MovieClip

Açıklama

Bir MovieClip, şekilleri ve diğer MovieClip örneklerini içeren bir kapsayıcıdır. Her MovieClip animasyonu kendi zaman çizelgesinde oynatır. MovieClip örnekleri oluşturmak için SceneGraphFactory'yi kullanabilirsiniz.

Genişletir

 • flwebgl.event.EventDispatcher

Yöntemler

addChild(child)

Açıklama

    Bu yöntem, iletilen alt öğe nesnesini bu MovieClip'in en üst alt öğesi olarak ekler. Alt öğe, bir şekil veya MovieClip olabilir.

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • İşlemin başarılı olup olmadığı
 • Tür - boolean
Ad Tür Açıklama
child Şekil veya MovieClip  Alt öğe olarak eklenecek nesne. 

addChildAt(child, index)

Açıklama

    Bu yöntem, iletilen alt öğe nesnesini bu film klibinin belirtilen dizinine ekler. Alt öğe, bir şekil veya film klibi olabilir.

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • İşlemin başarılı olup olmadığı
 • Tür - boolean
Ad Tür Açıklama
child Şekil veya MovieClip  Dizine eklenecek alt öğe.
index sayı Alt öğenin ekleneceği dizin.

getBounds(targetCoordinateSpace, bFastBounds)

Açıklama

    Bu yöntem sınırlayıcı dikdörtgeni döndürür.

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • Görüntüleme nesnesinin sınırları
 • Tür - flwebgl.geom.Rect
Ad Tür Açıklama
targetCoordinateSpace
Şekil veya MovieClip 
(İsteğe bağlı, varsayılan = tanımsız) Kullanılacak koordinasyon sistemini tanımlayan görüntüleme nesnesi. Belirtilmediği takdirde yerel sınırları döndürür.
bFastBounds
boolean
(İsteğe bağlı, varsayılan = true) Orijinal veya varsayılan sınırların mı (hızlı işlem) yoksa dönüştürülen yerel sınırların mı (daha doğru ancak nispeten daha yavaş) döndürüleceğini belirtir.

getChildAt(index)

Açıklama

    Bu yöntem, bu film klibinin belirtilen dizinindeki alt öğeyi döndürür. Belirtilen dizinde alt öğe yoksa 'tanımsız' sonucunu döndürür

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • Tür - Şekil veya MovieClip

Örnek

Bu örnekte bir düğüm, bir MovieClip'ten başka birine taşınmaktadır.

Ad Tür Açıklama
index sayı Alt öğenin istendiği dizin.
    var stage = player.getStage();
    var mc1 = stage.getChildAt(0);
    var mc2 = stage.getChildAt(1);
    
    var child = mc1.getChildAt(0);
    mc2.addChildAt(child, 0);

getChildByName(name)

Açıklama

    Bu yöntem, belirtilen ada sahip mevcut alt öğe görüntüleme nesnesini döndürür. Birden fazla alt öğe görüntüleme nesnesi aynı belirtilen ada sahipse bu yöntem, alt öğe listesinde ilk nesneyi döndürür.

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • Belirtilen ada sahip alt öğe
 • Tür - sayı
Ad Tür Açıklama
name dize Aranacak alt öğenin adı

getChildIndex(child)

Açıklama

    Bu yöntem, alt öğe listesindeki alt öğe dizinini döndürür. Alt öğe bulunmazsa '1' sonucunu döndürür.

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı
Ad Tür Açıklama
child Şekil veya MovieClip  Aranacak alt öğe.

getChildren()

Açıklama

    Bu yöntem, film klibinin alt öğelerini döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - Şekil ve MovieClip'leri içeren dizi

getCurrentFrame()

Açıklama

    Bu yöntem, geçerli kare sayısını döndürür. Kare sayıları 1 tabanlıdır.

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı

getCurrentFrameLabel()

Açıklama

    Bu yöntem, MovieClip örneğinin zaman çizelgesindeki geçerli karede bulunan etiketi döndürür. Geçerli karede etiket yoksa geçerli etiketi 'tanımsız' olarak döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - Dize

Örnek

Bu örnek, "stop_anim" etiketine sahip bir kareyle karşılaştığında MovieClip animasyonunu durdurur.

 
function exitHandler(e) {
 var m = e.getTarget();
 var curLabel = m.getCurrentFrameLabel();
 
 if (curLabel == "stop_anim")
 m.stop();
}

var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME, exitHandler);

getCurrentLabel()

Açıklama

    Bu yöntem oynatma kafasının, MovieClip örneğinin zaman çizelgesinde bulunduğu geçerli etiketi döndürür. Geçerli karede etiket yoksa getCurrentLabel(), bir etiket içeren önceki karenin adını döndürür. Geçerli karede ve önceki karelerde bir etiket yoksa getCurrentLabel(), 'tanımsız' değerini döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - Dize

getFrameLabels()

Açıklama

    Bu yöntem, film klibi veya sahnedeki tüm etiketlerin bir listesini döndürür. Her etikete etiketin 'name' ve 'frameNum' özelliklerini kullanarak erişebilirsiniz.

Şunu Döndürür:

 • {frameNum: number, name: string} dizisi

getGlobalColorTransform()

Açıklama

    Bu yöntem, görüntüleme nesnesinin genel renk dönüştürmesini döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - flwebgl.geom.ColorTransform

getGlobalTransform()

Açıklama

    Bu yöntem, görüntüleme nesnesinin genel dönüştürmesini döndürür.

Şunu Döndürür:

 •     Tür - flwebgl.geom.Matrix

getLocalColorTransform()

Açıklama

    Bu yöntem, görüntüleme nesnesinin yerel renk dönüştürmesini döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - flwebgl.geom.ColorTransform

getLocalTransform()

Açıklama

    Bu yöntem, görüntüleme nesnesinin yerel dönüştürmesini döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - flwebgl.geom.Matrix

getName()

Açıklama

    Bu yöntem bu görüntüleme nesnesinin adını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - Dize

getNumChildren()

Açıklama

    Bu yöntem, alt öğe sayısını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı

getTotalFrames()

Açıklama

    Bu yöntem, ilgili zaman çizelgesindeki toplam kare sayısını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - sayı

gotoAndPlay(frame)

Açıklama

    Bu yöntem, belirtilen karede film klibini oynatmaya başlar.

Parametreler

Örnek

Bu örnek MovieClip'e bir işleyici ekler, bu sayede MovieClip kare 5'i geçtikten sonra doğrudan kare 15'e atlar.

Ad Tür Açıklama
frame numara veya dize İstenen kare numarası veya kare etiketi
function exitHandler(e) {
  var m = e.getTarget();
  var curFrame = m.getCurrentFrame();

  if (curFrame == 5)
    m.gotoAndPlay(15);
}

var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.EXIT_FRAME, exitHandler);

gotoAndStop(frame)

Açıklama

    Bu yöntem, oynatma kafasını film klibinin belirtilen karesine getirir ve burada durdurur.

Parametreler

Ad Tür Açıklama
frame numara veya dize İstenen kare numarası veya kare etiketi

isVisible()

Açıklama

    Bu yöntem, görüntüleme nesnesinin görünürlük bayrağını döndürür.

Şunu Döndürür:

 • Tür - boolean

play()

Açıklama

    Bu yöntem, oynatma kafasını film klibinin zaman çizelgesine taşır.

removeChild(child)

Açıklama

    Bu yöntem, sağlanan alt öğe nesnesini film klibinden kaldırır. Alt öğe, bir şekil veya film klibi olabilir.

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • İşlemin başarılı olup olmadığı
 • Tür - boolean
Ad Tür Açıklama
child Şekil veya MovieClip  Kaldırılacak alt öğe

removeChildAt(index)

Açıklama

    Bu yöntem, belirtilen dizindeki alt öğeyi film klibinden kaldırır. Alt öğe, bir şekil veya film klibi olabilir.

Parametreler

Şunu Döndürür:

 • İşlemin başarılı olup olmadığı
 • Tür - boolean
Ad Tür Açıklama
index sayı Kaldırılacak alt öğe dizini.

setChildIndex(child, newIndex)

Açıklama

Bu yöntem bir MovieClip'in alt öğelerinin sırasını yeniden düzenlemek için kullanılabilir. setChildIndex() yöntemini kullandığınızda ve zaten dolu olan bir dizin konumu belirttiğinizde, değişen konumlar yalnızca görüntüleme nesnesinin önceki ve yeni konumları arasındakilerdir. Diğerleri aynı kalır.

Parametreler

Örnek

Bu örnek, sahne alanının en alt öğesini alır ve diğer tüm alt öğelerin üstüne yerleştirir.

Ad Tür Açıklama
child Şekil veya movieclip Taşınacak alt öğe
newIndex Sayı Alt görüntüleme nesnesinin yeni dizini
var stage = player.getStage();
var n = stage.getNumChildren();
var child = stage.getChildAt(n - 1);
stage.setChildIndex(child, 0);

setLocalColorTransform(colorTransform)

Açıklama

    Bu yöntem, görüntüleme nesnesinin yerel renk dönüştürmesini ayarlar.

Parametreler

Ad Tür Açıklama
colorTransform flwebgl.geom.ColorTransform Ayarlamak istediğiniz renk dönüştürmesi

setLocalTransform(transform)

Açıklama

    Bu yöntem, görüntüleme nesnesinin yerel dönüştürmesini ayarlar.

Parametreler

Ad Tür Açıklama
transform flwebgl.geom.Matrix Ayarlamak istediğiniz dönüştürme

Örnek

Bu örnek, sahne alanındaki bir MovieClip örneğinin yerel dönüştürmesini hem yatay hem de dikey 20 piksel kadar dönüştürerek değiştirir.

var stage = player.getStage();
var mc = stage.getChildAt(0);
var mat = mc.getLocalTransform();
mat.translate(20, 20);
mc.setLocalTransform(mat);

setName(name)

Açıklama

    Bu yöntem, bu görüntüleme nesnesinin adını ayarlar.

Parametreler

Ad Tür Açıklama
name dize Görüntüleme nesnesinin adı

setVisible(flag)

Açıklama

    Bu yöntem, bu görüntüleme nesnesinin görünürlük bayrağını ayarlar.

Parametreler

Ad Tür Açıklama
flag boolean Görünürlük bayrağı

Örnek

Bu örnek, sahne alanının en üstündeki alt öğeye ilişkin görünürlük bayrağını açıp kapatır.

var stage = player.getStage();
var mc = stage.getChildAt(0);
var visibiliity = mc.isVisible();
mc.setVisible(!visibiliity);

stop()

Açıklama

    Bu yöntem, film klibindeki oynatma kafasını durdurur.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın