Používání odrážek a číslování v aplikaci Adobe Muse

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Aplikace Adobe Muse umožňuje organizovat několik odstavců v textovém rámečku formou seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů. Seznamy obvykle představují sadu příbuzných položek, jako jsou například hráči jednoho týmu, kroky určitého postupu, atd. Seznam může obsahovat jiný seznam, a takovým seznamům se říká vnořené seznamy nebo víceúrovňové seznamy.

Pomocí panelu Odrážky můžete vytvářet hierarchické seznamy s odrážkami a číslované seznamy. Znak odrážky můžete také zvolit z kompletní znakové sady dostupné pro dané písmo. Pomocí stylů odrážek si můžete uložit formátování seznamu pro další použití.

V seznamu s odrážkami začíná každý odstavec znakem odrážky, například „•“. V číslovaných seznamech každý odstavec začíná výrazem, který obsahuje číslo nebo písmeno a oddělovač, například tečku nebo závorku. Například „1)“. Čísla v číslovaném seznamu se při přidání nebo odstranění odstavců ze seznamu automaticky aktualizují.

Vytváření seznamů s odrážkami a číslovaných seznamů

 1. Pomocí nástroje Text vytvořte textový rámeček a zadejte text. Části textu, které chcete zorganizovat jako položky seznamu, zadejte jako jednotlivé odstavce.

  Odrážky v aplikaci Adobe Muse jsou podobné odrážkám v aplikaci InDesign
  Pomocí nástroje Text vytvořte textový rámeček a zadejte nějaký text.

 2. Vybráním položky nabídky Okno > Odrážky otevřete panel Odrážky.

  Vlastní znaky odrážek v aplikaci Adobe Muse jsou podobné bodům odrážek v aplikaci InDesign
  Otevřete panel Odrážky.

 3. Vyberte celý text obsažený v textovém rámečku. Na panelu Odrážky můžete kliknutím na tlačítko vytvořit seznam s odrážkami a kliknutím na tlačítko můžete vytvořit číslovaný seznam.

  Vytváření seznamů s odrážkami pomocí bodů odrážek.
  Seznamy s odrážkami a číslované seznamy

Formátování seznamu

 1. Vytvořte odrážkový nebo číslovaný seznam. Další informace najdete v článku Vytváření seznamů s odrážkami a číslovaných seznamů.

 2. Seznam můžete naformátovat pomocí následujících voleb panelu Odrážky.

  Znak odrážky

  Speciální znak, kterým začíná položka seznamu s odrážkami. Při vytvoření seznamu s odrážkami dojde k automatickému vybrání znaku odrážky. Pomocí rozbalovací nabídky můžete ale zvolit jiný znak odrážky. Chcete-li použít vlastní znak odrážky, otevřete kliknutím na tlačítko Nový znak dialogové okno Nový znak odrážky. Zde můžete z kompletní znakové sady dostupné pro vybrané písmo zvolit znak odrážky. Další informace o změnách znaků odrážek naleznete v článcích Změna znaků odrážek a Použití vlastních znaků odrážek.

  Schéma číslování

  Při vytvoření číslovaného sezamu se na základě úrovně seznamu vybere výchozí schéma číslování. Schéma číslování můžete ale změnit pomocí rozbalovací nabídky . Další informace o změnách schématu číslování naleznete v článku Změna voleb číslovaného seznamu.

  Písmo

  Ve výchozím nastavení se standardní znaky odrážek a číslice vykreslí pomocí stejného písma jako sousední text (Automaticky). Výchozí nastavení můžete ale změnit a vybrat jiné webové nebo webové bezpečné písmo. Tato volba není dostupná pro vlastní znaky odrážek.

  Barva

  Ve výchozím nastavení stejná jako barva sousedního textu. Pomocí panelu Políčka můžete rovněž použít i jinou barvu.

  Velikost

  Ve výchozím nastavení stejná jako velikost sousedního textu (Automaticky). Velikost můžete změnit pomocí rozbalovací nabídky nebo zadáním hodnoty.

  Odsadit

  Umístěte pravý okraj odrážky nebo čísla s ohledem na textový rámeček nebo na nadřazený seznam. Můžete upravit odsazení pravého okraje odrážky. V případě seznamu úrovně 1 se odsazení měří od okraje textového rámečku a v případě vnitřního seznamu se měří od okraje nadřazeného seznamu. Hodnota musí být v rozsahu od 0px do 200px. Výchozí hodnota je 28px.

  Mezera mezi textem a pravým okrajem odrážek

  Určuje mezeru mezi pravým okrajem znaku odrážky/číslice a sousedním textem. Mezeru mezi pravým okrajem odrážky/číslice a sousedním textem můžete upravit. Hodnota musí být v rozsahu od 0px do 200px. Výchozí hodnota je 6px.

  Svislé posunutí

  Odrážku nebo číslici můžete posouvat nahoru a dolů vzhledem k výchozímu umístění až o 100px v jednom z těchto směrů.

Změna znaků odrážek

 1. Vytvořte seznam s odrážkami. Další informace naleznete v článku Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu.

 2. Pomocí rozbalovací nabídky můžete změnit znak odrážky.

 3. Vyberte v seznamu libovolný znak a kliknutím proveďte změnu.

Použití vlastních znaků odrážek

 1. Vytvořte seznam s odrážkami. Další informace naleznete v článku Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu.

 2. Pomocí rozbalovací nabídky můžete změnit znak odrážky.

 3. Kliknutím na tlačítko Nový znak otevřete dialogové okno Nový znak odrážky.

  Pomocí odrážek a číslování v aplikaci Adobe Muse můžete vytvářet seznamy s odrážkami a číslované seznamy.

 4. Můžete vybrat znak dostupný pro vybrané písmo nebo můžete vybrat jiné písmo. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete rozbalovací nabídku s písmy a zvolte jiné písmo. Můžete zvolit existující webové nebo webové bezpečné písmo nebo přidat webové písmo. V dialogu Nový znak odrážky se zobrazí nová znaková sada.
  Pomocí webových písem, webových bezpečných písem nebo písem s vlastním hostitelem můžete získat speciální znaky odrážek.

  • Otevřete rozbalovací nabídku s kategoriemi a zvolte jinou kategorii symbolů.
  Změnou písma aplikujte vlastní znaky odrážek.

 5. Vyberte znak, který chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

Vytváření a opakované používání stylů odrážek

Styl odrážky je sada opakovaně použitelných atributů formátu a umístění. Styly odrážek umožňují zachovávat konzistenci návrhu na více webových stránkách a možnost rychlého naformátování seznamu zvyšuje vaši produktivitu.

Vytvoření stylu odrážky

 1. Na webové stránce vyberte objekt, na který je aplikován nějaký styl.
 2. Otevřete panel Styly odrážky výběrem příkazu Okno > Styly odrážky.
 3. Kliknutím na tlačítko vytvořte styl odrážky. Můžete také kliknout pravým tlačítkem (Command + kliknutí v systému MAC) na panelu Styly odrážky a v místní nabídce vybrat možnost Nový styl odrážky.
 4. Dvojitým kliknutím na nově vytvořený styl odrážky si zobrazte dialog Volby stylu odrážky.
 5. Do pole Název stylu zadejte smysluplný název. Zkontrolujte obsah pole Nastavení stylu, jestli jsou všechna nastavení stylu odrážky v pořádku.
Styly odrážek v aplikaci Adobe Muse jsou podobné stylům odrážek aplikace InDesign

Použití stylu odrážky

Následujícím způsobem můžete opakovaně použít již vytvořený styl odrážky:

 1. V textovém rámečku vyberte seznam s odrážkami.
 2. Chcete-li na seznam aplikovat nějaký styl, otevřete panel Styly odrážek (Okno > Styly odrážek) a na panelu Styly odrážek vyberte styl.

Úprava stylu odrážky

 • Změna stylů odrážek: Ke změnám stylů dochází, když změníte atributy formátu nebo umístění až po použití stylu odrážky. Změny stylu jsou označeny znakem „+“ vedle názvu stylu.
 • Vymazání změn stylů: Změny stylů lze vymazat pomocí tlačítka Vymazat změny () nebo vybráním položky Vymazat změny v místní nabídce.
 • Předefinování stylů odrážek: Změny můžete sloučit do již použitého stylu odrážky, a tak jej předefinovat. Klikněte na tlačítko Předefinovat styl () nebo vyberte příkaz místní nabídky Předefinovat styl.

Odpojení stylu odrážky

Chcete-li zrušit přiřazení stylu nebo seznam odpojit od stylu, klikněte na tlačítko Odpojit styl (). Po odpojení stylu zůstanou zachovány všechny atributy formátování a umístění stylu včetně provedených změn stylu.

Vymazat všechny styly

Volba Vymazat všechny styly umožňuje rychle odstranit všechny atributy stylů aplikované na seznam s odrážkami a obnovit výchozí styl.

Následujícím způsobem odstraníte všechny styly:

 1. Vyberte textový rámeček nebo seznam s odrážkami, ze kterého chcete vymazat všechny styly.
 2. Klikněte pravým tlačítkem > v kontextové nabídce vyberte příkaz Vymazat všechny styly.

Sledování stylů na celém webu

Nyní můžete sledovat a spravovat využití stylů v celém webu. Nová volba Přejít na využití stylů umožňuje zobrazit kompletní seznam stránek webu, ve kterém je určitý styl odrážky používán.

 1. Vyberte položku nabídky Okno > Styly odrážky.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na styl a vyberte příkaz Přejít na využití stylů.

Změna voleb číslovaného seznamu

 1. Vytvořte číslovaný seznam. Další informace naleznete v článku Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu.

 2. Vyberte číslovaný seznam, jehož schéma chcete změnit a vyberte rozbalovací nabídku .

 3. V rozbalovací nabídce vyberte libovolné schéma číslování.

  Vytvářejte v aplikaci Adobe Muse číslované seznamy nebo uspořádané seznamy.

Vytváření víceúrovňových seznamů

 1. Vytvořte odrážkový nebo číslovaný seznam. Další informace naleznete v článku Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu.

 2. Vyberte část seznamu nebo pouze požadované položky seznamu.

 3. Kliknutím na tlačítko Zvětšit odsazení seznamu () vytvořte nový podseznam.

  Poznámka:

  Chcete-li přesunout položky seznamu z podseznamu do seznamu vyšší úrovně, klikněte na tlačítko Zmenšit odsazení seznamu ().

Změna typu seznamu

 • Chcete-li převést seznam s odrážkami na číslovaný seznam, vyberte seznam a klikněte na tlačítko .
 • Chcete-li převést číslovaný seznam na seznam s odrážkami, vyberte seznam a klikněte na tlačítko .
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.