Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz stronę na temat wycofania usługi Adobe Muse.

Program Adobe Muse pozwala organizować kolejność akapitów w ramce tekstowej w postaci wypunktowanych lub numerowanych list. Listy są zazwyczaj zbiorem powiązanych elementów, takich jak gracze w drużynie, kolejne kroki jakiejś czynności itp. Lista może zawierać w sobie inną listę. Takie listy nazywa się listami zagnieżdżonymi lub listami wielopoziomowymi.

Korzystając z panelu Punktory, możesz tworzyć zhierarchizowane wypunktowane i numerowane listy. Możesz również wybrać znak punktora spośród wszystkich znaków dostępnych w czcionce. Style punktorów pozwalają zapisywać formatowanie listy do późniejszego zastosowania.

Każdy akapit na liście wypunktowanej zaczyna się od znaku punktora, np. „•”. Każdy akapit na liście numerowanej zaczyna się od wyrażenia, które zawiera liczbę lub literę oraz separator, taki jak kropka lub nawias. Na przykład „1)”. Numery na listach numerowanych są automatycznie uaktualniane po dodaniu akapitów do listy lub ich usunięciu.

Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list

 1. Utwórz ramkę tekstową za pomocą narzędzia Tekst i wpisz tekst. Tekst, który chcesz zorganizować w postaci punktów listy należy wprowadzić jako osobne akapity.

  Punktory w programie Adobe Muse są podobne do punktorów w programie InDesign
  Stwórz ramkę tekstową, używając narzędzia Tekst, i wpisz w niej tekst.

 2. Wybierz Okno > Punktory, aby otworzyć panel Punktory.

  Spersonalizowane znaki punktorów w programie Adobe Muse podobne do punktorów w programie InDesign
  Otwórz panel Punktory.

 3. Zaznacz cały tekst w ramce tekstowej. W panelu Punktory kliknij przycisk , aby stworzyć listę wypunktowaną i przycisk , aby stworzyć listę numerowaną.

  Tworzenie list wypunktowanych przy pomocy punktorów.
  Wypunktowane i numerowane listy

Formatowanie listy

 1. Utwórz wypunktowaną lub numerowaną listę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie list z punktami i numeracją.

 2. Użyj następujących funkcji w panelu Punktory do formatowania listy.

  Znak wypunktowania

  Specjalny znak, którym rozpoczyna się pozycja na liście. Gdy tworzysz wypunktowaną listę, automatycznie wybierany jest domyślny znak punktora. Możesz jednak skorzystać z rozwijanej listy , aby wybrać inny znak punktora. Aby zastosować własny znak punktora, kliknij przycisk Nowy znak, aby otworzyć okno dialogowe dodawania nowego znaku punktora. Tutaj możesz wybrać znak punktora spośród wszystkich znaków dostępnych w czcionce. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany znaku punktora, zobacz artykuły Zmiana znaków punktora lub Stosowanie własnych znaków punktora.

  Schemat numeracji

  W trakcie tworzenia listy numerowanej wybierany jest domyślny schemat numeracji zależny od poziomu listy. Aby zmienić schemat numeracji, możesz skorzystać z rozwijanej listy . Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany schematu numeracji, zobacz artykuł Zmiana opcji listy numerowanej.

  Czcionka

  Domyślnie czcionka standardowego znaku punktora i liczby jest taka sama jak czcionka przyległego tekstu (Automatycznie). Możesz jednak obejść domyślny wybór i wybrać inną czcionkę internetową lub czcionkę bezpieczną. Opcja ta jest niedostępna dla własnych znaków punktora.

  Kolor

  Domyślnie taki sam, jak kolor przylegającego tekstu. Oczywiście możesz zmienić ten kolor za pomocą panelu próbek kolorów.

  Rozmiar

  Domyślnie taki sam, jak rozmiar przylegającego tekstu (Automatycznie). Możesz jednak zmienić rozmiar, korzystając z rozwijanej listy lub wprowadzając żądaną wartość.

  Wcięcie

  Położenie prawej krawędzi punktora lub numeru w stosunku do ramki tekstowej lub listy wyższego poziomu. Możesz zmieniać wcięcie prawej krawędzi punktora. Dla listy pierwszego poziomu wcięcie jest mierzone w odniesieniu do krawędzi ramki tekstowej; dla listy wewnętrznej wcięcie jest mierzone w odniesieniu do listy wyższego poziomu. Wielkość wcięcia może wynosić od 0 do 200 pikseli. Wartość domyślna to 28 pikseli.

  Odstęp między tekstem a prawą krawędzią punktorów

  Określa przerwę między prawą krawędzią znaku punktora lub numeru a przyległym tekstem. Możesz dostosowywać przerwę między prawą krawędzią znaku punktora lub numeru a przyległym tekstem. Jej wielkość może wynosić od 0 do 200 pikseli. Wartość domyślna to 6 pikseli.

  Przesunięcie w pionie

  Przesuwaj punktor lub numer w górę lub w dół w stosunku do jego domyślnej pozycji o maksymalnie 100 pikseli w obu kierunkach.

Zmiana znaku punktora

 1. Utwórz wypunktowaną listę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie listy z punktami i numeracją.

 2. Wybierz rozwijaną listę , aby zmienić znak punktora.

 3. Wybierz dowolny znak z listy i kliknij, aby zatwierdzić wybór.

Stosowanie własnych znaków punktora

 1. Utwórz wypunktowaną listę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie listy z punktami i numeracją.

 2. Wybierz rozwijaną listę , aby zmienić znak punktora.

 3. Kliknij przycisk Nowy znak, aby otworzyć okno dialogowe Nowy znak punktora.

  Punktory i numeracja w programie Adobe Muse umożliwiają tworzenie list wypunktowanych i list numerowanych.
 4. Możesz wybrać znak dostępny w zaznaczonej czcionce lub wybrać inną czcionkę. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Otwórz rozwijaną listę czcionek i wybierz inną czcionkę. Możesz wybrać istniejącą czcionkę internetową lub czcionkę bezpieczną albo dodać nową czcionkę internetową. To wyświetli nowy zestaw znaków w oknie dialogowym Nowy znak punktora.
  Korzystaj z czcionek internetowych, bezpiecznych czcionek internetowych lub czcionek automatycznie hostowanych w celu uzyskania specjalnych znaków punktora.
  • Otwórz rozwijaną listę kategorii i wybierz inną kategorię symbolu.
  Zmień czcionkę w celu zastosowania spersonalizowanych znaków punktorów.
 5. Kliknij wybrany znak, a następnie przycisk OK.

Tworzenie i ponowne wykorzystanie stylów punktora

Styl punktora to zestaw atrybutów formatowania i pozycji przeznaczony do wielokrotnego użytku. Style punktorów pozwalają zachować spójność projektu na przestrzeni stron internetowych oraz zwiększyć wydajność poprzez szybsze formatowanie list.

Tworzenie stylu punktora

 1. Wybierz obiekt, wobec którego zastosowano styl na stronie.
 2. Wybierz Okno > Style punktorów, aby otworzyć panel Style punktorów.
 3. Kliknij przycisk , aby stworzyć wypunktowaną listę. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy (lub kliknąć przy wciśniętym klawiszu CMD w systemach MAC) panel Style punktorów, aby wybrać Nowy styl punktora z menu kontekstowego.
 4. Kliknij dwukrotnie nowo stworzony styl punktora, aby wyświetlić okno Opcje stylu punktora.
 5. Podaj opisową nazwę w polu Nazwa stylu. Sprawdź pole Ustawienie stylu, aby sprawdzić, czy ustawienia stylu punktora są poprawne.
Style punktorów w programie Adobe Muse są podobne do Stylów punktorów w programie InDesign

Stosowanie stylu punktora

Aby ponownie użyć utworzonego stylu punktora, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz wypunktowaną listę w ramce tekstowej.
 2. Aby zastosować styl do listy, otwórz panel Style punktorów (Okno > Style punktorów) i wybierz styl.

Modyfikowanie stylu punktora

 • Przesłonięcia stylów punktorów: przesłonięcia stylów tworzy się poprzez modyfikację atrybutów formatowania lub pozycji po zastosowaniu stylu punktora. Przesłonięcia stylów są oznaczone znakiem „+” pojawiającym się przy nazwie stylu.
 • Czyszczenie przesłonięć stylu: przesłonięcia stylu można wyczyścić, korzystając z przycisku Wyczyść przesłonięcia () lub wybierając opcję Wyczyść przesłonięcia z menu kontekstowego.
 • Zmiana definicji stylów punktorów: możesz połączyć przesłonięcia do zastosowanego stylu punktorów, zmieniając jego definicję. Kliknij przycisk Zmień definicję stylu () lub wybierz opcję Zmień definicję stylu z menu kontekstowego.

Usuwanie łącza do stylu punktora

Aby usunąć powiązanie lub łącze między listą a stylem punktora, kliknij przycisk Usuń łącze do stylu (). Przy usunięciu łącza ze stylem zachowane zostają wszystkie cechy formatu i pozycji stylu, w tym przesłonięcia stylu.

Czyszczenie wszystkich stylów

Opcja Wyczyść wszystkie style umożliwia szybkie usunięcie wszystkich atrybutów stylu zastosowanych wobec listy wypunktowanej i przywrócenie stylu domyślnego.

Aby usunąć wszystkie style, wykonaj następujące czynności.

 1. Zaznacz ramkę tekstową lub listę wypunktowaną, w których chcesz usunąć styl.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy > wybierz z menu kontekstowego pozycję Wyczyść wszystkie style.

Śledzenie stylów w witrynie internetowej

Możesz śledzić style i zarządzać ich użyciem w ramach witryny. Nowa opcja Przejdź do użycia stylu umożliwia wyświetlenie pełnej listy stron witryny, na których używany jest styl punktorów.

 1. Wybierz Okno > Style punktorów.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl i wybierz Przejdź do użycia stylu.

Zmiana opcji listy numerowanej

 1. Utwórz listę numerowaną. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie listy z punktami i numeracją.

 2. Wybierz numerowaną listę, której schemat chcesz zmienić, i otwórz rozwijaną listę .

 3. Wybierz schemat numeracji z rozwijanej listy.

  Twórz listy numerowane lub listy uporządkowane w programie Adobe Muse.

Tworzenie list wielopoziomowych

 1. Utwórz wypunktowaną lub numerowaną listę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie listy z punktami i numeracją.

 2. Wybierz żądaną część lub pozycje istniejącej listy.

 3. Kliknij przycisk Zwiększ wcięcie listy (), aby utworzyć podlistę.

  Uwaga:

  Aby przenieść zawartość podlisty do listy wyższego poziomu, kliknij przycisk Zmniejsz wcięcie listy ().

Konwertowanie typu listy

 • Aby skonwertować listę wypunktowaną na numerowaną, zaznacz listę i kliknij przycisk .
 • Aby skonwertować listę numerowaną na wypunktowaną, zaznacz listę i kliknij przycisk .