Felsöka fel, frysningar | Reader | Windows

Obs! Besök Adobe Readers hjälp- och supportsida för hjälp med de vanligaste problemen.

Vad finns i dokumentet

Inledande felsökning

Felsökning på mellannivå

Avancerad felsökning

I det här dokumentet kan du få hjälp med att lösa systemfel som uppstår när du använder Adobe Reader i Windows 2000 eller XP. Systemfel kan visa sig genom en tom eller flimrande dialogruta, att markören eller bilden låst sig eller något av följande fel:

-- En tom eller flimrande dialogruta

-- En låst markör eller skärm

-- En blå skärm

-- En oväntad omstart

-- Ett felmeddelande av typen:

Ett STOP-fel

"Allvarligt systemfel."

"Programfel."

"Reader orsakade ett allmänt skyddsfel i modulen [filnamn]."

"Reader orsakade ett fel av typen Ogiltig sida i modulen [filnamn]."

"Ett problem har uppstått i Reader och programmet måste avslutas."

"Instruktionen på ‘[adress till minne]’ refererade till minne på "[adress till minne]". Minnet kunde inte läsas.

"[filnamn] har orsakat fel och stängs av Windows."

Systemfel kan ha olika orsaker och exempelvis bero på enhetsdrivrutiner, programvara, maskinvara och felaktiga filer. Även om ett systemfel kan uppstå när du arbetar med Adobe Reader behöver inte Adobe Reader nödvändigtvis vara orsaken – det kan vara det enda program som använder tillräckligt mycket minne eller processorresurser för att utlösa problemet.

Följ anvisningarna i tur och ordning. Håll reda på vilka åtgärder du utför och resultatet av varje åtgärd, inklusive felmeddelanden eller problem. Adobes tekniska support kan använda denna information för att bättre kunna hjälpa dig om du skulle behöva ringa supporten.

Inledande felsökning

Här finns anvisningar om hur du kommer till rätta med vanliga systemfel. Om systemfel inträffar bör du alltid starta om datorn så att minnet rensas. Problemet kan öka i omfattning om du inte startar om datorn.

Obs! Ibland måste du leta reda på dolda filer eller mappar eller filer utifrån hela namnet inklusive filtilläggen (exempelvis filnamn.ini). Som standard visas inte dolda filer, dolda mappar och filnamnstillägg som känns igen i Windows Explorer.

Visa dolda filer, mappar och filnamnstillägg i Windows Explorer:

1. Välj Verktyg > Mappalternativ i Windows Explorer.

2. Klicka på fliken Visa i dialogrutan Alternativ.

3. Markera Visa dolda filer och mappar.

4. Avmarkera Dölj filtillägg för kända filtyper.

5. Klicka på OK.

1. Kontrollera att systemet uppfyller kraven för Adobe Reader.

Adobe Reader 8 kanske inte fungerar korrekt om systemet inte uppfyller följande krav:

-- Intel Pentium processor

-- Microsoft Windows XP Professional eller Home Edition (Service Pack 1 eller 2), Windows 2000 (Service Pack 2), Windows XP Tablet PC Edition, Windows Server 2003 eller Windows NT (Service Pack 6 eller 6a)

-- 128 MB RAM-minne (256 MB rekommenderas)

-- Upp till 90 MB ledigt hårddiskutrymme

-- Microsoft Internet Explorer 5.5 (eller senare), Netscape 7.1 (eller 8.0), Firefox 1.0 eller Mozilla 1.7

2. Installera den senaste versionen av Adobe Reader.

Det är troligt att den senaste versionen av Adobe Reader är mer kompatibel med operativsystemet och drivrutinerna. Du bör kontrollera att datorn uppfyller systemkraven innan du uppdaterar eller uppgraderar programmet.

Gratisversionen av Adobe Reader finns att hämta på Adobes webbplats http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

3. Kör Adobe Reader utan några andra program igång i bakgrunden.

Vissa program i bakgrunden kan orsaka systemfel eller låsningar när de körs samtidigt med Adobe Reader. Du bör identifiera och avsluta dessa program innan du kör Adobe Reader. För att identifiera problematiska program i bakgrunden tar du bort programmen från Start-mappen och stänger de som finns upptagna i registret för att starta automatiskt.

-- Inaktivera Autostartobjekt och tjänster (Windows XP):

1. Avsluta alla program.

2. Välj Start > Kör och skriv msconfig i textrutan. Klicka sedan på OK.

3. Klicka på fliken Autostartobjekt och fliken Tjänster. Notera alla avmarkerade objekt.

4. Klicka på fliken Allmänt och välj Selektiv startskiva.

5. Avmarkera Ladda Autostartobjekt. Verifiera att filen Process System.ini, Process WIN.INI och Load System Services är markerade.

6. Klicka på fliken Tjänster och välj Dölj alla Microsoft-tjänster.

7. Klicka på Inaktivera alla.

8. Klicka på OK och starta om Windows.

9. Högerklicka på ikonerna i Meddelandefältet (tidigare Systemfältet i äldre Windows) för att stänga eller inaktivera de startobjekt som fortfarande är aktiva.

Obs! Vid omstarten kommer du att få meddelandet att Systemkonfigurationsverktyget har gjort ändringar i sättet som Windows startar. Klicka på OK och sedan på Avbryt när Systemkonfiguration öppnas.

Försök sedan att återskapa problemet:

-- Om problemet inte inträffar igen var det ett av Autostartobjekten som var i konflikt med Adobe Reader. Återaktivera Autostartobjekten ett åt gången och testa efter varje för att se vilka objekt som orsakar konflikten. Ta sedan kontakt med tillverkaren för att se om det finns uppdateringar.

-- Om problemet återkommer var Autostartobjekten inte orsaken och du kan aktivera dem igen.

-- Återaktivera Autostartobjekt och tjänster (Windows XP):

1. Välj Start -> Kör. Skriv sedan msconfig och klicka på OK.

2. På fliken Allmänt väljer du Normal start, klickar på OK och startar sedan om datorn.

Obs! Du måste avmarkera alla noterade omarkerade objekt efter att du valt Normal start.

-- Inaktivera Autostartobjekt och processer (Windows 2000):

Obs! Windows 2000 har inte verktyget MSConfig för inaktivering av startobjekt. Du kan inaktivera dem manuellt.

1. Avsluta alla program.

2. I Windows Explorer flyttar du alla ikoner och genvägar från följande mappar till en annan mapp:

-- Documents and Settings/All Users/Start Menu/Programs/Startup

-- Documents and Settings/[användare]/Start Menu/Programs/Startup

3. Starta om Windows.

4. Högerklicka i aktivitetsfältet och välja Uppgiftshanteraren från popup-menyn.

Obs! Det enklaste sättet att avsluta alla återstående program är att inaktivera de processer som inte är nödvändiga för systemet. Utan genomgående kunskap om Windows 2000-arkitekturen kan du minska antalet processer till 19. Om processen inte är med på listan över nödvändiga så kan du inaktivera den genom att följa stegen nedan.

5. Klicka på fliken Processer.

6. Välj en process, klicka på Avsluta process och välj Ja.

Viktigt! Inaktivera inte följande nödvändiga processer: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, System Idle Process, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.

Obs! Du måste inaktivera dessa processer varje gång du startar om datorn.

Försök sedan att återskapa problemet:

-- Om problemet inte återkommer flyttar du ikoner och genvägar tillbaka till Startmappen en åt gången och startar om datorn efter varje tills du kan avgöra vilken det är som orsakar konflikten. Ta sedan kontakt med tillverkaren för att se om det finns uppdateringar.

-- Om problemet återkommer är Autostartobjekten inte orsaken och du kan återaktivera dem.

-- Återaktivera Autostartobjekten då du är klar (Windows 2000): Flytta tillbaka ikoner och genvägar till sina respektive startmappar och starta om datorn.

4. Felsöka plugin-konflikter i Adobe Readers plugin-mapp.

Avgör huruvida problemet orsakas av plugin-program.

Felsöka plugin-konflikter:

1. Starta Adobe Reader utan att plugin-program körs.

a. Dubbelklicka på genvägen till Adobe Reader på skrivbordet.

b. Omedelbart efter att du dubbelklickat trycker du på och håller nere vänstra Shift-tangenten på tangentbordet.

-- Om menyobjektet Kommentarer inte visas stänger du Reader och upprepar steg 1.

-- Om menyobjektet Kommentarer visas så fortsätter du med steg 2.

2. Försök återskapa felet.

-- Om problemet försvinner fortsätter du till steg 3.

-- Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 5.

3. Stäng Adobe Reader.

4: Ta bort plugin-program från tredjepart från mappen för plugin. Standardplaceringen av mappen för plugin är Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Reader\Plug_ins.

5. Starta Adobe Reader och försök återskapa felet.

-- Om problemet inte uppstår fortsätter du till steg 8.

-- Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 6. Lämna kvar plugin-program från tredjepart utanför Readers mapp för plugin.

6. Flytta alla resterande plugin-program till en ny mapp.

7. Återställ en Adobe Reader plugin år gången och försök återskapa felet.

-- Om problemet kvarstår noterar du namnet på plugin-programmet, lägger tillbaka den i den nya mappen och upprepar steg 6. När du testat alla Adobe Readers plugin fortsätter du till steg 9.

-- Om problemet inte uppstår upprepar du steg 6 med nästa plugin.

8. Flytta tillbaka plugin från tredjepart till Readers mapp för plugin och försök återskapa felet.

-- Om problemet inte uppstår upprepar du steg 8 med nästa tredjeparts plugin.

-- Om problemet kvarstår kontaktar du tillverkaren av plugin-programmet för att få hjälp med det.

9. Kör Identifiera och reparera på Adobe Reader med skadade Reader-plugin-program borttagna från Reader-mappen.

a. Ta bort alla skadade plugin-program från steg 7 från Readers plugin-mapp.

b. Välj Start > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.

c. Markera Adobe Reader och välj Ändra.

d. När du uppmanas till det bekräftar du att du vill reparera Reader.

5. Återskapa Adobe Readers inställningsmapp.

Du bör återskapa inställningsmappen för att komma till rätta med problem som beror på skadade inställningsfiler.

Obs! Färghanteringsinställningar och andra inställningar påverkas om du använder denna lösning. Större delen av Adobe Readers inställningar finns i detta register.

Återskapa Adobe Readers inställningsmapp:

1. Avsluta Reader.

2. I Windows Explorer, Gå till mappen Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0 och flytta inställningsmappen till annan plats (exempelvis C:\Temp).

3. Starta Adobe Reader. Adobe Reader skapar en ny inställningsmapp.

Om problemen kvarstår efter att du har återskapat mappen med inställningar beror dessa inte på felaktiga inställningsfiler i mappen. Du återställer de anpassade inställningarna genom att dra filen som du flyttade i steg 2 till dess ursprungsplats och därefter klickar Ja. När du har gjort det ersätts den nya mappen med inställningar.

Felsökning på mellannivå

Om problemet kvarstår även efter att du följde anvisningarna i föregående avsnitt bör du prova med följande felsökning på mellannivå.

6. Kör Identifiera och reparera utan att några andra program är igång.

1. Avsluta alla program och starta om Windows.

2. Välj Start > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.

3. Markera Adobe Reader och välj Ändra.

4. När du uppmanas till det bekräftar du att du vill reperera Reader.

5. När reparationen är klar startar du om datorn.

7. Återinstallera Adobe Reader i förenklat Windows-läge.

Eftersom enhetsdrivrutiner kan störa öppnande och installation av filer ska du starta om Windows i förenklat läge för att inaktivera drivrutinerna och sedan installera Adobe Reader.

1. Inaktivera startobjekt och tjänster. (Se avsnitt 3 i detta dokument för mer information.)

2. Installera om Adobe Reader.

a. Välj Start > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.

b. Markera Adobe Reader och välj Ändra.

c. När du uppmanas till det bekräftar du att du vill ta bort Reader.

d. Starta om.

e. Hämta passande version av Adobe Reader från Adobes webbplats http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

f. Kör den hämtade installationsfilen.

g. Verifiera att Adobe Reader fungerar korrekt innan du återaktiverar startobjekt.

3. Återaktivera startobjekt och tjänster. (Se avsnitt 3 i detta dokument för mer information.)

8. Uppdatera grafikkortets drivrutin.

Många tillverkare av grafikadaptrar uppdaterar ofta sina drivrutiner. Om du inte har uppdaterat grafikkortets drivrutin på länge bör du ta kontakt med tillverkaren och be om den nyaste versionen, eller ladda ned den från tillverkarens webbplats. (Om du inte vet vem som har tillverkat grafikkortet öppnar du Enhetshanteraren, högerklickar på kortet och väljer Egenskaper.) Du kan ofta ta reda på om grafikkortets drivrutin är föråldrad genom att ändra färgdjup och upplösning eller genom att inaktivera maskinvaruacceleration.

Ändra färgdjup och upplösning på grafikkortet:

1. Välj Start > Kontrollpanelen

2. Dubbelklicka på Bildskärm och klicka på fliken Inställningar.

3. Ändra färgdjup med menyn Färgkvalitet.

Obs! Reader fungerar bäst med 16-bitars färg. Öka eller sänk färgdjupet beroende på den aktuella inställningen.

4. Ändra upplösning med reglaget för Bildskärmsupplösning.

Obs! Reader fungerar bäst med 800 x 600. Öka eller sänk upplösningen beroende på den aktuella inställningen.

5. Klicka på Använd och sedan OK.

6. Starta om Windows och Adobe Reader. Om problemet inte uppstår kontaktar du grafikkortstillverkaren för en uppdaterad drivrutin.

Inaktivera grafikmaskinvarans acceleration:

1. Välj Start > Kontrollpanelen

2. Dubbelklicka på Bildskärm, klicka på fliken Inställningar och sedan på Avancerat.

3. Klicka på fliken Felsök.

4. Flytta reglaget för maskinvarans acceleration till Ingen.

5. Klicka OK för att acceptera de nya inställningarna och sedan OK för att stänga fönstret Bildskärmsegenskaper.

6. Starta om Windows och Adobe Reader.

7. Försök återskapa problemet.

-- Om problemet inte uppstår kontaktar du grafikkortstillverkaren för att få en uppdaterad drivrutin.

-- Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa steg "Verifiera att drivrutinerna för enheterna är kompatibla med Windows."

9. Verifiera att drivrutinerna för enheterna är kompatibla med Windows.

Drivrutiner är filer som gör att Windows kan kommunicera med enheter som skannrar, grafikkort, mus och tangentbord. Kontakta tillverkaren av enheten för att se till att du har den senaste drivrutinen.

Kontrollera eventuella drivrutinsproblem:

1. Välj Start > Kontrollpanelen

2. Dubbelklicka på System, klicka på fliken Maskinvara och klicka sedan på Enhetshanteraren.

3. Klicka på plustecknet (+) till vänster om varje enhetstyp.

4. Om en enhet visas med ett svart utropstecken (!) i en gul cirkel högerklickar du på den enheten och väljer Egenskaper i popupmenyn.

5. Kontrollera egenskaperna för den enheten:

-- Kontrollera i enhetens statusfält: Om enheten inte fungerar korrekt kan information i detta fält hjälpa dig att felsöka problemet.

-- Om dialogrutan för egenskaper har en flik för drivrutin klickar du på den. Om fliken för drivrutinen inte visar tillverkare av drivrutinen klickar du på information om drivrutinen. Om Microsoft är tillverkaren har du förmodligen en generisk drivrutin och ska se till att få tag på den senaste versionen av drivrutin från drivrutinstillverkaren.

10. Installera senaste uppdateringen av Microsoft Windows.

Uppdateringar av Windows (kallas också Service Packs) förbättrar prestanda och kompabilitet med andra program. Även om alla versioner av Adobe Reader kräver ett Service Pack (se systemkraven i åtgärd 1 i detta dokument) kan ett senare Service Pack ytterligare förbättra prestandan. Service Packs inkluderar vanligtvis drivrutiner och andra uppdaterade systemkomponenter. Du kan få tag på Service Packs från Microsofts webbplats på www.microsoft.com . Behöver du assistans med installation av Service Packs kontaktar du Microsoft teknisk support.

Om du installerar om ett program eller Windows efter att du installerat det senaste Service Pack så ska du installera om Service Pack. Vissa program installerar de vanliga systemfilerna och skriver över de uppdaterade versioner som installerats av Service Pack.

11. Inaktivera hårddiskkompression.

Inaktivera hårddiskkompression som kan störa då Reader försöker spara och komma åt filer och resurser. Mer information finns i dokumentationen för kompressionsprogrammet eller i Windows dokumentation om kompression som medföljer Windows.

12. Optimera användningen av tillfälliga filer i Windows.

Windows och program som du kör lagrar arbetsdata i tillfälliga tmp-filer på hårddisken. Om det finns för många tillfälliga filer eller föråldrade sådana kan Windows och programmen på datorn påverkas. Ta bort tillfälliga filer och se till att det finns minst 50 MB ledigt utrymme på hårddisken dit tillfälliga filer skrivs.

Se till att det finns minst 50 MB ledigt utrymme på hårddisken dit tillfälliga filer skrivs:

1. Avsluta alla program.

2. Välj Start > Kontrollpanelen > System.

3. Klicka på fliken Avancerat och klicka sedan på Miljövariabler.

4. I avsnittet Användarvariabler för [användarprofil]söker du reda på TEMP i Variabelkolumnen och noterar mappen som är angiven i Värdekolumnen. Om inte hela sökvägen för mappen syns dubbelklickar du på TEMP i Variabelkolumnen och noterar mappens namn som finns i rutan med variabelns värde.

Obs! Om en TEMP-variabel inte existerar kontaktar du din systemadministratör för assistans.

5. I Windows Explorer kontrollerar du att mappen du noterade i steg 4 existerar på en icke komprimerad partition som har minst 50 MB ledigt utrymme:

-- Om mappen inte existerar skapar du den: Högerklicka på enheten, välj Ny mapp i menyn och skriv in mappens namn som du noterade i steg 4 (exempelvis Temp).

-- Om enheten inte har tillräckligt med ledigt utrymme skapar du ytterligare utrymme genom att ta bort onödiga filer. Du kan se mängden ledigt utrymme genom att högerklicka på enheten och välja Egenskaper i menyn.

Ta bort tillfälliga filer:

Obs! Upprepa denna procedur regelbundet. Windows tar bort tillfälliga filer i normala fall då Windows och program avslutas. Då Windows eller något program kraschar kan dock tillfälliga filer samlas på hårddisken.

1. Välj Start > Kör och skriv in cmd (Windows XP, 2000) eller command (Windows 98) i textrutan. Klicka på OK.

2. Skriv in följande kommandon och tryck Enter efter varje kommando:

c:

cd\

cd "C:\Windows\Temp"

Viktigt! Kontrollera att kommandoraden visar C:\Windows\Temp innan du skriver in nästa kommando. Att initiera detta kommando på andra hårddiskenheter kan skada ditt operativsystem. Adobe tillhandahåller denna information enbart som tillmötesgående och är inte ansvarigt för eventuella problem som kan uppstå om du skulle köra detta kommando på felaktig plats.

del *.* /s /q

3. Microsoft Windows tar bort alla oskyddade filer från katalogen Windows Temporary och och returnerar sedan en blinkande kommandoprompt. När den blinkande kommandoprompten visas skriver du in följande kommando och trycker på returtangenten efter varje:

cd\

cd %temp%

Viktigt! Kontrollera att kommandoprompten visar C:\Documents and Settings\Användarnamn\Local Settings\Temp innan du skriver in nästa kommando. Att initiera detta kommando på andra hårddiskenheter kan skada ditt operativsystem. Adobe tillhandahåller denna information enbart som tillmötesgående och är inte ansvarigt för eventuella problem som kan uppstå om du skulle köra detta kommando på felaktig plats.

del *.* /s /q

4. Skriv exit för att stänga Kommandofönstret.

13. Kontrollera om det finns problem med teckensnitten.

För att avgöra om ett teckensnitt orsakar problemet minskar du antalet aktiva teckensnitt genom att flytta teckensnittsfilerna till en annan plats:

Obs! Ta inte bort de teckensnitt som installerats av Windows. Mer information finns på Microsofts webbsida.

1. Skapa en ny mapp (exempelvis C:/TrueType).

2. Navigera till mappen med teckensnitt.

-- Windows XP: Öppna mappen Windows/Fonts.

-- Windows 2000: Öppna mappen Winnt/Fonts.

3. Flytta teckensnittsfilerna, förutom de som installerats av Windows, från mappen Fonts till den mapp du skapade i steg 1.

4. Flytta några få av teckensnitten från steg 3 tillbaka till mappen Winnt/Fonts.

5. Starta Adobe Reader och försök återskapa problemet:

-- Om problemet kvarstår kan ett av de teckensnitt du flyttade i steg 4 vara orsaken. Ta bort dessa teckensnitt från mappen Fonts och upprepa steg 4-6 men denna gången lägger du bara till ett teckensnitt åt gången. När problemet uppstår igen tar du bort det teckensnittet med något teckensnittsverktyg och ominstallerar det från sitt originalmedia eller kontaktar tillverkaren för att få en uppdaterad version av teckensnittet.

-- Om problemet inte uppstår upprepar du steg 4-5 och provar med olika teckensnitt.

14. Kör Adobe Readerpå ett annat användarkonto.

Skapa ett nytt användarkonto med samma behörighet som det konto du använde när problemet inträffade. Om problemet inte inträffar på nytt kan det vara så att det ursprungliga användarkontot är skadat. Information om hur du ställer in ett användarkonto finns i dokumentationen för Windows XP eller 2000 eller om du kontaktar din nätverksadministratör.

15. Reparera och defragmentera hårddiskarna.

Systemfel kan inträffa om hårddiskarna innehåller skadade sektorer eller fragmenterade filer. Reparera och defragmentera hårddiskarna antingen med felsökningsverktyget eller Diskdefragmenteraren som ingår i Windows, eller med hjälp av ett verktyg från tredje part (exempelvis Symantec Norton Utilities). Du bör köra dessa verktyg för varje hårddiskpartition.

Felsökningsverktyget reparerar skadade sektorer, borttappade allokeringsenheter, filfragmentering, korslänkade filer och ogiltiga filnamn. Du kommer åt felsökningsverktyget genom att dubbelklicka på Min dator, högerklicka på hårddisken i fråga och välja Egenskaper i popup-menyn; i dialogrutan Egenskaper för lokal enhet klickar du på fliken Verktyg och klickar sedan på Kontrollera nu i avsnittet Felsökning.

Diskdefragmenteraren sorterar om filer och ledigt utrymme i datorn och lagrar filer intill varandra så att det lediga utrymmet utgör ett sammanhängande block. Verktyget Diskdefragmenteraren hittar du här: Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskdefragmenteraren.

Mer information om tredjeparts verktyg finns i dokumentationen för verktyget.

16. Sök igenom datorn efter virus.

Sök igenom datorn efter virus med ett aktuellt antivirusprogram (exempelvis Symantec Norton AntiVirus eller McAfee VirusScan). Virus kan angripa programvara och leda till systemfel. Mer information finns i dokumentationen som medföljde antivirusprogrammet.

17. Granska System-loggen för att identifiera programkonflikter.

Vi start lägger Windows till poster i System-loggen som innehåller information om program, säkerhetsinställningar och systeminformation. Du kan granska System-loggen för att identifiera programkonflikter. Om du identifierar någon programkonflikt installerar du om eller uppdaterar programmet.

Visa System-loggen:

1. Välj Start > Inställningar > Kontrollpanelen och dubbelklicka på Administrationsverktyg.

2. Dubbelklicka på Händelsegranskare, välj System-logg i fönstret Händelsegranskare och notera följande:

-- Ett vitt "x" i en röd cirkel visar att en tjänst eller drivrutin har stoppats (dvs den startade eller laddades inte).

-- Ett svart utropstecken i en gul triangel varnar för möjliga problem, som litet diskutrymme.

Obs! Du kan ignorera varningar som visar på att en ny skrivardrivrutin har installerats.

3. Mer information om någon av posterna finns om du högerklickar på den, väljer Egenskaper i popup-menyn och läser avsnittet Beskrivning. Om du inte kan avgöra vilka händelser som har samband med problemet så återskapar du System-loggen:

a. Öppna Händelsegranskaren, högerklicka på System-loggen och välj Rensa alla händelser i popup-menyn. Vill du spara den aktuella System-loggen klickar du Ja då Windows visar meddelandet "Vill du spara "System-loggen" innan den rensas?"

b. Stäng Händelsegranskaren och försök återskapa problemet.

c. Då problemet uppstår på nytt öppnar du Händelsegranskaren och granskar System-loggen.

4. Notera beskrivningen, källan och händelse-ID och sök efter en lösning på problemet på Microsofts webbplats på http://support.microsoft.com eller kontakta Microsoft eller maskinvarutillverkaren för assistans.

18. Identifiera den fil eller det program som orsakar problemet.

Om något fel indikerar vilket program som orsakat problemet så installerar du om programmet. Om en fil är skadad och därför orsakar problem i Adobe Reader kan det hända att problemet avhjälps när du installerar om programmet. Om ett fel indikerar en Windows-fil installerar du Windows ovanpå sig själv. Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa åtgärd.

Avancerad felsökning

Om åtgärderna i föregående avsnitt inte löste problemet kan maskinvara vara i konflikt med Adobe Reader.

Friskrivning: Adobe ger inte support på maskinvara. Anvisningarna nedan ska endast betraktas som en service. Ta kontakt med maskinvarutillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare för mer information. Det kan hända att datorns garanti upphör att gälla om du själv felsöker maskinvaruproblem.

Obs! Innan du tar bort eller flyttar på maskinvaran bör du stänga av datorn och dra ut kontakten till den och eventuell kringutrustning.

19. Formatera om hårddisken och ominstallera enbart Windows och Reader.

Formatera om hårddisken och installera sedan om enbart Windows och Reader från dess ursprungliga installationsmedia. Omformatering av en enhet tar bort alla filer som finns på den så se till att säkerhetskopiera alla din personliga och viktiga filer först. Se också till att du har alla program- och systemskivor.

Obs! Installera inte ytterligare program eller maskinvara innan du är säker på att problemet är löst. Säkerhetskopiera inte hårddisken och återställ Windows och Reader i stället för att installera om dem; om problemet orsakas av ett program eller Windows och något av dem är återställt istället för ominstallerat kan problemet komma att kvarstå.

Efter att du formaterat om hårddisken och installerat om Windows ska du försöka att återskapa problemet:

-- Om problemet inte längre uppstår kan du installera alla andra program ett åt gången och försöka återskapa problemet efter varje installation. Om problemet uppstår efter en installation så kan det vara det senast installerade programmet som orsakar problemet.

-- Om problemet uppstår när enbart Windows och Reader är installerat så är problemet maskinvarurelaterat och du ska kontakta maskinvarutillverkaren eller någon auktoriserad återförsäljare för assistans. Innan du kontaktar tillverkaren eller återförsäljaren kan du ändå försöka med en eller flera av åtgärderna i det följande avsnittet.

20. Kontrollera om det är problem med RAM SIMM eller DIMM.

Se till att RAM SIMM eller DIMM är korrekt installerade och inte orsakar problemet genom att utföra en eller flera av nedanstående åtgärder:

-- Ändra ordning på de installerade SIMM eller DIMM.

-- Ta bort alla utom minimiantalet SIMM eller DIMM som krävs för att köra Windows och Reader och prova för att se om problemet kvarstår. Om det kvarstår sätter du tillbaka de SIMM eller DIMM du tog bort och tar bort resten och provar igen för att se om problemet kvarstår. Om problemet inte uppstår så är ett eller flera SIMM eller DIMM orsaken. Kontakta tillverkaren av RAM SIMM eller DIMM för att få hjälp.

Ytterligare information

333213 : Felsökning av systemfel eller låsningar i Acrobat (8.x i Windows 2000 och XP)

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online