Stosowanie efektów przewijania wobec obrazów wypełnienia tła lub przeglądarki

Dowiedz się, w jaki sposób dodawać efekty przewijania do przeglądarki i wypełniać tło witryny za pomocą programu Adobe Muse.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Stosowanie efektów przewijania wobec obrazów stanowiących wypełnienie przeglądarki

Efekty przewijania umożliwiają sterowanie szybkością obrazów wypełnienia tła przeglądarki oraz elementów strony ustawionych sąsiadująco bądź nie. Efekty te można stosować wobec wypełnienia przeglądarki wykorzystującego obrazy tła ustawione sąsiadująco, zeskalowane w celu zmieszczenia, zeskalowane w celu wypełnienia lub ustawione w oryginalnym rozmiarze. Wypełnienie przeglądarki porusza się zgodnie z ruchem przewijania strony z uwzględnieniem ustawień szybkości i kierunku w sekcji Przewiń w menu Wypełnienie przeglądarki.

Uwaga:

Opcje przewijania są nieaktywne i niedostępne do momentu ustawienia obrazu jako tła wypełnienia przeglądarki za pomocą menu Wypełnienie przeglądarki. Efektów przewijania nie można zastosować wobec wypełnienia przeglądarki, które stanowi kolor jednolity lub gradientowy.

W jaki sposób dodawać efekty przewijania do wypełnienia przeglądarki?

Aby skonfigurować efekty przewijania dla wypełnienia przeglądarki, wykonaj poniższe kroki.

 1. W widoku Projektowanie wybierz polecenie Strona > Właściwości strony. Na karcie Układ ustaw pole Minimalna wysokość na 2000 pikseli. Ta czynność pozwala upewnić się, że strona ma wystarczającą długość, aby zastosować efekt przewijania. Kliknij OK, aby zapisać zmiany, a następnie zamknij okno Właściwości strony.
Zaktualizuj wartość w polu Min. wysokość w oknie Właściwości strony, aby odpowiednio wydłużyć stronę.
Zaktualizuj wartość w polu Min. wysokość w oknie Właściwości strony, aby odpowiednio wydłużyć stronę.

 1. Kliknij łącze Wypełnienie przeglądarki w panelu sterowania. Na karcie Wypełnij kliknij ikonę folderu obok sekcji Obraz, aby wybrać plik obrazu z pulpitu. Wybierz żądaną opcję w menu Dopasowanie i zaznacz opcję Przewiń.
Dodaj obraz tła do wyświetlenia w oknie przeglądarki.
Dodaj obraz tła do wyświetlenia w oknie przeglądarki.

 1. Kliknij kartę Przewiń. Zaznacz pole wyboru Ruch.
Zaznacz pole wyboru Ruch, aby włączyć efekty przewijania w menu Wypełnienie przeglądarki.
Zaznacz pole wyboru Ruch, aby włączyć efekty przewijania w menu Wypełnienie przeglądarki.

Poświęć chwilę na zaznajomienie się z sekcją Przewiń menu Wypełnienie przeglądarki. Pole w środkowej części (wyświetlające wartość 0 piks.) odpowiada położeniu kluczowemu (tj. położeniu uchwytu T), które steruje ruchem. Domyślne ustawienie 0 piks. oznacza, że uchwyt T jest ustawiony przy górnej krawędzi okna przeglądarki.

Liczba pikseli podana w polu położenia kluczowego oznacza, że zmiany wprowadzone w sekcji Ruch początkowy będą się poruszać (w zadanym kierunku i z zadaną prędkością) podczas przewijania strony do wskazanego położenia. Górna krawędź strony zaczyna się przy wartości 0, po czym liczba pikseli zwiększa się w miarę przewijania strony w dół. (W panelu sterowania i w panelu Przekształć odległość od górnej krawędzi strony jest oznaczona literą Y).

Wartości wprowadzone w sekcji Ruch końcowy zostaną zastosowane po przewinięciu strony poza położenie kluczowe (położenie uchwytu T).

Element z zastosowanym efektem przewijania w postaci ruchu (w tym przypadku ustawiony sąsiadująco obraz wypełnienia tła przeglądarki) porusza się w kierunku lub kierunkach, w których polach wartość liczbowa jest większa od zera. Jeśli wartość w polach kierunku poziomego i pionowego wynosi zero, element jest przypięty do strony i nie porusza się.

W sekcji Ruch początkowy można zauważyć, że obok wartości w polach znajduje się mała litera x. Oznacza ona krotność. Zgodnie z ustawieniami w sekcji ruchu początkowego na obrazie Wypełnienie przeglądarki wypełnienie przeglądarki będzie się poruszać w górę z jednokrotną szybkością, czyli taką samą jak szybkość przewijania. Jeśli osoba odwiedzająca będzie przewijać stronę szybciej, ruch efektu przewijania zwiększy się, aby dorównać szybkości przewijania.

W sekcji poziomej (lewo/prawo) w polu jest wyświetlana wartość „0”, która oznacza, że wypełnienie przeglądarki nie będzie się poruszać w poziomie ani w lewo ani w prawo.

W sekcji Ruch końcowy mamy do czynienia z podobnym interfejsem. Zgodnie z ustawieniami na obrazie Wypełnienie przeglądarki wypełnienie przeglądarki ma się poruszać w górę z jednokrotną szybkością przewijania i nie będzie się poruszać w poziomie.

Uwaga:

Najedź wskaźnikiem na przycisk informacyjny (ikona „i”) w prawym górnym rogu karty Przewiń, aby dowiedzieć się, jak efekty przewijania są stosowane wobec wypełnienia przeglądarki.

 1. Za pomocą przycisków strzałek w sekcji Ruch początkowy możesz określić kierunek w pionie (w górę/dół) lub w poziomie (w lewo/prawo) i sterować ruchem wypełnienia przeglądarki.
 2. W sekcji Ruch początkowy możesz wprowadzić wartości liczbowe szybkości ruchu w poziomie i pionie lub dostosować ją, klikając strzałki. Ustawienia te zostały opisane szczegółowo poniżej. Jeśli wartość w polu wynosi 0, oznacza to, że element nie będzie się poruszać w danym kierunku podczas przewijania (zanim zostanie osiągnięte położenie kluczowe).
 3. Zaktualizuj wartości w sekcji Ruch końcowy, aby ustawić żądane kierunki, a następnie wprowadź wartości liczbowe w odpowiednich polach, aby ustawić szybkość zjawiska ruchu.
 4. Aby zamknąć menu Wypełnienie przeglądarki, kliknij w dowolnym miejscu na stronie.
 5. Wybierz polecenie Plik > Podgląd strony, aby otworzyć stronę w nowym oknie przeglądarki. Przewiń stronę, aby zobaczyć działanie efektów ruchu przewijania.
 6. Po zakończeniu testowania strony zamknij przeglądarkę i wróć do programu Muse.

Stosowanie ruchu przewijania wobec wypełnienia tła elementu strony

Jak dodawać efekty przewijania do wypełnienia tła?

Ruch przewijania można stosować wobec obiektów na stronie, których wypełnienie stanowią obrazy tła ustawione sąsiadująco i niesąsiadująco. Wykonaj poniższe kroki.

 1. Podczas edytowania strony w widoku Projektowanie wybierz polecenie Strona > Właściwości strony. Ustaw dużo większą Min. wysokość, np. 2000 pikseli, aby długość strony była odpowiednia do przewijania. Kliknij OK, aby zapisać zmianę, a następnie zamknij okno Właściwości strony. Aby wydłużyć stronę, możesz także dodać do niej więcej zawartości.
 2. W widoku Projektowanie w panelu sterowania wybierz narzędzie Prostokąt.
 3. Narysuj prostokąt na stronie.
 4. Za pomocą menu Wypełnienie wybierz obraz ustawiony sąsiadująco lub niesąsiadująco jako tło wypełniające prostokąt.
Dodaj obraz tła, aby wypełnić prostokąt, a w menu Wypełnienie ustaw żądane opcje wyświetlania.
Dodaj obraz tła, aby wypełnić prostokąt, a w menu Wypełnienie ustaw żądane opcje wyświetlania.

 1. Kliknij kartę Przewiń w menu Wypełnienie i ustaw opcje przewijania.
 1. Kliknij kartę Przewiń w menu Wypełnienie. Zaznacz pole wyboru Ruch, a następnie dostosuj opcje przewijania.
Użyj karty Przewiń w menu Wypełnienie, aby włączyć opcję Ruch dla efektów przewijania.
Na karcie Przewiń menu Wypełnienie włącz opcję Ruch dla efektów przewijania, a następnie określ kierunek i szybkość ruchu.

Zwróć uwagę na uchwyt T wyświetlany nad elementem, dla którego włączono ruch przewijania. Uchwyt ten oznacza położenie kluczowe (które znajduje się 100 pikseli nad elementem). Ikona w sekcji środkowej karty Przewiń odpowiada położeniu uchwytu T na stronie. Położenia kluczowe wyzwalające efekt ruchu możesz dostosować, wprowadzając w środkowym polu nową wartość liczbową lub przeciągając uchwyt na stronie. Podczas przeciągania uchwytu T obszar znajdujący się nad położeniem kluczowym jest tymczasowo nieaktywny (wyszarzony).

Kliknij i przeciągnij uchwyt T, który jest graficznym oznaczeniem położenia klawisza.
Kliknij i przeciągnij uchwyt T do wybranego położenia na stronie.

Uwaga:

Uchwyt T nie musi wystawać ponad zaznaczony element. Można go kliknąć i przeciągnąć w celu wyrównania z górną krawędzią elementu, lub tak, aby wystawał pod elementem.

Program Muse zapewnia pełną elastyczność podczas projektowania, ponieważ użytkownik może przeciągać uchwyty lub wprowadzać wartości liczbowe w polu położenia kluczowego. Umożliwia to precyzyjne sterowanie ruchem, który ma miejsce podczas przewijania strony przez osobę odwiedzającą.

Karta Przewiń w menu Wypełnienie działa tak samo jak karta Przewiń w menu Wypełnienie przeglądarki.

 1. Po zaznaczeniu elementu z włączonymi efektami przewijania ruchu na karcie Przewiń w menu Wypełnienie można ustawić położenie kluczowe numerycznie lub kliknąć i przeciągnąć uchwyt T na stronie.
 2. W sekcji Ruch początkowy można ustawić kierunek ruchu (pionowy/poziomy) oraz jego szybkość w odniesieniu do szybkości przewijania strony. Pozwala to ustawić ruch, który będzie mieć miejsce zanim strona zostanie przewinięta do położenia kluczowego.
 3. W sekcji Ruch końcowy można ustawić kierunek ruchu (pionowy/poziomy) oraz jego szybkość w odniesieniu do szybkości przewijania strony. Pozwala to ustawić ruch, który będzie mieć miejsce po przekroczeniu położenia kluczowego podczas przewijania strony.
Uwaga:

Zgodnie z ustawieniami na obrazie z właściwościami przewijania prostokąt ma się poruszać w prawo z szybkością 3-krotnie większą od szybkości przewijania strony i trafi na swoje miejsce, gdy strona w przeglądarce osiągnie położenie kluczowe. Gdy podczas przewijania osoba odwiedzająca stronę przekroczy położenie kluczowe (100 pikseli), prostokąt zacznie się poruszać w lewo, poza swoją pozycję, z szybkością 3-krotnie większą od szybkości przewijania strony. W tym przykładzie prostokąt nie porusza się w pionie, ponieważ wartość w obu polach dotyczących tego kierunku wartość wynosi 0.

 1. Aby zamknąć menu Wypełnienie, kliknij w dowolnym miejscu na stronie.
 2. Kliknij Podgląd lub wybierz polecenie Plik > Podgląd strony w przeglądarce, aby przetestować efekty przewijania przed ich zastosowaniem. Aby zobaczyć ruch elementu, przewiń stronę.
 3. Po zakończeniu testowania wróć do programu Muse lub kliknij przycisk Projektowanie, aby kontynuować edytowanie strony.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto