Edycja zawartości witryny Adobe Muse za pomocą funkcji In-Browser Editing

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Uwaga:

Adobe zakończy usługę hostingu istniejących witryn w usłudze Business Catalyst 26 marca 2020 r. Po 26 marca 2020 r. ani stron w wersji próbnej, ani stron płatnych nie będzie można edytować za pomocą funkcji In-Browser Editing. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wycofania usługi Business Catalyst, zobacz temat Ogłoszenie wycofania usługi Business Catalyst.

Funkcja In-Browser Editing umożliwia łatwą aktualizację zawartości witryny z poziomu przeglądarki internetowej. Funkcja In-Browser Editing umożliwia wprowadzanie zmian w witrynie. Możesz edytować swoją witrynę w każdej chwili oraz umożliwić swoim klientom i innym osobom współtworzącym witrynę dostęp do funkcji edycji, aby mogli z łatwością wprowadzać zmiany w zawartości.

Co mogę edytować za pomocą funkcji In-Browser Editing?

Funkcja In-Browser Editing umożliwia edytowanie tekstu oraz zastępowanie obrazów poza poniższymi elementami:

 • zawartość strony wzorcowej;
 • tekst o orientacji pionowej;
 • obrazy ustawione jako wypełnienie tła prostokątów, ramek obrazów i widżetów;
 • liczniki pokazów slajdów;
 • przyciski wysyłania formularzy;
 • etykiety menu generowane dynamicznie (nieustawione jako Ręczny w widżetach Menu);
 • rasteryzowane elementy stron: kategoria ta obejmuje obrazy, wobec których zastosowano efekt zaokrąglonych narożników, fazowanych krawędzi, wewnętrznego blasku lub obrotu, a także ramki tekstowe zawierające czcionki systemowe oraz obrócone ramki tekstowe, wobec których zastosowano efekty.
Uwaga:

Chociaż zawartość tekstowa jest edytowalna, nie można zmienić jej formatowania. Obrazy można jedynie zastępować; nie można ich dodawać ani usuwać.

Włączanie funkcji In-Browser Editing w programie Adobe Muse

Zanim rozpoczniesz, sprawdź, czy na Twojej stronie jest włączona funkcja In-Browser Editing. Aby to zrobić, przejdź do okna właściwości witryny.

 1. Kliknij kolejno Plik > Właściwości witryny. Kliknij kartę Zaawansowane i upewnij się, że opcja Enable In-Browser Editing (Włącz funkcję In-Browser Editing) jest zaznaczona.

 2. Prześlij witrynę do hosta FTP.

  Użyj wbudowanej funkcji Przesyłanie do hosta FTP w programie Adobe Muse. Aby to zrobić, przejdź do menu Plik > Przesyłanie do hosta FTP. Aby uzyskać instrukcje, przejdź na stronę Przesyłanie do hosta FTP.

  Po przesłaniu pliku Muse na serwer FTP zapisz go, aby móc później zsynchronizować witrynę ze zmianami wprowadzonymi za pomocą funkcji In-Browser Editing.

Zaloguj się, aby korzystać z funkcji In-Browser Editing

W niniejszej sekcji znajdują się kroki wymagane do edycji witryny Adobe Muse za pomocą funkcji In-Browser Editing.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można edytować zawartość witryny Adobe Muse za pomocą funkcji In-Browser Editing.

 1. Odwiedź stronę https://inbrowserediting.adobe.com i wprowadź nazwę domeny (adres URL) witryny, którą chcesz edytować.

  Uwaga:

  Zaleca się, aby strona edytowana za pomocą funkcji In-Browser Editing była otwierana tylko za pośrednictwem protokołu HTTPS (nie HTTP). Dzięki temu wprowadzanie danych, logowanie i korzystanie z funkcji In-Browser Editing podczas modyfikowania witryn będzie odbywać się przy użyciu bezpiecznego połączenia.

 2. Zaloguj się, używając swoich danych hostingowych.

  Po zalogowaniu się zobaczysz stronę główną witryny oraz górny pasek nawigacyjny funkcji In-Browser Editing.

  Strona domowa funkcji In-Browser Editing.
  Zaloguj się do strony In-Browser Editing, aby wyświetlić stronę główną

Edycja tekstu, zawartości i obrazów za pomocą funkcji In-Browser Editing

Możesz edytować tekst bezpośrednio w przeglądarce, korzystając z funkcji In-Browser Editing. Poza tekstem możesz również edytować obrazy, obrazy w tekście i hiperłącza.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób szybko edytować zawartość witryny Adobe Muse.

Edycja tekstu

Możesz z łatwością edytować tekst bezpośrednio w przeglądarce, korzystając z funkcji In-Browser Editing. Po zalogowaniu się do funkcji In-Browser Editing zaznacz tekst, który chcesz usunąć i rozpocznij wpisywanie nowego tekstu.

Po zakończeniu pracy możesz natychmiast zobaczyć zmiany, które zostają wyświetlone w tej samej przeglądarce. Jeśli Twoja witryna jest witryną reponsywną, sprawdź zmiany we wszystkich punktach przerwania. Jeśli Twoja witryna została utworzona z wykorzystaniem układów alternatywnych, sprawdź zmiany dla każdego z urządzeń.

Edycja wbudowanego tekstu
Edycja wbudowanego tekstu za pomocą funkcji In-Browser Editing

Edycja obrazów i obrazów w tekście

 1. Kliknij obraz, który chcesz edytować lub kliknij ramkę tekstu, a następnie obraz w tekście, który chcesz edytować.

 2. Kliknij polecenie Edytuj obraz.

  Edycja obrazów za pomocą funkcji In-Browser Editing
  Edycja obrazów za pomocą funkcji In-Browser Editing

  Edycja obrazów w tekście
  Edycja obrazów w ramce tekstowej

 3. W wyskakującym polu wybierz istniejący plik, który jest powiązany z Twoją witryną. Możesz też przesłać obraz z komputera, klikając polecenie Prześlij zdjęcie.

  Wybierz obraz do przesłania.
  Zaznacz obraz do zastąpienia.

  Za pomocą okna możesz też dodać lub edytować tekst podpowiedzi powiązanej z obrazem.

 4. Kliknij pozycję po wybraniu zdjęcia.

  Stary obraz zostaje zastąpiony wybranym obrazem.

  Po zastąpieniu obrazu rozmiar wybranego obrazu zostanie dopasowany do obszaru, który zajmował poprzedni obraz. Jeżeli nowy obraz ma inne wymiary niż oryginalny obraz, nie wypełni całej przestrzeni, w której znajdował się poprzedni obraz. Może to mieć wpływ na wizualny układ strony. Z tego względu zaleca się zastępowanie obrazów obrazami o tych samych wymiarach lub większymi o tym samym formacie (proporcji szerokości i wysokości).

  Jeśli rozdzielczość witryny ustawiona jest na HiDPI, a wstawiony obraz jest dwukrotnie większy, funkcja In-Browser Editing zapisze oba rozmiary (oryginalny i dwukrotnie większy), aby wyświetlać je na ekranach HiDPI. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu zasobów w ramach HiDPI, przejdź do tematu Tworzenie witryn w rozdzielczości HiDPI w programie Muse.

Wstawianie i edytowanie hiperłączy w witrynie Adobe Muse

Możesz edytować kilka rodzajów hiperłączy na stronie internetowej, wliczając łącza zewnętrzne, łącza poczty, łącza do innych stron w witrynie, łącza do plików do pobrania oraz wiele innych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o edytowaniu hiperłączy za pomocą funkcji In-Browser Editing.

Wstawianie łączy za pomocą funkcji In-Browser Editing

Możesz dodawać lub wstawiać hiperłącza za pomocą przycisku Dodaj łącze w funkcji In-Browser Editing. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby wstawić lub zaktualizować łącza w witrynie Adobe Muse.

 1. Kliknij tekst, w którym chcesz dodać łącze.

 2. Kliknij przycisk Dodaj łącze.

  Wstawianie hiperłączy za pomocą funkcji In-Browser Editing

 3. W oknie dialogowym Wstaw łącze, dodaj do łącza dowolny z poniższych typów elementów docelowych:

  • Strony: wybierz zakładkę Strony, a następnie wybierz stronę, do której chcesz wstawić łącze, z rozwijanej listy Wybierz stronę.
  • Zewnętrzne: wybierz zakładkę Zewnętrzne, a następnie wprowadź działający adres URL w polu Łącze zewnętrzne.
  • Numer telefonu: wybierz zakładkę Numer telefonu i wprowadź numer telefonu.
  • Pliki: wybierz zakładkę Plik, a następnie wybierz istniejący plik lub przejdź do pliku, który chcesz przesłać.
  • Adres e-mail: wybierz zakładkę Adres e-mail i wprowadź docelowy adres e-mail.
  Opcjonalnie można wprowadzić podpowiedź dla każdego z typów elementów docelowych, jak również umożliwić użytkownikom otwieranie łączy w nowym oknie.
  Okno dialogowe Wstaw łącze
  Okno dialogowe Wstaw łącze w funkcji In-Browser Editing

 4. Kliknij przycisk OK, aby wstawić hiperłącze.

Edytowanie zewnętrznego łącza

 1. Kliknij hiperłącze, które chcesz edytować.

 2. W wyskakującym okienku kliknij symbol pióra.

  Edycja łączy zewnętrznych za pomocą funkcji In-Browser Editing.

 3. W oknie dialogowym Edytuj łącze wybierz zakładkę Zewnętrzne. Podaj pełny, działający adres URL. Upewnij się, że adres URL nie jest uszkodzony oraz że docelowa strona internetowa jest dostępna publicznie.

  Okno dialogowe Edytuj łącze z zakładką Zewnętrzne
  Podaj nowe łącze w oknie dialogowym Edytuj hiperłącze.

 4. Możesz opcjonalnie podać następujące informacje:

  • Etykietka narzędzia: podaj jasny opis docelowej strony.
  • Otwórz w nowym oknie: włącz otwieranie łącza w nowym oknie, jeśli to konieczne.
 5. Kliknij OK, aby zakończyć.

  Wykonaj kroki od 1 do 4, aby edytować zewnętrzne hiperłącza zastosowane do tekstu, tekst zagnieżdżony wewnątrz ramki tekstowej, etykiety w widżetach pokazu slajdów, łącza niestandardowe, obrazy i wiele innych.

Edytowanie łącza wewnętrznego do innej strony lub zakotwiczenia

 1. Kliknij hiperłącze, które chcesz edytować.

 2. W wyskakującym oknie nad łączem kliknij symbol pióra.

  Edycja łączy wewnętrznych
  Edytowanie łącza wewnętrznego do innej strony

 3. W oknie dialogowym Edytuj łącze wybierz zakładkę Strony. Z listy rozwijanej Wybierz stronę lub zakotwiczenie wybierz wewnętrzną stronę lub zakotwiczenie, do których ma prowadzić łącze.

  Okno dialogowe Edytuj łącze z zaznaczoną opcją Strony
  Edycja łączy wewnętrznych do stron

  Zakotwiczenia są oznaczane słowem „Zakotwiczenie” po nazwie strony. Możliwe jest stworzenie łącza do zakotwiczenia na tej samej stronie lub na innej stronie w witrynie.

 4. Możesz opcjonalnie podać następujące informacje:

  • Etykietka narzędzia: podaj jasny opis docelowej strony.
  • Otwórz w nowym oknie: włącz otwieranie łącza w nowym oknie, jeśli to konieczne.
 5. Kliknij OK, aby zakończyć.

Edytowanie hiperłącza w celu zmiany numeru telefonu

 1. Kliknij łącze, które chcesz edytować.

 2. W wyskakującym oknie nad łączem kliknij symbol pióra.

  Kliknij symbol pióra
  Kliknij symbol pióra

 3. W oknie dialogowym Edytuj łącze wybierz zakładkę Numer telefonu. Podaj nowy numer telefonu w polu Numer telefonu.

  Wybieranie numeru telefonu
  Edycja łączy do numeru telefonu

 4. Możesz opcjonalnie podać następujące informacje:

  • Etykietka narzędzia: podaj jasny opis etykietki.
  • Otwórz w nowym oknie: włącz otwieranie łącza w nowym oknie, jeśli to konieczne.
 5. Kliknij OK, aby zakończyć.

Edytowanie hiperłącza w celu aktualizacji adresu e-mail

 1. Kliknij hiperłącze, które chcesz edytować, a zostanie wyświetlona informacja o tym, że istnieje możliwość jego edycji.

 2. Kliknij symbol pióra.

  Kliknij symbol pióra
  Kliknij symbol pióra.

 3. W oknie dialogowym Edytuj łącze wybierz zakładkę Adres e-mail. Podaj nowy adres e-mail w polu adresu e-mail.

  Wybierz adres e-mail.
  Edycja hiperłączy do adresów e-mail

 4. Możesz opcjonalnie podać następujące informacje:

  • Etykietka narzędzia: podaj jasny opis etykietki.
  • Otwórz w nowym oknie: włącz otwieranie łącza w nowym oknie, jeśli to konieczne.
 5. Kliknij OK, aby zakończyć.

Edycja plików do pobrania za pomocą funkcji In-Browser Editing

Częstą praktyką w tworzeniu stron internetowych jest zamieszczanie łączy do plików do pobrania, takich jak pliki PDF, instalatory, filmy, pliki audio i wiele innych.

Za pomocą funkcji In-Browser Editing można ustawić plik jako element docelowy hiperłącza. Plik ten może mieć postać tekstu, kształtu lub obrazu w witrynie programu Adobe Muse. Upewnij się, że maksymalny rozmiar pliku nie przekracza 50 MB.

Możesz przesyłać pliki za pomocą funkcji In-Browser Editing. Podczas przesyłania plików konieczne jest, aby każdy z plików miał unikalną nazwę. Podczas przesyłania pliku o takiej samej nazwie co plik już istniejący w witrynie, zostanie wyświetlona prośba o zmianę nazwy pliku.

 1. Kliknij łącze, które chcesz edytować.

 2. W wyświetlonym wyskakującym okienku kliknij symbol pióra.

  Kliknij symbol pióra
  Kliknij symbol pióra

 3. W oknie dialogowym Edytuj łącze wybierz zakładkę Plik.

  Okno dialogowe Edytuj łącze z zaznaczoną opcją Plik
  Przesyłanie i aktualizowanie plików do pobrania

 4. Wybierz istniejący plik z rozwijanej listy lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejść do pliku na komputerze i otworzyć go.

 5. Możesz też podać następujące informacje:

  • Etykietka narzędzia: podaj jasny opis etykietki.
  • Otwórz w nowym oknie: włącz otwieranie łącza w nowym oknie, jeśli to konieczne.
 6. Kliknij OK, aby zakończyć.

Cofanie i ponawianie zmian

Po każdej aktualizacji zawartości, obrazów lub łączy możesz natychmiast cofnąć lub ponowić wprowadzone zmiany.

 • Aby cofnąć zmianę, kliknij przycisk .
 • Aby ponowić zmianę, kliknij przycisk .

Jeśli masz pewność co do wszystkich wprowadzonych zmian, przejdź dalej i sprawdź zmiany w innych punktach przerwania lub widokach urządzeń.

Wyświetlanie podglądu i publikowanie zmian

Podczas prac edycyjnych z wykorzystaniem funkcji In-Browser Editing możesz wyświetlić podgląd wprowadzonych zmian w przeglądarce. Sprawdzanie zmian przed ich opublikowaniem jest niezwykle ważne.

Jeśli Twoja witryna została utworzona za pomocą układu responsywnego, możesz wyświetlić podgląd zmian przy użyciu listy rozwijanej dla różnych punktów przerwania.

Podgląd w funkcji In-Browser Editing dla układów responsywnych

Możesz wybrać każdy punkt przerwania i wyświetlić podgląd zmian w danym punkcie przerwania. W ten sposób zaktualizowany układ będzie wyświetlany w powiązanych szerokościach okna przeglądarki.

Z drugiej strony, jeśli witryna została utworzona przy pomocy układów alternatywnych, możesz wyświetlić podgląd zmian za pomocą listy rozwijanej urządzeń. Z listy rozwijanej wybierz urządzenie, dla którego chcesz wyświetlić podgląd zmian.

Wyświetlanie podglądu na urządzeniach w układach alternatywnych
Podgląd w funkcji In-Browser Editing dla układów alternatywnych

Gdy będziesz mieć pewność co do wszystkich wprowadzonych zmian, przejdź dalej i kliknij przycisk Opublikuj w górnym pasku nawigacyjnym, aby zatwierdzić zmiany i wyświetlić je w aktywnej wersji witryny. Jeśli wprowadzone zmiany Ci się nie podobają, zawsze możesz z nich zrezygnować. Wtedy zresetujesz zawartość witryny i wszystkie wprowadzone w trakcie ostatniej edycji zmiany zostaną usunięte.

Synchronizacja edycji w przeglądarce

Po opublikowaniu zmian na stronie za pomocą funkcji In-Browser Editing lokalny plik .muse nie będzie zawierał już tej samej zawartości co aktywna witryna.

Wykonaj następujące kroki, aby zsynchronizować zmiany wprowadzone za pomocą funkcji In-Browser Editing z plikiem Muse.

 1. Uruchom program Adobe Muse i otwórz plik .muse witryny.

 2. Pojawi się wiadomość z informacją, że witryna została zmieniona. Kliknij Podgląd zmian, aby wyświetlić okno Podgląd i scalanie zmian.

 3. W interfejsie Podgląd i scalania zmian możesz zapoznać się z każdą zmianą. Będzie ona wyróżniona. Nowa zawartość została wyróżniona na zielono, a usunięte elementy zaznaczone na czerwono. Aby porównać zmiany w witrynie i w lokalnym pliku .muse, należy zaznaczyć pole wyboru Podgląd na stronie, a następnie cofnąć jego zaznaczenie.

 4. Aby odrzucić lub zaakceptować wybraną zmianę lub wszystkie zmiany, należy skorzystać z opcji listy rozwijanej (Nie scalaj lub Scal z Muse).

  Uwaga:

  Jeśli zmiany nie zostaną scalone, wszelkie modyfikacje zastosowane w aktywnej wersji witryny zostaną zastąpione podczas kolejnej operacji przesyłania pliku .muse.

Rozwiązywanie problemów związanych z funkcją In-Browser Editing

W przypadku problemów z funkcją In-Browser Editing sprawdź listę zawierającą Typowe problemy. Jeśli problemy wciąż występują, skontaktuj się z nami.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto