Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

 1. Adobe Lightroom — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w aplikacji Lightroom
  2. Lightroom — wymagania systemowe
  3. Lightroom | Często zadawane pytania
  4. Samouczki Lightroom
  5. Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom dla urządzeń przenośnych
  6. Ustawianie preferencji
 3. Nauka w aplikacji
  1. Nauka i inspiracja w aplikacji
  2. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Nauka i inspiracja w aplikacji | Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 4. Dodawanie, importowanie i wykonywanie zdjęć
  1. Dodawanie zdjęć
  2. Wykonywanie zdjęć w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Wykonywanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  4. Importowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  5. Importowanie zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 5. Organizacja zdjęć
  1. Organizacja zdjęć
  2. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć osób w Widoku osób
  3. Wyszukiwanie i porządkowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 6. Edytowanie zdjęć
  1. Edytowanie zdjęć
  2. Maskowanie w programie Lightroom
  3. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  4. Edycja zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  5. Scalanie zdjęć w celu tworzenia obrazów HDR, panoram i panoram HDR
  6. Łatwe poprawianie jakości obrazu w aplikacji Lightroom
 7. Edycja filmów
  1. Edycja filmów 
  2. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Edycja filmów w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) 
 8. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie
  1. Eksportowanie lub udostępnianie zdjęć
  2. Eksportowanie i udostępnianie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  3. Zapisywanie, udostępnianie i eksportowanie zdjęć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
 9. Lightroom na urządzenia mobilne, TV i w sieci
  1. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
  2. Rozpoczęcie pracy z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom w sieci
  4. Konfigurowanie aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
  5. Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne i Apple TV | Często zadawane pytania
  7. Oglądanie zdjęć i filmów aplikacji Lightroom na ekranie telewizora
  8. Dodawanie/synchronizowanie ustawień predefiniowanych za pomocą urządzenia mobilnego
 10. Przenoszenie zdjęć
  1. Przenoszenie biblioteki zdjęć Apple do programu Lightroom
  2. Przenoszenie zdjęć i filmów z programu Lightroom Classic do aplikacji Lightroom
  3. Przenoszenie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom

Dowiedz się, jak się zalogować i skonfigurować konto Lightroom w urządzeniu z systemem Android. Zapoznaj się z przestrzenią roboczą i skonfiguruj preferencje aplikacji.

Lightroom na urządzenia przenośne

Adobe Lightroom na urządzenia mobilne to bezpłatna aplikacja, która oferuje potężne, a jednocześnie proste rozwiązanie do wykonywania, edycji i udostępniania zdjęć. Aplikację można rozbudować o funkcje Premium, które zapewniają precyzyjną kontrolę i bezproblemowy dostęp na wszystkich platformach — mobilnych, komputerowych i internetowych.

Zaloguj się

Nie masz programu Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne (Android)?

Odwiedź stronę Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne — pierwsze kroki, aby dowiedzieć się więcej o rozpoczęciu pracy z programem Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne.

Praca z programem Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne Jak rozpocząć korzystanie z usług?

 1. Na urządzeniu z systemem Android dotknij ikony aplikacji Lightroom.

 2. Zaloguj się przy użyciu swojego identyfikatora Adobe ID, konta na Facebooku lub konta Google.

  Zaloguj się do aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne na urządzeniu z systemem Android
  Zaloguj się do aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne na urządzeniu z systemem Android

Zapoznanie ze środowiskiem pracy

Widok Biblioteka

Widok Biblioteka to lista wszystkich albumów i folderów utworzonych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) lub zsynchronizowanych z aplikacji Lightroom na komputery albo Lightroom Classic. Z widoku Biblioteka można łatwo przejść do widoku Wszystkie zdjęcia.

Dodatkowo w widoku Biblioteka możesz dotknąć ikony () obok nazwy udostępnionego albumu i wykonać jedną z następujących czynności:

 • Dodaj zdjęcia — wybierz tę opcję, aby dodać zdjęcia do aktualnie otwartego albumu.
 • Zapisz lokalnie — wybierz tę opcję, aby lokalnie przechowywać zdjęcia znajdujące się w aktualnie otwartym albumie.
 • Udostępnij i zaproś — wybierz tę opcję, aby udostępnić album i zaprosić innych do jego oglądania lub współtworzenia.
 • Przenieś do zdjęć udostępnionych — wybierz tę opcję, aby przenieść album do folderu Zdjęcia udostępnione w sieci, w którym znajdują się wykazy zdjęć udostępnionych ad hoc .
 • Przenieś do folderu — wybierz tę opcję, aby przenieść album do folderu w widoku Biblioteka .
 • Zmień nazwę — wybierz tę opcję, aby zmienić nazwę albumu .
 • Usuń  — wybierz tę opcję, aby usunąć album. Nie spowoduje to jednak usunięcia zdjęć w wybranym albumie.
 • Pokaz slajdów — wybierz tę opcję, aby wyświetlać zdjęcia w albumie jako pokaz slajdów.
Widok Biblioteka
Widok Biblioteka

Opcje albumu
Opcje albumu

Kolejność sortowania w widoku Biblioteka

Można określić kolejność wyświetlania folderów i albumów w widoku Biblioteka. Dotknij ikony w górnym prawym rogu sekcji Albumy.

Z menu Sortuj według wybierz jedną z dostępnych opcji sortowania.

Opcje sortowania
Opcje sortowania

Widok Widok Wszystkie zdjęcia (wszystkie zdjęcia Lightroom)

Widok Wszystkie zdjęcia to widok na osi czasu wszystkich zdjęć z aplikacji Lightroom podzielonych według roku.

Wszystkie zdjęcia
Widok Wszystkie zdjęcia

Widok Osoby

Funkcja widoku Osoby w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) rozpoznaje i grupuje zdjęcia tej samej osoby w klastrze. Korzystając z funkcji widoku Osoby, można w prosty sposób przeglądać zdjęcia każdej konkretnej osoby. Widok Osoby w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) jest domyślnie wyłączony dla nowych użytkowników.

Ekran z komunikatem Nie znaleziono jeszcze żadnych osób zostaje wyświetlony, gdy aplikacja Lightroom nadal analizuje wszystkie zdjęcia, aby znaleźć osoby, albo gdy na zdjęciach nie ma żadnych osób.

Nie znaleziono jeszcze żadnych osób
Nie można wyświetlić klastrów Osoby. Oto dlaczego.

Opcja Osoby
Opcja Osoby umożliwia grupowanie zdjęć osoby w klastrze

Widok Osoby
Widok Osoby w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Przeglądanie osób na zdjęciach

Wybierz opcję Osoby w widoku Biblioteka, aby przejść do widoku Osoby. W tym widoku można przejść do klastrów zdjęć wykrytych dla konkretnej osoby. Całkowita liczba zdjęć dla każdej osoby znajduje się poniżej zdjęcia w tle klastra.

Pokaż i ukryj osoby

 1. Dotknij ikony  w górnym prawym rogu widoku Osoby.

 2. Wybierz opcję Pokaż i ukryj, aby wyświetlić panel Pokaż i ukryj osoby.

 3. Domyślnie wybierane są klastry wszystkich osób, które są wyświetlane w widoku Osoby. W panelu Pokaż i ukryj osoby wybierz ukryty klaster, aby go wyświetlić. Aby ukryć klaster, usuń jego zaznaczenie.

 4. Dotknij ikony w górnym prawym rogu, aby zastosować wybór.

Połącz osoby

Korzystając z opcji Scal, można łączyć grupy zdjęć tej samej osoby w osobnych klastrach osób. Nie można jednak cofnąć operacji scalania.

 1. Dotknij ikony  w górnym prawym rogu widoku Osoby.

 2. Wybierz opcję Scal osoby, aby wyświetlić panel Scal osoby.

 3. Wybierz klastry osób, które chcesz scalić.

 4. Dotknij ikony w górnym prawym rogu. W wyświetlonym oknie dialogowym Czy to ta sama osoba? zatwierdź sugerowaną nazwę klastra lub zmień nazwę klastra na nazwę żądanej osoby w polu Dodaj nazwę.

 5. Dotknij opcji Scal. Wszystkie zdjęcia wybranych osób zostaną scalone w jeden klaster. Aby zamknąć okno dialogowe bez wykonywania operacji scalania, dotknij opcji Anuluj.

  Uwaga:

  Aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne (Android) może wykryć, czy dwa klastry należą do tej samej osoby. W takim przypadku po otwarciu jednego z tych klastrów w górnym panelu zostaje wyświetlona sugestia, aby scalić klastry. Dotknij opcji Tak, aby scalić klastry, lub opcji Nie, aby ich nie scalać. Po dotknięciu opcji Nie sugestia scalenia określonych klastrów nie będzie ponownie wyświetlana. Możesz również dotknąć ikony anulowania, aby usunąć sugestię. Czynność anulowania powoduje usunięcie sugestii tylko dla tego konkretnego momentu i pojawia się ona ponownie po kolejnym otwarciu klastra.

Opcje sortowania w widoku Osoby

 1. Dotknij ikony  w górnym prawym rogu widoku Osoby.

 2. Wybierz opcję Sortuj według, aby wyświetlić panel Sortuj według.

 3. Wybierz opcję z panelu Sortuj według, aby posortować klastry osób:

     Imię    klastry nazwanych osób są sortowane w kolejności alfabetycznej ich imion.

      Ostatni     klastry nazwanych osób są sortowane w kolejności alfabetycznej ich nazwisk.

     Liczba    klastry osób są sortowane według liczby zdjęć w klastrach.

  Dotknij wybranego elementu ponownie, aby przełączyć między kolejnością rosnącą i malejącą dla wybranej opcji sortowania. Klastry nazwanych osób zawsze pojawiają się nad nienazwanymi klastrami.

  Opcje sortowania w widoku Osoby
  Opcje sortowania w widoku Osoby

Nazywanie klastra osób

 1. W widoku Osoby dotknij nienazwanego klastra. To spowoduje otwarcie klastra.

 2. W otwartym klastrze dotknij pola Dodaj nazwę w górnej części klastra i wprowadź żądaną nazwę.

 3. Dotknij ikony  u dołu klawiatury, aby zapisać nazwę klastra.

Zmiana nazwy klastra osób

Aby zmienić nazwę klastra Osoby, dotknij klastra osób w widoku Osoby i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Bezpośrednio edytuj nazwę w górnej części nazwanego klastra. Po dokonaniu edycji nazwy dotknij ikony  u dołu klawiatury.
 • Dotknij ikony  w górnym prawym rogu ekranu i wybierz opcję Zmień nazwę osoby. Następnie edytuj nazwę w górnej części klastra, po czym dotknij w dolnej części klawiatury.

Usuwanie zdjęć z klastra osób

 1. W widoku Osoby dotknij nazwy klastra, aby go otworzyć.

 2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, aby przejść do trybu wybierania wielu zdjęć.

 3. Wybierz zdjęcia, które chcesz usunąć z klastra.

 4. Dotknij ikony  w górnym menu, aby wyświetlić okno dialogowe Usuń zdjęcia.

 5. Wybierz opcję Usuń zdjęcia z klastra osoby, aby usunąć wybrane zdjęcia z klastra. Wybierz opcję Usuń, aby usunąć zdjęcia z folderu Wszystkie zdjęcia oraz wszystkich odpowiednich albumów.

Przenoszenie zdjęć między klastrami osób

Teraz można ręczne wybierać i przenosić zdjęcia z jednego klastra osób do innego, jeśli użytkownik uzna, że któreś zdjęcie nie należy do danego klastra. Operację przenoszenia można wykonać zarówno dla klastrów nazwanych, jak i nienazwanych. Zmiana klastra jest również odzwierciedlana w panelu Informacje ze zaktualizowanymi znacznikami osób odpowiadającymi nowemu klastrowi docelowemu.

Aby przenieść zdjęcia z jednego klastra do drugiego, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij i przytrzymaj dowolne zdjęcie w klastrze osób, aby przejść do trybu wybierania wielu zdjęć.

 2. Zaznacz zdjęcia, które chcesz przenieść.

 3. Dotknij w górnym prawym rogu.

 4. Dotknij pozycji Przenieś do w menu kontekstowym.

 5. W wyświetlonym oknie Przenieś zdjęcia do wybierz docelowy klaster Osoby i dotknij ikony  w górnym prawym rogu.

Wyłączanie widoku Osoby

W przypadku nowych użytkowników opcja widoku Osoby jest domyślnie wyłączona. Gdy funkcja widoku Osoby jest włączona, programy Lightroom na komputery i Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android) analizują zdjęcia w chmurze, aby wykryć osoby i utworzyć klastry w widoku Osoby.

Po wyłączeniu funkcji widoku Osoby wszystkie istniejące dane modelu twarzy są usuwane z serwerów aplikacji Lightroom. Wtedy aplikacja Lightroom nie będzie już analizować nowych zdjęć ani grupować ich automatycznie w klastry. Jeśli widok Osoby zawiera jakiekolwiek istniejące klastry, pozostają one takie same i nie są usuwane. 

Aby wyłączyć widok Osoby, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno Edytuj > Preferencje (Windows) lub Adobe Lightroom > Preferencje (macOS).

 2. W oknie dialogowym preferencji kliknij kartę Ogólne.

 3. W sekcji Prywatność wybierz opcję Włącz widok Osoby. Aby wyłączyć widok Osoby, usuń zaznaczenie tej opcji.

 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Aby dowiedzieć się więcej o tym ustawieniu preferencji, patrz Preferencje ogólne.

 1. Aby przejść do menu Ustawienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku Albumy dotknij ikony ustawień () w górnym prawym rogu ekranu.
  • W widoku Siatka lub Lupa dotknij ikony trzech kropek w górnym prawym rogu ekranu i wybierz opcję Ustawienia z menu podręcznego.
 2. W panelu Ustawienia wybierz opcję Widok Osoby, aby włączyć tę funkcję. Aby wyłączyć tę funkcję, usuń zaznaczenie tej opcji.

 1. Uruchom aplikację i dotknij ikony Ustawienia aplikacji () w górnym lewym rogu ekranu.

 2. Wybierz Preferencje > Widok Osoby i użyj przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć kategoryzację widoku Osoby.

Widok Udostępnione albumy

Dotknij karty Albumy udostępnione , aby przejść do widoku Albumy udostępnione, który stanowi listę wszystkich udostępnionych publicznie albumów. W tym widoku możesz również wyświetlać albumy udostępnione Tobie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Udostępnianie albumu.

Udostępnione albumy
Widok Udostępnione albumy

Widok Materiały szkoleniowe

Widok Materiały szkoleniowe zapewnia bezpłatny i łatwy sposób uczenia się szerokiej gamy technik edycji podczas pracy z aplikacją. Możesz uzyskać dostęp do samouczków od wielu profesjonalnych fotografów i nauczycieli fotografii, a także zastosować edycje, krok po kroku, bezpośrednio w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nabywanie praktycznego doświadczenia dzięki interaktywnym samouczkom.

Widok Materiały szkoleniowe

Widok Odkryj

Widok Odkryj umożliwia wyświetlanie zdjęć innych członków społeczności fotografów. Możesz przeglądać różne kategorie zdjęć i dotykać ich, aby zobaczyć, jak dane zdjęcie było edytowane krok po kroku. Zmiany można również zapisać jako ustawienie predefiniowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odkrywanie inspirujących zdjęć.

Widok Odkryj

Widok Siatka (wyświetlanie zdjęć w albumie)

Widok Siatka jest dostępny podczas przeglądania zdjęć w albumie. W widoku Biblioteka dotknij albumu, aby otworzyć widok Siatka.

Widok Siatka
Widok Siatka

Określanie zdjęcia w tle dla albumu

Domyślnie Lightroom wybiera jedno ze zdjęć jako zdjęcie w tle dla albumu. Możesz zmienić tę opcję i wskazać wybrane zdjęcie.

 1. W widoku Siatka dotknij i przytrzymaj zdjęcie, aby je wybrać.
 2. Dotknij ikony , aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz opcję Ustaw jako zdjęcie w tle.
Uwaga:

Nie można określić zdjęcia w tle dla albumu Wszystkie zdjęcia. Można określić zdjęcie w tle tylko dla utworzonych przez siebie albumów.

Opcje filtrowania

W widoku Siatka można ustawić filtr, aby były wyświetlane tylko określone zdjęcia filtrowane na podstawie ich statusu flagowania, oceny w postaci gwiazdki lub innych opcji filtrowania.

Dotknij ikony  znajdującej się w górnym prawym rogu widoku Siatka. Wybierz jedną z opcji filtrowania, jak wyjaśniono w części Filtrowanie zdjęć.

Opcje Sortowanie i Segmentacja

W widoku Siatka można wybrać wyświetlanie płaskiej siatki lub posegmentować zdjęcia w siatce. Ponadto zdjęcia można sortować według czasu wykonania zdjęcia lub daty modyfikacji.

Dotknij ikony  znajdującej się w górnym prawym rogu widoku Siatka. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz jedną z następujących opcji:

Segmentacja siatki

Po włączeniu tej opcji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) segmentuje zdjęcia w siatce Według miesiąca (opcja domyślna). Można również wybrać więcej opcji segmentacji — Według roku, Według dnia, Według godziny.

Sortuj według > Data wykonania | Data importu | Data modyfikacji | Nazwa pliku |Ocena w postaci gwiazdek

Wybierz jedną z tych opcji sortowania, aby zmienić kolejność wyświetlania zdjęć w oparciu o wybrane kryteria. Ponowne kliknięcie tej opcji powoduje przełączenie pomiędzy kolejnością rosnącą a malejącą.

Można również sortować, stosując kryterium Nazwa plikuOcena w postaci gwiazdek, gdy Segmentacja siatki jest wyłączona.

Sortuj według > Kolejność niestandardowa

Użyj tej opcji sortowania, aby ręcznie zmienić kolejność zdjęć w siatce.  

Dotknij ikony edycji obok opcji Kolejność niestandardowa, aby wyświetlić panel Zmień kolejność. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie przeciągnij je w żądane miejsce, kierując się niebieską linią znacznika widoczną podczas przeciąganie zdjęcia.

Dotknij ponownie opcji Kolejność niestandardowa, aby przełączać pomiędzy kolejnością rosnącą a malejącą.

Opcja Kolejność niestandardowa jest dostępna, gdy Segmentacja siatki jest wyłączona.

Widok Lupa (przygotowanie do edycji zdjęcia)

Widok Lupa jest dostępny po dotknięciu zdjęcia w widoku Siatka. Widoczne jest tylko jedno zdjęcie. W widoku Lupa można stosować dopasowania, ustawienia predefiniowane, selektywne edycje, a także narzędzie Kadrowanie.

Uwaga:
 • Aby wyświetlić informacje Exif o zdjęciu w widoku Lupa (tylko panel Edycja oraz Ocena i recenzja), dotknij  w górnym prawym rogu i w wyświetlonym menu włącz opcję Pokaż informacje. Teraz możesz dotknąć wyświetlonych informacji, aby przeglądać metadane.
 • Aby wyświetlić Histogram zdjęcia w widoku Lupa, dotknij ikony  w górnym prawym rogu i w wyświetlonym menu włącz opcję Pokaż histogram.
Widok Lupa w aplikacji Lightroom
Widok Lupa

Widok Lupa to okno, w którym można edytować i modyfikować zdjęcie. Poza wprowadzaniem modyfikacji na zdjęciu można je udostępniać w poczcie elektronicznej lub wiadomościach, kopiować, przenosić itd. 

Po rozwinięciu paska bocznego można określić pewne preferencje i wyświetlić informacje o wykorzystaniu dysku. Można również wyświetlić listę skrótów używanych w programie Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

 • Aby rozwinąć pasek boczny, dotknij ikony () w górnym lewym rogu okna programu Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne (Android).
 • Aby zwinąć pasek boczny, przesuń go w lewo.

Pomoc kontekstowa

Począwszy od Lightroom na urządzenia mobilne (Android) w wersji 5.0 w widoku Lupa dostępna jest ikona pomocy  w górnym prawym rogu. Dotknij ikony pomocy , aby przejść do menu Pomoc kontekstowa.

Ikona pomocy
Przejście do pomocy kontekstowej

Uwaga:

Jeśli nie możesz znaleźć ikony pomocy , dotknij ikony  i wybierz opcję Pomoc, aby przejść do pomocy kontekstowej.

Korzystając z pomocy kontekstowej, możesz łatwo znaleźć w aplikacji Lightroom pomoc dotyczącą korzystania z narzędzia lub funkcji. Możesz wyszukać i wybrać narzędzie lub funkcję, aby uzyskać pomoc i w oparciu o to, z której części obszaru roboczego aktualnie korzystasz, aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne pokieruje Cię do tego narzędzia lub funkcji. Podstawy Lightroom można także poznać, realizując krok po kroku samouczki dotyczące poprawy jakości zdjęcia.

Pomoc kontekstowa
Pomoc kontekstowa

Wyszukiwanie pomocy dotyczącej narzędzia lub funkcji

 1. Dotknij ikony Pomoc  w górnym prawym rogu widoku Lupa.

 2. W pierwszej sekcji wyświetlonego menu podręcznego widać samouczki dotyczące określonych narzędzi i funkcji, takich jak Ekspozycja, Kontrast, Cienie itd. Dotknij opcjiWięcej narzędzi i funkcji, aby wyświetlić całą listę samouczków.

 3. Dotknij wybranego samouczka i wykonaj czynności wskazane w aplikacji, aby zapoznać się z nim.

Dostęp do samouczków z przewodnikiem

 1. Dotknij ikony Pomoc  w górnym prawym rogu widoku Lupa.

 2. W drugiej sekcji wyświetlonego menu podręcznego dostępne jest łącze do samouczków z przewodnikiem. Dotknij opcji Wyświetl samouczki, aby wyświetlić całą listę samouczków.

 3. Dotknij wybranego samouczka i wykonaj czynności wskazane w aplikacji, aby zapoznać się z nim.

  Uwaga:

  Nie można eksportować ani pobierać przykładowego zdjęcia dostarczonego z samouczkami.

Wyszukiwanie zasobów przy użyciu słów kluczowych

 1. Dotknij ikony Pomoc  w górnym prawym rogu widoku Lupa.

 2. Na pasku wyszukiwania w górnej części menu podręcznego wprowadź słowo kluczowe, które jest właściwe dla interesującego Cię zagadnienia. Może to być narzędzie lub funkcja.

 3. W miarę wpisywania słowa kluczowego będą pojawiać się wyniki wyszukiwania. Jeśli nie możesz znaleźć szukanych elementów, wypróbuj alternatywne słowo kluczowe.

    

Ustawianie preferencji aplikacji

Uwaga:

Opcje udostępniania zostały przeniesione z preferencji. Aby przejść do opcji udostępniania, dotknij ikony  podczas udostępniania lub eksportowania obrazów.

 • Konto. Dotknij, aby wyświetlić stan subskrypcji, wykorzystanie pamięci masowej w chmurze i opcję wylogowania.
 • Funkcje Premium. Wyświetla funkcje Premium, które są dostępne po uaktualnieniu do płatnej subskrypcji.
 • Preferencje
  • Włącz automatyczne dodawanieWłącz opcję Automatycznie dodaj z urządzenia, aby automatycznie importować nowe zdjęcie z folderu Rolka z aparatu lub Galeria. Możesz również wybrać formaty do zaimportowania — JPG/PNG i RAW.
  • Opcje importu zdjęć. Określ ustawienia importowania zdjęć.
   • Dodaj prawa autorskie. Opcjonalnie możesz dodać metadane praw autorskich do obrazów podczas ich importowania.
  • Wyślij dane dotyczące użytkowania. Włącz, aby uzyskać bardziej indywidualną obsługę i poprawić funkcje produktu, umożliwiając Lightroom wysyłanie informacji o sposobie korzystania z aplikacji do firmy Adobe.
  • Użyj danych komórkowych. Wyłącz, aby synchronizować tylko przez sieć Wi-Fi. Włącz, aby synchronizować z wykorzystaniem przepustowości określonej w planie transmisji danych w sieci komórkowej. Więcej informacji.
  • Pobierz tylko inteligentne podglądy: Włącz, aby pobierać tylko pliki proxy o obniżonej rozdzielczości, które można edytować. Wyłącz, aby aktywować automatyczne pobieranie zdjęcia w pełnej rozdzielczości na obsługiwanych urządzeniach* podczas edycji.
   *Sprawdź wersję aplikacji w części Informacje o urządzeniu i pamięć > Informacje o urządzeniu; jeśli w wersji aplikacji jest wyświetlany komunikat „Arm 8”, ta funkcja jest obsługiwana przez Twoje urządzenie.
 • Co nowego. Wyświetla chronologiczną listę poprawek i ulepszeń wprowadzonych w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android).
 • Lightroom — informacje. Dotknij, aby wyświetlić nazwiska wszystkich wspaniałych ludzi, którzy stworzyli Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia mobilne (Android).
 • Informacje o urządzeniu i pamięć
  • Pamięć urządzenia. Wyświetla ilość lokalnej przestrzeni dostępnej dla Lightroom do synchronizacji i importowania danych obrazu.
  • Zarządzaj pamięcią masową. Dotknij, aby wyświetlić listę wszystkich albumów, dla których włączono opcję Przechowuj lokalnie. Na wyświetlonej liście albumów wybierz jeden lub więcej albumów i dotknij opcji Wyczyść, aby usunąć kopie lokalnie przechowywane i zwolnić miejsce na urządzeniu; oryginały nadal pozostają zapisane w chmurze.
  • Wyczyść pamięć podręczną. Dotknij tej opcji, aby usunąć podglądy i pliki tymczasowe z urządzenia mobilnego. Żadne zdjęcia ani edycje nie zostaną usunięte.
  • Informacje o urządzeniu. Dotknij , aby wyświetlić wersję systemu operacyjnego Android, wersję Open GL, obsługiwane przechwytywanie DNG (Tak/Nie), obsługiwane przechwytywanie HDR (Tak/Nie), producenta i model urządzenia mobilnego.
Preferencje aplikacji
Pasek boczny; reprezentatywna migawka z aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

 • Pomoc i wsparcie techniczne
  • Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami. Wyświetl odpowiedzi na często zadawane pytania w przeglądarce internetowej.
  • Przejdź do forum pomocy technicznej. Dotknij, aby przejść do forum pomocy technicznej w przeglądarce internetowej.
  • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe. Dotknij, aby otworzyć stronę pomocy technicznej firmy Adobe w przeglądarce internetowej.
  • Zasugeruj nową funkcję. Dotknij, aby przejść do forum Lightroom na urządzenia mobilne (Android), gdzie możesz poprosić o nową funkcję.
  • Resetuj znaczniki i dialogi. Dotknij, aby przywrócić wskazówki dotyczące gestów i nakładki pomocnicze, które były wyświetlane po zainstalowaniu Lightroom na urządzenia mobilne (Android).
  • Samouczki z przewodnikiem. Dowiedz się, jak korzystać z aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android), zapoznając się z interaktywnymi samouczkami krok po kroku.
  • Skróty gestów i skróty klawiaturoweDotknij, aby wyświetlić skróty gestów i skróty klawiaturowe, których możesz użyć w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android).
 • Zapowiedzi technologii. Wyświetl oraz aktywuj wymienione tutaj funkcje eksperymentalne i przekaż informacje zwrotne firmie Adobe. 

Uwaga:

Informacje o urządzeniu i pamięć > Zarządzaj pamięcią masową

Po usunięciu lub wyczyszczeniu zawartości offline w albumie przechowanym lokalnie aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne (Android) usuwa pliki pamięci podręcznej przechowywane na potrzeby korzystania z tego albumu w trybie offline. Żadne obrazy w albumie, które są oznaczone do użytku w trybie offline również w innym albumie przechowywanym lokalnie, nie zostaną usunięte. Zdjęcia pozostają w albumie i nie są usuwane.    

Informacje o urządzeniu i pamięć > Wyczyść pamięć podręczną

Wyczyszczenie pamięci podręcznej usuwa wszystkie pliki pamięci podręcznej przechowywane do użytku offline przez aplikację Lightroom na urządzenia mobilne (Android). Nie ma to jednak wpływu na zawartość offline albumów przechowywanych lokalnie. Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych zdjęć z aplikacji Lightroom.

Poznaj podstawowe procesy fotograficzne

Po zalogowaniu się i zapoznaniu się z obszarem roboczym w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android) możesz wykonać następujące czynności ze swoimi zdjęciami:

 • Wykonywanie zdjęć — zdjęcia można wykonywać w trybach Auto, Pro lub HDR. W trybie Pro można dostosować ustawienia, np. czas otwarcia migawki, ostrość, lampa błyskowa itd., za pomocą aparatu w aplikacji Lightroom. W obsługiwanych urządzeniach można rejestrować zdjęcia w formatach DNG RAW.
 • Importowanie zdjęć — można importować zdjęcia z Rolki z aparatu lub galerii. Można także importować zdjęcia z plików lub bezpośrednio z aparatu DSLR. Ponadto można konfigurować albumy i foldery oraz uporządkować zdjęcia wybranej w kolejności, wykorzystując oceny lub flagi.
 • Wyszukiwanie i organizowanie zdjęć — Można tworzyć albumy i organizować je potem w foldery. Można także porządkować zdjęcia w wybranej kolejności, korzystając z opcji filtrowania. Można wyszukiwać zdjęcia w albumie lub w widoku Wszystkie zdjęcia, korzystając z metadanych, słów kluczowych i aspektów.
 • Edytowanie zdjęć — można zastosować wiele ciekawych edycji do zdjęć. Można skadrować zdjęcie i dostosować jego skalę tonów. Można stosować selektywne edycje, a nawet usuwać niepożądane obiekty ze zdjęć. Można również stosować różne ustawienia predefiniowane i profile lub utworzyć własne ustawienie predefiniowane w celu ich zastosowania.
 • Zapisywanie, eksportowanie i udostępnianie zdjęć — można zapisywać zdjęcia, do których zostały wprowadzone zmiany, a także eksportować oryginalne zdjęcia. Można udostępniać album ze zdjęciami lub losowy wybór zdjęć w postaci łącza do udostępniania lub w Adobe Portfolio, kontrolując dostęp przeglądarki do takich informacji jak prawa autorskie, lokalizacja i metadane. Podczas udostępniania zdjęć lub zapisywania ich w folderze Rolka z aparatu można także umieścić na nich własny znak wodny.
Uwaga:

Aby dowiedzieć się, jak pracować z aplikacją Lightroom na urządzenia iPad lub iPhone, zobacz Pierwsze kroki w aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (iOS).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto