Program Fireworks umożliwia importowanie rodzimych plików programu Photoshop (PSD) oraz zachowanie wielu funkcji tej aplikacji. Możesz również eksportować grafikę z programu Fireworks do programu Photoshop, gdzie można dokonać szczegółowej obróbki obrazu.

Umieszczanie obrazów Photoshop w programie Fireworks

Aby umieścić obrazy Photoshop w programie Fireworks, użyj opcji Plik > Importuj, Plik > Otwórz lub przeciągnij pliki na obszar roboczy. Polecenie Importuj umożliwia dostęp do opcji związanych z warstwą tła oraz folderami warstw. Natomiast polecenie Otwórz lub metoda przeciągania plików umożliwiają dostęp do opcji związanych z liniami prowadzącymi i stanami.

Funkcje programu Photoshop skonwertowane oraz nieobsługiwane przez program Fireworks

Po zaimportowaniu lub otwarciu pliku Photoshop w programie Fireworks, obraz zostaje skonwertowany do pliku PNG za pomocą preferencji określonych przez użytkownika. (Zobacz Preferencje importu i otwierania Photoshopa).

 • Pojedyncze maski warstwy są konwertowane w obiekty maski w aplikacji Fireworks. Maski grupowe nie są obsługiwane.

 • Maski przycinające są konwertowane do obiektów maski, lecz ich wygląd ulega nieznacznym zmianom. Aby zachować ich wygląd, tracąc jednocześnie możliwość edycji, należy zaznaczyć preferencje Maski przycinające.

 • Tryby mieszania warstw są konwertowane do trybów mieszania obiektów Fireworks, jeśli istnieją odpowiadające im tryby.

 • Efekty warstw są domyślnie zachowywane. Jeśli te efekty mają zostać skonwertowane do odpowiadających im Filtrów aktywnych, należy zaznaczyć preferencję Efekty warstwy. Należy jednak zauważyć, że podobne efekty i filtry mogą nieznacznie różnić się od siebie.

 • Pierwszy kanał alfa w palecie Kanał jest konwertowany do obszarów przezroczystych w obrazku Fireworks. Fireworks nie wspiera dodatkowych kanałów alfa programu Photoshop.

 • Wszystkie głębie oraz tryby kolorów programu Photoshop konwertowane są do 8-bitowego RGB.

Przeciąganie, otwieranie lub importowanie obrazów Photoshop do programu Fireworks

Każdy przeciągnięty, otwarty lub zaimportowany obraz staje się nowym obiektem bitmapowym.

Uwaga:

W systemie Windows nazwy muszą posiadać rozszerzenie PSD, aby Fireworks rozpoznawał je jako typ programu  Photoshop.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij obraz lub plik Photoshop na otwarty dokument Fireworks.

  • Wybierz opcje Plik > Importuj lub Plik > Otwórz i przejdź do pliku Photoshop (PSD).

 2. Kliknij przycisk Otwórz.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw opcje obrazu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W przypadku użycia polecenia Plik > Importuj wyświetlany jest kursor w kształcie odwróconej litery L. Kliknij w obszarze roboczym w miejscu, w którym ma zostać wstawiony lewy górny róg obrazu.

Opcje importowania plików Photoshop

Po zaimportowaniu lub otwarciu pliku Photoshop w programie Fireworks, w oknie dialogowym można określić sposób zaimportowania obrazu. Wybrane opcje decydują o wyglądzie i możliwości edycji zaimportowanego pliku.

 1. Określ wymiary obrazu w pikselach lub procentach oraz podaj rozdzielczość. Aby zachować bieżący stosunek szerokości do wysokości, należy zaznaczyć opcję Zachowaj proporcje.

 2. Jeśli plik programu Photoshop zawiera kompozycje warstw, wybierz wersję obrazu do zaimportowania. Wybierz opcję Pokaż podgląd, aby wyświetlić podgląd zaznaczonej kompozycji warstw. W polu tekstowym Komentarze są wyświetlane komentarze z pliku Photoshopa.

 3. Z dolnego, wyskakującego menu wybierz, jak obraz programu Photoshop ma się otwierać w programie Fireworks:

  Zachowaj możliwość edycji warstwy nad wyglądem

  Zachowuje w stopniu maksymalnym strukturę warstw i możliwości edytorskie tekstu, bez pogarszania wyglądu obrazu. Jeśli plik zawiera funkcje nieobsługiwane przez program Fireworks, aplikacja zachowa wygląd kompozycji scalając i rasteryzując warstwy. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

  • Warstwy CMYK, warstwy dopasowania i warstwy wykorzystujące opcję Odcinanie są scalane z warstwami leżącymi pod spodem.

  • Warstwy wykorzystujące nieobsługiwane efekty warstw mogą zostać dołączone w zależności od trybu mieszania warstwy oraz występowania przezroczystych pikseli.

  Zachowaj wygląd warstwy Photoshop

  Spłaszcza wszystkie obiekty na każdej warstwie Photoshop i konwertuje wszystkie warstwy Photoshop na obiekty bitmapowe. Ta opcja usuwa możliwość edycji warstw Photoshop w programie Fireworks. Grupy warstw zostają jednak zachowane.

  Użyj niestandardowych preferencji

  Importuje plik przy użyciu niestandardowych ustawień konwersji podanych w oknie dialogowym Preferencje (Zobacz Preferencje importu i otwierania Photoshopa).

  Spłaszcz warstwy Photoshop do jednego obrazu

  Importuje plik Photoshop jako spłaszczony obraz bez warstw. Konwertowany plik nie zawiera poszczególnych obiektów. Zachowana jest przezroczystość, ale nie można jej edytować.

 4. Po użyciu polecenia Plik > Importuj możesz wybrać następujące opcje:

  Uwzględnij warstwy w tle

  Importuje obiekty z warstwy tła obrazu.

  Importuj do nowego folderu

  Importuje obrazek do folderu nowej warstwy o nazwie Photoshop Import.

 5. W przypadku użycia polecenia Plik > Otwórz lub przeciągnięcia pliku Photoshop do programu Fireworks możesz wybrać następujące opcje:

  Uwzględnij linie pomocnicze

  Zachowuje linie pomocnicze z programu Photoshop w oryginalnym położeniu.

  Konwertuj warstwy na stany

  Umieszcza każdą grupę warstw Photoshop w oddzielnym stanie.

O importowaniu tekstu z Photoshop

Uwaga:

Aby szybko zaimportować określony tekst z pliku Photoshop, skopiuj go bezpośrednio do programu Fireworks. Skopiowany tekst zachowuje wszystkie atrybuty.

Po zaimportowaniu plików Photoshop zawierających tekst, program Fireworks sprawdza, czy w systemie są dostępne wymagane czcionki. Jeśli czcionki nie są zainstalowane, program Fireworks pyta o ich zastąpienie lub zachowanie ich wyglądu.

Jeśli tekst w plikach Photoshop posiada efekty obsługiwane przez program Fireworks, zostaną one zastosowane. Jednak Fireworks i Photoshop w inny sposób stosują efekty, więc efekt może mieć różny wygląd w obu aplikacjach.

Podczas otwierania w programie Fireworks (z zaznaczoną opcją Zachowaj wygląd) plików Photoshop 6 lub 7 zawierających tekst, wyświetlany jest zbuforowany obraz tekstu, dzięki czemu zachowany zostanie jego wygląd z programu Photoshop. Po wyedytowaniu tekstu obraz znajdujący się w buforze jest zastępowany przez rzeczywisty tekst. Wygląd tekstu może się różnić od oryginalnego tekstu. Dane oryginalnych czcionek są zapisywane w pliku PNG, aby możliwe było ich użycie w systemie, w którym nie są zainstalowane.

Uwaga:

Fireworks nie może eksportować tekstu do formatu Photoshop 6 ani 7. Jeśli edytujesz dokument zawierający tekst Photoshop 6 lub 7, a następnie eksportujesz ten dokument z powrotem do programu Photoshop, plik zostanie wyeksportowany do formatu Photoshop 5.5. Jednak jeśli nie dokonasz żadnych zmian w tekście, plik zostanie wyeksportowany do formatu Photoshop 6.

Importowanie/eksportowanie gradientów programu Photoshop

Jakość gradientu po zaimportowaniu i wyeksportowaniu zależy od typu gradientu. Mogą występować niewielkie różnice w kolorze i kryciu gradientów.

Gradient

Jakość importu

Liniowy

Prawie idealny.

Radialny

Prawie idealny.

Lustrzany

Prawie idealny.

Romb

Dopasowanie przybliżone (mapowane na prostokątne)

Kąt

Dopasowanie przybliżone (mapowane na stożkowe)

   

Gradient

Jakość eksportu

Liniowy

Prawie idealny.

Radialny

Prawie idealny.

Paski

Prawie idealny.

Prostokątne

Dopasowanie przybliżone (mapowane na rombowe)

Stożkowy

Dopasowanie przybliżone (mapowane na kątowe)

Elipsa

Dopasowanie przybliżone (mapowane na promieniste)

Falowanie

Dopasowanie przybliżone (mapowane na promieniste)

Fajerwerki

Dopasowanie niezupełne (mapowane na rozlany)

Kontur, satyna, fale

Dopasowanie niezupełne (mapowane na liniowe)

Zachowanie wyglądu warstwy Dopasowanie po imporcie

Podczas importowania pliku PSD zawierającego warstwę dopasowania wygląd poszczególnych warstw zostaje zachowany do dokonaniu importu.

 1. Wybierz Import z Photoshop/Otwórz w oknie dialogowym Preferencje.

 2. Wybierz Zachowaj wygląd dopasowanych warstw.

Zachowaj wygląd dopasowanych warstw

Podczas importowania pliku PSD zawierającego warstwę dopasowania wygląd poszczególnych warstw zostaje zachowany do dokonaniu importu. Upewnij się, że wybierasz opcję Ustawienia własne z okna dialogowego Preferencje.

Używanie filtrów i wtyczek programu Photoshop

Możesz używać wielu filtrów i wtyczek programu Photoshop oraz innych producentów, zarówno w oknie funkcji aktywnych, jak i w menu Filtry.

Uwaga:

Wtyczki i filtry dla Photoshop 5.5 i wcześniejszych nie są obsługiwane. Filtry i wtyczki Photoshop 6 lub późniejszego nie są kompatybilne z Fireworks.

Włączanie wtyczek programu Photoshop przy użyciu okna dialogowego Preferencje

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Fireworks > Preferencje (Mac OS).

 2. Kliknij kategorię Wtyczki.

 3. Wybierz Wtyczki programu Photoshop

  Otworzy się okno dialogowe Wybierz folder.

  Uwaga:

  Jeśli okno dialogowe nie otworzy się, kliknij opcję Przeglądaj.

 4. Przejdź do folderu, w którym znajdują się zainstalowane filtry i wtyczki programu Photoshop i inne, a następnie kliknij Wybierz.

 5. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Preferencje.

 6. Uruchom ponownie program Fireworks.

Włączanie wtyczek programu Photoshop w oknie filtrów aktywnych

 1. Zaznacz w obszarze roboczym dowolny obiekt wektorowy, bitmapowy lub tekstowy, a następnie kliknij ikonę (+) znajdującą się obok etykiety Filtry w panelu Inspektor właściwości.

 2. Wybierz Opcje > Wskaż wtyczki z wyskakującego menu.

 3. Przejdź do folderu, w którym są zainstalowane filtry i wtyczki programu Photoshop i inne, a następnie kliknij Wybierz. Jeśli pojawi się wiadomość z pytaniem, czy chcesz ponownie uruchomić Fireworks, kliknij OK.

 4. Uruchom ponownie Fireworks, aby wczytać wszystkie filtry i wtyczki.

  Uwaga:

  Innym sposobem postępowania jest instalacja wtyczek bezpośrednio w folderze wtyczek Fireworks.

Umieszczanie grafik Fireworks w programie Photoshop

Fireworks dostarcza szerokiego wsparcia dla eksportowanych plików w formacie Photoshop (PSD). Obrazek Fireworks eksportowany do Photoshop zachowuje takie same możliwości edycji podczas ponownego otwarcia w Fireworks, jak inne grafiki Photoshop. Użytkownicy Photoshop mogą pracować z grafiką w Fireworks lub kontynuować edycję w Photoshop.

Uwaga:

Rozszerzenia Zapisz PSD można użyć do szybkiego eksportu stron i stanów swojego dokumentu programu Fireworks jako osobnych plików PSD. Rozszerzenie to dostępne jest w http://www.adobe.com/go/learn_fw_psdsave_pl

Eksportowanie pliku w formacie Photoshop

 1. Wybierz Plik > Zapisz jako.

 2. Nazwij plik i wybierz opcję Photoshop PSD z menu Zapisz jako.

 3. Aby wybrać wstępnie zdefiniowane ustawienia eksportowania dla obiektów, efektów i tekstu, wybierz Opcje. Następnie wybierz zapisane ustawienia z menu Ustawienia.

  Zachowaj możliwości edycji ponad wygląd

  Konwertuje obiekty na warstwy, zachowuje możliwość edycji efektów i konwertuje tekst do edytowalnych warstw tekstu Photoshop. Wybierz tę opcję, jeśli planujesz edytować obrazek w programie Photoshop i nie musisz zachować dokładnego wyglądu obrazka Fireworks.

  Zachowaj wygląd Fireworks

  Konwertuje każdy obiekt na osobne warstwy Photoshop, a efekty i tekst stają się nieedytowalne. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować kontrolę nad obiektami Fireworks w Photoshop, ale także chcesz zachować oryginalny wygląd obrazka Fireworks.

  Mniejszy plik Photoshop

  Spłaszcza każdą warstwę do w pełni renderowanego obrazka. Wybierz tę opcję, jeśli eksportujesz plik zawierający dużą ilość obiektów Fireworks.

  Własny

  Pozwala wybrać określone ustawienia obiektów, efektów i tekstu.

 4. Kliknij Zapisz, aby eksportować plik Photoshop.

  Uwaga:

  Program Photoshop 5.5 i wcześniejsze nie otwierają plików posiadających ponad 100 warstw. Musisz usunąć lub scalić obiekty, jeśli dokument Fireworks, który eksportujesz, zawiera ponad 100 obiektów.

Dostosowywanie ustawień eksportowania programu Photoshop

 1. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz typ pliku Photoshop PSD i kliknij opcję Opcje.

 2. Z menu wyskakującego Ustawienia wybierz opcję Własne.

 3. Z wyskakującego menu Obiekty wybierz jedną z poniższych opcji:

  Konwertuj na Warstwy Photoshop

  Konwertuje pojedyncze obiekty Fireworks na warstwy Photoshop i maski Fireworks na maski warstw Photoshop.

  Spłaszcz każdą warstwę Fireworks

  Spłaszcza wszystkie obiekty do pojedynczych warstw Fireworks, a każda warstwa Fireworks staje się warstwą w programie Photoshop. Kiedy wybierzesz tę opcję, stracisz możliwość edycji obiektów Fireworks w programie Photoshop. Możesz także stracić możliwość korzystania z funkcji, takich jak tryb mieszania, które są powiązane z obiektami Fireworks.

 4. Z wyskakującego menu Efekty wybierz jedną z poniższych opcji:

  Zachowaj możliwości edycyjne

  Konwertuje Filtry aktywne Fireworks na ich odpowiedniki w programie Photoshop. Jeśli efekty nie istnieją w Photoshop, są ignorowane.

  Renderowanie efektów

  Spłaszcza efekty w ich obiekty. Po wybraniu tej opcji zachowywany jest wygląd efektów, ale nie można ich edytować w programie Photoshop.

 5. Z wyskakującego menu Tekst wybierz jedną z poniższych opcji:

  Zachowaj możliwości edycyjne

  Konwertuje tekst na edytowalną warstwę Photoshop. Formatowanie tekstu, które nie jest wspierane przez Photoshop, zostaje utracone.

  Renderuj tekst

  Zmienia tekst w obiekt obrazu. Po wybraniu tej opcji zachowywany jest wygląd tekstu, ale nie można go edytować.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online