Felsökning av installations- och uppstartsfel | CS6, CS5.5, CS5

Använder du Creative Cloud?

Identifiera fel och hitta en lösning 

Obs!

När du får ett fel söker du i det här dokumentet (Kommando+F eller Ctrl+F i webbläsaren) efter lämpliga felsökningsåtgärder.

Vanliga installationsloggfel

Loggsträng Felbeskrivning Möjlig lösning
Avslutningskod: 11 – en annan instans körs, endast en instans åt gången kan köras En annan instans av installationsprogrammet körs redan. Stäng den andra installeringsinstansen och försök igen eller låt den andra installeringsinstansen slutföra och försök igen.
Avslutningskod: 14 – Fel p.g.a. otillräcklig behörighet  Det fanns inga administratörsbehörigheter när installationen påbörjades. Se Installationsloggfelet ”Fel p.g.a. otillräcklig behörighet” | Creative Suite 5, CS5.5.
Avslutningskod: 15 – fel vid synkronisering av Media DB Mediadatabasens synkronisering misslyckades. Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du Creative Cloud-rensningsverktyget och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
Avslutningskod: 16 – kunde inte ladda implementeringsfil Det går inte att ladda en tillfällig implementeringsfil. Kör installationen igen.
Avslutningskod: 19 – Payload kan inte installeras på grund av beroende operationsfel; Stäng processer i konflikt Se Fel i installationsloggen Avslutningskod: 19 | Creative Suite 5, CS5.5.
Avslutningskod: 20 – det finns ingen källsökväg för installation Det saknas källfiler för installationen. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
Avslutningskod: 21 – den installerade versionen av RIBS stöder inte den här versionen En installationskomponent innehåller ett nyare versionsnummer än vad som förväntades av installationsmotorn. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
Avslutningskod: 22 – fel vid kontroll av INSTALLDIR Det gick inte att komma åt installationsplatsen. Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
Avslutningskod: 25 – installationsprogrammet överskrider MAX_PATH-gränsen Installationssökvägen överskrider filsystemets gräns. Flytta installationen till en plats med kortare sökväg eller en plats som tar upp färre tecken.
Avslutningskod: 26 – mediabyte behövs för att fortsätta installationen, det går inte att fortsätta Det krävs ännu en disk för att fortsätta med installationen. Se felkod 26: Mediabyte krävs för att fortsätta installationen, det går inte att fortsätta .
Avslutningskod: 27 – kodade filer funna i målet En icke anpassad korrigeringsfil tillämpas på ett system som körs i en sassafras-kodad miljö. Be din lokala systemadministratör om en anpassad korrigeringsfil.
Avslutningskod: 28 – basprodukten är inte installerad Produkten måste vara installerad på en dator för att korrigeringen ska kunna utföras. Se felet Basprodukten är inte installerad |Installerar uppdatering | CS5.
Avslutningskod: 29 – basprodukten har flyttats Basprodukten har flyttats. Starta produkten och försök sedan tillämpa korrigeringen igen.

Avslutningskod: 30 – Installationen gjordes med fel p.g.a. lågt diskutrymme

Avslutningskod: 31 – Installationen misslyckades p.g.a. lågt diskutrymme

Det gick inte att slutföra installationen på grund av för lite ledigt diskutrymme. Se avslutningskod 30 och avslutningskod 31 fel på brist på diskutrymme.
Avslutningskod: 32 – lagningen är redan tillämpad Korrigeringsfilen är redan installerad. Se felet ”Basprodukten är inte installerad" | Installation av uppdatering | CS5.

DR010 Det gick inte att skapa registernyckel – Starta 64-bitarsversionen:<is64Bit> rot:<root> roll:<role> beh:<permissions> nyckel:<key>. Fel:<error>

DR011 Ta bort registreringsnyckel – misslyckades. Fel <error>

DR012 Ett fel inträffade: <felkod>

DR013 Ta bort registervärde – misslyckades. Fel: <error>

DF001 Kan inte ta bort behörigheter för "<filepath>"

Tar bort registervärde - misslyckande. Fel: <error>

DF002 Det går inte att ange behörigheter för "<filepath>"

DF002 Det går inte att återställa ägare <uid> och grupp <gid> för <filepath>

DR014 Öppna med registernyckel – misslyckades. Nyckel: <key> Fel: <felkod>

Det går inte att ändra registernyckeln.

Se Fel i installationsloggen, Registernyckel misslyckades | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 Kan inte behålla ägare och grupp för <filepath>

DF004 Det gick inte att ange ägare och grupp för <filepath> till <uid> och <gid>

 

DF001 Kan inte hämta behörigheter för <path>

DF003 Kan inte behålla ägare och grupp för <path>

DF037 Kan inte ta bort katalog <path>

DF002 Kan inte ange behörigheter för "<filepath>" till <mode>

DF002 Kan inte återställa behörigheter för "<filepath>" till <mode>

DF027 Kan inte kopiera fil från "<source>" till "<destination>"

Det går inte att ändra filen eller mappen. Se Installeringsfelen Exit code 6 eller Exit code 7 | CS

DF016 Det gick inte att återskapa katalog på <path> med <mode>

Installationsprogrammet Creative Suite kan inte återskapa en katalog. Bekräfta behörigheter till platsen och att tillräckligt med ledigt utrymme finns på hårddisken.
DF019 Det gick inte att hitta filen att laga. Installera om produkten och sedan använda lagningen igen Filen som ska lagas, finns inte. En ominstallation av produkten kan åtgärda problemet.  
Diskbyte behövs. Användaren uppmanas att byta disk <volymnamn> <volymsökväg> En disk med samma namn har monterats men saknar installationsfiler som krävs. Mata ut DMG och montera installationsprogrammet igen.
DF027 Kan inte kopiera fil från <source> till <destination> Det uppstod ett fel när en fil skulle kopieras.  Kontrollera att källfilen finns. Bekräfta behörigheter till platsen och att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken.
DS001 Det gick inte att montera diskavbildningen på <sökväg till disk>. Verifiera att diskavbildningen inte är skadad. Creative Suite-installationsprogrammet kan inte hitta programmet på disken. Sätt i skivan igen eller montera den.
DF027 Cacha payload – misslyckades Creative Suite-installationsprogrammet kan inte cachelagra en komponent. Stäng alla oförenliga installationer och prova att installera igen.
Diskbyte behövs. Användaren uppmanas att byta disk <volymnamn> <volymsökväg> Vissa filer lagras på en SMB-resurs. Flytta filer till en AFP-resurs eller placera en DMG på SMB-resursen.
Fel vid inställning av upptagen timeout Det gick inte att öppna databassessionen. Stäng alla befintliga installationer och prova att installera igen.
Okänd beroendetyp. Okänd beroendetyp. Kör Creative Cloud-rensningsverktyget och ta bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
Försök att ställa in beroende åtgärdsresultat för payload som inte kräver det Fel vid inställning av åtgärdsresultatet för en payload baserat på dess beroenden. Kör Creative Cloud-rensningsverktyget och ta bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
DW028 Det gick inte att öppna åtgärdskö Det gick inte att initiera payloadåtgärdskön. Kör Creative Cloud-rensningsverktyget och ta bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
DW041 INSTALLDIR innehåller ogiltiga tecken Installationskatalogen innehåller oanvändbara tecken. Välj en annan installationskatalog.
DW041 INSTALLDIR beskriver inte en fullständig sökväg Installationssökvägen är ofullständig. Välj en annan installationskatalog.
DW062 Det gick inte att hitta mapp för token <token> Det gick inte att matcha en katalogtoken till dess faktiska sökväg. Stäng alla oförenliga installationer och prova att installera igen.
DS005 Ogiltig INSTALLDIR <installdir> Installationsprogrammet har inte lyckats erhålla installationens sökväg. Välj en annan installationskatalog.
DF016 Kan inte skapa katalog på <path> för extrahering av resurser. Fel: <error> Det går inte att skapa katalogen. Bekräfta behörigheter till platsen och att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken. Kontrollera att du är inloggad som administratör.
DW020 Konflikter hittades i valda payloadkomponenter. Installationen pausas. Det förekommer konflikter mellan installationskomponenterna. Avinstallera versioner som fanns före utgivningen och kör installationen igen. Om detta misslyckas kör du Creative Cloud-rensningsverktyget och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
DS003 Det går inte att skapa extrakttillgångar på <path> från zip-filen <zip-filnamn> Fel vid uppackningsåtgärden. Det kan finnas problem med katalogtillstånd eller diskutrymme. Se felet ALLVARLIGT FEL: Det går inte att skapa extrakttillgångar ... | Installationslogg | CS5, CS5.5.
DF012 Det finns ingen källsökväg för installationen: <path> Installationsfilerna är skadade. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
DF027 Kan inte kopiera fil från <source> till <destination> Det uppstod ett fel när en fil skulle kopieras. Kontrollera att källfilen finns.  Bekräfta behörigheter till platsen och att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken.
DF012 Oinstallerad sökväg hittades inte Installationsfilerna är skadade. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
DF027 Det går inte att kopiera malldatabasfil från <path> till <path> Installationsprogrammet kunde inte ställa in FILE_ATTRIBUTE_NORMAL för filen vid filsökvägen. Välj en annan installationskatalog.
DF055 Version begärdes på två olika filer av olika typer Felaktiga parametrar i installationsprogrammet. Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du Creative Cloud-rensningsverktyget och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
DF014 Ogiltiga parametervärden angavs Ogiltiga parametrar överfördes till installationsprogrammet. Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du Creative Cloud-rensningsverktyget och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
DB001 Kan inte öppna databasfilen: <filsökväg> Det gick inte att öppna installationsdatabasfilen. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
DB001 Databasfilen <file> finns inte. Installationsdatabasfilen saknas. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
DW013 Payloadoperationen misslyckades på grund av <exception> Ett undantag har orsakat fel vid en installationsåtgärd. Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du Creative Cloud-rensningsverktyget och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
DW013 Payloadoperationen misslyckades eftersom ett okänt undantag inträffade. Ett undantag har inträffat under payloadåtgärden. Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du Creative Cloud-rensningsverktyget och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
DW041 Sökvägen <path> överskrider maxgränsen En sökväg i INSTALLDIR överskrider MAX_PATH i Windows och PATH_MAX i Mac OS X. Kör installationen igen. Välj en installationsplats med kortare sökväg.
DF008 Det gick inte att läsa symlänkmål i källfilen <filepath> Fel vid installationen av payload. Kör Creative Cloud-rensningsverktyget och ta bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för instruktioner.
DB001 Kan inte öppna databasfilen <filename> Det gick inte att öppna databasfilen. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
DF008 Det gick inte att läsa symlänkmål i källfilen <filepath> Det gick inte att extrahera målinformationen från symlink-filen. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
DF014 Det gick inte att skapa symlink på <destinationpath> Det uppstod ett fel när symlink skulle skapas på destinationssökvägen. Kör installationen igen. Välj en annan installationsplats.
DW036 Payload <AdobeCode> kan inte installeras på grund av beroende operationsfel; En process kördes som förhindrade installationen av en komponent. Se Fel i installationsloggen Avslutningskod: 19 | Creative Suite 5, CS5.5.
DF015 Det gick inte att ta bort skapad symlink på <path> Det uppstod ett fel när symlink skulle tas bort från sökvägen. Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du Creative Cloud-rensningsverktyget och tar bort produkterna. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem.
DF052 Det gick inte att öppna filen Det gick inte att hämta ett giltigt handtag till en fil som krävs. Kontrollera att filen finns och prova att installera igen.
DF034 SetFileTime misslyckades med felet:<error> Handtaget till filen öppnades, men SetFileTime API misslyckades. Försök att installera igen.
Det gick inte att ta bort filkopian på "<filepath>" Det blev fel vid åtgärden för att ta bort fil när kommandot att kopiera fil drogs tillbaka. Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du Creative Cloud-rensningsverktyget och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
Destinationssökvägen finns redan på <path> för filen <file> Destinationssökvägen finns Ta bort den fil som anges i felmeddelandet och försök att installera igen.
DF012 Det gick inte att hitta filen Installationsprogrammet kunde inte hitta filen Försök att installera igen.
Ogiltiga parametervärden angavs Ogiltiga parametervärden angavs Försök att installera igen.
Version begärdes på två olika filer av olika typer Förväntas inte inträffa i en GM-version av produkten. Kör installationen igen. Om felet inträffar igen kör du Creative Cloud-rensningsverktyget och tar bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för information.
DW048 Payload: <payload-kod> diskutrymme <space> som krävs på <drive> är större än det lediga utrymmet <space> Lågt diskutrymme för installation. Frigör diskutrymme på installationsenheten och systemenheten och försök att installera igen.
DW041 INSTALLDIR Volymen <volume> finns inte. Ogiltig installationskatalog Välj en annan installationsplats och försök att installera igen.
DW054 Ett InstallFile-kommando bryter nyckeln En korrigeringsfil försöker uppdatera en sassafras-kodad fil på användarmaskinen. En anpassad korrigeringsfil installeras. Be systemadministratören om hjälp.
DW054 Ett PatchFile-kommando bryter nyckeln En korrigeringsfil försöker uppdatera en sassafras-kodad fil på användarmaskinen. En anpassad korrigeringsfil installeras. Be systemadministratören om hjälp.
DF016 Kan inte skapa kat på <path> Installationsprogrammet kan inte skapa DIR Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
DF014 Det gick inte att skapa symlink på <path> Installationsprogrammet kan inte skapa symlink Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
DW028 Okänd beroendetyp Creative Suite-installationsprogrammet kan inte identifiera beroendetypen. Kör Creative Cloud-rensningsverktyget och ta bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för instruktioner.
DF008 Det gick inte att läsa symlinkmål i källfilen <path> Installationsprogrammet kan inte läsa symlink Försök att installera igen.
DF027 Kan inte kopiera fil från <srcpath> till <dstpa > Det uppstod ett fel när en fil skulle kopieras. Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
DS011 Payloadsökvägen finns inte och inga medieposter har angetts. Installationsprogrammet kan inte hitta payloadsökvägen på enheten. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
DS011 Det finns ingen medieinformation om den flyttbara källplatsen Det finns ingen medieinformation om den flyttbara källplatsen Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
DW037 Installationen körs redan. En annan instans av installationsprogrammet körs redan. Stäng alla installationer och prova att installera igen.
DB003 sqlite-steg Det går inte att fortsätta via en SQLite-fråga. Stäng alla installationer och prova att installera igen.
DB004 Sqlite slutför En SQL API har misslyckats.   Kör Creative Cloud-rensningsverktyget och ta bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för instruktioner.
DB005 sqlite förbered Det gick inte att förbereda en SQLite-sats. Stäng alla installationer och prova att installera igen.
DW038 Den aktuella användaren har inte tillräcklig säkerhetsbehörighet för att installera denna programvara. Den aktuella användaren har inte tillräcklig säkerhetsbehörighet för att installera denna programvara. Logga in som en användare med administrativ behörighet och försök att installera igen.
DW041 Ogiltig INSTALLDIR – <exception> Den installationskatalog som har valts är ogiltig Välj en annan installationskatalog.
DF003 Det gick inte att behålla ägare och grupp för <filepath> Administratörsanvändaren har inte tillräcklig behörighet för att uppdatera ägare/grupp för den angivna filen. Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
DF004 Det gick inte att ange ägare och grupp för <filepath> till <uid> och <gid> Administratörsanvändaren har inte tillräcklig behörighet för att uppdatera ägare/grupp för den angivna filen. Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
DF005 Det går inte att återställa ägare <uid> och grupp <gid> för <filepath> Administratörsanvändaren har inte tillräcklig behörighet för att uppdatera ägare/grupp för den angivna filen. Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
DB002 Fel vid inställning av upptagen timeout Det gick inte att öppna databasfilsessionen. Stäng alla andra installationsinstanser och försök igen.
DF006 Symlänksökvägen finns på <path> Installationsprogrammet har upptäckt att sökvägen symLink redan finns Ta bort symlink på den nämnda sökvägen och försök att installera igen.
DF017 Kan inte skapa Mac-alias på <path> som refererar till <target> Installationsprogrammet kan inte skapa Mac-alias Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
DF016 Det gick inte att återskapa katalog på <path> med läge <mode> Installationsprogrammet kan inte återskapa katalog. Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
Det gick inte att fästa diskbilden på <sökväg till DMG>. Verifiera att diskavbildningen inte är skadad. Installationsprogrammet kan inte hitta disken/enheten. Fäst DMG igen. Hämta DMG igen om felet inträffar på nytt.
Kan inte kopiera fil från <source> till <destination> Det uppstod ett fel när en fil skulle kopieras. Kontrollera att källfilen finns. Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
Cacha payload – Fel Det uppstod ett fel vid payloadcachningen. Stäng alla program och prova att installera igen.
Det gick inte att hitta mapp för token <token> Det gick inte att matcha en katalogtoken till dess lämpliga faktiska sökväg. Begär utgiven version av programvara. En betaversion av programmet har tillhandahållits.
Kan inte skapa katalog på <path> för extrahering av resurser. Fel: <error> Det gick inte att skapa en katalog på angiven sökväg. Resurserna kunde inte extraheras. 'error' är den felkod som returneras av GetLastError() Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
Fel på kommandot <command>. Angivet kommando misslyckades. Starta om maskinen och försök igen.
DB009 CreateUninstallDataBase: Kan inte infoga i Egenskap <name>=<value> Kommandot Infoga misslyckades i avinstallationsdatabasen. Frigör diskutrymme och försök att installera igen.
DW063 Fel när kommandot <command> utförs. Kommandot kunde inte genomföras. Kontrollera att du har full åtkomst till installationsplatsen eller välj en annan plats.
DB001 Kan inte öppna databasfilen <databasefilename> för att läsa egenskapen <propertyname> Installationsdatabasen är skadad. Avinstallera alla produkter och försök att installera igen.
DS005 INSTALLDIR-egenskapen krävs Villkorstabellen är inte korrekt. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
DB008 Kan inte hämta poster från resurstabellen Tabellen Resurser är inte i korrekt skick. Extrahera om eller kopiera installationsprogrammets innehåll.
DW015 Försök att ange beroende åtgärdsresultat för payload som inte krävs Creative Suite-installationsprogrammet försöker att utföra en ogiltig åtgärd. Kör Creative Cloud-rensningsverktyget och ta bort alla produkter. Se Använd Creative Cloud-rensningsverktyget för att lösa installationsproblem för instruktioner.
DF027 Det gick inte att kopiera filen <source> till <destination> Det uppstod ett fel när en fil skulle kopieras från källa till destination. Frigör diskutrymme och försök att installera igen.

amt3.log fel

Loggsträng Felbeskrivning Möjlig lösning
AMT: ERROR: Produkten saknar SIF och är inte passivt aktiverad Application.sif saknas. Installera om produkten.
AMT: ERROR: ALM kunde inte initiera och läsa betrodd lagring, därför ingen licens SLConfig.xml saknas/är skadad. Installera om produkten.
AMT: ERROR: konfigurationsfil Filen application.xml saknas för produkten. Eller så saknas någon av dessa mappar från den plats där produkten är installerad: mappen AMT Legal. Installera om produkten.
PCDService: Master-PCD finns inte. Master-pcd.db-filen kunde inte hittas. Installera om produkten.
AMT: ERROR: Programmet är inte installerat utan kräver installation Appen installerades inte (eller en installation misslyckades). Program som fraktas kräver vanligtvis installation. Installera om produkten.
AMT: ERROR: Cache-PCD är inte skrivbar, därför avslutas detta.

Installationsprogrammet kunde inte läsa cache-PCD (cache.database), antagligen på grund av att SQLite-journalfilen förhindrade det. Detta kan bero på att adobe_caps.dll/framework saknas på den plats där produkten är installerad. Det här felet kan ibland betyda att cache-PCD inte har skrivbehörigheter. I så fall går det inte att starta produkten.

1. Bekräfta behörigheter till Adobes delade mapp.

  • Win (32 bitar): \Program Files\Common Files\Adobe
  • Win (64 bitar): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Ta bort eventuella journalfiler som hittas i mappen Adobe PCD.

FEL: Fel på cache-PCD; avbryter!

Installationsprogrammet kunde inte läsa cache-PCD (cache.database), antagligen på grund av att SQLite-journalfilen förhindrade det. Detta kan bero på att adobe_caps.dll/framework saknas på den plats där produkten är installerad.

Det här felet kan också betyda att cache-PCD inte har skrivbehörigheter. I sådana fall går det inte att starta produkten.

1. Bekräfta behörigheter till Adobes delade mapp.

  • Win (32-bitar): \Program Files\Common Files\Adobe,
  • Win (64 bitar): \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Ta bort eventuella journalfiler som hittas i mappen Adobe PCD.

Fel vid åtkomst till licenslager: Licenslager tillåter inte skrivning (213:11) Licensfiler har felaktiga behörigheter. Se felet Licenslager tillåter inte skrivning | Installationslogg | CS5, CS5.5.

 

Det gick inte att öppna Master PCD.

AMT: Fel: Cache-PCD är inte skrivbar, därför avslutas detta. (Fel = 16)

Huvuddatabasfilen är inte åtkomlig. Se Installera loggfel Det gick inte att öppna Master-PCD eller Cache-PCD är inte skrivbar | Creative Suite 5, CS5.5.
kunde inte hitta AMTErrnoServiceALMErrno Fel: Tjänsteladdaren kunde inte ladda funktion: Detta innebär att tjänsteladdaren försökte ladda en funktion från ett dll/framework utan att lyckas. Felet kan uppstå om amtservices.dll/framework saknas eller är skadat. Installera om produkten.
kunde inte hitta AMTErrnoServiceErrno Fel: Tjänsteladdaren kunde inte ladda funktion: Detta innebär att tjänsteladdaren försökte ladda en funktion från ett dll/framework utan att lyckas. Felet kan uppstå om amtservices.dll/framework saknas eller är skadat. Installera om produkten.
Validera licens vid Pre-Chrome-tid Det går inte att komma åt användarinformation. Gå till Adobe Help Center för mer information.
kunde inte hitta C_AMTConfigurationServiceCreate Fel: Tjänsteladdaren kunde inte ladda funktion: Detta innebär att tjänsteladdaren försökte ladda en funktion från ett dll/framework utan att lyckas. Felet kan uppstå om amtservices.dll/framework saknas eller är skadat. Installera om produkten.

oobelib.log

Loggsträng Felbeskrivning Möjlig lösning
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x00) Det angivna licensnumret valideras inte Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x01) Det angivna licensnumret valideras inte Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x02) Det angivna licensnumret valideras inte Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x04) Det angivna licensnumret valideras inte Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x08) Det angivna licensnumret valideras inte Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x10) Det angivna licensnumret valideras inte Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x20) Det angivna licensnumret valideras inte Starta programmet och ändra om möjligt språk eller installera om med licensnumret.
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x40) Det angivna licensnumret valideras inte Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x80) Det angivna licensnumret valideras inte Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x100) Det angivna licensnumret valideras inte Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunde inte validera serienummer (flagga = 0x200) Det angivna licensnumret valideras inte Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.
OOBELib SIF-fil finns inte Filen application.sif hittades inte Installera om CS5-produkten.
Användaren angav samma licensnr i för många arbetsflöden Om användaren anger samma licensnummer på nekandeskärmen så godkänns det inte. Se felet Serienumret är inte giltigt för den här produkten | Creative Suite.

aul.log-fel

Loggsträng

Felbeskrivning

Möjlig lösning

AUL: spårade upp ett syntaktiskt korrekt serienummer för produkten

Det saknas giltiga licensnummer för uppgradering på användarens dator.

syns inte i konfigurationsfilposten aul.xml för uppgraderings-id

Det saknas giltiga licensnummer för uppgradering på användarens dator.

 PDApp.log-fel

Loggsträng Felbeskrivning Möjlig lösning
[ERROR] Fel på kommandot UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Installationsprogrammet används redan... En annan instans av uppdateraren körs. Försök igen senare. Stäng alla instanser av uppdateraren och försök igen.
[ERROR] UWANative – installationsuppdateringar returnerade statusCode:44, errorCode:14 Auktoriseras med inloggningsuppgifter från en användare med administrativ behörighet. Logga in som en användare med administrativ behörighet.
[ERROR] UWANative – Fel inträffade när uppdateraren initierades. Felkod: 23 Uppdateringar inaktiveras. Uppdateraren inaktiverades under installationen. Kontaktar systemadministratören för hjälp.
[ERROR] Fel på kommandot UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Installationsprogrammet används redan. Du kör redan Adobes programhanterare (Adobe Application Manager). Stäng alla instanser av Adobes programhanterare för att fortsätta med det här programmet. Stäng alla instanser av uppdateraren och försök igen.
[ERROR] UWANative – hämtningsuppdateringar returnerade statusCode:43, errorCode:201 Ett fel inträffade vid hämtning av denna uppdatering. Ge skrivtillhörighet och försök igen. Kontrollera att du har full kontroll över din tillfälliga mapp.
[ERROR] UWANative – hämtningsuppdateringar returnerade statusCode:43, errorCode:202 Det är problem med att hämta uppdateringar till den plats som anges under inställningar. Ändra sökväg och fortsätt. Hämta uppdateringen från Adobe.com och installera.
[ERROR] UWANative – hämtningsuppdateringar returnerade statusCode:43, errorCode:203 Storleken på dina valda uppdateringar överstiger det tillgängliga utrymmet på din hårddisk. Frigör tillräckligt med utrymme och klicka på Fortsätt. Installationen kräver mer hårddiskutrymme.
[ERROR] UWANative – hämtningsuppdateringar returnerade statusCode:43, errorCode:204 Ett fel inträffade vid hämtning av denna uppdatering. Avbryt och försök igen senare. Försök att hämta senare eller hämta uppdateringen från Adobe.com.
[ERROR] UWANative – hämtningsuppdateringar returnerade statusCode:43, errorCode:205 Ett fel inträffade vid hämtning av denna uppdatering. Avbryt och försök igen senare. Kontakta Adobes supportavdelning för att få hjälp.
[ERROR] UWANative – hämtningsuppdateringar returnerade statusCode:43, errorCode:206 Ett fel inträffade under hämtningen. Försök igen senare. Försök att hämta senare eller hämta uppdateringen från Adobe.com.
[ERROR] UWANative – hämtningsuppdateringar returnerade statusCode:43, errorCode:207 Ett fel inträffade vid hämtning av denna uppdatering. Avbryt och försök igen senare. Kontrollera om brandväggen ändrar det hämtade innehållet. Alternativt kan användaren hämta och installera uppdateringen manuellt från Adobe.com.
[ERROR] UWANative – installationsuppdateringar returnerade statusCode:44, errorCode:210 Ett fel inträffade vid installationen av denna uppdatering. Avbryt och försök igen senare. Hämta uppdateringen från Adobe.com och installera.
[ERROR] UWANative – Kontrollera uppdateringar returnerade statusCode:41, errorCode:212 Uppdateringsservern svarar inte. Servern är inte tillgänglig för tillfället, eller så är Internet- eller brandväggsinställningarna felaktiga. Försök igen senare. En brandvägg eller proxy kan eventuellt blockera åtkomsten till uppdateringarna. Hämta uppdateringarna från Adobe.com tills problemet är löst.
[ERROR] UWANative – Kontrollera uppdateringar returnerade statusCode:41, errorCode:213 Uppdateringsservern svarar inte. Servern är inte tillgänglig för tillfället, eller så är Internet- eller brandväggsinställningarna felaktiga. Försök igen senare. Ta bort tillfälliga filer.
Kan inte ladda UWANative-biblioteket UWANative saknas eller är skadad Installera om produkten.
Kan inte starta UWANative Applet Uppdateringskärnan saknas eller är skadad, eller så har ett internt fel inträffat. Installera om produkten.
Det gick inte att ladda filen ZString för något språk Installationen är skadad. Uppdateraren startar inte Installera om produkten.
Fel på pdatabaseOpenSessionNoCreate Alla produktikoner visas inte i uppdaterarens gränssnitt och ibland misslyckas installationen. Felet uppstår när pdatabase saknas eller är skadad Installera om produkten.
Fel på pdatabaseGetPayloads. Fel vid hämtning av payloadlista Alla produktikoner visas inte i uppdaterarens gränssnitt och ibland misslyckas installationen. Felet uppstår när pdatabase saknas eller är skadad Installera om produkten.
Fel på mdatabaseOpenSessionNoCreate Alla produktikoner visas inte i uppdaterarens gränssnitt. Felet uppstår när mediadatabasen saknas eller är skadad Installera om produkten.
Ett fel inträffade vid generering av uppdaterings-XML Fel vid laddning av Updater Workflow visas i huvudgränssnittet. Korrigeringsfilen är skadad Hämta uppdateringen från Adobe.com och installera.
PostSelfUpdate Mode : Fel vid hämtning av sparat xml-läge. Avslutar. Uppdateraren startar inte efter automatiskt uppdateringsläge. Hämta uppdateringen från Adobe.com och installera.
OpenUpdater: Fel vid skapande av process Uppdateraren startar inte från AAM Updates Notifier (programhanterarens uppdateringsmeddelanden) Installera om produkten.
Det gick inte att släppa semaforlås Produktinstallationen/den automatiska uppdateringen misslyckas. Starta om datorn.
[ERROR] Fel vid kommandot UWA.HostMessageHandler InstallUpdates. Fel vid installationen av den automatiska uppdateringen... Fel uppstår vid automatiskt uppdatering om Logtransport2.exe körs Starta om datorn.
[ERROR] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo returnerade ingen framgångssträng. Den returnerade : <error>Ett fel inträffade i Updater Core</error> [Authenticating Proxy]Uppdateraren kan inte ansluta om användarnamn och lösenord består av tecken med många byte. Användarnamnet eller lösenordet använder tecken med många byte. Dialogrutan för autentisering kan inte komma åt tecken med många byte, t.ex. Kanji.
Inga payloads uttagna i Top-Level Eftersom huvudprodukten inte installerades visas inga produkter på skärmen med installationsalternativ. Fortsätt med installationen.
DWA.ProductOptionsMediator inget värde returnerat Tempkatalogen var tom medan installationen pågick. Försök att installera igen.
Ingen installationsvisning på media Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen eftersom installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
DWA.FetchMediaInformationCommand Kan inte ladda DWANative-biblioteket Installationsprogrammet kunde inte initieras visas eftersom installationsprogrammet är skadat. DWA Native saknas. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Det gick inte att ladda filen ZString för något språk Installationsprogrammet visas inte. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Payloadmappning fungerar inte Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen eftersom installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
CheckForUpgrade licensnummer returnerade tom upgradeXML Listan över kvalificerande produkter på uppgraderingsskärmen är tom eftersom uppgraderingsinformation saknas. Du använder ett uppgraderat licensnummer men installationsprogrammet har inte stöd för uppgraderingen. Använd ett annat installationsprogram/licensnummer.
PWA kunde inte laddas. Försörjningsfunktionen är kanske inte tillgänglig Licensnumret har inte validerats. Försörjningsfunktionen har inte utförts. PWANative är skadad Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Inga payloads returnerade från standardsidan Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen eftersom installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Drivrutinen är inte aktiverad, så installationsknappen är avaktiverad Installationsknappen är avaktiverad. Drivrutinen kan inte installeras på maskinen. Kontrollera systemkraven för produkten.
GetChallengeString returnerade inte resultattagg Utmaningssträng visades inte på bakdörrsskärmen för uppgradering Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel vid skrivning av märkesinfo till fil Standardikonen (-) visas mot produkten Fel ikon visas. Fortsätt med installationen.
Fel vid hämtning av mdatabaseGetBrandingData Standardikonen (-) visas mot produkten Det här är endast ett problem med gränssnittet. Standardikonen visas istället för produktikonen men påverkar inte åtgärden.
Det gick inte att starta DE-processen Deployment Engine (distributionsmodulen) är skadad. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Det gick inte att skriva implementerings-XML till en fil Det händer ingenting när du trycker på installationsknappen. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Det gick inte att lyssna på IPC-paket. Det händer ingenting när du trycker på installationsknappen. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Payloadlistan har ingen resultattagg på toppnivå: Returvärdet är Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen eftersom installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel vid hämtning av ledigt diskutrymme Ledigt diskutrymme rapporteras som 0 kB med en varningssymbol (!). Det krävs mer ledigt hårddiskutrymme på installationsenheten eller systemenheten för att slutföra installationen.
Det gick inte att starta processen Produktikonen i slutet av installationen startar inte produkten. Avsluta installationen och starta produkten som vanligt.
Det gick inte att extrahera responseCode från response xml. Det gick inte att registrera din produkt just nu. Försök igen senare." eller Det gick inte att starta ditt Adobe CS Live-abonnemang. Försök igen senare." visas eftersom en Adobe-server gav ett felaktigt svar. Försök igen senare för att slutföra Adobe ID-processen.
Det gick inte att skapa lokal kopia av signaturfil Install.sig eller update.sig saknas. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Det gick inte att ladda signaturfil Install.sig eller update.sig saknas. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel Det gick inte att extrahera resurser. Pima (resursfil) saknas. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Applet-fil hittades inte på datorn - AAM-installationen är skadad på datorn. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Kunde inte kopiera PDAppFlex.swf en nivå upp Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. Installationsprogrammet eller kommandot ditto kan vara skadat. Installera om produkten.
Kunde inte starta PDApp. Fel vid utförande av extrakopia av PDAppFlex Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. Installationsprogrammet kan vara skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel vid textanalysering av kommandoradargument på - Felaktiga kommandoradargument används. Fortsätt med installationen.
Den körbara filen Adobe Application Manager finns inte på platsen Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Den körbara filen Deployment Engine finns inte på platsen: Installationsprogrammet är skadat Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Startsökvägen är för lång. Kör installationsprogrammet från en annan plats Startsökvägen är för lång. Kör installationsprogrammet från en annan plats visas under installationen. Flytta installationsfilerna till en plats med kortare sökväg och prova att installera igen.
Ofullständig/saknad uppsättning av kommandoradargument godkändes Felaktiga kommandoradargument godkändes. Granska implementeringsdokumentationen efter giltiga kommandoradargument.
Åsidosättningsfilen finns inte - Åsidosättningsfilen som specificeras av kommandoradargumentet '--overrideFile=' finns inte. Korrigera sökvägen till åsidosättningsfilen.
Implementeringsfilen finns inte - Implementeringsfilen som specificeras av kommandoradargumentet '--deploymentFile=' finns inte. Korrigera sökvägen till implementeringsfilen.
Avinstallation via startprogram stöds bara i tyst läge Administratörsprivilegier är nödvändiga för att slutföra avinstallationen. Logga in på ett användarkonto med administrativ behörighet och försök att avinstallera igen.
Kunde inte ladda PIM och/eller hitta funktioner Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. PIM saknas eller är skadad. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Setup.xml finns inte Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. Installationsmanifest saknas i installationsprogrammet. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Kunde inte initiera. Fel vid textanalys av filen setup.xml Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. Installationsmanifestfilen är skadad Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel vid initiering. Fel vid textanalys av filen setup.xml Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. Installationsmanifestfilen är skadad Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Manifestfil är skadad eller finns inte Ett manifest i paketet är ogiltigt. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel vid initiering. Fel vid textanalys av manifest Ett manifest i paketet är ogiltigt. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Payloads finns inte på platsen: Den källsökväg för installation som anges på kommandoraden är ogiltig. Ange en giltig plats på kommandoraden.
Det finns ingen källsökväg för installation - Den källsökväg för installation som anges på kommandoraden är ogiltig. Ange en giltig plats på kommandoraden.
Timeout inträffade när andra arbetsflöden stängdes. Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. Startprogrammet kunde inte stänga andra installationer. Stäng alla installationer och utför processen igen.
Fel vid stängning av arbetsflöden. Kan inte installera Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. Startprogrammet kunde inte stänga andra installationer. Stäng alla installationer och utför processen igen.
Fel vid stängning av meddelandearbetsflöden Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. Startprogrammet kunde inte stänga andra installationer. Stäng alla installationer och utför processen igen.
Kunde inte initiera ZString-biblioteket Installationsprogrammets startprogram visas på engelska. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel vid öppning av språkfil med ordlista Installationsprogrammets startprogram visas på engelska. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel vid upprensning. Fel:   Kör Creative Cloud-rensningsverktyget för att ta bort alla produkter.
Fel vid installation. pim_copyPkgsFromACFToCFPath returnerade Installation i ACF kan vara skadad. Installera om produkten.
Ett annat implementeringsarbetsflöde körs redan... Slutför detta arbetsflöde för att fortsätta Du försökte starta eller uppdatera ett projekt medan en installation pågick. Slutför installationen och starta eller uppdatera sedan andra Adobe-produkter.
Avslutar aktuellt försörjningsarbetsflöde eftersom ett annat implementeringsarbetsflöde uppdaterar ACF... Slutför detta arbetsflöde för att fortsätta försörjningen Du försökte starta eller uppdatera ett projekt medan en installation pågick. Slutför installationen och starta eller uppdatera sedan andra Adobe-produkter.
Fel vid öppning av rör. Kunde inte öppna för att skriva. Windows GetLastError returnerat Adobes programhanterare (Adobe Application Manager) körs redan. Stäng alla installationer och utför processen igen.
Kunde inte hämta applet-registreringsinfo. Ominstallation av Adobes programhanterare (Adobe Application Manager) kan lösa problemet Installationen av AAM (Adobes programhanterare) är skadad. PIM eller PIM-databasen är skadad Installera om produkten.
Kan inte hämta Applet-registreringsinformation! Avslutar applikation. Ominstallation av Adobes programhanterare (Adobe Application Manager) kan lösa problemet Installationen av AAM (Adobes programhanterare) är skadad. PIM eller PIM-databasen är skadad Installera om produkten.
Applet-fil hittades inte på datorn - Installationen av AAM (Adobes programhanterare) är skadad Installera om produkten.
Fel vid skapande av PDApp-huvudfönster – värd-SWF-fil saknas Installationen av AAM (Adobes programhanterare) är skadad Installera om produkten.
Applet Database-biblioteksfil saknas på sökväg - Installationen av AAM (Adobes programhanterare) är skadad. PIM saknas. Installera om produkten.
Applet Database-fil saknas på sökväg - Installationen av AAM (Adobes programhanterare) är skadad. PIM saknas. Installera om produkten.
Fel vid sökning av språkfil med ordlista. Övergår till standard engelska AAM (Adobes programhanterare) visar meny på engelska i Mac OS Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel. Det gick inte att skapa sökväg för PIM gemensam mapp. Installationsprogrammet kunde inte initieras visas under installationen. Du har inte behörighet till installationsmappen. Kontrollera att du har full kontroll över följande Mac-mappar: : /~/Program/Adobe och /Bibliotek/Programsupport/Adobe/.
Db-journalfil har upptäckts. AAM (Adobes programhanterare) är i skadat läge på Strömavbrott inträffade eller installationsprogrammet stängdes medan installation pågick. Installationen av AAM (Adobes programhanterare) är skadad Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel. Det gick inte att skapa databasfil Felmeddelandet Installationsprogrammet kunde inte initieras visas på skärmen. Detta kan inträffa om användaren inte har behörighet till den mapp där installationen pågår. Kontrollera att du har full kontroll över följande Mac-mappar: : /~/Program/Adobe och /Bibliotek/Programsupport/Adobe/.
Fel. Det gick inte att hämta //package_installation_info/ Ett manifest i paketet är ogiltigt. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel storlek på sökväg Installationen av AAM (Adobes programhanterare) är skadad Kör Creative Cloud-rensningsverktyget för att ta bort alla produkter.
Fel. Det gick inte att behandla manifestfil Ett manifest i paketet är ogiltigt. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel. Det gick inte att initiera XML. Felaktig xml-fil på index Ett manifest i paketet är ogiltigt. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Kunde inte köra Copy pkgs från Installationen misslyckas. Vissa filer är låsta. Starta om datorn och försök att installera igen.
updaterInventory.dll finns inte på platsen Uppdaterarkatalogen saknas i installationsprogrammet. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Kunde inte ladda updaterInventory-bibliotek Uppdaterarkatalogen i installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
saknas i paketmanifestet. Ett manifest i paketet är ogiltigt. Installationsprogrammet är skadat. Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Fel. Det gick inte att hämta storleken på det gamla paketet i systemet Installationen av AAM (Adobes programhanterare) är skadad Kör Creative Cloud-rensningsverktyget för att ta bort alla produkter.
Fel. Ogiltigt värde för paketresursstorlek Installationsprogrammet för AAM (Adobes programhanterare) är skadat Hämta och extrahera installationsprogrammet igen.
Det gick inte att extrahera responseCode från response xml. Det gick inte att registrera din produkt just nu. Försök igen senare." eller Det gick inte att starta ditt Adobe CS Live-abonnemang. Försök igen senare." visas eftersom en Adobe-server gav ett felaktigt svar. Försök igen senare för att slutföra Adobe ID-processen.
Problem inträffade under behandling av openFile!. Shellexecute retVal är 2 Mappen OBLRes saknas. Installera om produkten.
Fel på mdatabaseOpenSessionNoCreate Mediadatabassession har inte skapats. Media_databas finns inte. Installera om produkten.
Ingen EULA-lista hittades i mappen EULA finns inte i AMT-mappen. Installera om produkten.
Fel vid hämtning av EULA-lista i mapp EULA finns inte i AMT-mappen. Installera om produkten.
Fel vid hämtning av installerade Adobe-koder från pdatabase Ett fel inträffade vid hämtning av installerade Adobe-koder från pdatabase. Inaktivering kan inträffa utan problem.
adobe_oobelib dll/dylib saknas eller är skadad Användaren ser inte något försörjningsarbetsflöde. OOBElib är skadad eller saknas Installera om produkten.
Kunde inte hämta AMTLibXML-filinnehåll

Användaren ser inte något försörjningsarbetsflöde.

Starta om programmet och installera på nytt om problemet kvarstår.
Kunde inte hämta taggen amtlib_parameters från filen AMTLibXML Användaren ser inte något försörjningsarbetsflöde. Starta om programmet och installera på nytt om problemet kvarstår.
Kan inte ladda PWANative-biblioteket! Försörjande (LWA) standardkomponenter kanske saknas eller är skadade. PWA Native är skadad eller saknas. Installera om produkten.
Det gick inte att ladda filen ZString för något språk. Den försörjande (LWA) standardkomponenten ZString kanske saknas eller är skadad Användaren ser inte något försörjningsarbetsflöde. Installera om produkten.
Det går inte att upptäcka korrekt resultattaggnod i XML i respons till pwa_getEULALocaleList Lokal EULA-fil och mediadatabas saknas. Installera om produkten.
LoadTrial returnerade inte tagg. Returvärde är Konfigurationsfiler är skadade. Installera om produkten.
LaunchApplication returnerade inte tagg. Returvärde är Programmet startar inte från försörjningsskärmar. Installera om produkten.
Det gick inte att ställa in produkter för kvalificeringskontroll på första nivå Listan som visas i arbetsflödet för uppgradering av licensnummer är tom. Kontakta Adobe-supporten för hjälp med att läsa aul.log.
Det gick inte att ställa in produkter för kvalificeringskontroll på andra nivå Listan som visas i arbetsflödet för uppgradering av licensnummer är tom. Kontakta Adobe-supporten för hjälp med att läsa aul.log.
Det gick inte att erhålla resultattagg för detaljer om svitaktivering Ett fel inträffade vid hämtning av installerade Adobe-koder från pdatabase. Fortsätt med inaktiveringen.
Nätverket är offline, hoppar över AdobeID När nätverket är långsamt eller vid nätverksproblem visas inte skärmen Adobe ID Under naggning kontrollerar Adobe nätverksanslutningen. Om Adobe inte kan fastställa nätverkets status hoppas skärmen AdobeID över. Du kan åtgärda problemet genom att förbättra internetanslutningen.
Applet-fil hittades inte på datorn – LWA_ui Programmet startar inte om LWA-mappen är skadad eller har tagits bort. Hämta Adobe Application Manager från Adobes webbsida och installera om.
Kunde inte öppna angiven URL Användaren klickade på registreringsbubblan men webbadressen öppnades inte. Logga in på Adobe.com.
Fel vid sökning av språkfil med ordlista. Övergår till standard engelska Meddelanden visas på engelska istället för på produktspråket. Logga in på Adobe.com.
Fel på getInstallStatusOfTheMedia  

Byta namn på filen media_database.database-filen:
Mac: [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps/
Win: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Behöver du fortfarande hjälp?

Om du fortfarande behöver hjälp kontaktar du Adobe Support.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto