Lightroom (wersja ze sklepu Mac App Store) nie wykrywa automatycznie katalogów znajdujących się na zewnętrznym dysku w celu migracji.

Przejdź do katalogu na lokalizacji dysku zewnętrznego i wybierz go do migracji.

Jeśli podczas zakupu w sklepie Mac App Store z poziomu aplikacji wprowadzisz dane karty kredytowej, program Lightroom pozostanie w trybie próbnym, nawet jeśli płatność się powiedzie.

Przywróć zakup w aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jeśli nie widać zakupów w aplikacji.

Lightroom (wersja ze sklepu Microsoft Store)

Problem

Obejście problemu

Lightroom (wersja Microsoft) nie może korzystać z procesora GPU.

Inne

Problem

Obejście problemu

Nie można importować plików AVI.

(System operacyjny: tylko macOS)

Począwszy od programu Lightroom CC 2.0 (wydania z października 2018 r.), nie można już importować nowych plików AVI w systemie macOS. Istniejące pliki AVI w katalogu są odtwarzane zgodnie z oczekiwaniami w aplikacji Lightroom. W systemie Windows obsługa plików AVI jest nadal dostępna

Nie można korzystać jednocześnie z funkcji Wypaczenie obwiedni i Wypełnij krawędzie. Użycie jednej z nich powoduje wyłączenie drugiej.

Jeśli chcesz używać funkcji Wypełnij krawędzie i Wypaczenie obwiedni jednocześnie, skorzystaj z najnowszej wersji programu Adobe Camera Raw lub Lightroom Classic.

Opcja Zapisz jako ustawienie predefiniowane na karcie Odkryj nie działa.

Przed wybraniem opcji Zapisz jako ustawienie predefiniowane przejdź do ostatniego kroku samouczka.

 • Po uruchomieniu program Lightroom wyświetla komunikat „Aktualizacja: Lightroom musi dbać o porządek.'. Pasek postępu pod komunikatem nie pokazuje żadnych postępów nawet po kilku godzinach. 

 • Lightroom wyświetla komunikat o błędzie z informacją „<Uszkodzona baza danych SQLite>”.

(System operacyjny: tylko macOS)

 

Wykonaj następujące czynności zmierzające do obejścia problemu:

Przestroga: przed wykonaniem tych czynności należy pamiętać, że wszelkie edycje lub zmiany, które nie zakończyły synchronizacji z chmurą, mogą zostać utracone.

 1. Zamknij program Lightroom.
 2. W oknie Findera wybierz kolejno Idź > Idź do folderu i wpisz ~/pictures. Zlokalizuj pakiet o nazwie Lightroom Library.lrlibrary.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz Control i kliknij ten pakiet, po czym wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu. W pakiecie znajduje się folder o nazwie zawierającej długi ciąg cyfr i liter (na przykład: d1a4f88d2b534c7d91022136fd182532). Otwórz ten folder.
 4. Usuń z folderu wszystkie pliki o nazwie Managed Catalog.[dowolne rozszerzenie]. Usuń również plik Previews.db.
 5. Uruchom program Lightroom.

Zapora systemu Windows może wyświetlić ostrzeżenie dotyczące narzędzia Lightroom Sync Utility.

(System operacyjny: tylko Windows)

Przejdź do ustawień zapory w systemie Windows i odblokuj narzędzie Lightroom Sync Utility.

Podczas korzystania ze skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom klawisz AltGr na klawiaturze europejskiej nie działa. 

Zamiast tego należy użyć klawisza Alt (obok klawisza spacji) lub uzyskać dostęp do polecenia za pomocą menu zamiast używania skrótu klawiaturowego.

Po dokonaniu zakupu i zmianie stanu konta wyświetla się błąd 19651011 (wydanie z października 2022 r.). 

Aby rozwiązać problem, zamknij i ponownie otwórz aplikację.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto