Yorumları görüntüleme

Yorumlar listesinde PDF'deki tüm yorumlar görüntülenir; sıralama, filtreleme ve yorumlarla çalışırken kullanılan diğer seçenekleri içeren bir araç çubuğu da yer alır.

Yorumlar listesi
Yorum görev bölmesinde Yorum listesi bulunur.

Yorum listesini açma

 1. Yorum > Yorum Listesi'ni seçin.
 2. Yorumlar listesinin üst kısmındaki seçenekler menüsünü kullanarak aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yorumları genişletin veya daraltın. Yorum Listesi'nin seçenekler menüsünden Tümünü Genişlet veya Tümünü Daralt'ı tıklatın. Bağımsız yorumları genişletmek veya daraltmak için yorumun yanındaki artı ve eksi işaretini tıklatın.

  • Yorum listesini çıkarın ve kendi penceresinde görüntüleyin.

  • Yorumları İçe ve Dışa Aktarma.

  • Yorum Özeti Oluşturma veya Yazdırma.

  • Word veya AutoCAD'e Dışa Aktarma.

  • Yorumlama Tercihlerini Belirtme.

Yorumları sıralama

Yorum listesindeki yorumları, yazarına, sayfasına, türüne, denetlenme durumuna göre veya kişiye göre durum seçeneğiyle sıralayabilirsiniz. Yanıt akışında yalnızca ilk mesaj sıralanır ve yanıt mesajları akıştaki ilk mesajla aynı kategoride sıralanır.

 1. Yorum > Yorum Listesi'ni seçin.
 2. Yorumlar listesindeki Sırala menüsünden  bir seçenek belirleyin.

Yorumları filtreleme

Türüne, inceleyene (yazara), durumuna veya denetlenen durumuna göre yorumları gizleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz. Filtreleme, yorumların hem belge penceresindeki, hem de Yorumlar listesindeki görünümünü etkiler. Yorumları yazdırırken veya özetlerken, gizli yorumların yazdırılıp yazdırılmayacağını veya özetlenip özetlenmeyeceğini belirtebilirsiniz. Yanıtlanan bir not yorumunu gizlediğinizde, akıştaki diğer tüm yanıtlar da gizlenir.

Not:

E-posta tabanlı incelemelerde yorumları başlatana gönderdiğinizde, gizli yorumlar dahil edilmez.

 1. Yorumlar listesindeki Yorumları filtrele menüsünde  aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tüm filtreleri temizlemek için Tüm Yorumları Göster'i seçin. Alternatif olarak, Ctrl+8 (Windows) veya Command+8 (Mac OS) tuşlarını kullanabilirsiniz.

  • Tüm yorumları gizlemek için, Tüm Yorumları Gizle'yi seçin. Alternatif olarak, Ctrl+Shift+8 (Windows) veya Command+Shift+8 (Mac OS) tuşlarını kullanabilirsiniz.

  • Yorumları filtrelemek için görüntülenmesini istediğiniz kategorileri seçin. Örneğin, sadece işaretlemediğiniz yapışkan notların görünmesini istiyorsanız > Tür > Yapışkan Notlar'ı seçtiğinizde yalnızca yapışkan not yorumları görünür. Ardından, > İşaretli > İşaretsiz'i seçtiğinizde yalnızca işaretsiz yapışkan not yorumları gösterilir.

  • Bir filtreyi kaldırmak için, gizli kategorileri Tümü olarak seçin. Örneğin, yorumları yalnızca belirli bir gözden geçirenden gelen yorumlar görünecek şekilde filtrelediyseniz, > Gözden Geçiren > Tümü'nü seçin.

  • Tüm açılır notları açmak için bir ek açıklamayı sağ tıklatın ve Tüm Açılır Kutuları Aç'ı seçin. (Yalnızca Yorumlar listesi kapalıysa kullanılabilir)

  • Tüm açılır notları kapatmak için bir ek açıklamayı sağ tıklatın ve Tüm Açılır Notları Simge Durumuna Küçült'ü seçin. (Yalnızca Yorumlar listesi kapalıysa kullanılabilir)

Yorumlara yanıt verme

Not:

Reader'da, yorum oluşturma özellikleri yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Yorumları yanıtlama genellikle katılımcılar diğer kişilerin yorumlarını okuyabildiklerinde paylaşılan incelemelerde kullanışlıdır. Ayrıca inceleyenlerin önerilerinin nasıl uygulandığını görmelerini sağlamak için inceleme başlatıcıları tarafından da kullanılabilirler. Bir yoruma bir veya daha çok inceleyen yanıt verdiğinde, yanıtlardan oluşan kümeye dizi denir. Açılır notta bir konunun ilk iki yanıtı görünür. Yorumlar listesinde, tüm yanıtlar gösterilir. Yanıtlar orijinal yorumun altında girintili olarak görülür. Yorumun aldığı yanıt sayısı, işaretçiyi yorumun üzerine getirdiğinizde bir kutu içinde görüntülenir.

A. Yanıt başlığı B. Seçenekler menüsü C. Yorumlar Listesindeki Yanıtla seçeneği
Yanıtlar doğrudan açılır notta ve Yorumlar listesinde yorumun altında görünür.

A. Yanıt başlığı B. Seçenekler menüsü C. Yorumlar Listesindeki Yanıt seçeneği 

Açılır notta yanıtlama

 1. Yorum için açılır notu açın.
 2. Seçenekler menüsünden Yanıtla'yı seçin.
 3. Yanıtınızı açılan kutuya yazın.

Yorumlar listesinde yanıtlama

 1. Yorumlar listesinden bir yorum seçin.
 2. Seçenekler menüsünden Yanıtla'yı seçin.
 3. Yanıtınızı açılan kutuya yazın.

Yanıt silme

Yanıtlanmış bir yorumu silerseniz, yalnızca yorumun kendisi silinir. Tüm yanıtlar PDF'de kalır ve konu sürdürülür. İlk yanıt bir yoruma dönüştürülür.

 1. Açılır notta, yanıtı sağ tıklatın ve Sil'i seçin.

Durum veya onay işareti ayarlama

Not:

Reader'da, yorum oluşturma özellikleri yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Durumlar ve onay işaretleri, okuduğunuz veya ek işlem yapılması gereken yorumları izlemek bakımından kullanışlıdır. Windows'ta hangi yorumları Word belgesine aktaracağınızı belirtmek için bir durum veya onay işareti kullanabilirsiniz. İnceleme durumunu ayarlayarak, bir grup yorumu gösterebilir ya da gizleyebilir ve katılımcılara yorumu nasıl işleyeceklerini bildirebilirsiniz. İnceleme durumu bir kez ayarlandığında, inceleme durumunu Yok olarak değiştirseniz bile, Yorumlar listesinde inceleme durumu görünümünü yorumdan kaldıramazsınız. Onay işaretleri kişisel kullanımınıza yöneliktir ve yorumların durumunu değiştirmediğiniz sürece başkaları PDF'yi görüntülediğinde görünmez.

Durumu ayarlama

 1. Yorumu Yorumlar listesinden seçin ve seçenekler menüsünün gösterilmesi için sağ tıklatın. Sonra da Durumu Ayarla menüsünden bir seçenek seçin.

  İnceleme durumu, yorumda, inceleme durumunu ayarlayan kişinin adı ile birlikte görüntülenir. Söz konusu yorumun inceleme durumu başka bir inceleyen tarafından da ayarlanırsa, Yorumlar listesinde her iki inceleyenin de adları ve inceleme durumları görüntülenir.

 2. Yorumun değişiklik geçmişini görüntülemek için not simgesini, işaretlemeyi veya açılır notun başlık çubuğunu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin. İnceleme Geçmişi sekmesini tıklatın.

Yorumları onay işareti ile işaretleme

 1. Yorumlar listesinden bir yorum seçin, sonra da onay imi simgesinin görüneceği şekilde yorumun yanındaki onay kutusunu tıklatın.

Yorumları özetlemek, PDF'yle ilişkilendirilmiş tüm yorumların genel bir özetini almak için kullanışlı bir yoldur. Yorumları özetlediğinizde, yorumlar içeren ve yazdırabileceğiniz yeni bir PDF oluşturursunuz veya doğrudan özeti yazdırabilirsiniz. Özet, yorumların türetildiği PDF ile ilişkili veya bu PDF'ye bağlı değildir.

Yorum özetleri için sayfa mizanpajı seçenekleri
Yorum özetleri için sayfa mizanpajı seçenekleri

A. Tek sayfada bağlantı çizgileri içeren belge ve yorumlar B. Ayrı sayfalarda bağlantı çizgileri içeren belge ve yorumlar C. Yalnızca yorumlar D. Sıra numaraları içeren belge ve yorumlar 

Acrobat, varsayılan değer olarak, PDF'leri uygulanan damgalarla birlikte yazdırır. Yorumların nasıl yazdırılacağını daha iyi kontrol etmek için Yorumlar Listesi'nden  >Yorum Özeti ile Yazdır'ı seçin.

 1. Yorumları, sadece özette yer almasını istediğiniz yorumlar gösterilecek şekilde filtreleyin. (Yorumlar listesinde Yorumları Filtrele'yi tıklatın ve gösterilmesini istediğiniz yorum kategorilerini seçin.)
 2. Yorumların nasıl yazdırılacağını daha iyi kontrol etmek için  >Yorum Özeti ile Yazdır'ı seçin. Alternatif olarak, yorumların ayrı bir PDF'sini oluşturmak için  > Yorum Özeti Oluştur'u seçin.
 3. Yorum Özeti Oluştur iletişim kutusunda aşağıdakileri yapın:
  • Belge ve yorumlar için bir mizanpaj seçin. Mizanpaj, kullanılabilir seçenekleri belirler.

  • Yorumların nasıl sıralanacağını seçin.

  • Sayfa aralığını belirtin ve yorum içermeyen sayfaların dahil edilip edilmeyeceğini seçin.

  • Özette tüm yorumların mı, yoksa yalnızca görüntülenmekte olan yorumların mı görüneceğini seçin.

 4. Yorum Özeti Oluştur'u tıklatın.

Yorum bulma

Belirli bir sözcüğü veya sözcük grubunu arayarak Yorumlar listesinde yorumu bulabilirsiniz.

 1. Yorum listesini görüntülemek için Yorum > Yorum Listesi'ni seçin.
 2. Arama alanında, aramak istediğiniz kelime veya kelime grubunu belirtin.

Yorum Listesi, arama ölçütleriyle eşleşen yorumları gösterir; yorumların numarası panel üstbilgisinde gösterilir.

Yorumları silme

Paylaşılan incelemede diğer inceleyenlerin yorumlarını veya kilitli yorumları silemezsiniz.

Not:

Bir PDF'deki yorumların tümünü silmek için Araçlar > Koruma > Gizli Bilgileri Kaldır'ı seçin. Sonra iletişim kutusunu kullanarak yorumları kaldırın. Bu özellik Reader uygulamasında kullanılamaz.

Yorum silme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yorumu seçin ve Delete tuşuna basın.

  • Yorumlar listesinde, silmek istediğiniz yorumları seçin ve seçenekler menüsünden Sil'i seçin.

   Not: Delete tuşuna basmadan önce yorumun seçili olduğundan emin olun.

Yorumun kilidini açma

 1. Yorumu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin.
 2. Kilitli seçimini kaldırın.

Yorumlardaki tüm metne yazım denetimi yapma

Not yorumlarına ve form alanlarına eklediğiniz metinde yazım denetimi yapabilirsiniz. Ancak ilgili Adobe PDF'deki metinde yazım denetimi yapamazsınız.

 1. Düzen > Yazımı Denetle > Yorumlarda, Alanlarda Ve Düzenlenebilir Metinde'yi seçin. PDF tarayıcıda açıksa Düzenleme araç çubuğunun açık olduğundan emin olun ve Yazım Denetimi düğmesini  tıklatın.
 2. Başlat'ı tıklatın.
 3. Sözcük değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçili sözcüğü düzenleyin. Değişikliklerinizi geri almak için Düzenlemeyi Geri Al 'ı tıklatın. Değişikliğinizi kabul etmek için Değiştir'i tıklatın.

  • Önerilen bir düzeltmeyi çift tıklatın.

  • Önerilen bir düzeltmeyi seçin ve Değiştir'i tıklatın. Tanınmayan bir sözcüğün her örneğini önerilen düzeltmeyle değiştirmek için, Tümünü Değiştir'i tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi