Sammanfattning av nya funktioner

Den senaste versionen av Acrobat DC finns tillgänglig nu. Mer information finns i Sammanfattning av nya funktioner | Acrobat DC senaste versionen.

Nyheter och förändringar

Flikgränssnitt för visning av flera PDF-filer

När du öppnar flera PDF-filer under samma session öppnas nu PDF-filerna som flikar i samma programfönster. Du kan växla mellan flikarna och namnet på filen som är öppen visas på fliken. Du kan navigera bland dokumentflikarna med knapparna Du kan navigera bland dokumentflikarna med knapparna Föregående och Nästa som visas till höger om det finns så många dokument att de inte får plats.

Flikgränssnitt för visning av flera PDF-filer

Acrobat ändrar automatiskt storlek på flikarna när dokumenten inte får plats i fönstret. Alla öppnade filer listas nu i den nedre delen av Fönster-menyn. Om du vill växla till ett visst dokument som är öppet kan du klicka på fliken för dokumentet eller välja filnamnet på menyn Fönster.

Välj ett filnamn på fönstermenyn

Som standard är flikgränssnittet aktiverat. Om du vill aktivera gränssnittet för ett dokument ska du avmarkera kryssrutan i Inställningar > Allmänt > Öppna dokument som nya flikar i samma fönster (kräver omstart). Starta om Acrobat.

Kryssrutan Öppna dokument som nya flikar i samma fönster

Verktyg listas i verktygscentrat efter kategorier

För att hjälpa dig att navigera och upptäcka verktyg snabbare och mer effektivt, visar Acrobat nu verktygen i verktygscentrat ordnade i kategorier. Verktyg som har liknande funktioner och arbetsflöden har grupperats tillsammans.

Kategorier i verktygscentret

Note:

Ett nytt anpassat verktyg visas i kategorin Anpassa och alla plugin-program från andra leverantörer visas i en ny kategori som heter Tillägg.

Förbättrad hemvy - förhandsvisning, plats och verktyg för nyligen använda filer

När du klickar på ett filnamn i listan över senast använda filer visas en informationspanel till höger med en miniatyrförhandsvisning av filen tillsammans med verktyg som används ofta.

En informationspanel

För lokala filer kan du klicka på platsen när du vill öppna mappen i Utforskaren. Du kan inte öppna platsen om den är Adobe Document Cloud eller Dropbox.

Med alternativet Ta bort från senast använda kan du välja vilka filer du vill ta bort från listan över senast använda filer.

Dropbox-koppling i hemvyn i Acrobat/Reader

Acrobat har nu stöd för integrering av Dropbox i hemvyn vilket gör att du lätt kan utföra standardåtgärder för filer i Acrobat/Reader, till exempel öppna, spara som, skapa PDF, exportera PDF och bifoga med e-post.

Dropbox-integrering på hemvyn

När du lagt till ett Dropbox-konto för privat bruk eller jobbet, visas det i den vänstra rutan och filerna/mapparna listas i den högra rutan. Nu är alla åtgärder som är specifika för den valda filtypen tillgängliga här och via en anpassad Öppna/Spara-dialogruta.

Dropbox-konto i den vänstra rutan

Anmärkningar:

 • Kommandon för sökning, sortering och filtrering kan inte användas i hemvyn för Dropbox-filer än.

Mer information finns i Arbeta med online-konton | Dropbox, Sharepoint.  

Nytt gränssnitt för verktyget Kombinera filer

Verktyget Kombinera filer har nu ett nytt och förenklat användargränssnitt. Det nya gränssnittet gör det enkelt för dig att snabbt kombinera filer, lägga till filer, ändra ordning på eller ta bort sidor, förhandsvisa filer, expandera/komprimera sidor i en fil och kombinera dem till en fil. Du kan också använda överläggningsverktygen när du snabbt vill ta bort sidor. Det fungerar nu bättre med gester.

Gränssnitt för verktyget Kombinera filer

När du hovrar eller klickar på en miniatyr för en fil visas åtgärder: ta bort filen, förhandsvisa filen eller expandera sidorna.

Komprimera en expanderad fil

Klicka på ikonen på miniatyren för den första sidan när du vill komprimera en expanderad fil.

Mer information finns i Kombinera eller slå ihop flera filer till en PDF.

Visa senast använda filer i den anpassade dialogrutan Öppna

Nu kan du söka efter och välja en av dina senaste filer i en anpassad Öppna-dialogruta. I dialogrutan finns nu alternativet Senaste i fillistan och en sökruta överst.

Den anpassade dialogrutan Öppna

Note:

Senast använda filer i dialogrutan stöds bara för PDF-filer. Filerna visas i listvyn. Miniatyrbildsvisning och val av flera filer stöds inte ännu.

Ny och förbättrad upplevelse av fästisar

Fästisarna har fått ett nytt utseende och en ny känsla med bättre svarsupplevelse.

En ny inställning på Mac som definierar läget när ett dokument inte är öppet

För närvarande visar Acrobat hemskärmen, även om ett dokument inte är öppet. En ny inställning har lagts till som kan inaktivera detta (Inställningar > Allmänt) - Visa startskärmen när alla dokument är stängda.Visa startskärmen när alla dokument är stängda

Om du inaktiverar inställningen visas hemskärmen bara när ett dokument är öppet.

Nya kortkommandon som stänger Acrobat-fönstret:

 • När ett dokument är öppet trycker du på CMD + W.
 • Om du vill stänga alla Acrobat-fönster trycker du på CMD + W + F4 + Func.

Förbereda och skicka flera dokument för signering

Tidigare kunde du inte lägga till formulärfält för flera dokument med alternativet Förbered formulär i funktionen Skicka för signering. Du måste öppna de olika dokumenten, lägga till fälten och sedan lägga till dokumenten i fillistan.

Nu kan du använda alternativet Förbered formulär för flera dokument. När du har lagt till dokumenten i fillistan konverteras dokumenten till PDF-filer och kombineras till en enda fil när du använder Förbered formulär. Den kombinerade filen öppnas så att du kan lägga till lämpliga formulärspecifika fält. När du är klar kan du skicka dokumentet för signering.

Förbereda flera dokument för signering

Mer information finns i Skicka PDF-dokument för signatur.

Inaktivera automatisk uppspelning av 3D-objekt

Eftersom de dynamiska egenskaperna hos 3D-objekt utgör en potentiell säkerhetsrisk har flera nya ändringar införts:

 • Automatisk uppspelning av 3D-innehåll är inaktiverat som standard.
 • Användargränssnittet har en ny kryssruta i Redigera > Inställningar > 3D och multimedia > Aktivera 3D-innehåll.
 • 3D-innehåll har integrerats i tillitsramverket så att det går att visa 3D-innehåll för betrott innehåll, även om 3D är inaktiverat.

Mer information finns i Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer.

Konvertera kreativa appformat till PDF med tjänsten CreatePDF i Adobe Document Cloud

Nu kan du enkelt konvertera Adobe Photoshop (PSD)-, Adobe Illustrator (AI)- och Adobe InDesign (INDD)-filer till PDF i Acrobat med tjänsten CreatePDF i Adobe Document Cloud. När du väljer något av dessa filformat för konvertering startar en asynkron konvertering och en förloppsindikator visas. Filen överförs till Document Cloud, konverteras till PDF-format, laddas ned och öppnas i Acrobat. Under tiden konverteringen pågår kan du fortsätta att arbeta med Acrobat.

För tillfället stöds bara dessa filformat för arbetsflöden med direkt PDF-konvertering, till exempel Arkiv > Skapa > PDF från fil, Verktyg > Skapa PDF (en fil) samt dra och släpp. Dessutom kan du bara konvertera en fil i taget. Andra åtgärder där skapandet av en PDF-fil är en del av ett större arbetsflöde stöds inte, till exempel Kombinera, Skapa gruppbearbetning, och åtgärder för flera filer.

Stöd för AutoCAD 2015 (64-bitars)

Acrobat har nu stöd för AutoCAD version 2015 (64 bitar). Acrobat-menyfliken med funktioner för skapande av PDF-filer och förhandsgranskning finns nu tillgänglig för AutoCAD.

Skapa nya listobjekt i PDF

Acrobat visar nu reglage för punktlistor och numrerade listor i formateringspanelen. Nu kan du skapa nya listobjekt, konvertera ett befintligt stycke till ett listobjekt och vice versa och konvertera en listtyp till en annan. Förutom den standardinställda uppsättning listobjekt, identifierar nu Acrobat andra listtyper i ditt dokument och visar dem längst ned i listrutan, avgränsade av en tunn grå linje.

Formatpanelen i Acrobat DC med listkontroller

Du kan också använda tangentbordet när du vill lägga till ett listobjekt. Du kan till exempel skriva bokstaven "a" följd av avslutande parentes ")" före ett stycke och sedan ett blanksteg. Då läggs en numrerad lista till som börjar med "a)".

Note:

Acrobat identifierar stycken och listor separat. Därför kan både stycket och listan visas i samma begränsningsram när du redigerar, men när du har sparat den ändrade filen och öppnar den igen visas stycken och listobjekt i separata begränsningsramar.

Stöd för textkommentarer och kommentarer som inte är text under redigering

Flera förbättringar har gjorts för kommentarer som går utöver textrutor under redigering:

 • Färgmarkeringar och andra textbaserade kommentarer fungerar nu sömlöst när du redigerar text. Kommentarerna kopplas till texten under redigering och omformas, expanderas eller komprimeras baserat på ändringar som görs i eller runt dem. Om texten med kommentaren tas bort, tas kommentaren också bort.
 • Typer av kommentarer som stöds: länka, ersätt text, markera, stryk under, stryk över, textmarkör och bortredigering.
 • Kommentarer på sidnivå som fästisar och skriven text kan markeras, flyttas (genom att dra) och ändras.
 • Alla kommentarer som stöds kan nu tas bort under redigering genom att högerklicka på snabbmenyn.
 • Om en begränsningsram flyttas/skalas/ändras i storlek, justeras kommentarerna automatiskt. Om en begränsningsram tas bort, tas även kommentarerna bort.

Förbättringar för redigering av skannade dokument

 • Du kan nu redigera dokument med konturtext (text utan teckensnitt) med hög återgivning.
 • Acrobat kommer nu ihåg vilket alternativ du valde för alternativen Återställ till bild och Konvertera till text i den högra panelen i stället för att gå till redigeringsläget för skannade dokument som standard.

Förbättringar för verktyget Förbättra kamerabild

Förbättrad gränsidentifiering för kamerabilder

Precisionen vid gränsidentifieringen i kamerabilder har utvecklats och förbättrats. Se exemplet på före och efter nedan.

Exempel: Före och efter

Förbättrad perspektivkorrigering för kamerabilder

Perspektivkorrigeringen för kamerabilder har förbättrats för att ytterligare minska kornigheten runt text och områden utan text. Du kan se några exempel på före och efter nedan.

Exempel 1: Före och efter

Exempel 2: Före och efter

Förbättrad läsbarhet och skärpa på text i kamerabilder

Rensningsmekanismen för kamerabilder har förbättrats för att öka läsbarheten och skärpan på text i bilderna. Du kan se några exempel på före och efter nedan.

Före och efter för läsbarhet och skärpa

Exempel 1: Före och efter

Före och efter för läsbarhet och skärpa

Exempel 2: Före och efter

Förbättrad export till Word, Excel och PowerPoint

Flera förbättringar har gjorts i exportfunktionen. Nedan beskrivs några före och efter exempel av förbättringarna.

Bättre rekonstruktion av skannade tabeller utan kanter

Före (data saknas i tabell utan kant) och efter

Före (data saknas i tabell utan kant) -> Efter

Korrekt rekonstruktion av textmarkering

Före (markeringar saknas) och efter

Före (markering saknas) -> Efter

Bättre automatisk igenkänning av titlar

Före och efter

Före -> Efter

Stöd för nedsänkta och upphöjda tecken i tabeller

Före

Före

 

Efter

Efter

Bättre rubrikidentifiering

Före och efter

Före -> Efter

Reducering av antalet onödiga kolumner som skapas

Före och efter

Före -> Efter

Korrekt formatering av siffror i Excel

Före och efter

Före -> Efter

Sammanfogade tabeller sprids över flera sidor under en rubrik

Före

Före (1 tabell sprids över 8 PDF-sidor och varje PDF-sida konverteras som ett separat kalkylblad)

 

Efter

Efter (de 8 sidorna konverteras som ett enda kalkylblad)

Korrekt rekonstruktion av innehållets orientering i celler

PDF (som det ser ut i PDF-filen), före

PDF (som det ser ut i PDF-filen) -> Före

 

Efter

Efter

Korrekt rekonstruktion av indrag i celler

PDF (som det ser ut i PDF-filen), före

PDF (som det ser ut i PDF-filen) -> Före

 

Efter

Efter

Ytterligare förbättringar

Tillåt installation av Acrobat DC utan att befintligt Acrobat 10.x-program tas bort från en dator

Nu kan Adobe Acrobat DC användas samtidigt med Adobe Acrobat X (10.x) efter installationen. Acrobat DC installeras i en annan mapp och Adobe Acrobat X avinstalleras inte.

 • Komponenter såsom Adobe PDF Printer, PDFMakers (MS Office, webbläsare osv.) och AcroPDF (PDFViewer i webbläsare) kan inte finnas samtidigt på grund av de interagerar med program från tredje part. Därför är bara de senaste versionsspecifika komponenterna tillgängliga i den gemensamma miljön.
 • Acrobat-funktioner som kräver kopplingar för tredje part aktiverar antingen ett meddelande till användaren eller körs med Acrobat DC-kopplingar.

En ny inställning som aktiverar förhandsvisning av PDF-miniatyrer i Utforskaren

I Acrobat/Reader DC-versionen från april 2015 togs PDF-gränssnittskomponenten bort så att du inte kunde se miniatyrbilder av PDF-dokument i Utforskaren. En ny användarinställningar har lagts till i Acrobat/Reader DC (endast 32-bitarsdatorer) som gör att du kan visa miniatyrbilderna igen - Inställningar > Allmänt > Aktivera förhandsgranskning av PDF med miniatyrer i Windows Utforskaren. Som standard är alternativet inaktiverat. Inställningen kan dessutom justeras efter företag.

Ny OCR SDK

En senare version av OCR-biblioteket har integrerats med Acrobat DC.

Förbättrat stöd för berättarröst i tabeller

En berättarröst meddelar nu antalet rader och kolumner i tabeller. Den talar även om cellkoordinater.

Funktion för att välja text/bilder på enheter med pekskärm när handpekaren är aktiv

När du arbetar på pekskärmsenheter med musen, kan du nu välja text/bilder när handpekaren är aktiv, utan att behöva växla till markeringspekaren. Håll markören över texten i några sekunder så ändras handpekaren till en I-markör som du kan välja text med.

Hjälpmedelsstöd på hemvyn

Tangentbordsnavigering och hög kontrast stöds nu helt i alla arbetsflöden på hemvyn, inklusive kopplingar för Den här datorn, SharePoint och Dropbox samt Document Cloud-lagring.

Hjälpmedelsstöd i anpassad Öppna/Spara-dialogruta

Tangentbordsnavigering och hög kontrast stöds nu helt i den anpassade dialogrutan Öppna/Spara.

Gränssnittet för Fyll i och signera finns nu på flera språk

Användargränssnittet för Fyll i och signera finns nu på följande språk:

 • Förenklad kinesiska
 • Traditionell kinesiska
 • Koreanska
 • Tjeckiska
 • Ungerska
 • Polska
 • Ryska
 • Ukrainska
 • Turkiska
 • Slovakiska
 • Slovenska

Nyheter och förändringar

Förbättra skanningar

Skicka för signering

Fyll i och signera

Skicka och spåra

Kommentera

UI-förbättringar

Ytterligare förbättringar

Förbättra skanningar

Förbättrad prestanda och kvalitet för OCR av kamerabilder

I allmänhet registreras kamerabilder med 72 dpi. Därför är det svårt att få utdata med god kvalitet när du använder OCR på sådana bilder.

Acrobat skalar upp kamerabildens upplösning när du använder OCR, vilket gör att exaktheten för OCR av kamerabilder ökar avsevärt. Tiden det tar att utföra OCR på sådana bilder har också minskat avsevärt.

Skicka för signering

Lägg till eller konfigurera flera signerare

När du skickar ett dokument till flera signerare, kan du nu ange deras e-post-ID när du förbereder dokumentet. Det förbättrar användbarheten, eftersom du lätt kan koppla önskade e-post-ID till varje signaturfält.

Skicka för signering-komponent

Lägg till e-post-ID till ett signaturfält

Skicka för signering-komponent

E-post-ID fylls i på sidan Skicka för signering

Filtyper som stöds för signering

Förutom PDF kan du skicka MS Office-filer, olika bildfiler, HTML-filer och textfiler för signering. Listan med filtyper som stöds är: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, HTML, HTM, CSV, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG och PNG.

Fyll i och signera

Signeringsverktyg finns för ifyllbara formulär

Verktyget är nu tillgängligt för ifyllbara formulär i Acrobat DC och Acrobat Reader DC. När du öppnar ett ifyllbart formulär och väljer verktyget Fyll i och signera i den högra panelen eller verktygscentrat kan du se verktyget Signera i det sekundära verktygsfältet.

Fyll i och signera-komponent

Fyll i och signera > Signaturverktyg för ifyllbart formulär

Om du är inloggad är din signatur även tillgänglig när du använder ditt Document Cloud-konto, inklusive webbversionen av appen Adobe Fill & Sign och den mobila appen Adobe Fill & Sign för iOS.

Skicka och spåra

Fyll i e-postadresser automatiskt

Appen Adobe Send & Track har nu stöd för automatisk ifyllning av e-postadresser i fältet Skicka till. Förslagen för automatisk ifyllning baseras på en kombination av följande:

 • Lokala kontakter: Listan med namn och e-postadress från e-postmeddelanden som du har skickat med standardklienten för e-post.
  Obs: Integration med standardklienten för e-post fungerar för närvarande bara med Outlook i Windows.

 • Skicka och spåra inbjudningar: Listan med e-postadresser från anpassade inbjudningar som du har skickat med appen Adobe Send & Track samt webb- och datorklienter för att dela filer.

Skicka och spåra-komponent

Fyll i e-postadresser automatiskt i fältet Skicka till

Kommentar

Ändra storlek på kommentarsrutan

När ett PDF-dokument har anteckningar eller kommentarer, kan du expandera kommentarsrutan för bättre läsbarhet av långa kommentarer.

Justera markören längs den vänstra kanten av rutan, håll kvar och dra åt vänster eller höger om du vill ändra storlek på rutan.

Kommentar-komponent

Skalbar kommentarsruta

Note:

Du kan bara expandera rutan för kommentarer, inte andra verktyg i den högra rutan.

UI-förbättringar

Visa antecknings- och markeringsverktyg som snabbverktyg

Acrobat DC visar nu dessa två verktyg som snabbverktyg som standard.

Antecknings- och markeringsverktyg som snabbverktyg

 

Verktygens lägen bevaras i verktygscentret

Verktygen i verktygscentret stannar kvar på sina platser oavsett placering eller om de läggs till som verktygsgenvägar i den högra panelen.

Bevara den högra panelen när Acrobat startar

När du startar Acrobat DC bevaras det senaste tillståndet för verktygen i den högra panelen (komprimerade eller öppna).

Stöd för valda tjänster på flera språk

Tjänsterna Adobe Document Cloud, Skicka för signering och Skicka och spåra finns nu på följande språk:

 • Förenklad kinesiska
 • Traditionell kinesiska
 • Koreanska
 • Tjeckiska
 • Ungerska
 • Polska
 • Ryska
 • Ukrainska
 • Turkiska
 • Slovakiska (endast Windows)
 • Slovenska (endast Windows)

Ytterligare förbättringar

Tillåt installation av Acrobat DC utan att befintligt Acrobat 11.x-program tas bort från en dator

Nu kan Adobe Acrobat DC användas samtidigt som Adobe Acrobat XI (11.0.12 eller senare) efter installationen. Acrobat DC installeras i en annan mapp och Adobe Acrobat XI avinstalleras inte.

Komponenter såsom Adobe PDF Printer, PDFMakers (MS Office, webbläsare osv.) och AcroPDF (PDFViewer i webbläsare) kan inte finnas samtidigt på grund av de interagerar med program från tredje part. Därför är bara de senaste versionsspecifika komponenterna tillgängliga i den gemensamma miljön.

Note:

För närvarande stöttas detta gemensamma scenario inte för en Acrobat-installation där Creative Cloud-appen för skrivbord används.

HiDPI-stöd för PDFMaker

PDFMaker har nu stöd för HiDPI-bildskärmar och ett estetiskt tilltalande gränssnitt.

Åtkomst till AATL- och EUTL-säkerhetsinställningar via autentiserad proxyserver

I tidigare versioner av Acrobat synkroniseras inte listan över betrodda certifikat bakom en autentiserad proxy. Detta har åtgärdats i den här versionen. Acrobat DC frågar nu efter autentiseringsuppgifter för att ansluta till Internet och synkronisera listan.

Stöd för 64-bitars TWAIN-drivrutiner på Mac

Acrobat DC har nu stöd för 64-bitars TWAIN-drivrutiner i Mac OS.

Uppgraderad JavaScript-motor

JavaScript-insticksprogrammet i Acrobat DC, EScript, har migrerat till en senare version av SpiderMonkey (den underliggande JS-motorn från Mozilla). Den tidigare versionen av SpiderMonkey i EScript var 1.8.0, den har nu uppgraderats till version 24. Viktiga funktioner är följande:

 • Den föregående versionen var baserad på ECMAScript 3-standarden. Den nya versionen baseras på ECMAScript 5.
 • SpiderMonkey version 24 har inte stöd för E4X, men vi har bevarat stödet för E4X genom att portera det från SpiderMonkey version 17. Därför bör E4X-användare inte påverkas för tillfället.Observera att E4X-stödet kan tas bort i framtiden.
 • Acrobat JS-felsökaren har skrivits om med SpiderMonkeys nya felsöknings-API. Felsökarens gränssnitt är fortfarande detsamma.

Nyheter och förändringar

Arbeta var som helst

Redigera vad som helst

Signera och spåra dokument

Fler nya funktioner

Arbeta var som helst

 • Skapa, exportera och signera PDF-filer med den nya Acrobat DC-mobilappen.
 • Redigera eller lägga till text i en PDF-fil på din iPad.
 • Sortera om, ta bort eller rotera sidor på en iOS- eller Android-enhet.
 • Använd kameran på din mobila enhet som en portabel skanner.

Redigera vad som helst

 • Redigera skannade pappersdokument direkt, lika enkelt som med andra filer.
 • Korrigera foton av pappersdokument automatiskt med beskärning och perspektivkorrigering.
 • Korrigera misstänkta textidentifieringsfel vid skanning sida vid sida.
 • Använd stavningskontrollen för att identifiera och korrigera stavfel i PDF-filer.
 • Redigera PDF-filer snabbare med omformning av helsidesstyckeflöde och enkla punktuppdateringar.
 • Exportera PDF-filer till Word, Excel eller PowerPoint med förbättrade punkter och tabeller.

Signera och spåra dokument

 • Fyll i, signera och skicka formulär från var som helst med smart automatisk fyllning.
 • Hämta signaturer från andra, spåra svar och arkivera signerade dokument.
 • Skicka, spåra och bekräfta leverans av viktiga dokument elektroniskt.

Fler nya funktioner

 • Skapa PDF-filer direkt från Microsoft Word 2011 med intakta länkar på Mac.
 • Spara på bläck och toner när du skriver ut från en Windows-dator.
 • Läs upp PDF-filer med VoiceOver-stöd på Mac OS X-datorer.
 • Läs text enklare i högkontrastläget på en dator med dynamisk bakgrundsjustering.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto