Visa PDF-filer och visningsinställningar

Hur PDF-filen först visas beror på hur den som har skapat filen har ställt in dokumentegenskaperna. Ett dokument kan t.ex. öppnas så att en viss sida visas eller att dokumentet har en viss förstoring redan från början.

Visa PDF-filer i läsläge

När du läser ett dokument kan du dölja alla verktygsfält och åtgärdsrutor, så att visningsytan maximeras på skärmen.

De grundläggande läskontrollerna, t.ex. sidnavigering och zoom, visas i det halvgenomskinliga verktygsfältet i nederdelen av fönstret.

 • Öppna läsläget genom att välja Visa > Läsläge eller klicka på knappen Läsläge  i det flytande verktygsfältet.

 • Du återställer arbetsytan till den tidigare vyn genom att välja Visa > Läsläge igen. Du kan också klicka på komprimeringsknappen i det flytande verktygsfältet.

Flytande verktygsfält i läsläge
Läsläge med halvgenomskinligt flytande verktygsfält

Visa PDF-filer i helskärmsläge

I helskärmsläget visas bara dokumentet. Menyraden, verktygsfältet och fönsterkontrollerna är dolda. Den som skapar ett PDF-dokument kan ange att dokumentet ska öppnas i helskärmsläget. Du kan också själv välja helskärmsläge.Helskärmsläge används ofta för presentationer, ibland med automatisk sidflyttning och automatiska övergångar.

Pekaren är aktiv i helskärmsläget så att du kan klicka på länkar och öppna anteckningar. I helskärmsläget kan du navigera i PDF-filen på följande två sätt: Du kan använda kortkommandon för navigerings- och förstoringskommandon, och du kan ange en inställning för helskärmsläget för att visa knappar som du kan klicka på för att gå till en annan sida eller för att stänga helskärmsläget.

Med utgåvan av Acrobat DC från oktober 2019 kan du nu öppna PDF-filer för granskning i helskärmsläge. Detta hjälper till att hålla fokus på innehållet och de mottagna kommentarerna. Om du vill växla till helskärmsläge använder du kortkommandot Ctrl + L.

Visa navigeringsfältet i helskärmsläge

 1. Välj Kommentar under Kategorier i dialogrutan Helskärm.
 2. Välj Visa navigeringsfält och klicka på OK.
 3. Välj Visa > Helskärmsläge.

Navigeringsfältet för helskärmsläge innehåller knapparna Föregående sida , Nästa sida  och Stäng helskärmsläge . Dessa knappar visas i det nedre, vänstra hörnet av arbetsytan.

Läsa ett dokument i helskärmsläge

Om navigeringsfältet för helskärmsläge inte visas kan du navigera i PDF-filen med hjälp av kortkommandon.

Obs!

Om du har två bildskärmar installerade kan sidan ibland visas i helskärmsläge bara på en av bildskärmarna. Klicka på skärmen där sidan visas i helskärmsläge när du vill bläddra igenom dokumentet.

 1. Välj Visa > Helskärmsläge.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill gå till nästa sida trycker du på Enter, Page Down, nedåtpil eller högerpil.

  • Om du vill gå till föregående sida trycker du på Skift+Enter, Page Up, uppåtpil eller vänsterpil.

 3. Du avslutar helskärmsläget genom att trycka på Ctrl+L eller Esc. (För att detta ska fungera måste alternativet Escape-tangenten avslutar ha valts på panelen Helskärm i dialogrutan Inställningar.)
Obs!

Om du vill visa ett helskärmsverktyg i verktygsfältet för vanliga verktyg högerklickar du i verktygsfältsområdet och väljer Visa verktyg för sidvisning > Helskärmsläge. Klicka sedan på helskärmsverktyget för att växla till helskärmsläge.

Stäng verktygsrutan i Acrobat DC

Skärmteman i Acrobat DC

Du kan ändra det övergripande utseendet och känslan på Acrobat genom att konfigurera skärmteman. För att välja tema går du till Visa > Skärmtema och väljer sedan något av nedanstående teman:

 • Systemtema - När du väljer Systemtema ändrar Acrobat användargränssnittet enligt OS-temat. Om OS-temat ändras medan Acrobat körs, uppdateras även Acrobat-temat.
 • Ljusgrå - Standardtemat som Acrobat använder är Ljusgrå. Alla användargränssnittselement och dokumentets bakgrund visas i ljusgrått.
 • Mörkgrå - Att ställa in temat på Mörkgrå förbättrar synergonomin genom att minska ögonbelastningen och underlättar skärmanvändning i mörka miljöer, samtidigt som det sparar batteri. Det mörka temat har nu utökas till att inkludera övermenyn, snabbmenyn på sidan, rullningslisten och kommentarsrutan.
Skärmteman

Inställningar för PDF-visning

Du kan använda dialogrutan Inställningar för att ange en standardsidlayout och anpassa programmet på olika sätt. Om du vill visa PDF-filer ska du kontrollera inställningarna för Dokument, Helskärm, Allmänt, Sidvisning och 3D & multimedia.

Inställningarna styr hur programmet fungerar i allmänhet, och gäller alltså inte specifika PDF-dokument. Välj RedigeraInställningar (Windows) eller Acrobat / Adobe Acrobat ReaderInställningar (Mac OS) när du vill öppna dialogrutan med inställningar.

Obs!

Om du installerar insticksprogram från andra tillverkare anger du de här inställningarna med hjälp av menykommandot Inställningar för produkter från andra tillverkare.

Dialogrutan Inställningar i Acrobat

Dokumentinställningar

Inställningar för att öppna

 • Återställ senaste vyinställningar när dokument öppnas igen: Avgör om dokument automatiskt ska öppnas på sidan som visades sist under en session.
 • Öppna länkar mellan dokument i samma fönster: Stänger det aktuella dokumentet och öppnar det dokument som länken går till i samma fönster. På så sätt minimeras antalet öppna fönster. Om det länkade dokumentet redan är öppet i ett annat fönster, stängs inte det aktuella dokumentet när du klickar på en länk i det öppna dokumentet. Om du inte väljer det här alternativet öppnas ett nytt fönster varje gång du klickar på en länk till ett annat dokument.
 • Tillåt att lagerstatus anges av användarinformationen: Gör att författaren av ett PDF-dokument med lager kan ange synliga lager baserat på användarinformationen.
 • Tillåt att dokument döljer menyraden, verktygsfält och fönsterkontroller: Anger om menyraden, verktygsfält och fönsterkontroller är dolda när en PDF-fil öppnas.
 • Använd alltid filnamn som dokumentets titel: Gör att du kan använda filnamnet som dokumentrubrik. (Inte markerat som standard.)
 • Antal senast använda dokument: Ställer in det maximala antalet dokument som visas på arkivmenyn.

Inställningar för att spara

 • Spara automatiskt dokumentändringar i en temporär fil var _ minut: Anger hur ofta ändringar i öppna dokument sparas i Acrobat.
 • Spara som optimerar för snabb webbvisning: Omstrukturerar ett PDF-dokument för nedladdning en sida i taget från webbservrar.
 • Minska alltid storleken på filer över 10 MB: Minskar storleken på PDF-filer automatiskt om filstorleken är större än 10 MB.

PDF/A-visningsläge

 • Visa dokument i PDF/A-läge Anger när detta visningsläge ska användas: Aldrig eller Bara för PDF/A-dokument.

Dold information

Söker igenom PDF-filen efter objekt som kanske inte är uppenbara, t.ex. metadata, bifogade filer, kommentarer och dold text och lager. Sökresultaten visas i en dialogruta. Du kan ta bort valfri objekttyp i dialogrutan.

 • Ta bort dold information när dokumentet stängs (inte valt som standard.)
 • Ta bort dold information när du skickar ett dokument via e-post (inte valt som standard.)

Bortredigering

 • Justera filnamn när tillämpade bortredigeringsmarkeringar sparas: Anger ett prefix eller suffix som ska användas när en fil med bortredigeringsmarkeringar sparas.
 • Välj lokalisering för sök- och textborttagningsmönster: Anger vilken installerad språkversion av Acrobat som används för mönster. Om du t.ex. har installerat både den engelska och den tyska versionen kan du välja vilket språk som ska användas för mönstret. Mönsteralternativet visas i dialogrutorna Sökning och Bortredigering.

Inställningar för helskärm

Inställningar för helskärm

 • Endast aktuellt dokument: Anger om visningen avser en enda PDF-fil.
 • Fyll skärmen med en sida i taget: Ställer in sidvisningen så att skärmen täcks av en sida.
 • Varna när dokumentet begär helskärm: Ett meddelande visas innan helskärmsläge startas. Om du väljer det här alternativet åsidosätts tidigare val av Visa inte det här meddelandet igen i det meddelandet.
 • Använd bildskärm: Anger bildskärmen som ska användas för helskärmsvisningen (för användare som har flera bildskärmar).

Helskärmsnavigering

 • Escape-tangenten avslutar: Gör att du kan avsluta helskärmsläget genom att trycka på Esc. Om det här alternativet inte är markerat kan du avsluta genom att trycka på Ctrl + L.
 • Visa navigeringsfält: Visar ett litet navigeringsverktygsfält oavsett dokumentets inställningar.
 • Vänsterklicka om du vill gå framåt en sida, högerklicka om du vill gå bakåt en sida: Du kan bläddra genom ett Adobe PDF-dokument genom att klicka med musen. Du kan även bläddra igenom dokumentet genom att trycka på Retur, på Skift+Retur (för att gå bakåt) eller på piltangenterna.
 • Loop efter sista sidan: Du kan bläddra igenom ett PDF-dokument och gå tillbaka till den första sidan när du nått den sista. Det här alternativet används ofta vid automatiserad visning.
 • Växla efter _ sekunder: Anger om du vill gå från sida till sida automatiskt efter ett visst antal sekunder. Du kan bläddra igenom ett dokument med musen eller tangentbordet, även om automatisk sidförflyttning är valt.

Helskärmsutseende

 • Bakgrundsfärg: Anger fönstrets bakgrundsfärg i helskärmsläge. Det går att välja en färg från färgpalletten för att anpassa bakgrundsfärgen.
 • Muspekare: Anger om pekaren ska visas eller döljas i helskärmsläge.

Övergångar i helskärm

 • Inaktivera alla sidövergångar: Tar bort övergångseffekter från presentationer som visas i helskärmsläge.
 • Standardövergång: Anger den övergångseffekt som ska visas när du byter sida i helskärmsläge och inga övergångseffekter har angetts för dokumentet.
 • Riktning: Anger riktningen på skärmen för den valda standardövergången, t ex nedåt, åt vänster eller vågrätt. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på övergången. Om ett riktningsalternativ inte påverkar den valda standardövergången är alternativet inte tillgängligt.
 • Navigering styr riktning: Imiterar användarens riktning genom presentationen, t.ex. uppifrån och ned när användaren går till nästa sida och nedifrån och upp när användaren går tillbaka till föregående sida. Endast tillgängligt för övergångar med riktningsalternativ.

 

Allmänna inställningar

Grundläggande verktyg

 • Använd enskilda tangenter för att komma åt verktyg: Gör att du kan välja verktyg med en knapptryckning. Alternativet är inaktiverat som standard.
 • Skapa länkar från URL-adresser: Anger om länkar som inte skapats med Acrobat identifieras automatiskt i PDF-dokumentet och blir klickbara länkar.
 • Låt handverktyget markera text och bilder: Gör att handverktyget automatiskt fungerar som markeringsverktyg när det placeras över text i en Adobe PDF-fil.
 • Låt handverktyget läsa artiklar: Ändrar utseendet på handverktygets pekare när den placeras på en artikeltråd. När du klickar kommer artikeln att zoomas så att den fyller dokumentrutan vågrätt. Klickning efter det följer artikeltråden.
 • Låt handverktyget zooma med mushjul: Ändrar mushjulets funktion från rullning till zoomning.
 • Låt markeringsverktyg markera bilder före text: Ändrar ordningen i vilken markeringsverktyget markerar.
 • Visa snabbåtgärder vid textmarkering: Visar ett verktygsfält för snabbåtgärder när text eller bilder markeras.
 • Visa onlinelagring när filer öppnas: Visa molnlagring i dialogrutan Öppna fil.
 • Visa onlinelagring när filer sparas: Visa molnlagring när filer sparas.
 • Öppna PDF-filer från den senaste sessionen när Acrobat startas: Öppna PDF-filer igen från den senaste sessionen när Acrobat startas.
 • Öppna dokument som nya flikar i samma fönster (omstart krävs): Grupperar flera dokument i flikar när de öppnas. Du kan också fästa eller dra ut flikar som enskilda fönster. Markera en flik och dra miniatyren som visas bort från verktygsfältet och släpp sedan fliken när du vill göra det.
 • Fråga innan flera flikar stängs: Användaren måste bekräfta innan Acrobat stängs.
 • Visa stjärnmärkta filer på fliken Senaste: Visar stjärnmärkta filer som kort i hemvyn.
 • Använd fast upplösning för ögonblicksbilder: Ställer in upplösningen som ska användas när en ögonblicksbild kopieras.
 • Aktivera förhandsgranskning av PDF med miniatyrer i Windows Utforskaren: Välj när du vill visa PDF-filer som miniatyrer i Windows Utforskaren.
 • Pekskärmsläge: Anger om och i så fall hur Acrobat går in i pekskärmsläge på enheter med pekskärm. I pekskärmsläge placeras verktygsknappar, paneler och menyer något glesare, så att du lättare kan välja med fingrarna. Det nya pekskärmsläget optimerar visning och har stöd för de vanligaste gesterna.
 • Anpassa efter skärmupplösning (omstart krävs): Skärmupplösningen identifieras automatiskt och PDF-filen skalas för visning eller så visas PDF-filen som den är oberoende av skärmupplösningen.

 

Varningar

 • Visa inte redigeringsvarningar: Inaktiverar varningsrutor som normalt skulle visas när du till exempel tar bort länkar, sidor, sidminiatyrer och bokmärken.
 • Återställ alla varningar: Återställer standardinställningarna för varningar.

 

Meddelanden från Adobe

 • Visa meddelanden när jag startar Adobe Acrobat: Gör att marknadsföringsmeddelanden från Adobe visas på välkomstskärmen när du startar programmet och ett dokument inte är öppet. Klicka på ett meddelande om du vill ha information om funktioner, uppdateringar eller onlinetjänster, eller om du vill öppna ett element i programmet, t.ex. en åtgärdsruta. Avmarkera alternativet om du vill förhindra att marknadsföringsmeddelanden visas. 
Obs!

Meddelanden som relaterar till Adobes Onlinetjänster kan inte stängas av.

Programstart

 • Använd bara certifierade insticksprogram: Säkerställer att endast Adobe-certifierade insticksprogram från tredje part öppnas. Vid Är för närvarande i certifierat läge: visas antingen Ja eller Nej beroende på dess status.
 • Kontrollera 2D-grafikaccelerator (endast Windows): (visas bara om datorns maskinvara har stöd för 2D-grafikacceleration.) När du väljer det här alternativet tillåts maskinvaruacceleration när det första dokumentet öppnas. När du väljer det här alternativet startar maskinvaruaccelerationen efter det att det första dokumentet har öppnats. Det här alternativet kan göra startprocessen långsammare, så det är som standard inaktiverat.
Obs!

Det här alternativet är tillgängligt enbart när alternativet Använd 2D-grafikacceleration har markerats under Inställningar för sidvisning.

 • Välj som PDF-standardhanterare (endast Windows): Anger vilket program, Reader eller Acrobat, som ska användas när PDF-filer öppnas. Den här inställningen gäller om du har både Acrobat och Reader installerat på datorn. I webbläsare i Windows 7 och tidigare används inställningen endast om Adobes tilläggskomponenter eller insticksprogram används för att visa PDF-filer. I Windows 8 styr den här inställningen vilket program som används som standard för PDF-filer på datorn, även i webbläsaren. I Windows 8 tillfrågas du om du vill tillåta den här ändringen innan du använder den. När inställningen väl angetts används det valda PDF-programmet i Windows 8 för uppgifter som rör PDF-filer, till exempel förhandsgranskning, visning av miniatyrer och hämtning av filinformation.
 • Meddela om Adobe Acrobat inte är standardprogram för PDF (endast Windows): Om Acrobat inte är inställt som standardhanterare för PDF-filer, visas en dialogruta där du kan ange att Adobe Acrobat ska vara standardprogram för PDF varje gång du startar Acrobat.

Inställningar för sidvisning

Standardlayout och -zoomning

 • Sidlayout: Anger sidlayouten som används vid bläddring när du först öppnar ett dokument. Standardinställningen är Automatisk. Inställningen Sidlayout i Arkiv > Egenskaper > Inledande vy åsidosätter det här värdet.
 • Zoom: Anger vilken förstoringsgrad PDF-dokument ska ha när de först öppnas. Standardinställningen är Automatisk. Inställningen Förstoring i Arkiv > Egenskaper > Inledande vy åsidosätter det här värdet.
Obs!

Två saker kan påverka sidlayout och zoomning. 1) Någon har redan har ställt in en enskild PDF på en annan inledande vy i Arkiv > Egenskaper. 2) Du har markerat alternativet Återställ senaste vyinställningar när dokument öppnas igen i Redigera > Inställningar > Dokument.

Upplösning

 • Använd systeminställning: Systeminställningarna används för bildskärmens upplösning.
 • Egen upplösning: Ställer in bildskärmens upplösning.

Återgivning

 • Jämn text: Anger vilken slags textutjämning som ska användas.
 • Jämna konturteckningar: Utjämning används för att avlägsna hackiga linjer.
 • Jämna bilder: Utjämnar abrupta övergångar i bilder.
 • Använd lokala teckensnitt: Anger om programmet ska använda eller ignorera lokala teckensnitt som är installerade på din dator. Om alternativet är avmarkerat används ersättningsteckensnitt för teckensnitt som inte är inbäddade i PDF-filen. Om det inte går att ersätta ett teckensnitt visas den texten som punkter och ett felmeddelande visas på skärmen.
 • Förbättra tunna linjer: När du väljer det här alternativet görs tunna linjer tydligare på skärmen.
 • Använd sid-cache: Placerar nästa sida i en buffert innan den aktuella sidan visas för att minska den tid det tar att bläddra igenom ett dokument.
 • Använd 2D-grafikacceleration (endast Windows): (visas bara om datorns maskinvara har stöd för 2D-grafikacceleration.) Påskyndar zoomning, rullning och uppdatering av sidinnehåll samt återgivning och manipulering av 2D-innehåll i PDF-filer. Alternativet är som standard markerat.  
Obs!

Om det här alternativet inte är tillgängligt bland sidvisningsinställningarna, kan du behöva uppdatera drivrutinen för ditt GPU-kort för att kunna aktivera den här maskinvarufunktionen. Kontakta kortförsäljaren eller korttillverkaren för att få en uppdaterad drivrutin.

Sidinnehåll och -information

 • Visa stora bilder: Visar stora bilder. Om datorn är för långsam för att visa bildintensiva sidor kan du avmarkera det här alternativet.
 • Använd mjuk zoomning (endast Windows): Animeringseffekter inaktiveras när det är avmarkerat vilket förbättrar prestandan.
 • Visa ArtBox, TrimBox och BleedBox: Visar alla förekomster av ArtBox, TrimBox och BleedBox som definierats i ett dokument.
 • Visa genomskinlighetsrutnät: Visar rutnätet bakom genomskinliga objekt.
 • Använd logiska sidnummer: Aktiverar kommandot Numrera sidor för att matcha sidans position i PDF-filen mot utskriftsnumret på sidan. En sidas nummer, följt av sidpositionen inom parentes, visas i verktygsfältet Sidnavigering och i dialogrutorna Gå till sida och Skriv ut. Till exempel, i (1 av 1) om det utskrivna numret på den första sidan är i. Om det här alternativet inte har markerats numreras sidorna med arabiska siffror med början på 1. Om du markerar det här alternativet kan du undvika oväntade händelser när du klickar på Bakåt eller Gå tillbaka i webbläsaren.
 • Visa alltid dokumentsidstorlek: Visar sidans mått bredvid den vågräta rullningslisten.
 • Använd Förhandsgranska övertryckning: Anger om läget Förhandsgranska övertryckning enbart används för PDF/X-filer, aldrig är på, alltid är på eller ställs in automatiskt. När du har valt Automatisk och ett dokument innehåller övertryckningar aktiveras Förhandsgranska övertryckning automatiskt. I läget Förhandsgranska övertryckning kan du på skärmen se effekterna av tryckfärgsutjämningen i utskriften. Ett tryckeri eller en leverantör kan t.ex. skapa ett tryckfärgalias om ett dokument innehåller två liknande dekorfärger och bara en av dem krävs.
 • Standardblandningsfärgmodell för genomskinlighet: Ställer in standardfärgmodell, Aktuell RGB eller Aktuell CMYK för blandning av genomskinlighet.

Visningsläget Reference XObjects

 • Visa mål för reference XObject: Anger dokumenttyper som kan visa reference XObjects.
 • Plats för refererade filer (valfritt): Anger sökväg till refererade dokument.

Pekskärmsläge för pekdatorer och mobilenheter

Med pekskärmsläget är det lättare att använda Acrobat DC och Acrobat Reader DC på enheter med pekskärm. Verktygsknappar, paneler och menyer placeras något glesare, så att du lättare kan välja med fingrarna. Det nya pekskärmsläget optimerar visning och har stöd för de vanligaste gesterna. Acrobat DC och Acrobat Reader DC växlar automatiskt till pekskärmsläge när du använder en enhet med pekskärm. Du ändra standardinställningen för pekskärmsläge.

Ändra inställningar för pekskärmsläge

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC > Inställningar (Mac OS).

 2. Välj Allmänt under Kategorier.

 3. Välj önskad standardinställning på menyn Pekskärmsläge i Grundläggande verktyg.

Ändra visningsläge för PDF/A

PDF/A är en ISO-standard för långvarig arkivering av elektroniska dokument. Dokument som du skannar till PDF-filer överensstämmer med PDF/A. Du kan ange om du vill visa dokument i det här visningsläget.

När du öppnar ett PDF-dokument/A-kompatibelt dokument i PDF/A-visningsläget öppnas dokumentet i läsläget för att förhindra ändringar. Ett meddelande visas i dokumentets meddelandefält. Du kan inte redigera eller lägga till anteckningar i dokumentet. Om du inaktiverar PDF/A-läget kan du redigera dokumentet.

 1. Välj Dokument under Kategorier i dialogrutan Inställningar.

 2. Välj ett alternativ för Visa dokument i PDF/A-läge: Aldrig eller Endast för PDF/A-dokument.

  Du kan aktivera och inaktivera PDF/A-visningsläget genom att ändra den här inställningen.

Visa PDF-filer i linjetjockleksvy

Linjetjockleksvyn visar linjer med vikter definierade i PDF-filen. När linjetjockleksvyn är inaktiverad ges linjerna en konstant linjebredd (en bildpunkt), oavsett zoomning. När du skriver ut dokumentet skrivs linjebredden ut med den verkliga bredden.

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Linjetjocklekar. Om du vill inaktivera Linjetjocklekar kan du välja Visa > Visa/Dölj > Linjaler och rutnät > Linjetjocklekar igen.

Obs!

Du kan inte stänga av linjetjockleksvyn när du tittar på PDF-filer i en webbläsare.

Visa eller dölj navigeringsfönster, verktygsfönster, verktygsfältsobjekt med mera

När du visar en PDF kan du välja att visa följande element i Acrobat på menyn Visa > Visa/Dölj:

 • Navigeringsrutor: Navigeringsfönstret är ett område på arbetsytan där olika navigeringspaneler kan visas. Välj om du vill visa eller dölja alternativen på navigeringsmenyn. Mer information om navigeringsfönstret finns i Navigera på PDF-sidor.
 • Rutan Verktyg: Den högra rutan i Acrobat visar verktyg som används ofta. Välj Visa > Visa/Dölj > Rutan Verktyg när du vill komprimera det högra verktygsfönstret.
 • Verktygsfältsobjekt: Om du vill dölja alla verktygsfält väljer du VisaVisa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Dölj verktygsfält. Om du vill återställa verktygsfälten till standardkonfigurationen väljer du Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Återställ verktygsfält.
 • Sidkontroller: Du kan välja att dölja sidkontrollerna som anpassa till rullning på bredden, anpassa efter helsida, flytande verktygsfält med mera. Välj Visa > Visa/Dölj > Sidkontroller > Visa sidkontroller. Om du vill dölja det flytande verktygsfältet väljer du Visa > Visa/Dölj > Sidkontroller > Koppla från.
 • Menyrad: Om du vill visa eller dölja menyraden väljer du Visa > Visa/Dölj > Menyrad. Du kan också använda tangentbordets funktionsknapp F9.
 • Knappetiketter: Visar knappetiketter för det valda verktyget. Om du vill visa eller dölja knappetiketterna väljer du Visa > Visa/Dölj > Knappetiketter.
 • Linjaler och rutnät: Använd rutnät när du vill placera text och objekt på en exakt plats i ett dokument. Om du vill visa eller dölja rutnätet väljer du VisaVisa/Dölj > Linjaler och rutnät > Rutnät. En bockmarkering visas bredvid kommandonamnet när rutnätet visas. Mer information finns i Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer.
 • Markörkoordinater: Markörkoordinaterna visar koordinatpositionerna för markören i dokumentfönstret. Om du vill visa x- och y-koordinater väljer du Visa > Visa/Dölj > Markörkoordinater. Mer information finns i Visa markörkoordinater.
Visa eller dölja menyelement

Jämföra ett ändrat PDF-dokument med en tidigare version (Acrobat Pro)

Använd funktionen Jämför filer när du vill visa skillnaderna mellan två versioner av ett PDF-dokument. Du kan anpassa flera alternativ för hur resultatet visas. Mer information finns i Jämför två versioner av en PDF-fil.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto