Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Yorumları İçe Aktarma

Not:

Reader'da, yorum oluşturma özellikleri yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Yorumlar PDF belgesinden içe aktarılabilir. Ayrıca, FDF (Forms Data Format) dosyasından veya XML tabanlı bir FDF dosyası olan XFDF dosyasından yorumları içe aktarabilirsiniz. FDF veya XFDF dosyalarını kendi başlarına açamaz veya görüntüleyemezsiniz.

 1. Yorumları almak istediğiniz belgede, Yorumlar Listesi'ndeki Seçenekler menüsünden Veri Dosyasını İçe Aktar'ı seçin.
 2. Menüden Tüm Dosyalar'ı (*.*) seçin. İçe aktarmak istediğiniz yorumların dosya formatını biliyorsanız bu formatı seçin.
 3. Yorumları içeren belgenin adını çift tıklatın.

  Yorum konumu, içe aktarılmak için kullanıldıkları dosyadaki konumla eşleşir. Yorumların yerleri doğru görünmüyorsa, büyük olasılıkla kaynak ve alıcı PDF belgeleri farklıdır. Örneğin, on sayfalık bir belgeden iki sayfalık bir belgeye yorum aktardığınızda yalnızca ilk iki sayfadaki yorumlar görünür.

Yorumları Dışa Aktarma

Not:

Reader'da, yorum oluşturma özellikleri yalnızca yorum oluşturma özelliği etkin olan PDF'lerde kullanılabilir. İnceleme iş akışındaki PDF'ler genellikle yorum oluşturma haklarını içerir.

Yönetilen incelemenin parçası olmayan bir PDF'ye yorumlar eklerseniz, birine göndermek üzere yorumlarınızı dışa aktarmanız veya aldığınız yorumları içe aktarmanız gerekebilir. (Yönetilen inceleme iş akışındaki PDF'ler, yorumlarınızı dışa aktarmak yerine göndermenizi veya yayınlamanızı sağlayan özel seçenekler içerir.)

Yorumları dışa aktardığınızda yalnızca yorumlarınızı içeren bir Forms Data Format (FDF) dosyası oluşturulur. FDF dosyaları genellikle PDF'lerden daha küçüktür. Siz veya başka bir gözden geçiren daha sonra FDF dosyasındaki yorumları orijinal PDF'ye aktarabilir.

Yorumları veri dosyasına dışa aktarma

 1. Yorumlar listesindeki seçenekler menüsünden Tümünü Veri Dosyasına Dışa Aktar'ı seçin.
 2. Dosyayı adlandırın ve dosya türü için Acrobat FDF Dosyaları (*.fdf) veya Acrobat XFDF Dosyaları (*.xfdf) seçeneğini seçin.
 3. Dosya için bir konum belirleyin ve Kaydet'i tıklatın.

Seçilen yorumları dışa aktarma

Not:

Seçilen yorumların dışa aktarılması özelliği Reader'da yoktur.

 1. Yorumlar listesinde dışa aktarmak istediğiniz yorumları seçin.
 2. Yorumlar listesindeki seçenekler menüsünden  Seçilenleri Veri Dosyasına Dışa Aktar'ı seçin.
 3. Dosyayı adlandırın ve dosya türü için Acrobat FDF Dosyaları (*.fdf) veya Acrobat XFDF Dosyaları (*.xfdf) seçeneğini seçin.
 4. Dosya için bir konum belirleyin ve Kaydet'i tıklatın.

Yorumları Word uygulamasına dışa aktarma (Windows)

Bazı durumlarda gözden geçirenler, yorumlarını bir Microsoft Word belgesinden oluşturulan bir PDF'de yaparlar. Bu yorumları PDF'ye aktararak orijinal Word belgesindeki yorumları düzeltebilirsiniz. Örneğin PDF'deki araçlar kullanılarak araya eklenmiş, üzeri çizilmiş veya değiştirilmiş metinler silinebilir veya doğrudan kaynak Word belgesine aktarılabilir. Yorumlara eklenen formatlama (örneğin kalın metin) bu işlem sırasında kaybolur ve Word belgesine elle yeniden eklenmesi gerekir.

Yorum kullanan Word belgesini gözden geçirmek için Word belgesinden etiketli PDF oluşturmanız gerekir. PDF'den metin düzenlemelerini aktarmadan önce fazla olan sözcükleri ve bilgileri kaldırıp tek PDF'de birleştirin (birden çok gözden geçiren yorumunuz varsa). Yorumları birçok kez içe aktarmayı planlıyorsanız, yorumların doğru şekilde içe aktarılabilmesi için içe aktarma işleminden önce Word belgesinin bir kopyasını oluşturmak isteyebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yorum Listesi'ndeki seçenekler menüsünden Word'e Dışa Aktar'ı seçin.

  • Word uygulamasında kaynak belgeyi açın ve Acrobat Yorumları > Acrobat'tan Yorumları İçe Aktar'ı seçin. Word 2007'de, Acrobat'ı tıklatıp Acrobat Yorumları > Acrobat'tan Yorumları İçe Aktar'ı seçin.

 2. Yönergeleri okuyun ve Tamam'ı tıklatın.
 3. Adobe Acrobat'tan Yorumları İçe Aktar iletişim kutusunda PDF ve Word dosyalarını seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edip Devam'ı tıklatın:

  Bu PDF dosyasından yorumları al

  Yorumları içeren PDF dosyasına gözatın.

  Yorumları bu Word dosyasına yerleştir

  Yorumları içe aktarmak istediğiniz Word belgesine gözatın.

  Tüm Yorumlar

  Tüm yorumları içe aktarır.

  Onay İşaretli Tüm Yorumlar

  Yalnızca onay işareti ile işaretlenmiş yorumları içe aktarır.

  Sadece Metin Düzenlemeleri: Eklemeler, Silmeler ve Değişiklikler

  Yalnızca Ek Açıklamalar panelindeki metin düzenleme komutlarını kullanarak eklediğiniz yorumları içe aktarır.

  Yorumlara Özel Filtreler Uygula

  Yalnızca yazara, türe veya duruma göre belirttiğiniz yorumları içe aktarır.

  Yorumları İçe Aktarmadan Önce Değişiklikleri İzlemeyi Aç

  Word'de içe aktarılan yorumların yaptığı değişiklikleri gösterir.

 4. (İsteğe Bağlı) Metin düzenlemelerini içe aktardıysanız, her düzenlemeyi tek tek gözden geçirmek ve uygulamak için Başarılı İçe Aktarma iletişim kutusundaki Metin Düzenlemelerini Tümleştir'i tıklatın. Her düzenleme için aşağıdakilerden birini seçin:

  Uygula

  Belgedeki değişikliği yapar ve yorum balonunu siler. Yorum boş görünüyorsa, bunun bir paragraf ya da paragraf sonu olduğunu görmek için tümleştirmek isteyebilirsiniz.

  At

  Düzenlemeyi reddeder ve yorum balonunu siler.

  Sonraki

  Sonraki metin düzenlemesine geçer. Atlanan veya tümleştirilmeyen metin düzenlemeleri Word belgesinde balon olarak görünmez.

  Kalan Tümüne Uygula

  Kalan tüm metin düzenlemelerini bütünleştirir ve yorum balonlarını siler.

  Sonuncuyu Geri Al

  Elle yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, son düzenlemeyi geri alır.

 5. Word belgesinde görünen yorum balonlarını silme:
  • Yorum balonunu sağ tıklatın ve Yorumu Sil'i seçin.

  • Acrobat Yorumları > Belgedeki Tüm Yorumları Sil'i seçin. Bu seçenek, Word 2007 ve sonraki sürümleri için Acrobat şeridinde bulunur.

Not:

Gözden geçirilmiş bir belgede içe aktarılan yorumları doğru yerleştirmek için gereken iç yapıya sahi olmayan etiketlenmemiş PDF'lerde sonuçlar daha az güvenilir olabilir.

Belirli sözcükleri referans alan vurgulanan veya üstü çizili sözcükler ve düzeltme işaretleri gibi yazılı yorumlar ilk yerleştirildikleri yerdeki sözcük gruplarının içinde görünür. Çizim işaretlemeleri ve yapışkan notlar orijinal belgeyle aynı yapısal konumda görünür. Daire, çokgen, dikdörtgen ve damga yorumlar her zaman orijinal belgeyle aynı sayfada görünür.

Gözden geçirilen PDF'de artık yorumun referans aldığı orijinal sözcük grupları veya mantıksal yapı düzeni yoksa taşınan içerikler orijinal belgeyle aynı sayfada (veya referans sayfa yoksa son sayfada) görünür. Bu durumda, metinde yapılan düzenlemeler not yorumlarına dönüştürülür.

 1. Orijinal PDF ve gözden geçirilen PDF'yi açın.
 2. Düzeltilen PDF'de Yorumlar > Yorumları Al'ı seçin.
 3. Kaynak menüsünden orijinal PDF'yi seçip Tamam'ı tıklatın.
 1. Yorumlar listesinde yorumu seçin, Durumu Ayarla düğmesini tıklatın ve Alım > [status] öğesini seçin.

Yorumları AutoCAD'e dışa aktarma (Windows'ta Acrobat Pro)

Gözden geçirenlerin bir AutoCAD çiziminden oluşturulan bir PDF'ye yorumlar eklemesine izin verebilirsiniz. PDF oluşturmak için AutoCAD PDFMaker kullanırsanız, AutoCAD ve Acrobat arasında geçiş yapmak yerine yorumları AutoCAD çizimine aktarabilirsiniz. İşaretlemeler, yapışkan notlar, damgalar ve metin düzenlemelerini de içeren en genel yorum türlerini içe aktarabilirsiniz.

 1. En son eklenen yorumların dahil edildiğinden emin olmak için PDF'yi kaydedin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yorum Listesi'ndeki seçenekler menüsünden AutoCAD'e Dışa Aktar'ı seçin, ardından Yorumları İçe Aktar iletişim kutusunda PDF dosyasını ve AutoCAD dosyasını belirtin.

  • AutoCAD uygulamasında Acrobat İşaretlemeleri > Acrobat'tan Yorumları İçe Aktar'ı seçin.

 3. Yorumları İçe Aktar iletişim kutusunda, yorumları içeren PDF'yi belirleyin, hangi yorumların içe aktarılacağını belirtin ve Devam'ı tıklatın. Bir yorum kümesini içe aktarırsanız, yalnızca sizin istediğiniz özelliklerin seçildiğinden emin olarak kümeyi belirtin. Her kategoriden en az bir seçenek seçmelisiniz.

  Gözden Geçirene Göre Göster

  Yorumları her bir gözden geçirene göre içe aktarır.

  Türe Göre Göster

  Yorumları türüne (örneğin, metin düzenlemeleri veya not yorumları) göre içe aktarır.

  Duruma Göre Göster

  Yorumları inceleme durumuna göre içe aktarır.

  Denetlenme Durumuna Göre Göster

  Denetlenen yorumları içe aktarır.

  İçe aktarılan tüm yorumlar Adobe Acrobat İşaretlemeler katmanında düzenleyebileceğiniz, filtreleyebileceğiniz veya silebileceğiniz özel nesneler olarak görünür.

 4. İçe aktarılan yorumu değiştirmek için (durumu değiştirmek, onay işareti eklemek veya metni değiştirmek için) yorumu sağ tıklatın, Acrobat Yorumları'nı seçin ve bir seçenek belirleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi