In-Browser Editing za pomocą oprogramowania Business Catalyst

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Jednym z najczęściej spotykanych wymagań podczas tworzenia witryn internetowych dla ich przyszłych właścicieli jest stworzenie systemu umożliwiającego samodzielną aktualizację zawartości witryny. Taki interfejs umożliwia szybkie wprowadzanie zmian w witrynie, gdy przebywamy z dala od stacji roboczej.

Program Muse jest wyposażony w funkcję In-Browser Editing, która umożliwia właścicielom witryn oraz wskazanym członkom zespołów edytowanie zawartości tekstowej i graficznej za pośrednictwem interfejsu Business Catalyst Administrator. Redaktorzy zawartości korzystający z funkcji In-Browser Editing nie muszą instalować programu Adobe Muse.

Funkcja In-Browser Editing również jest prosta w obsłudze. Zmiany mogą wprowadzać nawet osoby nieposiadające doświadczenia w projektowaniu witryn, ponieważ edycja odbywa się – po wcześniejszym uzyskaniu dostępu – w przeglądarce.

Z tego artykułu dowiesz się, jak włączyć w programie Adobe Muse funkcję In-Browser Editing, aby umożliwić zaproszonym użytkownikom edytowanie witryny Adobe Muse. Znajdziesz w nim także omówienie kroków, które należy wykonać podczas korzystania z interfejsu In-Browser Editing. Dzięki temu będziesz w stanie pomóc innym użytkownikom interfejsu. Na koniec dowiesz się, jak zsynchronizować plik .muse z aktualną wersją po dokonaniu zmian w aktywnej witrynie za pomocą interfejsu In-Browser Editing.

Jaką zawartość można edytować za pomocą funkcji In-Browser Editing?

Zawartość Edytowalne? Śledzenie łączy
Tekst poziomy Tak Nie
Ramki obrazów Tak Tak
Tekst pionowy Nie Nie
Obraz — wypełnienie tła (prostokąty, ramki obrazów i widżety) Nie Nie
Liczniki pokazów slajdów Nie Nie
Przyciski wysyłania formularzy Nie Nie
Etykiety dynamicznych menu (widżety menu nieustawione na Ręczny) Nie Nie
Rasteryzowane elementy strony (obrazy, wobec których zastosowano efekt zaokrąglonych narożników, fazowanych krawędzi, wewnętrznego blasku lub obrotu, a także ramki tekstowe zawierające czcionki systemowe oraz obrócone ramki tekstowe, wobec których zastosowano efekty) Nie Nie
Tekst będący hiperłączem Tak Tak
Etykiety tekstu — widżety harmonijki  Tak Tak
Etykiety tekstu — widżety paneli z kartami Tak Tak
Etykiety tekstu — widżety menu ręcznego Tak Tak

Przyciski — widżety pokazu slajdów

 

Tak Tak
Przyciski — widżety kompozycji Tak Tak

Obrazy miniatur w pokazie slajdów

Tak Tak
Tekst i ramki obrazów w obszarach wyzwalacza widżetów Kompozycja Tak Tak

Konfigurowanie funkcji edycji w przeglądarce

Konfiguracja funkcji edycji w przeglądarce obejmuje dwa etapy. W pierwszej kolejności należy włączyć odpowiednie ustawienie we Właściwościach witryny i opublikować witrynę na serwerach hostingowych firmy Adobe. Następnie należy zaprosić użytkowników do zalogowania się do witryny za pomocą dowolnej przeglądarki w celu dokonania zmian.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, obrazów tła nie można edytować w przeglądarce. Jeśli witryna zawiera obrazy o znaczeniu krytycznym dla projektu i nie chcesz, aby właściciel je zmieniał, przed włączeniem funkcji In-Browser Editing i przyznaniu dostępu upewnij się, że zostały one dodane jako obrazy tła.

Uwaga:

Funkcja In-Browser Editing jest dostępna tylko wtedy, gdy witryna próbna lub aktywna jest przechowywana na serwerach hostingowych Adobe Business Catalyst.

 1. Uruchom program Adobe Muse i otwórz witrynę, którą chcesz konfigurować.

  Sprawdź we Właściwościach witryny, czy pole wyboru opcji Włącz funkcję In-Browser Editing jest zaznaczone.

 2. Kliknij kolejno Plik > Właściwości witryny. Kliknij kartę Zaawansowane i sprawdź, czy opcja Włącz funkcję In-Browser Editing jest zaznaczona.

  Jeśli nie, zaznacz pole wyboru Włącz funkcję In-Browser Editing.

 3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości witryny.

 4. Na górnym pasku nawigacyjnym Adobe Muse kliknij kolejno Publikuj > Business Catalyst.

  Publikacja strony za pomocą usługi Business Catalyst
  Publikacja strony za pomocą usługi Business Catalyst

  W oknie dialogowym Publikuj wybierz żądane opcje, a następnie kliknij przycisk OK, aby przesłać wszystkie pliki witryny do serwera hostingowego Adobe Business Catalyst.

  Uwaga:

  Możesz utworzyć nową witrynę próbną lub przesłać aktywną witrynę korzystającą z niestandardowej nazwy domeny. Funkcja In-Browser Editing działa zarówno dla próbnej, jak i aktywnej wersji witryny. Warunkiem koniecznym jest hosting na serwerach firmy Adobe.

 5. Po zakończeniu operacji publikowania zostanie wyświetlone okno dialogowe z opcją dodania użytkowników z uprawnieniami In-Browser Editing.

  Aby umożliwić użytkownikom z uprawnieniami In-Browser Editing edytowanie Twojej witryny w wersji aktywnej, musisz dodać ich do swojej strony. Za pomocą interfejsu użytkownika z uprawnieniami administratora utwórz konto dla użytkowników. Po wykonaniu tej czynności będą oni mogli się zalogować i rozpocząć edycję Twojej strony.

  Okno dialogowe umożliwia kliknięcie łącza lub przycisku OK.

 6. Aby zamknąć okno dialogowe, możesz kliknąć łącze Dodaj użytkowników z uprawnieniami In-Browser Editing lub przycisk OK.

  Na potrzeby tego przykładu kliknij OK.

  Jeśli klikniesz łącze Dodaj użytkowników z uprawnieniami In-Browser Editing, zostanie wyświetlony interfejs opisany w kroku 9.

 7. W programie Adobe Muse kliknij łącze Dodaj użytkowników z uprawnieniami In-Browser Editing opisane w kroku 5 lub wybierz kolejno Plik > Zarządzaj stroną w usłudze Business Catalyst.

  W nowym oknie przeglądarki zostanie otwarty interfejs usługi Business Catalyst witryny.

  Zarządzanie stroną w usłudze Business Catalyst
  Wybierz opcję dodawania nowych użytkowników witryny z uprawnieniami In-Browser Editing.

  Uwaga:

  Możesz również kliknąć przycisk Zarządzanie po opublikowaniu witryny i zaprosić użytkownika ze statusem administratora do zarządzania witryną podczas dokonywania innych aktualizacji.

 8. W interfejsie użytkownika usługi Business Catalyst w lewym panelu nawigacyjnym kliknij kolejno Ustawienia witryny > Użytkownicy z uprawnieniami administratora.

 9. Kliknij opcję Zaproś użytkownika z uprawnieniami administratora.

  Zaproś nowego użytkownika z uprawnieniami administratora za pomocą interfejsu witryny.

  W sekcji Admin Users (Użytkownicy z uprawnieniami administratora) zostanie wyświetlony nowy interfejs.

 10. Wprowadź w odpowiednich polach adres e-mail użytkownika oraz jego imię i nazwisko. Możesz także wprowadzić numer telefonu komórkowego danej osoby. W menu User Roles (Role użytkowników) wybierz pozycję Users (Użytkownicy).

  Wprowadź imię i nazwisko osoby oraz jej adres e-mail we właściwych polach.

 11. Kliknij opcję Zaproś, aby dodać nowego użytkownika do swojej strony Adobe Muse.

  Uwaga:

  Po przesłaniu danych system automatycznie wyśle dane logowania do zaproszonej osoby w formie wiadomości e-mail. Osoba otrzyma wiadomość z prośbą o kliknięcie łącza w celu skonfigurowania hasła dostępu. Po utworzeniu hasła nowy użytkownik witryny będzie mógł się zalogować do funkcji edycji za pośrednictwem dowolnej przeglądarki.

Aktualizowanie witryny za pomocą funkcji In-Browser Editing

W tej sekcji znajdziesz kroki wymagane do edycji witryny Adobe Muse po przyznaniu dostępu. Jeśli chcesz wysłać instrukcje innym użytkownikom, możesz je pobrać w formie pliku.

 1. Otwórz przeglądarkę i wprowadź jeden z poniższych adresów URL:

  • my-site.businesscatalyst.com/admin (witryna próbna)
  • my-site.com/admin (witryna aktywna)
 2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, aby zalogować się do usługi Business Catalyst.

  Na Twoje konto poczty e-mail zostanie wysłana wiadomość ze szczegółowymi danymi logowania.

  Za pośrednictwem dowolnej przeglądarki zaloguj się do swojego konta użytkownika witryny.

 3. Kliknij przycisk Edit (Edytuj), aby wyświetlić witrynę w interfejsie edytowania.

  Rozpocznij edycję od kliknięcia przycisku Edit (Edytuj).

  W interfejsie In-Browser Editing zostanie wczytana strona domowa witryny.

Edycja tekstu za pomocą funkcji In-Browser Editing

Podczas dokonywania zmian w witrynie pamiętaj o tym, że pracujesz w oknie przeglądarki. Przed opuszczeniem bieżącej strony lub zamknięciem okna przeglądarki należy zapisać wprowadzone zmiany, chyba że nie zależy ci na ich zachowaniu.

Wykonaj poniższe kroki, aby dokonać edycji zawartości tekstowej na swojej stronie:

 1. Po zalogowaniu na stronie za pomocą usługi Business Catalyst zobaczysz niebieską nakładkę wokół tekstu. Zaznacz lub usuń tekst i zacznij wpisywać własny tekst.

  Edycja tekstu za pomocą funkcji In-Browser Editing
  Zaznacz tekst do edycji i rozpocznij aktualizowanie tekstu.

  Po najechaniu kursorem na tekst w polu tekstowym funkcja In-Browser Editing wyświetli formatowanie zastosowane wobec treści. To samo formatowanie zostanie domyślnie zastosowane do każdego tekstu wprowadzonego w polu tekstowym.

  Formatowanie tekstu w funkcji In-Browser Editing
  Zauważ, że po najechaniu na tekst wyświetlane są informacje na temat formatowania.

 2. Jeśli wprowadzone zmiany nie są satysfakcjonujące i chcesz przywrócić oryginalny tekst, kliknij ikonę Cofnij na górze strony.

   

  Klikanie ikony Cofnij w celu przywrócenia oryginału
  Kliknij ikonę Cofnij, aby przywrócić oryginalny tekst.

 3. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Opublikuj.

  Kliknij przycisk Opublikuj, aby wprowadzić zmiany w aktywnej witrynie.

  Zmiany dokonane w interfejsie edytowania zostają zastosowane w witrynie dopiero po kliknięciu przycisku Opublikuj na górze strony. Jeśli nie zdecydujesz się na dokonanie zmian, zamknij okno przeglądarki.

Edytowanie obrazów umieszczonych lub wklejonych na stronie

Za pomocą funkcji edytowania w przeglądarce możesz edytować niektóre obrazy w witrynie, o ile nie zostały wstawione jako obrazy pierwszego planu. Jeśli obrazy w witrynie zostaną ustawione jako obrazy tła, nie można ich edytować. Jeśli napotkasz nieedytowalne obrazy, które chcesz zmienić, skontaktuj się z autorem witryny.

 1. Wybierz obraz, który chcesz edytować.

  Zauważysz przycisk Edytuj obraz obok obrazu.

  Edycja obrazów za pomocą funkcji In-Browser Editing
  Po umieszczeniu wskaźnika na edytowalnym obrazie zostaje wyświetlony przycisk Edytuj obraz.

 2. Kliknij polecenie Edytuj obraz.

  Zostanie wyświetlone wyskakujące okno ze wszystkimi zasobami użytymi w projekcie. Wybierz obraz z istniejących zasobów lub prześlij nowy obraz z komputera za pomocą przycisku Prześlij obraz.

  Edycja obrazu za pomocą funkcji In-Browser Editing
  Za pomocą interfejsu Edytuj obraz zastąp istniejący obraz nowym.

  Jeśli wybierzesz opcję Prześlij obraz, wybrany w komputerze obraz zostanie automatycznie przesłany do witryny.

  Wybrany plik zostanie przesłany do tych samych serwerów, na których jest hostowana witryna.

 3. Jeśli chcesz, w polu Podpowiedź obrazu możesz dodać podpowiedź. Działanie to jest to zalecane, ponieważ usprawnia pozycjonowanie witryny i ułatwia dostęp do niej większej liczbie osób.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij symbol zaznaczenia, aby zapisać zmiany.
  • Kliknij krzyżyk, aby anulować zmiany.

  W przypadku zastępowania obrazu, jeśli nowy obraz różni się od pierwotnego formatem (proporcja szerokości i wysokości), zostanie on wykadrowany w celu dopasowania. Z tego względu zaleca się zastępowanie obrazów obrazami o tych samych wymiarach lub większymi o tym samym formacie (proporcji szerokości i wysokości).

  Jeśli planujesz zmieniać wybrany obraz regularnie, możesz poprosić autora witryny o przesłanie kilku różnych obrazów o tej samej wielkości, aby mieć możliwość wyboru obrazu już istniejącego w witrynie. Projektant witryny może np. przesłać cztery obrazy o tych samych wymiarach odpowiadające czterem porom roku. W miarę upływu czasu można skorzystać z opcji Z witryny i zamieniać obrazy zgodnie z porami roku.

 5. Po dokonaniu wszystkich zmian, kliknij przycisk Publikuj, aby uwzględnić wprowadzone zmiany w witrynie.

Edytowanie obrazów umieszczonych wewnątrz ramek tekstowych

Jeśli obraz na stronie znajduje się w ramce tekstowej, wciąż możesz go edytować.

 1. Wybierz ramkę tekstową. Następnie wybierz obraz wewnątrz ramki tekstowej. 

Obok wybranego obrazu pojawi się przycisk Edytuj obraz.

Edycja obrazu wewnątrz pola tekstowego
Wybierz ramkę tekstową, a następnie wybierz obraz wewnątrz pola tekstowego, aby kliknąć polecenie Edytuj obraz.

 1. Kliknij polecenie Edytuj obraz. Wybierz jeden z istniejących zasobów lub kliknij polecenie Prześlij zdjęcie, aby przesłać nowy obraz ze swojego komputera.
 2. Po dokonaniu wszystkich zmian, kliknij przycisk Publikuj, aby uwzględnić wprowadzone zmiany w witrynie.

Edytowanie udostępnionej zawartości

Podczas projektowania witryny część jej zawartości mogła zostać dodana do strony wzorcowej. Elementy dodane do strony wzorcowej są wyświetlane na wszystkich stronach, które są z nią połączone. Oznacza to, że jeśli zmienisz element na jednej stronie, zaktualizowane zostaną wszystkie jego pozostałe instancje.

Po zaznaczeniu do edycji elementu, który jest współdzielony, zostaje on wyświetlony w oknie Edytuj obraz współdzielony.

Edytuj zawartość współdzieloną na kilku stronach w oknie Edytuj obraz współdzielony.

Podczas korzystania z tego okna należy zachować ostrożność, ponieważ po dokonaniu zmian zaktualizowane mogą zostać także inne strony witryny. Warto zachować rozwagę i kliknąć przycisk Anuluj. Otwórz aktywną witrynę w nowym oknie przeglądarki i zweryfikuj strony pod kątem występowania danego elementu. Przed powrotem do interfejsu funkcji edytowania w przeglądarce w celu zaktualizowania elementu upewnij się, że chcesz zmienić wszystkie jego wystąpienia.

Edytowanie hiperłączy

Aby uzyskać informacje na temat edycji hiperłączy, zobacz artykuł Edytowanie hiperłączy.

Edytowanie pozostałych stron witryny za pośrednictwem łączy na stronie głównej

Po pierwszym zalogowaniu się do konta zostanie wyświetlona edytowalna wersja strony głównej witryny. Po wprowadzeniu zmian na stronie głównej możesz odwiedzić pozostałe strony witryny w celu ich edytowania.

 • Jeśli łącza są wyświetlane poza ramką tekstową, kliknij łącze, aby przejść do połączonej strony witryny. Łącza zewnętrzne (do stron internetowych nienależących do bieżącej witryny) nie zostaną wczytane do interfejsu edytowania, ponieważ nie można w nim edytować witryn zewnętrznych.
 • Jeśli łącza są wyświetlane wewnątrz ramek tekstowych, umieść kursor na ramce, co spowoduje wyświetlenie przycisku. Kliknięcie przycisku umożliwia przejście do połączonej strony internetowej. Np. kliknij przycisk Home, aby przejść do strony domowej swojej witryny.
 • Jeśli łącze zastosowano do całej ramki tekstowej, kliknij całą ramkę, aby zobaczyć przycisk zawierający łącze lub znacznik zakotwiczenia.
Kliknij przycisk, aby otworzyć połączoną stronę lub lokalizację znacznika zakotwiczenia.

Po zakończeniu edycji każdej ze stron witryny nie zapomnij o kliknięciu przycisku Opublikuj w celu zapisania zmian. Po zakończeniu edytowania całej witryny zamknij okno przeglądarki.

Podgląd zmian w funkcji In-Browser Editing

Funkcja In-Browser Editing obsługuje układy responsywne. Oznacza to, że możesz wyświetlić bezpośredni podgląd zmian i zobaczyć, jak wyglądają po każdym punkcie przerwania. Z drugiej jednak strony, jeśli Twoja strona wykorzystywała układy alternatywne, możesz użyć listy rozwijanej i wyświetlić podgląd zmian dla każdego urządzenia.

Aby wyświetlić podgląd zmian:

 1. Wprowadź żądane zmiany w zawartości strony.

  Zauważ punkt przerwania na 1200 pikselu, w miejscu aktualizacji zawartości. Wyświetl podgląd zmiany w tym punkcie przerwania.

 2. Z listy rozwijanej wybierz inne punkty przerwania i wyświetl podgląd zmian w każdym punkcie przerwania.

 3. Jeśli stronę utworzono przy użyciu układu alternatywnego, wybierz urządzenie z listy rozwijanej i wyświetl podgląd zmian.

Synchronizacja edycji w pliku .Muse

Podczas korzystania z funkcji edytowania w przeglądarce lokalny plik .muse nie jest aktualizowany i jego zawartość różni się od zawartości aktywnej witryny. W tej sekcji nauczysz się zatwierdzać lub odrzucać dokonane zmiany w celu zaktualizowania pliku .muse i zachowania zgodności z aktualnym projektem witryny.

 1. Uruchom program Muse i otwórz plik .muse witryny.

  Zostanie wyświetlony alert informujący o tym, że opublikowana wersja witryny uległa zmianie.

  Poza komunikatem widocznym po otwarciu pliku .muse kolejny komunikat zostaje wyświetlony po rozpoczęciu edytowania pliku .muse, który nie jest zsynchronizowany z aktywną wersją witryny. Przypomina on o konieczności przejrzenia zmian przed ponownym opublikowaniem witryny.

  Uwaga:

  W dowolnej chwili można wybrać polecenie Plik > Synchronizowanie z witryną Adobe Business Catalyst, aby wyświetlić interfejs i przejrzeć różnice pomiędzy plikiem .muse a aktywną wersją witryny.

 2. Kliknij przycisk Przejrzyj, aby przejrzeć zmiany.

  Zostanie wyświetlone okno Przejrzyj i scal zmiany.

 3. Przejrzyj zmiany za pomocą tego interfejsu. Zmiany związane z każdą edycją są wyróżnione. Nowa zawartość jest wyróżniona na zielono, a usunięte elementy są wyróżnione na czerwono. Dzięki temu zmiany są widoczne na pierwszy rzut oka.

 4. Aby odrzucić lub zaakceptować wybraną zmianę lub wszystkie zmiany, należy skorzystać z opcji menu rozwijanego (Nie scalaj lub Scal z Muse).

  Użyj opcji menu Scal z Muse lub Nie scalaj.

  Uwaga: jeśli nie scalisz zmian, wszelkie modyfikacje zastosowane w aktywnej wersji witryny zostaną zastąpione podczas kolejnej operacji publikowania pliku .muse. To zachowanie pozwala usunąć błędy ortograficzne i inne problemy, które mogą wystąpić, gdy zawartość witryny jest edytowana przez różne osoby za pomocą funkcji edytowania w przeglądarce.

 5. Aby porównać wersję tekstu z aktywnej witryny z tekstem i obrazami w lokalnym pliku .muse, należy zaznaczyć, a następnie usunąć zaznaczenie pola Podgląd na stronie.

  Ukryj lub pokaż ostatnie zmiany za pomocą pola wyboru opcji Podgląd na stronie.

  Po zakończeniu synchronizacji i edytowania pliku .muse opublikuj go, aby wprowadzić zmiany w aktywnej wersji witryny. W procesie ponownego publikowania witryny wszelkie zmiany oznaczone jako Nie scalaj zostają zastąpione aktualnym projektem z pliku .muse.

Zapisywanie opublikowanych iteracji witryny

Z racji tego, że inni użytkownicy mogą dokonywać zmian w aktywnej wersji witryny, podczas gdy ty edytujesz plik .muse, zalecamy zapisywanie kopii witryny po zsynchronizowaniu zmian i opublikowaniu najnowszej wersji.

Zaraz po opublikowaniu witryny wybierz polecenie Plik > Zapisz witrynę jako i zapisz kopię pliku .muse. Jeśli chcesz, tworząc kopie witryny możesz używać w nazwach bieżącej daty. Ułatwia to odnajdywanie pliku .muse opublikowanego danego dnia.

Możesz np. utworzyć folder zawierający najnowszą kopię roboczą pliku .muse oraz kilka zarchiwizowanych wersji zawierających opublikowane wcześniej propozycje projektu witryny. Lista plików w folderze może wyglądać np. tak:

my-site.muse

my-site_2013-1-4.muse

my-site_2013-2-23.muse

my-site_2013-4-7.muse

Poza ułatwieniem procesu przywracania wcześniejszych wersji projektu witryny praktyka ta ułatwia programowi Muse precyzyjne ustalanie zmian, które zostały wprowadzone w witrynie za pomocą funkcji edytowania w przeglądarce. Zapisywanie kopii zapasowych witryny ułatwia także weryfikowanie synchronizacji pomiędzy plikiem .muse a aktywną wersją witryny.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto