Stosowanie atrybutów znaczników OBJECT i EMBED w programie Adobe Flash Professional

W tym dokumencie przedstawiono listę atrybutów znaczników OBJECT i EMBED używanych do publikowania treści SWF (z zawartością Flash) na stronach HTML wyświetlanych w przeglądarkach internetowych. Atrybuty umożliwiają określenie parametrów określających sposób i miejsce wyświetlania zawartości SWF w przeglądarce przez program Flash Player.

Informacje o uwzględnianiu zawartości Flash na stronach internetowych są także dostępne w notatce technicznej Składnia znacznika OBJECT | Flash (tn_4150).

Wymagane atrybuty

Podczas dodawania pliku SWF do strony HTML w znacznikach OBJECT i EMBED wymagane są następujące atrybuty. Polecenie Publikuj w programie Flash Professional tworzy pliki HTML z określonymi wymaganymi atrybutami. 

Uwaga: Wartości w nawiasie i wpisane kursywą wskazują, że wartość jest wybierana przez programistę.

Wymagane zarówno przez znacznik OBJECT, jak i EMBED:

 • width — określa szerokość zawartości SWF w pikselach lub procentach okna przeglądarki.
 • height — określa wysokość zawartości SWF w pikselach lub procentach okna przeglądarki.

Wymagane tylko przez znacznik OBJECT:

 • classid — identyfikuje formant ActiveX przeglądarki. Poprawną wartość podano w przykładowym kodzie w notatce Składnia znacznika OBJECT | Flash (tn_4150).
 • codebase — określa lokalizację formantu ActiveX programu Flash Player, dzięki czemu przeglądarka może go automatycznie pobrać (jeśli nie jest jeszcze zainstalowany). Poprawną wartość podano w przykładowym kodzie w notatce Składnia znacznika OBJECT | Flash (tn_4150).
 • movie (parametr) — określa lokalizację źródłową (URL) wczytywanego pliku SWF.

Wymagane tylko dla znacznika EMBED.

 • movie (parametr) — określa lokalizację źródłową (URL) wczytywanego pliku SWF.
 • pluginspage — określa lokalizację wtyczki programu Flash Player, dzięki czemu użytkownik może ją pobrać (jeśli nie jest jeszcze zainstalowana).

Opcjonalne atrybuty

Poniższe atrybuty są opcjonalne przy definiowaniu znaczników OBJECT i EMBED. W przypadku znacznika OBJECT wszystkie atrybuty są definiowane w znacznikach param, chyba że określono inaczej:

 • id (atrybut znacznika OBJECT) oraz name (atrybut znacznika EMBED) — identyfikator pliku SWF. Identyfikuje plik SWF w przeglądarce internetowej, dzięki czemu języki skryptowe (np. JavaScript) mogą odwoływać się do tej zawartości. Aby uzyskać zgodność z różnymi przeglądarkami, upewnij się, że wartości id oraz name mają tę samą wartość.
 • play — dopuszczalne wartości: true, false. Określa, czy plik SWF z osią czasu ma być uruchamiany od razu po wczytaniu do przeglądarki internetowej. Przy pominięciu atrybutu przyjęta zostanie wartość domyślna — true.
 • loop — dopuszczalne wartości: true, false. Określa, czy plik SWF z osią czasu ma być zapętlony w nieskończoność, czy zatrzymywać się po osiągnięciu ostatniej klatki. Przy pominięciu atrybutu przyjęta zostanie wartość domyślna — true.
 • menu — dopuszczalne wartości: true, false. Określa, czy elementy sterujące odtwarzaniem filmu są dostępne w menu kontekstowym programu Flash Player.
  • Wybranie wartości true wyświetli pełne menu z wszystkimi funkcjami sterującymi odtwarzaniem filmu (na przykład: powiększenie, jakość, odtwarzanie w pętli, cofanie, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, powrót).
  • Wybranie wartości false wyświetli menu z ukrytymi funkcjami sterującymi odtwarzaniem filmu (na przykład: powiększenie, jakość, odtwarzanie w pętli, cofanie, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, powrót). Ten atrybut jest użyteczny dla zawartości SWF bez osi czasu, takiej jak sterowana przez język ActionScript. Krótkie menu zawiera tylko pozycje Ustawienia oraz O programie Flash Player.
 • quality — dostępne wartości: low, autolow, autohigh, medium, high, best. Określa jakość wyświetlania scen. Wartość ustawiona we właściwości Stage.quality za pomocą języka ActionScript jest traktowana jako priorytetowa.
  • low — szybkość odtwarzania ma większy priorytet niż wygląd. Nie jest stosowane wygładzanie.
  • autolow — początkowo priorytet ma szybkość odtwarzania. W miarę możliwości program poprawia też wygląd. Na początku odtwarzania wygładzanie jest wyłączone. Program Flash Player włącza wygładzanie, o ile procesor może je obsłużyć.
  • autohigh — początkowo obowiązują równe priorytety szybkości i wyglądu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, program obniża priorytet wyglądu. Na początku odtwarzania wygładzanie jest włączone. Gdy liczba klatek na sekundę spada poniżej określonego minimum, program wyłącza wygładzanie (w celu zwiększenia częstości klatek). Użyj tego ustawienia, aby wykonać emulację ustawienia Widok> Antialias w programie Flash Professional.
  • medium — wygładzanie jest stosowane w ograniczonym zakresie, nie są wygładzane bitmapy. Zapewnia lepszą jakość niż ustawienie low, ale mniejszą niż ustawienie high.
  • high — wygląd ma większy priorytet niż szybkość odtwarzania. Zawsze jest stosowane wygładzanie. Jeśli film nie zawiera animacji, bitmapy są wygładzane; jeśli film zawiera animacje, bitmapy nie są wygładzane.
  • best — zapewnia najlepszą możliwą jakość. Szybkość odtwarzania nie ma znaczenia. Wszystkie obiekty, łącznie z bitmapami, są wygładzane.
 • scale — możliwe wartości: showall, noborder, exactfit, noscale. Określa, jak program Flash Player skaluje zawartość SWF do obszaru pikseli określonego na znacznik OBJECT lub EMBED.
  • default (pokaż wszystko) — cała zawartość pliku SWF będzie wyświetlane w podanym obszarze bez zniekształceń, przy zachowaniu oryginalnych proporcji. Po obu stronach filmu mogą być wyświetlane krawędzie.
  • noborder — skaluje pliku SWF do wybranego obszaru przy zachowaniu oryginalnych proporcji. Program Flash Player może przyciąć zawartość, ale nie będą wprowadzane zniekształcenia.
  • exactfit — cały plik SWF będzie wyświetlany w podanym obszarze, ale bez próby zachowania oryginalnych proporcji. Mogą wystąpić zniekształcenia.
  • noscale — blokuje dopasowanie pliku SWF do obszaru znacznika OBJECT lub EMBED. Może wystąpić przycinanie zawartości.
 • align (atrybut obiektu) — możliwe wartości: l, t, r.
  • Domyślnie zawartość jest umieszczana pośrodku okna przeglądarki; jeśli okno przeglądarki jest zbyt małe, brzegi okna aplikacji są przycinane.
  • l (do lewej), r (do prawej) i t (do góry) — dopasowuje film do wskazanej krawędzi przeglądarki i przycina pozostałe trzy strony.
 • salign — możliwe wartości: l, t, r, tl, tr.
  • l (do lewej), r (do prawej) i t (do góry) — dopasowuje film do wskazanej krawędzi przeglądarki i przycina pozostałe trzy strony.
  • tl (lewy góry róg) i tr (prawy górny róg) dopasowuje film do wskazanego narożnika przeglądarki i przycina pozostałe obszary tyle, ile to konieczne.
 • wmode — możliwe wartości: window, direct, opaque, transparent, gpu. Ustawia właściwość Tryb okna pliku SWF na przezroczystość, warstwowanie, pozycjonowanie i renderowanie w przeglądarce. Przy pominięciu atrybutu przyjęta zostanie wartość domyślna — window. Więcej informacji można znaleźć w sekcji poniżej Wartości właściwości Tryb okna (wmode).
  • window — zawartość pliku SWF będzie odtwarzana we własnym czworokącie („oknie”) na stronie internetowej. Sposób warstwowania zawartości SWF względem innych elementów HTML określi przeglądarka. Przy tej wartości nie można wprost określić, czy zawartość SWF ma być wyświetlana nad elementami HTML na stronie, czy pod nimi.  
  • direct — zostanie wykonane bezpośrednie renderowanie na ścieżce. Ten atrybut pomija tworzenie zawartości w buforze ekranu i wyświetla zawartość SWF bezpośrednio na ekranie. Jest to zalecana wartość atrybutu wmode, ponieważ zapewnia najwyższą wydajność odtwarzania zawartości. Dzięki niej możliwe jest użycie akceleracji sprzętowej do prezentacji zawartości SWF za pomocą architektury Stage Video lub Stage 3D.
  • opaque — zawartość SWF jest warstwowana razem z innymi elementami HTML na stronie. Plik SWF jest nieprzejrzysty i ukrywa wszystko, co znajduje się w niższych warstwach. Jest to opcja o niższej wydajności w porównaniu z opcjami wmode=window lub wmode=direct.
  • transparent — zawartość SWF jest warstwowana razem z innymi elementami HTML na stronie. Tło pliku SWF (stół montażowy) staje się przezroczyste. Elementy HTML znajdujące się pod plikiem SWF są widoczne przez dowolne przezroczyste obszary pliku SWF z mieszaniem z kanałem alfa. Jest to opcja o niższej wydajności w porównaniu z opcjami wmode=window lub wmode=direct.
  • gpu — włącza wykorzystanie przyspieszenia sprzętowego w niektórych telewizorach podłączonych do Internetu i urządzeniach mobilnych. W odróżnieniu do innych wartości atrybutu wmode przy tej wartości nie jest gwarantowane wierne oddanie pikseli dla listy przeglądania. W pozostałych aspektach wartość ta działa w zbliżony sposób do wartości wmode=direct.
 • bgcolor[wartość RGB szesnastkowo] w formacie #RRGGBB. Określa kolor tła zawartości SWF. Użyj tego atrybutu, aby zastąpić ustawienie koloru tła (koloru stołu montażowego) wprowadzone w pliku SWF. (Atrybut nie ma wpływu na kolor tła strony HTML.)
 • base[katalog podstawowy] lub [adres URL]. Określa katalog podstawowy lub adres URL używany jako podstawa wszystkich ścieżek względnych w pliku SWF. Ten atrybut jest przydatny, gdy plik SWF zapisano w innym katalogu niż inne pliki.
 • allowFullScreen — możliwe wartości: true lub false. Ustawienie wartości true umożliwia wyświetlenie zawartości SWF w trybie pełnoekranowym za pomocą języka ActionScript. Więcej informacji podano w sekcji Informacje o trybie pełnoekranowym w programie Flash Player. Przy pominięciu atrybutu przyjęta zostanie wartość domyślna — false.
 • fullScreenAspectRatio — możliwe wartości to portrait lub landscape. Służy do kontrolowania sposobu wyświetlania zawartości SWF na urządzeniach mobilnych obsługujących automatyczne obracanie ekranu, takich jak telefony i tablety. Po określeniu tego atrybutu program Flash Player wybierze określone ustawienie ekranu (poziomo lub pionowo) do wyświetlania zawartości SWF w trybie pełnoekranowym. Ustawienie urządzenia nie gra roli. Przy pominięciu atrybutu zawartość w trybie pełnoekranowym zostanie ustawiona tak, jak przeglądarka.
 • flashvars — zmienne zdefiniowane jako ciąg par klucz=wartość przesyłanych do pliku SWF.
  • Użyj atrybutu flashvars, aby określić w pliku SWF zmienne poziomu głównego. Ciąg ma format łańcucha składającego się z par klucz=wartość oddzielonych od siebie znakiem „&”.
  • Przeglądarki obsługują łańcuchy o długości do 64 KB (65535 bajtów).
  • Aby uzyskać więcej informacji o atrybucie flashvars, przejdź do sekcji Używanie atrybutu FlashVars do przekazywania zmiennych do pliku SWF (tn_16417).
 • browserzoom — w programie Flash Player dostępne są następujące znaczniki OBJECT i EMBED zmieniające rozmiar zawartości Flash w reakcji na zmianę współczynnika powiększenia w przeglądarce:
  • scale: włącz obsługę współczynnika powiększenia w przeglądarce.
  • noscale: wyłącz obsługę współczynnika powiększenia w przeglądarce.

Wartości właściwości Tryb okna (wmode) 

Właściwość Tryb okna (wmode) pozwala programistom zawartości SWF na sterowanie warstwowaniem i przezroczystością w przeglądarce. Niezależnie od wartości wmode program Flash Player wyświetla zawartość w trybie pełnoekranowym przy użyciu renderingu ścieżką bezpośrednią. Wybranie renderingu ścieżką bezpośrednią umożliwia realizację wyświetlania za pomocą akceleracji sprzętowej, np. architektur Stage Video i Stage 3D.

Aby zapewnić najwyższą wydajność odtwarzania zawartości Flash w przeglądarce, wpisz wartość wmode=direct. Umożliwia to realizację wyświetlania za pomocą akceleracji sprzętowej, np. architektur Stage Video i Stage 3D. Unikaj nakładania się zawartości SWF na elementy HTML (na przykład wyskakujące menu w HTML) przeznaczone do wyświetlania na plikami SWF. Bezpośrednie sterowanie warstwami jest obsługiwane tylko w niektórych nowych przeglądarkach (patrz tabela poniżej). W innych — zawartość SWF jest zawsze wyświetlana nad innymi elementami HTML.

Jeśli potrzebujesz bezpośredniego sterowania warstwami, przezroczystością lub elementami HTML wyświetlanymi nad zawartością SWF, użyj wartości wmode=opaque lub wmode=transparent. Pozwoli to na sterowanie relację warstw do innych elementów strony za pomocą kodu HTML. Jednak te tryby „bez okien” oferują niższą wydajność odtwarzania niż tryby wmode=window (domyślny) oraz wmode=direct.

Przykład użycia

Zalecany tryb wmode

Najwyższa wydajność, w tym obsługa przyspieszanych sprzętowo architektur Stage Video i Stage 3D.

wmode=direct

Wymagane jest wyświetlanie elementów HTML nad zawartością SWF, sterowanie przezroczystością lub bezpośrednie sterowanie warstwowaniem we wszystkich przeglądarkach.

wmode=opaque lub wmode=transparent

Obsługa wartości właściwości Tryb okna (wmode) przez przeglądarki

Różne przeglądarki mają różny sposób wyświetlania zawartości stron internetowych i obsługi wartości wmode. Przedstawiona tabela wskazuje, kiedy należy używać poszczególnych wartości parametru wmode. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zachowania, których można oczekiwać od każdej przeglądarki.

Wartość Wmode

Korzyści

IE 6, 7 i 8 / Win

IE 9 / Win

Firefox / Win

Chrome / Win

Firefox 3 / Mac (OSX 10.5 i nowszy)

Firefox 4 / Mac (OSX 10.6 i nowszy)

Safari 3 (OSX 10.5)

Safari 4 (OSX 10.6 i nowszy)

Chrome Mac (OSX 10.5)

Chrome Mac (OSX 10.6 i nowszy)

window

Najszersza obsługa dostępności

-/-/A

-/-/A

-/-/A

-/-/A

-/-/-

L/-/-

-/-/-

L/-/-

-/-/-

L/-/-

transparent

Obsługa przezroczystości i mieszania kanału alfa z elementami HTML. Elementy HTML mogą nakładać się na zawartość SWF. Bezpośrednie sterowanie warstwowaniem (wszystkie przeglądarki) 

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

nieprzezroczysty

Elementy HTML mogą nakładać się na zawartość SWF. Bezpośrednie sterowanie warstwowaniem (wszystkie przeglądarki)

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

direct

Najlepsza wydajność. Realizacja wyświetlania za pomocą akceleracji sprzętowej, np. architektur Stage Video i Stage 3D (wszystkie przeglądarki)

-/H/A

L/H/-

-/H/A

-/H/A

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

gpu

Dodatkowe przyspieszenie sprzętowego w niektórych telewizorach podłączonych do Internetu i urządzeniach mobilnych.

-/H/A

L/H/-

-/H/A

-/H/A

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

L = włączono obsługę warstw HTML. Elementy HTML mogą nakładać się na zawartość SWF. Obsługuje bezpośrednie sterowanie warstwowaniem zawartości SWF w relacji do innych elementów HTML.

H = przyspieszanie sprzętowe jest obsługiwane, włącznie z architekturami Stage Video i Stage 3D.

A = funkcje dostępności są obsługiwane.

Słowa kluczowe: kod; wartość; atrybut; znaczniki; atrybuty; param; parametr; play; loop; quality; bgcolor; scale; salign; base; menu; width; height; src; pluginspage; movie; classid; codebase; kolor tła; tło; tn_12701

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online