Wersja programu Debugger i instrukcje rozwiązywania problemów z instalacją w programie Flash Player dla programistów

Deweloperzy aplikacji, którzy podczas projektowania i testowania przełączają się między różnymi wersjami odtwarzacza i debuggera, mogą mieć problemy z instalacją i rejestracją programu Flash Player.

Zanim zaczniesz

Ta strona jest przeznaczona tylko dla programistów Flash i Flex. Jeśli jesteś klientem, który chce uaktualnić program Flash Player, przejdź na stronę:

Programowanie dla obsługiwanych wersji

Od 18 grudnia 2007 r., dnia publikacji biuletynu bezpieczeństwa , firma Adobe wycofała obsługę programu Adobe Flash Player 7 i przestała udostępniać do niego aktualizacje zabezpieczeń.Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom obsługiwanych komputerów zaktualizowanie programu Flash Player do najnowszej wersji odtwarzacza dostępnej w Centrum pobierania programu Flash Player.

Polityka wsparcia firmy Adobe dla programu Flash Player obejmuje wspieranie bieżącej i poprzedniej dużej wersji. Program Flash Player 7 został zaktualizowany jako wyraz uprzejmości wobec klientów z systemami Windows 95, Microsoft NT i Macintosh Classic. Zaktualizowano go także dla klientów Linux i Solaris, którzy nie dysponowali jeszcze odtwarzaczem Flash Player 9.

Jeśli używasz nieobsługiwanej konfiguracji najnowszego odtwarzacza lub chcesz nadal korzystać z programu Adobe Flash Player 7, znajdź zarchiwizowany instalator na stronie Zarchiwizowane wersje odtwarzacza Flash Player. Informacje zawarte w tym artykule TechNote nadal mają zastosowanie wobec wszystkich programistów testujących odtwarzacz Flash Player 7.

Rozwiązanie

Wybierz odpowiednią wersję programu Flash Player.

Ogólny dezinstalator (uninstall_flash_player.exe) został zaprojektowany do pracy z nowym mechanizmem sprawdzania wersji. Można go użyć do usunięcia programu Flash Player z systemu. (Ten dezinstalator jest dostępny w temacie Odinstalowanie programu Flash Player | Windows).Zadaniem tego dezinstalatora jest bycie uniwersalnym programem do dezinstalacji, którego można użyć do usunięcia dowolnej wersji programu Flash Player. Jeśli chcesz przełączyć się ze starszej wersji Flash Player na nowszą, firma Adobe zaleca całkowite usunięcie jednej wersji przed zainstalowaniem kolejnej.

Odinstalowywanie starszych wersji programu Flash Player może się nie powieść.

Jeśli zainstalowano uprzednio późniejszą wersję programu Flash Player w programie Internet Explorer, może to uniemożliwić odinstalowanie wcześniejszej wersji. Na przykład jeśli zainstalowano program Flash Player 9.0.47.0 i próbowano zainstalować wersję 9.0.45.0 instalacja nie powiodła się. Jeśli instalacja nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w sekcji Instalowanie wcześniejszej wersji programu Flash Player | Internet Explorer | Windows.

Uwaga: Podczas prowadzenia testów w systemie Windows Vista najstarszą obsługiwaną wersją jest wersja 9.0.28.0. Jeśli używasz systemu Windows Vista i masz starszy odtwarzacz, zaktualizuj go.

Flash Player 10.1 lub nowszy


Od wersji 10.1 (Argo) programu Flash Player argumenty wiersza poleceń zostały istotnie zmienione. Użytkownicy nie muszą już używać argumentu -clean / -force, aby wymusić całkowite odinstalowanie programu Flash Player przy użyciu autonomicznego programu dezinstalacyjnego. Jednak jeśli dezinstalacja jest realizowana przy użyciu narzędzia FlashUtil.exe, użytkownik nadal musi użyć argumentu -force, aby wykonać całkowitą dezinstalację.

Uwaga: Argumenty wymienione poniżej dotyczą tylko instalatora w formie pliku EXE, a nie — MSI.

Nowe argumenty wiersza polecenia to:

 • -install: wykonanie bezmonitowej instalacji programu Flash Player.
 • -uninstall: wykonanie bezmonitowej dezinstalacji programu Flash Player.
  • Uwaga: Argumentów tych można używać z autonomicznym dezinstalatorem lub z plikiem FlashUtil.exe z katalogu \Macromed\Flash.
 • -uninstall {activex | plugin}: Wykonanie dezinstalacji określonego odtwarzacza — formantu ActiveX (Internet Explorer) lub wtyczki (inne przeglądarki).
  • Uwaga: Tego argumentu można użyć w dezinstalatorze autonomicznym lub w programie FlashUtil.exe z katalogu \Macromed\Flash.
  • Uwaga: Podczas odinstalowywania określonego odtwarzacza użyj w argumencie -uninstall jego nazwy. W przeciwnym odinstalowane zostaną oba typy odtwarzaczy.

Flash Player od 9.0.28.0 do 10.0.45.0

 

Plik narzędziowy FlashUtil.exe jest instalowany z programami Flash Player 9.0.28.0 do 10.0.45.0 (Coral) w katalogu C:\Windows\system32\Macromed\Flash. Program FlashUtil.exe zawiera funkcje wymagane przez system Windows Vista oraz proces automatycznego powiadamiania o aktualizacjach. Poprzednia wersja narzędzie (UninstFl.exe) nie jest już wymagana ani instalowana z programem Flash Player.

Narzędzie podlega kontroli wersji. Na przykład razem z formantem Flash9b.ocx jest instalowany plik FlashUtil9b.exe. Program FlashUtil.exe oferuje również kilka opcji, których programiści mogą używać do przełączania się między wersjami odtwarzacza i debuggera podczas testowania. Programiści mogą zmienić domyślne zachowanie, korzystając z następujących flag wiersza polecenia:

USAGE: %s [-uninstallUnlock] [-uninstallLock] [-uninstallControlPath] path]

 • W przypadku pracy bez flag, zostanie wyświetlone okno dialogowe automatycznego powiadamiania o aktualizacjach.
 • -uninstallUnlock: odblokowanie formantu. Przyznanie uprawnień zapisu/kasowania do pliku OCX i kluczy rejestru bez usuwania plików.
 • -uninstallLock: zablokowanie formantu. Odmowa uprawnień zapisu/kasowania.
 • -uninstallControlPath path: opcjonalne; zastąpienie domyślnej ścieżki do formantu. Należy go użyć z jedną z pozostałych flag. Po pominięciu tego argumentu ścieżka zostanie określona na podstawie informacji w rejestrze.

Domyślna ścieżka znajduje się w kluczu rejestru:

HKCR\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InProcServer32

Na przykład C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

Użycie programu FlashUtil*.exe z mechanizmem blokowania najlepiej ilustruje ten przykład. Podczas opracowywania i testowania zawartości chcesz sprawdzić odtwarzanie w programie Flash Player 8 i Flash Player 9. Zachowujesz kopie formantów w wersjach 8.0.24.0 i 9.0.28.0 w oddzielnych katalogach. Wersja 9.0.28.0 to aktualnie zarejestrowany formant. Chcesz się przełączyć na wersję 8.

Najpierw odblokuj zarejestrowany formant bez kasowania go, co pozwoli wrócić do niego później:

FlashUtil9b.exe -uninstallUnlock c:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\Flash9b.ocx

Następnie zarejestruj formant w wersji 8:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

Od teraz zarejestrowanym programem Flash Player jest wersja 8. Elementy blokujące zawierają kod automatycznej rejestracji, który blokuje formant.

Flash Player 9.0.16.0 lub starszy

 

Niektóre wersje programu Flash Player starsze niż 9.0.28.0 są instalowane razem z dezinstalatorem UninstFl.exe, który znajduje się w katalogu C:\Windows\system32\Macromed\Flash.

Wersja

Zawiera plik UninstFl.exe

Flash Player 7

7.0.63.0, 7.0.68.0 i nowsze

Flash Player 8

8.0.24.0, 8.0.33.0 i nowsze

Flash Player 9

9.0.16.0

Domyślnym zachowaniem pliku UninstFl.exe jest monitowanie użytkownika, odblokowanie formantu, wyrejestrowanie formantu i usunięcie plików OCX, GetFlash.exe oraz GetFlash.exe.manifest. UninstFl.exe nie usuwa siebie oraz nie może usunąć plików, które są używane. UninstFl.exe działa tylko z nowymi mechanizmami blokowania. Starsze formanty nie zawierają mechanizmu rejestracyjnego do blokowania i odblokowywania plików, a program UninstFl.exe nie rozpoznaje ich do usunięcia. Przy pracy ze starszymi formantami pliki GetFlash.exe oraz GetFlash.exe.manifest są usuwane, ale sam formant pozostaje. Aby zapewnić całkowite usunięcie programu Flash Player, uruchom ogólny program dezinstalacyjny uninstall_flash_player.exe.(Ten dezinstalator jest dostępny w temacie Odinstalowanie programu Flash Player | Windows).

Program UninstFl.exe oferuje również kilka opcji, których programiści mogą używać do przełączania się między wersjami odtwarzacza i debuggera podczas testowania. Programiści mogą zmienić domyślne zachowanie, korzystając z następujących flag wiersza polecenia:

USAGE: %s [-quiet] [-unlock] [-lock] [filename]

Znaczenie ma tylko pierwszy znak flagi.

 • -q: Wygaś monity.
 • -u: Odblokuj; przyznanie uprawnień zapisu/kasowania do pliku OCX i kluczy rejestru bez usuwania plików.
 • -l: Zablokuj; odmowa uprawnień zapisu/kasowania.
 • filename: Zastępuje ścieżkę domyślną. Domyślna ścieżka znajduje się w kluczu rejestru HKCR\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InProcServer32. Na przykład C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash85.ocx

Użycie programu UninstFl.exe z mechanizmem blokowania najlepiej ilustruje ten przykład. Podczas opracowywania i testowania zawartości chcesz sprawdzić odtwarzanie w programie Flash Player 7 i Flash Player 8. Zachowujesz kopie formantów w wersjach 7.0.63.0 i 8.0.24.0 w oddzielnych katalogach. Wersja 8 jest obecnie zarejestrowanym formantem. Chcesz wrócić do wersji 7.

Najpierw odblokuj zarejestrowany formant bez kasowania go, co pozwoli wrócić do niego później:

UninstFl.exe -u c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash8.ocx

Następnie zarejestruj formant w wersji 7:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash.ocx

Od teraz zarejestrowanym programem Flash Player jest wersja 7. Elementy blokujące zawierają kod automatycznej rejestracji, który blokuje formant.

Dodatkowe informacje

Aktualizacja programu Flash Player 7 (7.0.63.0) i Flash Player 8 (8.0.24.0) obejmowała ulepszenia zabezpieczeń i wprowadziła dodatkowe kontrolowanie wersji do procesu instalacji. Ponieważ starsze instalatory i formanty nie zawierały nowego mechanizmu sprawdzania wersji, formant programu Flash Player była blokowany podczas instalacji. Począwszy od tej aktualizacji instalatory i dezinstalatory Adobe współpracują z tą zmianą. Nie ma to żadnego wpływu na przebieg instalacji użytkownika. Programiści Flash i Flex realizujący testy, w celu uwzględnienia tej zmiany potrzebują czasami niewielkich modyfikacji normalnych metod przełączania między wersjami odtwarzacza.

Znane problemy dotyczące instalacji:

Symptom

Diagnoza i rozwiązanie

Próby usunięcia ręcznie zarejestrowanego formantu lub usunięcia folderu Macromed\Flash kończą się niepowodzeniem.

Diagnoza: aktualnie zarejestrowany formant jest zablokowany i nie można go ręcznie usunąć.

Rozwiązanie: Uruchom ogólny dezinstalator, aby usunąć wszystkie pliki, lub uruchom program uninstfl.exe -u lub FlashUtil.exe -uninstallUnlock aby odblokować zarejestrowany formant, a następnie usuń pliki ręcznie.

Próba zmiany nazwy pliku zarejestrowanego formantu nie powiodła się.

Diagnozy: Obecnie zarejestrowany formant jest zablokowany. Próba zmiany jego nazwy bez odblokowania pliku nie powiodła się.

Rozwiązanie: Uruchom program uninstfl.exe -u lub FlashUtil.exe -uninstallUnlock, aby odblokować zarejestrowany formant, a następnie zmień nazwę pliku.

Uruchomienie programu regsvr32 dla pliku flash *.ocx zwraca następujący komunikat o błędzie:

Diagnozy: Obecnie zarejestrowany formant jest zablokowany. Próba zarejestrowania innej wersji odtwarzacza bez odblokowania pliku nie powiodła się.

Rozwiązanie: Uruchom program uninstfl.exe -u, lub FlashUtil.exe -uninstallUnlock względem zarejestrowanego formatu, aby go odblokować. Następnie uruchom program regsvr32 dla żądanej wersji formantu Flash Player, aby go zarejestrować.

 

 

 

Słowa kluczowe: uaktualnienia; polityka dotycząca pomocy technicznej; łatki; rozwiązywanie problemów; 4da116d3

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto