Tworzenie witryny w programie Adobe Muse

Rozpocznij pracę z programem Adobe Muse. Poznaj pliki .muse, ustawiaj właściwości strony, dodawaj ikony ulubionych i rób wiele innych rzeczy.

Rozpoczęcie pracy z Adobe Muse

Po zalogowaniu się zostanie wyświetlona przestrzeń robocza programu Adobe Muse. Widoczny jest ekran powitalny programu Adobe Muse. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij Utwórz nową, aby utworzyć nową witrynę.
 • Kliknij przycisk Otwórz, a następnie przejdź do istniejącego pliku .muse z komputera.
Ekran powitalny w programie Adobe Muse
Utwórz nową witrynę za pośrednictwem ekranu powitalnego.

Po wybraniu opcji tworzenia nowej witryny zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa witryna. Wybierz opcję Elastyczna szerokość, aby włączyć układ reagujący na zmiany rozmiaru ekranu lub wybierz opcję Stała szerokość, aby wybrać układ alternatywny. Zawiera ono pola umożliwiające ustawienie maksymalnej szerokości strony, kolumn i wartości odstępów.

Wybierz polecenie Plik > Nowa witryna, aby utworzyć nową witrynę.

Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane, aby ustawić wymiary, marginesy i odstępy w witrynie (wyrażone w pikselach, liczbowo). W tym oknie można również wybrać język i rozdzielczość.

Można to także zrobić później, wybierając polecenie Plik > Właściwości witryny.

Okno dialogowe Właściwości witryny pozwala ustawić właściwości witryny.
Ustaw właściwości witryny w oknie dialogowym Nowa witryna.

Po zakończeniu kliknij OK, aby zamknąć okno.

Domyślnie powoduje to otwarcie widoku Planowanie z dwoma gotowymi elementami. Strona Domowa w lewym górnym rogu to strona, która zostanie wczytana jako pierwsza po otwarciu aktywnej wersji witryny przez osobę odwiedzającą. Strona A-wzorcowa widoczna poniżej działa jak szablon. Na stronie A-wzorcowej należy umieszczać elementy, które mają być wyświetlane na wszystkich stronach witryny. Dzięki temu wystarczy zaktualizować współdzielone elementy znajdujące się w pojedynczej lokalizacji.

Program Adobe Muse automatycznie wygeneruje stronę domową i A-wzorcową.

W górnej części interfejsu programu znajdują się cztery łącza do jego sekcji: Planowanie, Projektowanie i Publikowanie.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z interfejsu i projektowania witryny w programie Adobe Muse można znaleźć w sekcjach „Rozpoczęcie pracy z Adobe Muse” oraz „Tworzenie pierwszej strony internetowej w programie Adobe Muse”.

Omówienie plików .muse

W przypadku projektowania witryn internetowych w innych programach, takich jak np. Dreamweaver, na dysku komputera tworzy się hierarchiczną strukturę folderów i plików z całą zawartością witryny. Zarządzanie takim zestawem elementów i dbanie o prawidłowe działanie wszystkich łączy może być trudne.

Po utworzeniu nowej witryny w programie Adobe Muse i wybraniu polecenia Plik > Zapisz zostaje utworzony pojedynczy plik o rozszerzeniu .muse. Przypomina to tworzenie w programie Photoshop pliku PSD zawierającego kilka warstw, grafik i połączonych zasobów. Do utworzenia witryny jest wymagany tylko jeden plik .muse, ponieważ zawiera on wszystkie obrazy, łącza, kod oraz pliki witryny. Jeśli chcesz projektować witrynę we współpracy z inną osobą, możesz przesłać jej kopię utworzonego przez siebie pliku .muse. Osoba ta będzie mogła go otworzyć i wprowadzić zmiany, a następnie je opublikować.

Zaleca się ograniczenie liczby osób pracujących z plikiem .muse do jednej. Po dodaniu całej zawartości do witryny możesz ją opublikować, a następnie przesłać współpracownikom plik .muse, który będą mogli edytować w celu dodania zawartości. Po wprowadzeniu poprawek współpracownicy mogą odesłać ci zaktualizowany plik .muse (zawierający wprowadzone zmiany). Pozwala to uniknąć sytuacji, w której poszczególni użytkownicy zastępują zmiany innych własnymi.

Możesz także utworzyć plik .muse i opublikować witrynę tymczasową. Następnie wystarczy udostępnić plik .muse współpracownikom. Będą oni mogli go otworzyć i wybrać polecenie Plik > Zapisz jako, a następnie wprowadzać zmiany w swojej kopii, podczas gdy ty będziesz pracować na własnej. Scenariusz ten zakłada, że każdy użytkownik opublikuje własną witrynę tymczasową. W przypadku zastosowania tego obiegu pracy zostaną utworzone dwie niezsynchronizowane wersje witryny — twoja wersja pliku .muse nie zaktualizuje się, aby odzwierciedlić zmiany wprowadzone przez współpracowników i vice versa.

Za każdym razem, gdy zechcesz wprowadzić ważne zmiany w istniejącej witrynie, zalecamy wybór polecenia Plik > Zapisz jako. Utwórz nowy plik .muse o nieco innej nazwie i pamiętaj o przechowywaniu wszystkich plików .muse w tym samym folderze na dysku komputera. Dzięki temu, jeśli klient wybierze pierwotną wersję witryny, możesz otworzyć pierwotny plik .muse i przywrócić z niego starszą wersję projektu witryny.

Zalecamy także regularne zapisywanie pliku .muse. W przypadku awarii programu Adobe Muse po jego ponownym uruchomieniu otwierana jest odzyskana wersja ostatnio edytowanego pliku .muse. Jeśli taka sytuacja się zdarzy, natychmiast zapisz odzyskaną wersję pliku .muse, a następnie kontynuuj pracę na niej. Pamiętaj o zapisywaniu plików .muse w bezpiecznym miejscu i tworzeniu kopii zapasowych, ponieważ każdy z plików zawiera kompletną witrynę. Jeśli utracisz plik .muse nie utworzywszy jego kopii zapasowej, nie będziesz w stanie odbudować struktury witryny poprzez pobranie jej plików z serwera hostingowego.

Wielu twórców witryn internetowych zapisuje pliki .muse, nadając im opisowe nazwy, jak np. moja_witryna_wersja1.muse lub moja_witryna_wersja2.muse. Do nazwy pliku .muse możesz także dodać datę, np. moja_witryna_13042013.muse lub moja_witryna_30042013.muse, co ułatwia identyfikowanie wersji witryny. Wybierz najbardziej pomocny sposób nazywania plików.

Ustawianie właściwości nowej witryny podczas jej tworzenia w programie Adobe Muse

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć nową witrynę i określić jej właściwości:

 1. Na ekranie powitalnym wybierz polecenie Utwórz nową > Witryna. Kliknij opcję Elastyczna szerokość, aby włączyć układ reagujący na zmiany rozmiaru ekranu lub wybierz opcję Stała szerokość, aby wybrać układ alternatywny.

 2. W oknie dialogowym Nowa witryna ustaw szerokość strony na 950 pikseli oraz minimalną wysokość na 800 pikseli. Ustaw wartość Kolumny na 3, a wartość Odstęp na 20. W obszarze Marginesy ustaw wszystkie cztery wartości na 50. Ustaw odstępy między łamami na 36.

  Ustaw właściwości witryny w oknie dialogowym Właściwości witryny.
  Ustaw właściwości strony, wpisując wartości bezpośrednio w polach lub klikając przyciski strzałek przy każdym ustawieniu.

  Uwaga:

  Jeśli projektujesz witrynę dla telefonów lub tabletów, opcja „Przekieruj z Komputer” umożliwia włączenie/wyłączenie przekierowania dla układów mobilnych. Funkcja ta jest użyteczna w przypadku układu, który nie jest gotowy i do którego nie powinno jeszcze następować przekierowanie (praca w toku). Pamiętaj, że układ będzie eksportowany nawet wtedy, gdy opcja przekierowania jest wyłączona. Przeglądarki mobilne nie będą jednak przekierowywać do stron mobilnych, a wyeksportowane pliki nie zostaną uwzględnione w pliku sitemap.xml do chwili włączenia tej opcji w oknie dialogowym Właściwości witryny.

 3. Aby zachować ustawienia i zamknąć okno dialogowe, kliknij OK.

 4. Wybierz polecenie Plik > Właściwości witryny. Kliknij ikonę folderu obok opcji Obraz ikony ulubionych. Przejdź do folderu Kevins_Koffee_Kart zawierającego przykładowe pliki i wybierz plik o nazwie favicon.png. Kliknij OK.

  Ikona ulubionych to ikona wyświetlana obok adresu URL twojej witryny w pasku adresu przeglądarki.

 5. Wybierz polecenie Plik > Zapisz. Nadaj witrynie unikatową nazwę, np. MojaWersjaKoffeeKart.muse. (Przykładowa witryna w tym samouczku nosi nazwę 01KevinsKoffeeKart.muse).

Dodawanie ikony ulubionych w panelu Właściwości witryny

Ikona ulubionych to mały, kwadratowy obraz, który po utworzeniu dodaje się do witryny, a następnie przesyła w celu spersonalizowania zakładek i adresów URL. Choć jej zachowanie zależy od używanej przeglądarki, ikona ulubionych jest najczęściej wyświetlana w pasku adresu przeglądarki, obok adresu URL przeglądanej witryny. W wielu przypadkach jest ona wyświetlana także obok nazwy strony podczas dodawania jest do zakładek lub na karcie zawierającej wczytaną stronę witryny. Aby utworzyć kwadratowy (proporcjonalny) obraz, który posłuży za ikonę ulubionych, możesz skorzystać z dowolnego programu do edycji obrazów (np. Photoshop lub Illustrator). Na potrzeby tego samouczka taki plik (w formacie PNG) został przygotowany wcześniej.

Wykonaj poniższe kroki, aby dodać ikonę ulubionych do witryny:

 1. Wybierz polecenie Plik > Właściwości witryny. Zostanie wyświetlony panel Właściwości witryny.

 2. Na karcie Zawartość kliknij ikonę folderu na prawo od sekcji Ikona ulubionych. W oknie dialogowym Wybierz obraz ikony ulubionych, które zostanie otwarte, przejdź do folderu przykładowych plików i zaznacz plik o nazwie „favicon.png”.

  Ustaw ikonę ulubionych w panelu Właściwości witryny.

  Uwaga:

  Jeśli używasz programu Adobe Muse 2015.0.2 lub jego starszych wersji, to możesz dodać ikonę ulubionych do swojej witryny, klikając kartę Plik > Właściwości witryny > Układ.

 3. Kliknij Otwórz, aby wybrać plik i zamknąć okno dialogowe Wybierz obraz ikony ulubionych. Następnie kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości witryny.

 4. Wybierz polecenie Plik > Podgląd strony w przeglądarce. Przyjrzyj się górnej części okna przeglądarki — ikona ulubionych powinna być wyświetlana w pasku adresu. Jeśli witryna zostanie wczytana na karcie, ikona może być widoczna także na niej. Spróbuj dodać witrynę do zakładek, aby zobaczyć, czy ikona jest wyświetlana obok nazwy witryny na liście zakładek.

  Witryna jest gotowa, zatem możemy ją przesłać do serwerów hostingowych Adobe Business Catalyst.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto