Tworzenie stylów znakowych i akapitowych oraz korzystanie z nich

Dowiedz się, jak tworzyć, zachowywać i ponownie wykorzystywać style znakowe i akapitowe w programie Adobe Muse.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Program Adobe Muse zapewnia intuicyjny mechanizm służący do zapisywania i ponownego wykorzystywania stylów stosowanych wobec obiektów. Tworzenie i ponowne wykorzystywanie stylów to prosty sposób osiągania spójności projektu i wyglądu wszystkich stron witryny. Style umożliwiają też szybkie aktualizowanie witryny, ponowne definiowanie kolorów, czcionek, formatowania tekstu i tak dalej.

Korzystanie ze stylów w programie Muse umożliwia osiągnięcie:

 • spójności wyglądu wszystkich stron witryny;
 • zwiększonej wydajności, poprzez wykorzystanie istniejących stylów lub tworzenie stylów i ponowne ich wykorzystywanie na stronach.

Style obejmują kolor wypełnienia, kolor obrysu, efekty i tak dalej. Style można stosować wobec wszystkich typów obiektów w programie Muse, takich jak obrazy, grafiki, kształty, tekst i znaki. Style w Muse dzielą się na:

 • style graficzne,
 • style akapitowe,
 • style znakowe.

Czym są style znakowe i akapitowe?

Styl znakowy to zestaw atrybutów formatowania znaków, które można zastosować do zaznaczonego fragmentu tekstu. Styl akapitowy zawiera zarówno atrybuty formatowania znaków, jak i akapitów; można go zastosować do akapitu lub serii akapitów. Style akapitowe i znakowe mają swoje odrębne panele. Style akapitowe i znakowe nazywa się czasami stylami tekstowymi. Gdy zmieniasz formatowanie stylu, wszystkie instancje tekstu powiązane ze stylem są również aktualizowane.

Tworzenie i stosowanie stylów znakowych

 1. Wybierz obiekt, wobec którego zastosowano styl na stronie.
 2. Otwórz Okno > panel Style znakowe.
 3. Aby utworzyć styl znakowy, kliknij przycisk . Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy (Command + kliknięcie w systemie MAC) panel Style znakowe i wybrać opcję Nowy styl znakowy z menu kontekstowego.
 4. Kliknij dwukrotnie nowo utworzony styl znakowy, aby wywołać okno dialogowe Opcje stylu znakowego.
 5. Podaj opisową nazwę w polu Nazwa stylu. 
 6. Wybierz znacznik span dla stylu znakowego.
 7. Sprawdź pole Ustawienie stylu i upewnij się, że ustawienia stylu znakowego są poprawne.

Tworzenie i stosowanie stylów akapitowych

 1. Otwórz panel Style akapitowe, klikając jego kartę lub wybierając polecenie Okno > Style akapitowe.
 2. Kliknij przycisk Nowy styl (ikona strony) u dołu panelu, aby zapisać bieżący zestaw stylów czcionki. Po zapisaniu zestawu stylów możesz stosować je w przyszłości wobec innych elementów.
 3. Kliknij dwukrotnie utworzony przed chwilą w panelu Style akapitowe nowy styl, który przybrał domyślną nazwę Styl akapitowy. Zmień jego nazwę na: top-nav-normal.
Utwórz styl akapitowy w programie Adobe Muse i zmień jego nazwę
Utwórz styl akapitowy i zmień jego nazwę

Uwaga:

Jeśli klikniesz nazwę stylu prawym przyciskiem myszy (lub z wciśniętym klawiszem Control) w panelu Style akapitowe, zostanie wyświetlone menu, które umożliwia powielenie, usunięcie stylu lub usunięcie łącza do stylu. Po wybraniu w menu pozycji Opcje stylu zostanie wyświetlone nowe okno, które umożliwia opcjonalne wybranie znacznika akapitu (p, h1, h2, h3 itd.), automatycznie wykorzystującego ten styl. Po otwarciu okna Opcje stylu kliknij przycisk Anuluj, aby je zamknąć.

Gdy spojrzysz na panel Stany, zauważysz, że wszystkie stany (Zwykły, Najazd, Wciśnięty klawisz myszy i Aktywny) używają tego samego formatowania czcionki dla etykiet pozycji menu.

 1. Kliknij Podgląd, aby zobaczyć w Muse, jak strona będzie wyglądać w przeglądarce. Program Muse wyświetla strony za pomocą jednej z wersji silnika Webkit, który jest wykorzystywany przez większość używanych obecnie przeglądarek. Podczas interakcji z menu zwróć uwagę, że przyciski wyświetlają jedynie etykiety (kontenery pozycji menu są przezroczyste). Zauważ też, że etykiety nie zmieniają się po najechaniu kursorem lub kliknięciu przycisków w menu.
 2. Po zakończeniu testowania i uzyskaniu podglądu menu kliknij Projektowanie, aby wrócić do edytowania strony wzorcowej „Main”.

Kopiowanie i wklejanie stylów znakowych lub akapitowych

Możesz skopiować i wkleić wszystkie atrybuty selektywne stylu znakowego i akapitowego. Kopiowanie stylów ułatwia zastosowanie tego samego stylu do różnych elementów za pomocą jednego kliknięcia.

 1. Otwórz stronę, z której chcesz skopiować styl.

 2. Wybierz element źródłowy, z którego chcesz skopiować styl.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj atrybuty.

  Kopiowanie stylów znakowych lub akapitowych w programie Adobe Muse
  Kopiowanie stylów znakowych lub akapitowych w programie Adobe Muse

 4. Wybierz element docelowy, do którego chcesz wkleić styl znakowy lub akapitowy.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wklej atrybuty: aby wkleić wszystkie atrybuty z elementu źródłowego do docelowego. Wszystkie atrybuty stylu zostaną skopiowane, bez żadnych zmian, z elementu źródłowego do elementu docelowego.
  • Wklej selektywne atrybuty: aby wkleić wyłącznie wybrane atrybuty. W panelu Wklej selektywne atrybuty wybierz tylko te atrybuty, które chcesz skopiować i wkleić. Podczas kopiowania atrybutów tekstu ze stylu akapitowego możesz na przykład wybrać tylko opcje Tekst, Czcionka, Rozmiar i Punktor. W takim przypadku tylko wybrane atrybuty stylu zostaną skopiowane z elementu źródłowego.
  Wklejanie wybranych atrybutów stylu znakowego do elementu docelowego
  Wklejanie wybranych atrybutów stylu znakowego do elementu docelowego

Usuwanie łącza do stylu znakowego lub akapitowego

Aby usunąć powiązanie znaku lub akapitu i stylu, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz znak lub akapit, którego łącze chcesz usunąć ze stylu.
 2. Wybierz Okno > Style znakowe lub Style akapitowe.
 3. W panelu Style znakowe lub Style akapitowe kliknij przycisk .

Zmiana definicji stylu

Możesz zmieniać definicję stylu znakowego lub akapitowego, aby na bieżąco aktualizować ustawienia stylu. Podczas projektowania witryn internetowych powszechną praktyką jest zmiana atrybutów stylu i tworzenie w ten sposób przesłonięć stylu. Program Adobe Muse wskazuje takie przesłonięcia przy pomocy znaku +.

Program Adobe Muse umożliwia zachowanie lub wyczyszczenie przesłonięć stylu. Możesz zachowywać przesłonięcia poprzez ponowne zdefiniowane stylu.

Wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz Okno >Style znakowe lub Style akapitowe.
 2. Wybierz styl znakowy lub styl akapitowy, którego definicję chcesz zmienić.
 3. Kliknij przycisk .

Czyszczenie przesłonięć stylu

Podczas projektowania witryn internetowych powszechną praktyką jest zmiana atrybutów stylu i tworzenie w ten sposób przesłonięć stylu, wyróżnionych przy pomocy znaku +. Program Adobe Muse umożliwia cofnięcie niezamierzonych zmian stylu znakowego lub akapitowego poprzez usunięcie przesłonięć stylu.

Aby usunąć przesłonięcia stylu, wykonaj następujące czynności.

Czyszczenie przesłonięcia stylu akapitowego

Aby usunąć przesłonięcia ze stylu znakowego, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz Okno > Style znakowe.
 2. Wybierz styl znakowy, z którego chcesz usunąć przesłonięcia stylu.
 3. Kliknij przycisk .

Czyszczenie przesłonięcia stylu akapitowego

Aby usunąć przesłonięcia ze stylu akapitowego, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz Okno > Style akapitowe.
 2. Wybierz styl akapitowy, z którego chcesz usunąć przesłonięcia stylu.
 3. Kliknij przycisk .

Czyszczenie wszystkich stylów

Opcja Wyczyść wszystkie style umożliwia szybkie usunięcie wszystkich atrybutów stylu zastosowanych wobec znaku lub akapitu i przywrócenie stylu domyślnego tekstu.

Aby usunąć wszystkie style, wykonaj następujące czynności.

 1. Zaznacz ramkę tekstową, z której chcesz usunąć styl.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego Wyczyść wszystkie style.
Uwaga:

Opcję Wyczyść wszystkie style można stosować tylko wobec ramek tekstowych, nie zaś poszczególnych znaków czy akapitów.

Śledzenie wykorzystania stylów w witrynach Muse

Możesz śledzić style i zarządzać ich użyciem w ramach witryny. Nowa opcja Przejdź do użycia stylu umożliwia wyświetlenie pełnej listy stron witryny, na których wykorzystywany jest styl znakowy lub akapitowy.

 1. Wybierz Okno > Style znakowe lub Style akapitowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl i wybierz Przejdź do użycia stylu.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto