Używanie stylów graficznych w programie Adobe Muse

Dowiedz się, jak tworzyć i stosować style graficzne w programie Adobe Muse.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Adobe Muse zapewnia intuicyjny mechanizm służący do zapisywania i ponownego wykorzystywania stylów stosowanych wobec obiektów na stronie. Tworzenie i ponowne wykorzystywanie stylów to prosty sposób osiągania spójności projektu i wyglądu wszystkich stron witryny. Style umożliwiają też szybkie aktualizowanie witryny, bez konieczności ponownego definiowania kolorów, czcionek, formatowania tekstu i tak dalej.

Korzystanie ze stylów w programie Muse umożliwia osiągnięcie:

 • spójności wyglądu wszystkich stron witryny;
 • zwiększonej wydajności, poprzez wykorzystanie istniejących stylów lub tworzenie stylów i ponowne ich wykorzystywanie na stronach.

Style obejmują kolor wypełnienia, kolor obrysu, efekty i tak dalej. Style można stosować wobec wszystkich typów obiektów w Muse, takich jak obrazy, grafiki, kształty, tekst, znaki itd. Style w Muse dzielą się na:

 • style graficzne,
 • style akapitowe,
 • style znakowe.

Czym są style graficzne?

Styl graficzny jest zestawem powtarzalnych atrybutów wyglądu. Style graficzne umożliwiają szybkie zmiany wyglądu obiektów. Za pomocą stylu można, na przykład, zmienić jednocześnie kolor wypełnienia i obrysu, ustawienia przezroczystości i zastosować wybrane efekty.

Stosowanie stylu do grafiki może obejmować dodawanie koloru wypełnienia do kształtów, dodawanie efektów takich jak cienie i faza do obrazów, dodawanie kolorów do konturów kształtów i tak dalej. Takie style można zachować korzystając z panelu Style graficzne w Adobe Muse. Raz utworzony styl graficzny może być ponownie zastosowany do grafiki w dowolnej części witryny lub w całej witrynie za jednym kliknięciem.

Style graficzne mogą być stosowane do obiektów, grup i warstw. Gdy styl graficzny zostanie zastosowany do grupy lub warstwy, jego atrybuty zostaną przypisane wszystkim elementom należącym do tej grupy lub warstwy. Weźmy dla przykładu styl określający 50% krycia. Gdy styl ten zostanie zastosowany do warstwy, wszystkie elementy na warstwie i dodawane do warstwy będą miały 50% krycia. Jeśli jednak pewien obiekt zostanie przeniesiony poza warstwę, uzyska poprzedni atrybut krycia.

Tworzenie stylu graficznego

 1. Wybierz obiekt, wobec którego zastosowano styl na stronie.
 2. Otwórz Okno > panel Style graficzne.
 3. Kliknij przycisk , aby utworzyć styl graficzny, domyślnie otrzymujący nazwę Styl. Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy (Command + kliknięcie w systemie MAC) w panelu Grafika i wybrać Nowy styl graficzny z menu kontekstowego.
 4. Kliknij dwukrotnie nowo utworzony styl graficzny, aby wywołać okno dialogowe Opcje stylu graficznego.
 5. Podaj opisową nazwę w polu Nazwa stylu. Sprawdź pole Ustawienie stylu, aby upewnić się, że ustawienia zastosowanego stylu graficznego są poprawne.
Wprowadź nazwę stylu graficznego
Wprowadź nazwę stylu graficznego

Stosowanie stylu graficznego

Aby zastosować utworzony styl graficzny, wykonaj następujące czynności.

 1. Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie wybierz warstwę w panelu Warstwy).
 2. Aby zastosować pojedynczy styl do obiektu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz styl w panelu Style graficzne.
  • Przeciągnij styl graficzny na obiekt w oknie dokumentu. (Obiektu nie trzeba wcześniej zaznaczać). LUB wybierz styl graficzny w panelu Styl graficzny.
 3. Aby scalić styl z atrybutami istniejącego stylu obiektu lub zastosować więcej niż jeden styl do obiektu, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) styl z panelu Style graficzne na obiekt.
  • Wybierz dany obiekt, a następnie, trzymając naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), kliknij styl w panelu Style graficzne.

Kopiowanie stylu graficznego

Możesz kopiować style graficzne, aby zastosować atrybuty do ponownego wykorzystania z jednego elementu do drugiego. Za pomocą jednego kliknięcia możesz skopiować atrybuty stylu z elementu źródłowego i wkleić je do kilku innych elementów. Możesz także wkleić tylko wybrane atrybuty, których potrzebujesz.

 1. Otwórz stronę, z której chcesz skopiować styl graficzny. Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Kopiuj atrybuty.

 2. Wybierz element docelowy, do którego chcesz wkleić styl. Element ten może znajdować się na tej samej stronie lub na innej stronie w programie Adobe Muse. 

  Możesz również kopiować i wklejać style graficzne między projektami.

 3. Kliknij element docelowy prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z następujących opcji:

  Wklej atrybuty: aby wkleić wszystkie atrybuty z elementu źródłowego do docelowego.

  Wklej selektywne atrybuty: aby wkleić wybrane atrybuty z elementu źródłowego do docelowego. W tym przypadku tylko wybrane atrybuty stylu zostaną wklejone do elementu docelowego. Możesz na przykład skopiować i wkleić tylko wypełnienie i efekty, pomijając atrybuty obrysu.

  Wklejanie selektywnych stylów graficznych do elementu docelowego
  Wklejanie selektywnych stylów graficznych do elementu docelowego

Usuwanie łącza do stylu graficznego

Aby usunąć łącze lub powiązanie miedzy obiektem graficznym a stylem graficznym, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz obiekt, od którego chcesz odłączyć styl graficzny.
 2. Wybierz Okno > Styl graficzny.
 3. W panelu Style graficzne kliknij przycisk .
Uwaga:

Usunięcie łącza do stylu graficznego jedynie oddziela obiekt od tego stylu graficznego, ale nie usuwa atrybutów stylu, takich jak wypełnienie, obrys czy efekty.

Zmiana definicji stylu

Możesz zmieniać definicję stylu graficznego, aby na bieżąco aktualizować ustawienia stylu. Podczas projektowania witryn internetowych powszechną praktyką jest zmiana atrybutów stylu i tworzenie w ten sposób przesłonięć stylu. Program Adobe Muse wskazuje takie przesłonięcia przy pomocy znaku +.

Program Adobe Muse umożliwia zachowanie lub wyczyszczenie przesłonięć stylu. Możesz zachowywać przesłonięcia poprzez ponowne zdefiniowane stylu.

Wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz Okno > Style graficzne.
 2. Wybierz styl graficzny, który chcesz ponownie zdefiniować i kliknij przycisk .

Czyszczenie przesłonięć stylu

Podczas projektowania witryn internetowych powszechną praktyką jest zmiana atrybutów stylu i tworzenie w ten sposób przesłonięć stylu, wyróżnionych przy pomocy znaku +. Program Adobe Muse umożliwia cofnięcie niezamierzonych zmian stylu graficznego poprzez usunięcie przesłonięć stylu.

Aby usunąć przesłonięcia stylu, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz Okno > Styl graficzny.
 2. Wybierz styl graficzny, z którego chcesz usunąć przesłonięcia stylu.
 3. Kliknij przycisk .

Czyszczenie wszystkich stylów

Opcja Wyczyść wszystkie style umożliwia usunięcie wszystkich atrybutów stylów zastosowanych wobec obiektu graficznego i przywrócenie braku wypełnienia, obrysu i efektów.

Aby usunąć wszystkie style, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz obiekt graficzny, z którego chcesz usunąć styl.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy > wybierz z menu kontekstowego pozycję Wyczyść wszystkie style.

Przechodzenie do użycia stylu

Możesz śledzić style i zarządzać ich użyciem w ramach witryny. Nowa opcja Przejdź do użycia stylu umożliwia wyświetlenie pełnej listy stron witryny, na których używany jest styl graficzny.

 1. Wybierz Okno > Style graficzne.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl i wybierz Przejdź do użycia stylu.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto