Event

Açıklama

Event sınıfı bir olay oluştuğunda olay dinleyicilerine parametreler olarak iletilen Event nesnelerinin oluşturulmasına yönelik taban sınıfıdır. Event nesnesinin davranışını değiştirmek için olay dinleyici işlevlerindeki yöntemleri kullanabilirsiniz. Örneğin, stopPropagation() veya stopImmediatePropagation() yöntemini çağırarak bir olayı işlemek için geçerli olay dinleyiciyi sonuncu yapabilirsiniz.

Sözdizimi

new flwebgl.events.Event(type, bubbles)

Parametreler

Ad Tür Açıklama
type
dize
Olay türü
bubbles
boolean
Event nesnesinin olay akışının aniden ortaya çıkma sahnesinde yer alıp almayacağını belirler. Varsayılan olarak false değerindedir

Statik Özellikler

Ad Tür Açıklama
flwebgl.events.Event.ENTER_FRAME dize Bir kareye ne zaman bir MovieClip girse gönderilir (zaman çizelgesi animasyonu işlenmeden önce)
flwebgl.events.Event.ADDED
dize
Bir görüntüleme öğesi alt öğe olarak eklendiğinde gönderilir.
flwebgl.events.Event.FRAME_CONSTRUCTED dize Geçerli kare oluşturulduktan sonra gönderilir (kare komut dosyaları işlenmeden önce).
flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME dize Bir kareden ne zaman bir MovieClip çıksa gönderilir (zaman çizelgesi animasyonu işlendikten sonra).
flwebgl.events.Event.REMOVED
dize
Bir görüntüleme öğesi üst öğeden kaldırılmadan önce gönderilir.

 

 

Yöntemler

getBubbles()

Açıklama

    Bu yöntem, olayın tırmanma olup olmadığını gösterir.

Şunu Döndürür:

 • Tür - boolean

getCurrentTarget()

Açıklama

    Bu yöntem, Event nesnesini bir olay dinleyici ile aktif olarak işleyen nesneyi döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - flwebgl.events.EventDispatcher

Örnek

Bu kod parçacığı, hem sahne alanına hem de bunun en üstteki alt öğesine (mc) bir olay dinleyici ekler. 'mc' öğesine bir alt öğe eklendiğinde bunun olay dinleyicisi (handlerFn2) yürütülür. ADDED olayı tırmandığından, 'mc' dinleyicilerinin tümü yürütüldükten sonra sahne alanının (handlerFn1) olay dinleyicileri hiyerarşinin yukarısına gönderilir.

function handlerFn1(e) {
  console.log("Handler 1");
  var t1 = e.getTarget(); // First child of stage
  var t2 = e.getCurrentTarget(); // Stage
}

function handlerFn2(e) {
  console.log("Handler 2");
  var t1 = e.getTarget();  // First child of stage
  var t2 = e.getCurrentTarget();// First child of stage
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn1);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn2);

getTarget()

Açıklama

    Bu yöntem olay hedefini döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - flwebgl.events.EventDispatcher

Örnek

getCurrentTarget() altındaki örneğe bakın.

getType()

Açıklama

    Bu yöntem olay türünü gösterir.

Şunu Döndürür:

 • Tür - Dize

stopImmediatePropagation()

Açıklama

    Bu yöntem, geçerli düğümdeki ve olay akışında sonradan gelen düğümlerdeki herhangi bir olay dinleyicinin işlenmesini önler.

Örnek

Bu örnekte, sahne alanının en üstteki alt öğesine (mc) ADDED olayı eklenir. 'mc' öğesine bir alt öğe eklendiğinde bunların her ikisi de yürütülür. Ancak, ilk olay dinleyiciden stopImmediatePropagation() öğesi çağrıldığında 'mc' öğesindeki diğer tüm dinleyicilerin olayı alması önlenir (örn. handlerFn2). Ayrıca, olayın hiyerarşiyi sahne alanında tırmandırmasını da önler.

function handlerFn1(e) {
  e.stopImmediatePropagation(); // Stops any other listeners from receiving this event
}

function handlerFn2(e) {
  console.log("This will not execute");
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn1);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn2);

stopPropagation()

Açıklama

Bu yöntem, olay akışında geçerli düğümden sonra gelen düğümlerdeki olay dinleyicilerin işlenmesini engeller.

Örnek

Bu örnekte, sahne alanının en üstteki alt öğesine (mc) ADDED olayı için bir dinleyici eklenir. 'mc' öğesine bir alt öğe eklendiğinde yürütülür. Bu olay dinleyicide, olayın hiyerarşiyi tırmandırması (örneğin sahne alanında) önlenir.

function handlerFn(e) {
  e.stopPropagation(); // Stops the event from bubbling up the hierarchy
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn);
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın