Opsommingstekens en nummering invoegen in Adobe Muse

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

In Adobe Muse kunt u een reeks alinea's die zich in een tekstkader bevinden in genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens plaatsen om de alinea's te ordenen. Gewoonlijk bestaan lijsten uit een verzameling verwante items, zoals de leden van een team, de stappen van een procedure, enzovoort. In een lijst kan zich weer een andere lijst bevinden; dergelijke lijsten worden geneste lijsten of lijsten met meerdere niveaus genoemd.

Vanuit het deelvenster Opsommingstekens kunt u een hiërarchie aanbrengen in genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens. Het is ook mogelijk om een opsommingsteken uit een volledige tekenset te gebruiken als u deze beschikbaar hebt voor een lettertype. Opsommingstekenstijlen bieden de mogelijkheid om lijstopmaak op te slaan en later nog eens te gebruiken.

In een lijst met opsommingstekens begint elke alinea met een opsommingsteken, bijvoorbeeld "•". In genummerde lijsten begint elke alinea met een uitdrukking waarin een nummer of letter en een scheidingsteken, zoals een punt of haakjes, zijn opgenomen. Bijvoorbeeld "1)". De nummering van een genummerde lijst wordt automatisch bijgewerkt wanneer u alinea's aan de lijst toevoegt of eruit verwijdert.

Genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens maken

 1. Maak een tekstkader met de tool Tekst en voer de tekst in. Tekst die u in een lijst wilt ordenen, voert u in als afzonderlijke alinea's.

  Opsommingstekens in Adobe Muse zijn vergelijkbaar met opsommingstekens in InDesign
  Maak een tekstkader met de tool Tekst en voer wat tekst in.

 2. Selecteer Venster > Opsommingstekens om het deelvenster Opsommingstekens te openen.

  Aangepaste opsommingstekens in Adobe Muse zijn vergelijkbaar met bolletjes in InDesign
  Open het deelvenster Opsommingstekens.

 3. Selecteer de volledige tekst in het tekstkader. Klik in het deelvenster Opsommingstekens op de knop  om een lijst met opsommingstekens te maken of op de knop om een genummerde lijst te maken.

  Maak lijsten met opsommingstekens met bolletjes.
  Genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens

Een lijst opmaken

 1. Maak een lijst met opsommingstekens of nummers. Zie Genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens maken voor meer informatie.

 2. Gebruik de volgende opties in het deelvenster Opsommingstekens om de lijst op te maken.

  Opsommingsteken

  Een speciaal teken aan het begin van lijsten met opsommingstekens. Wanneer u een lijst met opsommingstekens maakt, wordt automatisch het standaardopsommingsteken gebruikt. U kunt echter in de vervolgkeuzelijst een ander opsommingsteken kiezen. Als u een aangepast opsommingsteken wilt gebruiken, klikt u op de knop Nieuw teken om het dialoogvenster Nieuw type opsommingsteken te openen. In dit venster kunt u een opsommingsteken kiezen in de volledige tekenset van het geselecteerde lettertype. Zie Opsommingstekens wijzigen en Aangepaste opsommingstekens gebruiken voor meer informatie over het wijzigen van opsommingstekens.

  Nummeringschema

  Wanneer u een genummerde lijst maakt, wordt op basis van het lijstniveau het standaardnummeringschema gebruikt. U kunt echter in de vervolgkeuzelijst een ander nummeringschema kiezen. Zie Opties voor een genummerde lijst wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van een nummeringschema.

  Lettertype

  Standaard worden er cijfers en opsommingstekens gegenereerd van hetzelfde lettertype als de aangrenzende tekst (Auto). U kunt de standaardinstelling echter overschrijven en een ander web- of webveilig lettertype kiezen. Deze optie is niet beschikbaar voor aangepaste opsommingstekens.

  Kleur

  Ook de kleur van de aangrenzende tekst wordt standaard overgenomen. U kunt in het deelvenster Kleurenstaal echter een andere kleur kiezen.

  Grootte

  Ook de lettergrootte van de aangrenzende tekst wordt standaard overgenomen (Auto). U kunt echter een andere lettergrootte opgeven via de vervolgkeuzelijst of door de gewenste waarde in te voeren.

  Inspringing

  De positie van de rechterkant van een opsommingsteken of nummering ten opzichte van het tekstkader of de bovenliggende lijst. U kunt de inspringing rechts van het opsommingsteken aanpassen. Voor een lijst op niveau 1 wordt inspringing gemeten ten opzichte van de rand van het tekstkader; voor een subliemst wordt dit gemeten ten opzichte van de bovenliggende lijst. De waarde kan variëren van 0 tot 200 px. De standaardwaarde is 28 px.

  Tussenruimte tussen tekst en rechterkant opsommingstekens

  De ruimte tussen de rechterkant van een opsommingsteken of nummering en de aangrenzende tekst. U kunt deze tussenruimte aanpassen. De waarde kan variëren van 0 tot 200 px. De standaardwaarde is 6 px.

  Verticaal verschuiven

  U kunt een opsommingsteken of nummering vanaf de standaardpositie maximaal 100 px omhoog of omlaag verschuiven.

Opsommingstekens wijzigen

 1. Maak een lijst met opsommingstekens. Zie Genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens maken voor meer informatie.

 2. Selecteer de vervolgkeuzelijst om het opsommingsteken te wijzigen.

 3. Selecteer een teken in de lijst en klik om dit te gebruiken.

Aangepaste opsommingstekens gebruiken

 1. Maak een lijst met opsommingstekens. Zie Genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens maken voor meer informatie.

 2. Selecteer de vervolgkeuzelijst om het opsommingsteken te wijzigen.

 3. Klik op de knop Nieuw teken om het dialoogvenster Nieuw type opsommingsteken te openen.

  Aan de hand van opsommingstekens en nummering kunt u in Adobe Muse lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten maken.

 4. U kunt een teken kiezen dat bij het geselecteerde lettertype hoort of een ander lettertype. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Open de vervolgkeuzelijst voor lettertypen en selecteer een ander lettertype. U kunt een bestaand weblettertype of een webveilig lettertype kiezen, of een weblettertype toevoegen. In het dialoogvenster Nieuw type opsommingsteken wordt dan een nieuwe tekenset weergegeven.
  Maak gebruik van weblettertypen, webveilige lettertypen of zelfgehoste lettertypen voor speciale bolletjes.

  • Open de vervolgkeuzelijst voor categorieën en selecteer een andere symboolcategorie.
  Wijzig het lettertype om aangepaste opsommingstekens toe te passen.

 5. Selecteer het gewenste teken en klik op OK.

Opsommingstekenstijlen maken en opnieuw gebruiken

Een opsommingstekenstijl bevat opmaak- en positiekenmerken die u opnieuw kunt gebruiken. Opsommingstekenstijlen bieden u de mogelijkheid om het ontwerp van uw webpagina's gemakkelijk consistent te houden en uw productiviteit te verhogen doordat u lijsten in een handomdraai kunt opmaken.

Een opsommingstekenstijl maken

 1. Selecteer het object met de gewenste opmaak op de webpagina.
 2. Selecteer Venster > Opsommingstekenstijlen om het deelvenster Opsommingstekenstijlen te openen.
 3. Klik op de knop om een opsommingstekenstijl te maken. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken (Mac: Command + klikken) in het deelvenster Opsommingstekenstijlen en de optie Nieuwe opsommingstekenstijl selecteren in het contextmenu.
 4. Dubbelklik op de nieuwe opsommingstekenstijl om het dialoogvenster Opties opsommingstekenstijl weer te geven.
 5. Geef een relevante naam op in het vak Stijlnaam. Controleer in het veld Stijlinstelling of de instellingen voor de opsommingstekenstijl correct zijn.
Opsommingstekenstijlen in Adobe Muse zijn vergelijkbaar met opsommingstekenstijlen in InDesign

Een opsommingstekenstijl toepassen

Als u een opsommingstekenstijl die u hebt gemaakt opnieuw wilt gebruiken, doet u het volgende:

 1. Selecteer een lijst met opsommingstekens in een tekstkader.
 2. U past een stijl toe op de lijst door het deelvenster Opsommingstekenstijlen te openen (Venster > Opsommingstekenstijlen) en in het deelvenster Opsommingstekenstijlen een stijl te selecteren.

Een opsommingstekenstijl aanpassen

 • Opsommingstekenstijlen overschrijven: stijloverschrijvingen ontstaan wanneer u een opsommingstekenstijl hebt toegepast en vervolgens een opmaak- of positiekenmerk wijzigt. Stijloverschrijvingen worden aangeduid met een plusteken (+) bij de stijlnaam.
 • Stijloverschrijvingen wissen: u kunt stijloverschrijvingen wissen met de knop Overschrijvingen wissen () of door Overschrijvingen wissen te selecteren in het contextmenu.
 • Opsommingstekenstijlen opnieuw definiëren: u kunt overschrijvingen samenvoegen met de toegepaste opsommingstekenstijl en deze opnieuw definiëren. Klik op de knop Stijl opnieuw definiëren () of selecteer Stijl opnieuw definiëren in het contextmenu.

De koppeling van een opsommingstekenstijl opheffen

Als u een lijst wilt loskoppelen van een opsommingstekenstijl, klikt u op de knop Stijlkoppeling opheffen (). Bij het ontkoppelen van een stijl blijven alle opmaak- en positiekenmerken van de stijl behouden, waaronder ook stijloverschrijvingen.

Alle vormgeving wissen

Met de optie Alle vormgeving wissen kunt u alle opmaakkenmerken van een lijst met opsommingstekens snel verwijderen en de standaardinstellingen toepassen.

U kunt alle vormgeving als volgt verwijderen:

 1. Selecteer het tekstkader of de lijst met opsommingstekens waarvan u de opmaak wilt wissen.
 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Alle vormgeving wissen in het contextmenu.

Stijlen op de website bijhouden

U kunt nu het gebruik van stijlen op uw site bijhouden en beheren. Met de nieuwe optie Naar gebruik stijl kunt u een volledige lijst van pagina's op uw website weergeven waar een opsommingstekenstijl wordt gebruikt.

 1. Selecteer Venster > Opsommingstekenstijlen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een stijl en selecteer Naar gebruik stijl.

Opties voor een genummerde lijst wijzigen

 1. Maak een lijst met nummers. Zie Genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens maken voor meer informatie.

 2. Selecteer de genummerde lijst waarvan u het schema wilt wijzigen en klik op de vervolgkeuzelijst .

 3. Selecteer het gewenste nummeringschema in de vervolgkeuzelijst.

  Maak een genummerde lijst of een geordende lijst met Adobe Muse.

Lijsten met meerdere niveaus maken

 1. Maak een lijst met opsommingstekens of nummers. Zie Genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens maken voor meer informatie.

 2. Selecteer een deel van de lijstitems of de gewenste items in een bestaande lijst.

 3. Klik op de knop Inspringen lijst vergroten () om een subliemst te maken.

  Opmerking:

  Als u lijstitems van een sublijst naar een bovenliggende lijst wilt verplaatsen, klikt u op de knop Inspringen lijst verkleinen ().

Lijsttypen omzetten

 • Als u een lijst met opsommingstekens wilt omzetten in een genummerde lijst, selecteert u de lijst en klikt u op de knop .
 • Wilt u een genummerde lijst omzetten in een lijst met opsommingstekens, dan selecteert u de lijst en klikt u op de knop .
Adobe-logo

Aanmelden bij je account