Podsumowanie nowych funkcji

Dostępna aktualizacja programu Flash Professional CC

Więcej informacji: Podsumowanie nowych funkcji.

Program Adobe® Flash Professional® CC udostępnia środowisko tworzenia animacji i materiałów multimedialnych przeznaczonych do udostępniania w Internecie. Projektanci elementów wizualnych mogą w nim tworzyć zawartość interaktywną wyświetlaną w spójny sposób na komputerach i urządzeniach przenośnych. W dalszej części tego artykułu zawarto krótkie omówienie nowych funkcji dostępnych w najnowszej aktualizacji oprogramowania Flash Professional CC, jak również łącza do innych zasobów z dodatkowymi informacjami.

Flash Professional CC | Listopad 2013

Jest dostępna aktualizacja programu Adobe Flash Professional CC na grudzień 2013. Ta aktualizacja usuwa część błędów krytycznych. Firma Adobe zaleca zainstalowanie tej aktualizacji.

Jest dostępna aktualizacja programu Adobe Flash Professional CC na listopad 2013. Najnowsza aktualizacja umożliwia tworzenie i publikowanie natywnej zawartości HTML5 Canvas. Usuwa też szereg błędów.

Tworzenie i publikowanie zawartości HTML5 Canvas

 Nowości w programie Flash Professional CC | Listopad 2013

Ta najnowsza aktualizacja programu Flash Professional CC ułatwia budowanie otwartego ekosystemu w Internecie, zapewniając natywną obsługę formatu HTML5. Teraz można tworzyć i publikować natywną zawartość elementu Canvas języka HTML5 bezpośrednio w programie Flash Pro. W najnowszej aktualizacji programu Flash Professional dodano typ dokumentu HTML5 Canvas, który zawiera predefiniowanie ustawienia dokumentu oraz publikowania. Można pracować ze znanymi narzędziami osi czasu, przestrzeni roboczej i innymi funkcjami programu Flash Pro, tworząc przy tym zawartość HTML5.

Program Flash Professional CC umożliwia też dodawanie elementów interaktywnych do zawartości HTML5 Canvas, zapewniając natywną obsługę kodu JavaScript. Można zaznaczyć klatki na osi czasu i dodać do nich klatki JavaScript. Edytor kodu w programie Flash Pro został uzupełniony o funkcje wyróżniania składni i podpowiedzi do kodu JavaScript.

Program Flash Pro CC umożliwia automatyczne przekonwertowanie istniejącej zawartości w języku ActionScript 3.0 na dokument HTML5 Canvas przy użyciu polecenia Przekonwertuj kod ActionScript 3 na dokument HTML5 Canvas.

Więcej informacji można uzyskać w artykule Tworzenie i publikowanie dokumentu HTML5 Canvas.

Uwaga:

Dokument z elementem Canvas języka HTML5 używa biblioteki CreateJS do publikowania zawartości HTML5. Z tego powodu oprogramowanie Toolkit for CreateJS nie będzie w przyszłości dostępne jako rozszerzenie.

Inne ważne ulepszenia

 • Są dostępne nowe interfejsy API JavaScript dla obiektów Tween i SpriteSheet Exporter.
 • Obsługa platform
  • Systemy operacyjne: Microsoft® Windows 8.1 i Mac OS X 10.9 obsługiwane dodatkowo
  • Cele publikowania: Obsługa również wersji Flash Player 11.8 i AIR 3.8
  • AIR: Opcja zarządzania zestawami SDK środowiska AIR 3.9 pozwalająca dołączyć zestaw SDK środowiska AIR, który zapewnia obsługę Symulatora systemu iOS w wersji 7.0

Flash Professional CC | Czerwiec 2013

Wersja z  czerwca 2013 oferuje kompleksowo zmodernizowaną aplikację Flash Professional CC z modułową, 64-bitową architekturą, uproszczony interfejs użytkownika i nowe, zaawansowane funkcje. Jako natywna aplikacja środowiska Cocoa zapewnia zgodność z przyszłymi wersjami systemu Mac OS X. Kompleksowa refaktoryzacja pozwoliła uzyskać znaczną poprawę wydajności, niezawodności i użyteczności programu.

Ulepszenia dotyczące wydajności

Ważnym ulepszeniem wprowadzonym w programie Flash Professional CC jest znacznie zwiększona wydajność. W programie Flash Pro wprowadzono szereg poważnych zmian — polegających między innymi na uproszczeniu złożonych obiegów pracy i usunięciu błędów krytycznych. Dzięki temu udało się zwiększyć wydajność oprogramowania na wszystkich obsługiwanych platformach.

 • Ponad dziesięciokrotnie skrócony czas uruchamiania aplikacji (po ponownym uruchomieniu systemu)
 • Znacznie szybsze publikowanie
 • Nawet siedmiokrotnie skrócony czas zapisywania dużych plików animacji
 • Prawie dwa razy szybsze przewijanie osi czasu
 • Szybsze importowanie na stół montażowy i do biblioteki
 • Szybsze otwieranie plików FLA i AS
 • Płynniejsze rysowanie — aktywny podgląd narzędzi do rysowania
 • Mniejsze zużycie energii dzięki ograniczonemu użyciu procesora

Obsługa wysokich rozdzielczości w programie Flash Professional CC

W programie Flash Professional CC wprowadzono opcję obsługi wyświetlaczy o wysokich rozdzielczościach, takich jak wyświetlacz Retina dostępny w nowych komputerach MacBook Pro. Wyświetlacze o wysokich rozdzielczościach zapewniają wyjątkowo wyraźny obraz i dużą rozdzielczość. Program Flash Professional CS6 nie obsługiwał natywnie wyświetlaczy o wysokich rozdzielczościach, przez co wyświetlany tekst był nieostry, a obraz nie były wyraźne. Zwiększona rozdzielczość wyświetlaczy tego typu wymagała kompleksowej modyfikacji interfejsu użytkownika programu Flash Professional. Zagwarantowano także odpowiednio wyraźne wyświetlanie materiałów.

Interfejs użytkownika programu Flash Professional CC oferuje obecnie wyjątkową przejrzystość i czytelność wizualną. Dotyczy to ikon, czcionek, rysunków na stole montażowym, renderowanych materiałów, jak również środowiska programistycznego.

W systemie Mac OS program Flash Professional CC domyślnie włącza obsługę wyświetlaczy o wysokich rozdzielczościach. W przypadku wyłączenia wyświetlacza Retina komputera Mac taka zmiana zostanie odzwierciedlona w programie Flash Professional CC.

Przeprojektowany interfejs użytkownika programu Flash Professional

Przeprojektowany panel Skróty klawiaturowe

Panel Skróty klawiaturowe został przeprojektowany i uproszczony w celu zwiększenia funkcjonalności i wydajności.

 • (A) Panel Skróty klawiaturowe udostępnia teraz funkcję wyszukiwania umożliwiającą łatwe przejście do odpowiedniego polecenia.
 • (B) Całą listę skrótów klawiaturowych można skopiować do schowka, a następnie do edytora tekstu jako łatwo dostępny punkt odniesienia.
 • (C) Konflikt podczas ustawiania skrótu klawiaturowego dla polecenia jest sygnalizowany komunikatem ostrzegawczym. Można wówczas szybko przejść do polecenia stanowiącego przyczynę konfliktu i zmodyfikować je, aby rozwiązać problem.
 • (D) Zestaw skrótów klawiaturowych można zmodyfikować i zapisać jako predefiniowany. Uzyskanego ustawienia predefiniowanego można później używać według własnego uznania.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Skróty klawiaturowe.

Uproszczony panel Preferencje

Panel Preferencje został w całości zaprojektowany od nowa. Znacznie zwiększono jego funkcjonalność. Niektóre rzadko używane opcje zostały usunięte. Te opcje nie tylko utrudniały korzystanie z programu, ale także zmniejszały jego wydajność. Dzięki zmianom usprawniono także obieg pracy dotyczący usługi Creative Cloud i synchronizowania preferencji.

Ulepszenia edytora ActionScript

W programie Flash Professional CC wprowadzono kilka zmian edytora ActionScript:

 • Panel Operacje i edytor plików ActionScript umieszczono zadokowane w jednym oknie.
 • Funkcja dodawania komentarzy do kodu może w inteligentny sposób — na podstawie zaznaczonych przez użytkownika wierszy kodu — oznaczać fragmenty jako komentarz lub kod.
 • Z programem Flash Pro jest teraz zintegrowane narzędzie Scintilla — składnik open source do edycji kodu.

Ulepszenia okna dialogowego znajdowania i zastępowania

Wprowadzono następujące ulepszenia funkcji znajdowania i zastępowania:

 1. Interfejs użytkownika okna dialogowego Znajdź/Zastąp został znacznie poprawiony w celu zwiększenia jego funkcjonalności.
 2. Można ograniczyć wyszukiwanie do bieżącej klatki dokumentu.
 3. Można przeszukiwać wszystkie otwarte dokumenty.
 4. Są dostępne oddzielne opcje wyszukiwania kodu i innego tekstu.

Uwaga: Okno dialogowe znajdowania i zastępowania jest dostępne w panelu Operacje.

Ulepszenia funkcjonalności obiegów pracy dla projektantów

Program Flash Professional CC ulepszono oraz uzupełniono o nowe, ważne funkcje z myślą o przyspieszeniu obiegów pracy projektantów i twórców animacji. Wykonywanie szeregu zadań, które wcześniej wymagały dużo pracy i czasu, jest teraz szybsze i prostsze.

Podczas pracy z obiektami niepoliczalnymi na stole montażowym ważne jest stosowanie ustalonego schematu konfigurowania osi czasu. Te ulepszenia umożliwiają porządkowanie warstw, obiektów i osi czasu, przyspieszając i usprawniając projektowanie.

Interfejs użytkownika programu Flash Pro został przeprojektowany. Jego wygląd zaskakuje istotnymi zmianami. Zmodyfikowany interfejs użytkownika programu Flash Pro jest dostępny w jasnej i ciemnej wersji kolorystycznej. Ciemny interfejs użytkownika poprawia koncentrację podczas projektowania na stole montażowym, gdyż nie odwraca uwagi narzędziami i poleceniami menu.

Rozmieszczanie symboli i bitmap w klatkach kluczowych

Opcja Rozmieść w klatkach kluczowych pozwala rozmieścić wiele obiektów warstwy w odrębnych klatkach kluczowych. Rozmieszczając wiele symboli lub bitmap w poszczególnych klatkach kluczowych, można szybko tworzyć animacje klatka po klatce. Animacja zostaje utworzona przez odtworzenie tych klatek w kolejności. Efekt można obejrzeć, przewijając głowicę odtwarzania na osi czasu. Więcej informacji zawierają artykuły Tworzenie animacji metodą klatek pośrednich przez rozmieszczanie obiektów w klatkach kluczowych i Rozmieszczanie w klatkach kluczowych.

Zamiana wielu symboli i bitmap

Opcja Zamień symbol/bitmapę pozwala zamieniać symbole i bitmapy. Umożliwia ona szybkie powielanie symboli/bitmap podczas pracy z obiektami policzalnymi na stole montażowym. W ramach operacji wymiany program Flash Pro zachowuje proporcje oryginalnego symbolu lub oryginalnej bitmapy. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają artykuły Zamienianie wielu symboli i Zamienianie wielu bitmap.

Zaznaczanie wielu warstw jako linii pomocniczych lub masek

Oś czasu w programie Flash Professional CC oferuje opcje zaznaczania wielu warstw i ustawiania ich jako linii pomocniczych lub warstw maskujących. Te nowe opcje ułatwiają porządkowanie warstw i obiektów oraz usprawniają zarządzanie nimi. Więcej informacji o warstwach linii pomocniczych i warstwach maskujących zawierają artykuły Warstwy na osi czasu i Korzystanie z warstw maskujących.

Ustawianie właściwości wielu warstw

Program Flash Professional CC umożliwia modyfikowanie właściwości wielu warstw naraz. Można zmienić ustawienia mające zastosowanie do wszystkich zaznaczonych warstw, takie jak typ warstwy czy kolory konturu.

Podczas pracy z wieloma warstwami zaznaczanie poszczególnych warstw i stosowanie właściwości jest dość uciążliwe. Za pomocą tej funkcji można zastosować wspólne właściwości jednocześnie do szeregu warstw. Jest to bardzo istotne ulepszenie, gdyż nie tylko zapewnia oszczędność czasu, ale też poprawia wydajność dzięki uproszczeniu pracochłonnego procesu. Więcej informacji zawiera artykuł Ustawianie właściwości wielu warstw.

Ulepszenia markerów zakresów osi czasu

 • Program Flash Pro umożliwia proporcjonalne rozciąganie i skracanie zakresów na osi czasu. Za pomocą skrótów klawiaturowych (przeciągania z wciśniętym klawiszem Ctrl w systemie Windows i Command w systemie Mac OS) można przesuwać markery zakresów równomiernie po obu stronach głowicy odtwarzania.
 • Można również zapętlić zakres na osi czasu w dowolnym miejscu. Dotąd przesunięcie zakresu wymagało przeciągnięcia obu jego markerów. W programie Flash Pro można przytrzymać klawisz Shift i przeciągnąć zakres przy użyciu dowolnego z jego markerów na osi czasu.
 • Program Flash Pro CC zachowuje kontekst głównej osi czasu i zagnieżdżonych osi czasu podczas pracy ze scenami, edycji symboli i wykonywania innych czynności. Położenie głowicy odtwarzania jest zachowywane w głównej osi czasu i zagnieżdżonych osiach czasu, co udostępnia potrzebny kontekst pochodzący z poprzednio zmodyfikowanej klatki.

Praca w trybie pełnoekranowym

Program Flash Professional CC umożliwia pracę w trybie pełnoekranowym. Przełączenie się do tego trybu umożliwia użycie dodatkowej przestrzeni ekranu do wyświetlania stołu montażowego. Powoduje ukrycie paneli i elementów menu. Panele są konwertowane na nakładki, które można wyświetlać, wskazując kursorem brzegi ekranu.

Aby przejść do trybu pełnoekranowego, w systemie Windows naciśnij klawisz F11, a w systemie Mac OS — klawisze Ctrl+Cmd+F.

Środkowanie stołu montażowego

Podczas pracy w dużej przestrzeni roboczej można przewijać ekran do wybranych rogów stołu montażowego, aby skupić się na nich. Przewinięcie z powrotem do środka stołu montażowego jest wtedy czasochłonne. Ten problem eliminuje opcja wyśrodkowania stołu montażowego dostępna w programie Flash Professional CC. W każdej chwili można szybko wrócić do środka stołu montażowego za pomocą opcji Wyśrodkuj stół.

Aby wrócić do środka stołu montażowego w programie Flash Professional CC, wybierz polecenie Widok > Powiększenie > Wyśrodkuj stół. Tę opcję można również włączyć za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + 0 (Windows) lub Command + 0 (Mac OS). Jest ona również dostępna przez kliknięcie przycisku obok menu rozwijanego wyboru powiększenia.

Przeprojektowane obiegi pracy importowania plików PSD i AI

Proces importowania plików PSD i AI przebiega teraz szybciej, a związany z nim interfejs jest bardziej funkcjonalny. Zmodyfikowano okna dialogowe importowania w celu zapewnienia prostej obsługi.

We wcześniejszych wersjach programu Flash Pro był używany obieg pracy, który nie pozwalał na zbiorcze modyfikowanie właściwości warstw. Nowe środowisko umożliwia jednoczesne modyfikowanie i ustawianie właściwości wielu warstw.

Dwie najważniejsze zmiany obiegów pracy importowania plików PSD i AI:

 • Widok panelu warstw został usunięty.
 • Ukryte warstwy połączone w kompozycji warstw pozostają ukryte.

Aktywny podgląd kolorów narzędzi do rysowania

Program Flash Pro CC udostępnia podgląd kształtu i wybranego koloru podczas rysowania na stole montażowym. Wcześniejsze wersje programu Flash Pro wyświetlały tylko kontury kształtów. Program Flash Pro CC zawiera ulepszony aktywny podgląd, który wyświetla kolory obrysu i wypełnienia kształtu, a nie tylko jego kontur.

Dodatkowo w przypadku wybrania dla kształtu różnych kolorów obrysu lub wypełnienia program Flash Pro CC wyświetla aktywny podgląd koloru kształtu. Aby zobaczyć aktywny podgląd kolorów, wystarczy zaznaczyć kształt na stole montażowym, a następnie wskazać dowolny kolor.

Skalowanie do punktu kotwiczenia

Program Flash Professional CC umożliwia mocowanie zasobów programu Flash do wstępnie zdefiniowanych punktów kotwiczenia na stole montażowym podczas skalowania rozmiaru stołu montażowego.

 1. W panelu Właściwości kliknij przycisk w obszarze Właściwości (obok pola Rozmiar), aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia dokumentu.
 2. Zmieniając wartości w obszarze Rozmiar stołu montażowego, można uzyskać inny rozmiar.
 3. Nie można przypisać punktu kotwiczenia do zasobu programu Flash bez zmieniania rozmiaru stołu montażowego.
 4. Wybierz opcję Skaluj zawartość.
 5. Wybierz punkt kotwiczenia, w którym chcesz umieścić zawartość.
 6. Kliknij przycisk OK.

Ciemny interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika programu Flash Professional CC można skonfigurować do korzystania z motywu ciemnego lub jasnego. Zależnie od preferencji projektanta można wyzerować motyw kolorystyczny interfejsu użytkownika. Domyślnie program Flash Pro CC ma ciemny interfejs użytkownika. Aby zmienić motyw kolorystyczny, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne.
 2. Wybierz motyw kolorystyczny Ciemny lub Jasny z menu rozwijanego Interfejs użytkownika.
 3. Kliknij przycisk OK.

Ulepszenia animacji osi czasu w programie Flash Professional

Train Simple - Matthew Pizzi

Eksportowanie wideo

Obieg pracy dotyczący eksportowania wideo został przeprojektowany w celu uproszczenia i poprawienia funkcjonalności interfejsu. Funkcja eksportowania wideo w programie Flash Pro działa inaczej niż we wcześniejszych wersjach. Eksportowane są wyłącznie plik QuickTime (MOV). Program Flash Pro jest teraz w pełni zintegrowany z narzędziem Adobe Media Encoder. Dzięki tej integracji pliki MOV można konwertować na szereg innych formatów. Więcej informacji zawiera artykułEksportowanie wideo przy użyciu programu Flash Professional CC.

Korzystanie z oprogramowania Toolkit for CreateJS 1.2

Publikowanie zasobów i aplikacji programu Flash Pro na potrzeby kodu HTML5

Train Simple - Matthew Pizzi

Oprogramowanie Toolkit for CreateJS 1.2 jest teraz w pełni zintegrowane z programem Flash Pro CC i dostępne jako panel. Projektanci i twórcy animacji korzystają z funkcji Toolkit for CreateJS do tworzenia zasobów projektów HTML5 opartych na bibliotekach open source JavaScript CreateJS. Rozszerzenie Toolkit for CreateJS pozwala za pomocą jednego kliknięcia wyeksportować materiały jako kod JavaScript, którego podgląd można wyświetlić w przeglądarce. Mechanizm ten pozwala na błyskawiczne tworzenie atrakcyjnej zawartości w formacie HTML5. Ten zestaw narzędziowy obsługuje większość podstawowych funkcji obróbki animacji i ilustracji dostępnych w programie Flash Professional, na przykład wektory, bitmapy, animacje, dźwięki przyciski oraz skrypty JavaScript sterujące osią czasu.

Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Korzystanie z funkcji Toolkit for CreateJS w programie Flash Professional.

Ulepszenia obiegu pracy programowania aplikacji AIR

W programie Flash Pro CC zostały wprowadzone nowe funkcje usprawniające obieg pracy programowania aplikacji AIR dla urządzeń z systemem iOS. Te funkcje korzystają z ważnych aktualizacji biblioteki AIR, które pozwalają oferować zaawansowane nowe opcje w programie Flash Professional.

Łączność z wieloma urządzeniami

Aplikacje AIR można testować i wdrażać na wielu urządzeniach naraz. Ten mechanizm szybkiego testowania i wdrażania aplikacji umożliwia jednoczesne projektowanie aplikacji dla urządzeń o różnych rozmiarach ekranów. Aby skorzystać z tej funkcji, należy podłączyć urządzenia za pośrednictwem złącza USB. Więcej informacji zawiera artykuł Łączność z wieloma urządzeniami USB.

Testowanie i debugowania w trybie interpretera

Tryb interpretera umożliwia szybkie testowanie i debugowanie aplikacji napisanych dla urządzeń z systemem iOS. W trybie interpretera aplikacje AIR są instalowane na docelowych urządzeniach z systemem iOS z pominięciem konwersji kodu ActionScript na kod ARM. Korzystanie z trybu interpretera jest nie tylko szybkie, ale również upraszcza wdrażanie aplikacji. Więcej informacji zawiera artykuł Testowanie i debugowanie przy użyciu trybu interpretera.

Testowanie i debugowanie na urządzeniu z systemem iOS podłączonym do portu USB

Program Flash Pro CC umożliwia testowanie i debugowanie aplikacji na urządzeniach z systemem iOS podłączonych do portów USB. Ta funkcja uzupełnia środowisko zdalnego testowania i debugowania za pośrednictwem sieci Wi-Fi dostępne w programie Flash Professional.Możliwość podłączania urządzeń do portu USB upraszcza obiegi pracy testowania i debugowania dzięki ograniczeniu liczby czynności wykonywanych ręcznie. Takie rozwiązanie przyspiesza procesy testowania i debugowania aplikacji przeznaczonych dla urządzeń z systemem iOS. Więcej informacji zawiera artykuł Testowanie i debugowanie w systemie iOS za pośrednictwem złącza USB.

Flash Professional CC i Adobe Scout

Program Flash Professional CC może teraz korzystać z zaawansowanych funkcji telemetrycznych udostępnianych przez program Adobe Scout. Dzięki temu można uzyskiwać i stosować intuicyjnie zestawione dane profilów udostępniane przez oprogramowanie Scout.

Narzędzie Scout oferuje funkcje analizowania i tworzenia profilów w kontekście środowiska wykonawczego Flash. Umożliwia optymalizację aplikacji dla urządzeń przenośnych, komputerów oraz zastosowań internetowych. Oprogramowanie Scout zaprojektowano tak, aby udostępniało dokładne dane zgromadzone z szeregu zasobów systemowych. Program Scout udostępnia dane w intuicyjnym formacie ułatwiającym mierzenie, tworzenie profilów i analizowanie wydajności aplikacji.

Narzędzie Scout oferuje podstawowe dane telemetryczne dotyczące plików SWF uruchomionych na komputerze. Program Flash Professional udostępnia w oknie ustawień publikowania opcje służące do włączania i przeglądania danych zaawansowanych.

Aby zintegrować programy Flash Professional CC i Scout, wystarczy zainstalować program Scout na komputerze z zainstalowanym programem Flash Professional CC. Można również zainstalować program Adobe Scout na innym komputerze i za pomocą funkcji logowania zdalnego uzyskiwać dostęp do danych telemetrycznych plików SWF uruchomionych na tym innym komputerze. Więcej informacji zawiera artykuł Korzystanie z programów Flash Professional CC i Adobe Scout.

Komunikaty o błędach interfejsów API JavaScript

Stwierdzono, iż komunikaty o błędach interfejsów API JavaScript nie były pomocne. Poprawiono je znacznie przez dodanie informacji kontekstowych. Komunikaty te zawierają obecnie numer wiersza, instrukcję związaną z problemem, dokładnym komunikat o błędzie, nazwy plików i szereg podobnych szczegółów, które ułatwiają debugowanie.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe programu Adobe Flash Professional CC podano na stronie http://www.adobe.com/pl/products/flash/tech-specs.html.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?