Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń przenośnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i porządkowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edytowanie zdjęć
  1. Edytowanie zdjęć
  2. Maskowanie w programie Lightroom
  3. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  5. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  6. Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) 
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom
  3. Przenoszenie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom

Dowiedz się, jak zalogować się i korzystać z Widoku narzędzia Lupka, Widoku siatki, Widoku osób i innych funkcji na urządzeniach iPhone i iPad. Możesz także zwiększyć pamięć masową, zmienić ustawienia aplikacji i zapoznać się z zapowiedziami technologii, takich jak długi czas ekspozycji, samouczki z przewodnikiem i wielu innych.

Lightroom na urządzenia przenośne

Adobe Lightroom na urządzenia mobilne to bezpłatna aplikacja, która oferuje zaawansowane, a jednocześnie proste rozwiązania do wykonywania, edycji i udostępniania zdjęć. Można także rozbudować system o funkcje Premium, aby uzyskać bardziej precyzyjną kontrolę nad edycją i bezproblemowy dostęp do swoich prac na wszystkich platformach — mobilnych, komputerowych i internetowych.

Zaloguj się

Nie masz aplikacji Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne?

Odwiedź stronę Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne — pierwsze kroki, aby pobrać aplikację na urządzenia mobilne.

Mam aplikację Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne. Jak rozpocząć korzystanie z usług?

 1. Na urządzeniu iPad lub iPhone dotknij ikony aplikacji Lightroom.

 2. Zaloguj się przy użyciu swojego identyfikatora Adobe ID, identyfikatora Apple ID, konta na Facebooku lub konta Google.

Zapoznanie ze środowiskiem pracy

Widok Biblioteka

Dotknij ikony , aby przejść do widoku Biblioteka, który zawiera listę wszystkich albumów i folderów utworzonych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) lub zsynchronizowanych z aplikacji Lightroom na komputery lub Lightroom Classic. Z widoku Biblioteka można łatwo przejść do widoku Wszystkie zdjęcia.

Widok Biblioteka

Kolejność sortowania w widoku Albumy

Można określić kolejność wyświetlania folderów i albumów w widoku Albumy. Dotknij ikony w górnym prawym rogu sekcji Albumy.

Z menu podręcznego wybierz jedną z następujących opcji sortowania albumu:

 • Sortuj według daty utworzenia
 • Nazwa albumu
 • Liczba zdjęć
 • Przechowywane lokalnie

Widok Wszystkie zdjęcia (wszystkie zdjęcia Lightroom)

Widok Wszystkie zdjęcia to widok na osi czasu wszystkich zdjęć z aplikacji Lightroom podzielonych według miesiąca (domyślnie). Aby przejść do widoku Wszystkie zdjęcia, dotknij ikony  w dolnym panelu ekranu i dotknij opcji Wszystkie zdjęcia.

Widok Wszystkie zdjęcia

Uwaga:

W widoku Wszystkie zdjęcia dotknij dwoma palcami, aby przełączać między różnymi informacjami związanymi z metadanymi.

Widok Osoby

Funkcja widoku Osoby w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) rozpoznaje i grupuje zdjęcia tej samej osoby w klastrze. Korzystając z funkcji widoku Osoby, można w prosty sposób przeglądać zdjęcia każdej konkretnej osoby.

Ekran z komunikatem Nie znaleziono jeszcze żadnych osób zostaje wyświetlony, gdy aplikacja Lightroom nadal analizuje wszystkie zdjęcia, aby znaleźć ludzi, albo gdy na zdjęciach nie ma żadnych osób.

Nie widać żadnych klastrów Osoby
Nie można wyświetlić klastrów Osoby w widoku Osoby. Oto dlaczego.

Widok Osoby

Widok Osoby iOS
Widok Osoby w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne dla systemu iOS

Przeglądanie osób na zdjęciach

 1. Dotknij ikony  w dolnej części okna aplikacji, aby otworzyć widok Biblioteka.

 2. Wybierz opcję Osoby w widoku Biblioteka, aby przejść do widoku Osoby.

  W tym widoku można przejść do klastrów zdjęć wykrytych dla konkretnej osoby. Całkowita liczba zdjęć dla każdej osoby znajduje się poniżej zdjęcia w tle klastra.

Wyświetlanie i ukrywanie osób

 1. Dotknij ikony () w górnym prawym rogu widoku Osoby.

 2. Wybierz opcję Pokaż i ukryj osoby, aby wyświetlić panel Pokaż i ukryj osoby.

 3. Domyślnie wybierane są klastry wszystkich osób, które są wyświetlane w widoku Osoby. W panelu Pokaż i ukryj osoby wybierz ukryty klaster, aby go wyświetlić. Aby ukryć klaster, usuń jego zaznaczenie.

 4. Dotknij ikony w górnym prawym rogu, aby zastosować wybór.

Połącz osoby

 1. Dotknij ikony () w górnym prawym rogu widoku Osoby.

 2. Wybierz opcję Scal osoby, aby wyświetlić panel Scal osoby.

 3. Wybierz klastry osób, które chcesz scalić.

 4. Dotknij ikony w górnym prawym rogu. W wyświetlonym oknie dialogowym Czy to ta sama osoba? zatwierdź sugerowaną nazwę klastra lub zmień nazwę klastra na nazwę żądanej osoby w polu Dodaj nazwę.

 5. Dotknij opcji Scal. Wszystkie zdjęcia wybranych osób zostaną scalone jako zdjęcia jednej osoby. Aby zamknąć okno dialogowe bez wykonywania operacji scalania, dotknij opcji Anuluj.

  Uwaga:

  Aplikacja Lightroom dla systemu iOS może wykryć, czy dwa klastry należą do tej samej osoby. W takim przypadku po otwarciu jednego z tych klastrów w górnym panelu zostaje wyświetlona sugestia, aby scalić klastry. Dotknij opcji Tak, aby scalić klastry, lub opcji Nie, aby ich nie scalać. Po dotknięciu opcji Nie sugestia scalenia określonych klastrów nie będzie ponownie wyświetlana. Możesz również dotknąć ikony anulowania, aby usunąć sugestię. Po ponownym otwarciu klastra osób znowu zostaną wyświetlone sugestie dotyczące scalania.

Opcje sortowania w widoku Osoby

 1. Dotknij ikony () w górnym prawym rogu widoku Osoby.

 2. Wybierz opcję Sortuj według, aby wyświetlić panel Sortowanie.

 3. Wybierz opcję z panelu Sortowanie, aby posortować klastry osób:

      Według imienia    klastry nazwanych osób są sortowane w kolejności alfabetycznej ich imion

      Według nazwiska    klastry nazwanych osób są sortowane w kolejności alfabetycznej ich nazwisk

      Według liczby    klastry osób są sortowane według liczby zdjęć w klastrach

  Dotknij wybranego elementu ponownie, aby przełączyć między kolejnością rosnącą i malejącą dla wybranej opcji sortowania. Klastry nazwanych osób zawsze pojawiają się nad nienazwanymi klastrami.

Nazywanie klastra osób

 1. W widoku Osoby dotknij nienazwanego klastra. To spowoduje otwarcie klastra.

 2. W otwartym klastrze dotknij pola Dodaj nazwę w górnej części klastra, aby wyświetlić okno dialogowe Zmień nazwę osoby.

 3. Wpisz nazwę i dotknij przycisku OK u dołu okna dialogowego Zmień nazwę osoby. Dotknij opcji Anuluj, aby zakończyć.

Zmiana nazwy klastra osób

Aby zmienić nazwę klastra osób, dotknij klastra osób w widoku Osoby i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Bezpośrednio edytuj nazwę w górnej części nazwanego klastra. Po dokonaniu edycji nazwy dotknij przycisku OK u dołu okna dialogowego Zmień nazwę osoby.
 • Dotknij ikony () w górnym prawym rogu ekranu i wybierz opcję Zmień nazwę osoby. Następnie edytuj nazwę w górnej części klastra, po czym dotknij przycisku OK w dolnej części okna dialogowego Zmień nazwę osoby.

Dotknij przycisku Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe Zmień nazwę osoby.

Usuwanie zdjęć z klastra osób

 1. W widoku Osoby dotknij nazwy klastra, aby go otworzyć.

 2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, aby przejść do trybu wybierania wielu zdjęć i wybierz zdjęcia, które chcesz usunąć z klastra.

 3. Dotknij ikony u dołu, aby wyświetlić okno dialogowe Usuń zdjęcia.

 4. Wybierz opcję Usuń z Osoby, aby usunąć wybrane zdjęcia z klastra. Wybierz opcję Usuń trwale, aby usunąć zdjęcia z folderu Wszystkie zdjęcia oraz wszystkich odpowiednich albumów.

Ustawianie zdjęcia w tle w klastrze osób

Aby ustawić dowolne zdjęcie w klastrze osób jako zdjęcie w tle, wykonaj następujące czynności:

 1. W klastrze osób otwórz żądane zdjęcie.

 2. Dotknij ikony () w górnym prawym rogu.

 3. Wybierz polecenie Organizuj z menu kontekstowego.

 4. Dotknij opcji Ustaw jako zdjęcie w tle, aby ustawić zdjęcie jako zdjęcie w tle dla klastra osób.

Wyłączanie widoku Osoby

W przypadku nowych użytkowników opcja widoku Osoby jest domyślnie wyłączona. Gdy funkcja widoku Osoby jest włączona, programy Lightroom na komputery i Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android) analizują zdjęcia w chmurze, aby wykryć osoby i utworzyć klastry w widoku Osoby.

Po wyłączeniu funkcji widoku Osoby wszystkie istniejące dane modelu twarzy są usuwane z serwerów aplikacji Lightroom. Wtedy aplikacja Lightroom nie będzie już analizować nowych zdjęć ani grupować ich automatycznie w klastry. Jeśli widok Osoby zawiera jakiekolwiek istniejące klastry, pozostają one takie same i nie są usuwane. 

Aby wyłączyć widok Osoby, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno Edytuj > Preferencje (Windows) lub Adobe Lightroom > Preferencje (macOS).

 2. W oknie dialogowym preferencji kliknij kartę Ogólne.

 3. W sekcji Prywatność wybierz opcję Włącz widok Osoby. Aby wyłączyć widok Osoby, usuń zaznaczenie tej opcji.

 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Aby dowiedzieć się więcej o tym ustawieniu preferencji, patrz Preferencje ogólne.

 1. Aby przejść do menu Ustawienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku Albumy dotknij ikony ustawień () w górnym prawym rogu ekranu.
  • W widoku Siatka lub Lupa dotknij ikony trzech kropek w górnym prawym rogu ekranu i wybierz opcję Ustawienia z menu podręcznego.
 2. W panelu Ustawienia wybierz opcję Widok Osoby, aby włączyć tę funkcję. Aby wyłączyć tę funkcję, usuń zaznaczenie tej opcji.

 1. Uruchom aplikację i dotknij ikony Ustawienia aplikacji () w górnym lewym rogu ekranu.

 2. Wybierz Preferencje > Widok Osoby i użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć kategoryzację widoku Osoby.

Widok Udostępnione albumy

Dotknij ikony , aby przejść do widoku Udostępnione albumy, który wyszczególnia wszystkie albumy udostępnione publicznie.

Widok Udostępnione albumy

Widok Materiały szkoleniowe

Widok Materiały szkoleniowe zapewnia bezpłatny i łatwy sposób uczenia się szerokiej gamy technik edycji podczas pracy z aplikacją. Możesz uzyskać dostęp do samouczków od wielu profesjonalnych fotografów i nauczycieli fotografii, a także zastosować edycje, krok po kroku, bezpośrednio w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nabywanie praktycznego doświadczenia dzięki interaktywnym samouczkom.

Widok Materiały szkoleniowe

Widok Odkryj

Widok Odkryj umożliwia wyświetlanie zdjęć innych członków społeczności fotografów. Możesz przeglądać różne kategorie zdjęć i dotykać ich, aby zobaczyć, jak dane zdjęcie było edytowane krok po kroku. Zmiany można również zapisać jako ustawienie predefiniowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odkryj inspirujące zdjęcia.

Widok Odkryj

Widok Siatka (wyświetlanie zdjęć w albumie)

Widok Siatka jest dostępny podczas przeglądania zdjęć w albumie. W widoku Albumy dotknij albumu, aby otworzyć widok Siatka.

Uwaga:

W widoku Siatka dotknij dwoma palcami, aby przełączać między różnymi metadanymi związanymi ze zdjęciami. Umożliwia to wyświetlenie danych dotyczących wszystkich zdjęć w albumie.

Widok Siatka w aplikacji Lightroom
Widok siatki

Określanie zdjęcia w tle dla albumu

Domyślnie Lightroom na urządzenia mobilne wybiera jedno ze zdjęć jako zdjęcie w tle dla albumu. Możesz zmienić tę opcję i wskazać wybrane zdjęcie.

 1. W widoku Siatka dotknij zdjęcia, aby je otworzyć w widoku Lupa.
 2. W widoku Lupa dotknij ikony trzech kropek w górnym prawym rogu i wybierz opcję Ustaw jako okładkę albumu z menu.

Opcje filtrowania

W widoku Siatka można ustawić filtr, aby były wyświetlane tylko określone zdjęcia filtrowane na podstawie ich statusu flagowania, oceny w postaci gwiazdki lub innych opcji filtrowania.

Kliknięcie ikonę ikonę górnej części (obok ikony wyszukiwania), aby szybko filtrować zdjęcia.  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Filtrowanie zdjęć.

Opcje Sortowanie i Segmentacja

W widoku Siatka można wybrać wyświetlanie płaskiej siatki lub posegmentować zdjęcia w siatce. Ponadto zdjęcia można sortować według daty wykonania, daty importu, daty modyfikacji itd.

Dotknij ikony trzech kropek () znajdującej się w górnym prawym rogu widoku Siatka. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz jedną z następujących opcji:

Segmentacja > Brak, Auto, Według lat, Według miesięcy, Według dni, Według godzin, Według flag, Według ocen w postaci gwiazdek i Według typów plików.

Po włączeniu tej opcji aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne segmentuje zdjęcia w siatce według dni (opcja domyślna). Można również wybrać więcej opcji segmentacji — według lat, miesięcy, godzin, flag, ocen w postaci gwiazdek i typów plików.

Sortuj według > Data wykonania | Data importu | Data modyfikacji | Nazwa pliku | Ocena w postaci gwiazdek

Wybierz jedną z tych opcji sortowania, aby zmienić kolejność wyświetlania zdjęć w oparciu o wybrane kryteria. Ponowne kliknięcie tej opcji powoduje przełączenie pomiędzy kolejnością rosnącą a malejącą.

Sortuj według > Niestandardowe

Użyj tej opcji sortowania, aby ręcznie zmienić kolejność zdjęć w siatce.  

Dotknij ikony edycji obok opcji Kolejność niestandardowa, aby wyświetlić panel Zmień kolejność. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie przeciągnij je w żądane miejsce. Dotknij ponownie opcji Kolejność niestandardowa, aby przełączać pomiędzy kolejnością rosnącą a malejącą.

Opcje widoku

W widoku Siatka dotknij ikony trzech kropek w górnym prawym rogu. Z menu kontekstowego wybierz pozycję Opcje widoku.

Dotknij, aby aktywować przycisk Pokaż nakładki informacyjne w menu Opcje widoku i wybierz którąś z tych informacji,  aby wyświetlić je jako nakładki informacyjne na wszystkich zdjęciach w widoku Siatka.

 • Typ pliku
 • Flagi i oceny
 • Informacje o zdjęciu
 • Informacje EXIF
Przewiń menu w górę, aby wybrać opcję rozmiaru miniatur:
 • Małe miniaturki
 • Zwykłe miniatury
 • Duże miniaturki

Widok edycji Rolka z aparatu

Widok edycji Rolka z aparatu jest dostępny po wybraniu zdjęcia z folderu Rolka z aparatu na urządzeniu w celu dodania zdjęć do aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne.

Widok edycji Rolka z aparatu
Widok edycji Rolka z aparatu

Zdjęcie z folderu Rolka z aparatu zostaje otwarte w widoku edycji Rolka z aparatu. W tym widoku można zastosować edycje na zdjęciu. Po zaakceptowaniu edycji zdjęcie zostanie automatycznie zaimportowane do aplikacji Lightroom.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edycja zdjęć.

Widok Lupa (przygotowanie do edycji zdjęcia)

Widok Lupa jest dostępny po dotknięciu zdjęcia w widoku Siatka. Widoczne jest tylko jedno zdjęcie. W tym widoku dostępne są wszystkie opcje i narzędzia umożliwiające zastosowanie edycji zdjęcia.  

Uwaga:

W widoku Lupa dotknij dwoma palcami, aby przełączać między metadanymi i informacjami dotyczącymi zdjęć. Na obrazie (poniżej) widoczne są dostępne informacje Exif i histogram.

Widok Lupa w aplikacji Lightroom
Widok Lupa

Widok Lupa to okno, w którym wykonuje się większość operacji na zdjęciu. Poza wprowadzaniem modyfikacji na zdjęciu można je udostępniać w poczcie elektronicznej lub wiadomościach, kopiować, przenosić, drukować itd.

Pomoc kontekstowa

Począwszy od aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne w wersji 5.0, można uzyskać dostęp do pomocy kontekstowej z menu wyświetlanego po dotknięciu ikony pomocy w widoku Lupa. Można tam znaleźć samouczki z przewodnikiem, aby dowiedzieć się więcej o narzędziach i funkcjach oraz poznać nowe i bardziej zaawansowane techniki edycji zdjęć — bezpośrednio w aplikacji.

Aby uzyskać dostęp do pomocy kontekstowej, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz zdjęcie w widoku Lupa.

 2. Dotknij ikony pomocy () w górnym prawym rogu.

  Menu Pomoc kontekstowa
  Menu Pomoc kontekstowa

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję w sekcji Narzędzia i funkcje. Możesz również dotknąć opcji Więcej narzędzi i funkcji, aby przejrzeć więcej opcji. Po wybraniu opcji program Lightroom objaśnia narzędzie lub funkcję, wyświetlając obraz GIF i opis. Dotknij opcji Pokaż mi (jeśli jest dostępna), aby wyświetlić demonstrację narzędzia lub funkcji ze zdjęciem, które zostało otwarte w widoku Lupa.
  • W sekcji Materiały szkoleniowe w aplikacji Lightroom dotknij opcji Wyświetl samouczki, aby przeglądać kilka interaktywnych samouczków w widoku strony głównej. Wybierz samouczek i zrealizuj instrukcje krok po kroku, aby uzyskać efekt końcowy na przykładowym zdjęciem.
  • Wpisz nazwę funkcji lub narzędzia na pasku wyszukiwania, aby szybko znaleźć powiązane informacje pomocy. Wyniki wyszukiwania mogą zawierać obraz GIF i opis wyjaśniające narzędzie lub funkcję. Możesz również dotknąć opcji Pokaż mi (jeśli jest dostępna), aby wyświetlić prezentację wyszukanego elementu.

Ustawianie preferencji aplikacji

Aby uzyskać dostęp do menu ustawień, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • W widoku Biblioteka dotknij ikony ustawień  w górnym prawym rogu ekranu.
 • W widoku Siatka lub Lupa dotknij ikony trzech kropek w górnym prawym rogu ekranu i wybierz pozycję Ustawienia z menu podręcznego.
Ustawienia

 • Pomoc i wsparcie techniczne
  • Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami. Wyświetl odpowiedzi na często zadawane pytania w przeglądarce internetowej.
  • Przejdź do forum pomocy technicznej. Dotknij, aby przejść do forum pomocy technicznej w przeglądarce internetowej.
  • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe. Dotknij, aby otworzyć stronę pomocy technicznej firmy Adobe w przeglądarce internetowej.
  • Zgłoś nową funkcję. Dotknij, aby przejść do forum dotyczącego aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne, gdzie możesz poprosić o nową funkcję.
  • Resetuj nakładki pomocnicze. Dotknij, aby przywrócić wskazówki dotyczące gestów i nakładki pomocnicze, które były wyświetlane po zainstalowaniu Lightroom na urządzenia mobilne.
  • Samouczki z przewodnikiem. Dowiedz się, jak korzystać z Lightroom na urządzenia mobilne, zapoznając się z interaktywnymi samouczkami krok po kroku.

Lightroom — informacje. Dotknij, aby wyświetlić nazwiska wszystkich wspaniałych ludzi, którzy stworzyli Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne.

 • Co nowego Wyświetla chronologiczną listę poprawek i ulepszeń wprowadzonych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne.
 • Funkcje Premium Wyświetla funkcje Premium, które są dostępne po uaktualnieniu do płatnej subskrypcji. 
 • Pamięć masowa w chmurze i synchronizacja
  • Pamięć masowa w chmurze Wyświetla liczbę zdjęć, których kopie zapasowe są przechowywane w chmurze, a także dostępną pamięć masową w chmurze.
  • Użyj danych komórkowych Wyłącz, aby synchronizować dane tylko przez sieć Wi-Fi. Włącz, aby synchronizować z wykorzystaniem przepustowości określonej w planie transmisji danych w sieci komórkowej.
  • Pobierz tylko inteligentne podglądy Włącz tę opcję, aby pobierać tylko edytowalne pliki proxy zdjęć o obniżonej rozdzielczości; rozmiar pobieranych plików jest mniejszy, co pozwala zaoszczędzić miejsce na urządzeniu.
  • Zapobiegaj przełączaniu w tryb uśpienia Włącz tę opcję, aby zapobiec przełączaniu urządzenia w tryb uśpienia, gdy jest podłączone do zasilania.
 • Lokalna pamięć masowa Wyświetla ilość miejsca na urządzeniu lokalnym, jakie zajmują kopie przechowywane lokalnie oraz pliki w pamięci podręcznej, a także dostępne wolne miejsce.
  • Wyczyść pamięć podręczną Dotknij tej opcji, aby usunąć podglądy i pliki tymczasowe z urządzenia mobilnego. Żadne zdjęcia ani edycje nie zostaną usunięte.
 • Importuj
  • Automatyczne dodawanie z Rolki z aparatuzdjęcia, zrzuty ekranu, filmy Włącz odpowiedni przycisk przełączania, aby umożliwić automatyczne importowanie nowych zdjęć, zrzutów ekranu lub filmów z Rolki z aparatu lub Galerii.
  • Dodaj prawa autorskie Włącz tę opcję, aby dodawać metadane praw autorskich do obrazów podczas ich importowania.
  • Korekcja profilu obiektywu Włącz tę opcję, aby włączyć korektę profilu obiektywu dla wszystkich plików obrazów lub tylko dla obrazów RAW.
 • Widok Osoby Włącz przycisk przełączania, aby umożliwić aplikacji Lightroom analizowanie i grupowanie podobnych twarzy w folderze Osoby.
 • Skróty gestów Dotknij, aby wyświetlić gesty, których można użyć w aplikacji Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne.
  • Pokaż dotknięcia. Włącz, aby wyświetlać czerwoną kropkę w miejscu, gdzie palec/rysik dotyka ekranu.
  • Edycja po lewej stronie (tylko iPad) Włącz, aby wyświetlić elementy sterujące i panele edycji na lewej krawędzi ekranu.

Poznaj podstawowe procesy fotograficzne

Po zalogowaniu się i zapoznaniu się z obszarem roboczym w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) możesz wykonać następujące czynności ze swoimi zdjęciami:

 • Wykonywanie zdjęć — Tryb Przechwytywanie głębi umożliwia wykonywanie zdjęć w formacie HEIC lub tryb HDR w celu rejestrowania scen o wysokim kontraście. W trybie Pro można dostosować ustawienia, np. czas otwarcia migawki, ostrość, lampa błyskowa itd., za pomocą aparatu w aplikacji Lightroom.
 • Importowanie zdjęć — można importować zdjęcia z Rolki z aparatu lub Galerii. Można także importować zdjęcia z plików lub bezpośrednio z aparatu DSLR. Ponadto można konfigurować albumy i foldery oraz uporządkować zdjęcia wybranej w kolejności, wykorzystując oceny lub flagi.
 • Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć — Można tworzyć albumy i organizować je potem w foldery. Można także porządkować zdjęcia w wybranej kolejności, korzystając z opcji filtrowania. Można wyszukiwać zdjęcia w albumie lub w widoku Wszystkie zdjęcia, korzystając z metadanych, słów kluczowych i aspektów.
 • Edycja zdjęć — Można edytować zdjęcia z niestandardowymi ustawieniami, stosować filtry promieniowe i stopniowe, wprowadzać dopasowania lokalne, edytować informacje o prawach autorskich dotyczące zdjęć i albumów itd. Można także retuszować i poprawiać swoje zdjęcia oraz usuwać zamglenie.
 • Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć — Zdjęcia z Lightroom można zapisywać na komputerze, urządzeniu mobilnym lub dysku twardym. Można dodawać znaki wodne przed eksportowaniem i udostępnieniem zdjęć oraz albumów wraz z ich metadanymi.
Uwaga:

Aby dowiedzieć się, jak pracować z Lightroom na urządzeniu z systemem Android, zobacz Pierwsze kroki w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto