Dodawanie, kopiowanie i korzystanie z zasobów w programie Adobe Muse

Dowiedz się, jak dodawać zasoby i zarządzać nimi w programie Adobe Muse.

Uwaga:

Do programu Adobe Muse nie są już dodawane nowe funkcje, a jego obsługa zostanie wycofana 26 marca 2020 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pomoc, zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące zakończenia usługi Adobe Muse.

Podczas tworzenia stron w programie Adobe Muse dodawane pliki trafiają na listę w panelu Zasoby. Panel ten zapewnia wiele przydatnych funkcji, które umożliwiają szybkie aktualizowanie, optymalizowanie i zamianę grafik podczas projektowania.

Aby otworzyć panel Zasoby, wybierz polecenie Okno > Zasoby. Możesz także kliknąć kartę Zasoby, aby aktywować panel Zasoby w zestawie paneli.

Panel Zasoby

Kliknij dowolny zasób (lub ich zestaw) prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe z opcjami. Opcje w menu zależą od typu klikniętego pliku. Dostępne opcje to:

 • Osadź łącze: usuwa łącze z odniesieniem do umieszczonego pliku oryginalnego. To ustawienie uniemożliwia korzystanie z wielu funkcji zarządzania plikami w panelu Zasoby, ale jednocześnie sprawia, że plik .muse staje się samodzielny. W przypadku udostępnienia plików Adobe Muse innym projektantom alerty nie będą wyświetlane.
 • Łącz ponownie: jeśli od umieszczenia zasób został przeniesiony lub jego nazwa uległa zmianie, możesz go połączyć ponownie. W oknie, które zostanie wyświetlone, przejdź do lokalizacji pliku i zaznacz go. Ta czynność dodatkowo usuwa ikonę alertu z panelu Zasoby.
 • Przejdź do zasobu / Przejdź do użycia zasobu: podczas pracy z programem Adobe Muse mogą wystąpić trudności w znalezieniu miejsca, w którym wykorzystano przesłany zasób lub obraz wypełnienia. Za pomocą nowej opcji Przejdź do użycia zasobu można śledzić używanie obrazów tła i przesyłać zasoby na tworzoną witrynę.
 • Edytuj oryginał: otwiera oryginalny obraz (zapisany w komputerze), aby umożliwić wprowadzanie zmian w pliku głównym. W zależności od typu pliku i powiązań między plikami w komputerze plik zostanie otwarty w edytorze zewnętrznym, aby umożliwić wprowadzanie zmian.
 • Dodaj tytuł: otwiera okno dialogowe Właściwości obrazu zawierające pola, które umożliwiają wprowadzenie zarówno tytułu, jak i tekstu zastępczego dla wybranego zasobu. Są to krótkie opisy zawarte w kodzie witryny po jej opublikowaniu. Tytuły przekazują dodatkowe informacje dotyczące zasobów. Powinny mieć charakter opisowy, być precyzyjne i wpadać w ucho. W niektórych przeglądarkach tekst tytułowy jest wyświetlany w formie podpowiedzi po umieszczeniu kursora na obrazie.
 • Dodaj tekst alternatywny: otwiera okno dialogowe Właściwości obrazu zawierające pola umożliwiające wprowadzenie zarówno tytułu, jak i tekstu zastępczego dla wybranego zasobu. Są to krótkie opisy zawarte w kodzie witryny po jej opublikowaniu. Tekst alternatywny to alternatywne źródło informacji dla użytkowników, którzy wyłączyli w przeglądarce funkcję wyświetlania obrazów oraz osób niedowidzących, które korzystają z Internetu za pośrednictwem czytników ekranowych i innych urządzeń wspomagających. Wiele wyszukiwarek internetowych indeksuje witryny na podstawie tekstu alternatywnego. Dodanie tekstu alternatywnego pomaga poprawić pozycję witryny w wynikach wyszukiwania.
 • Pokaż w Finderze: wyświetla lokalizację oryginalnego pliku na dysku komputera w aplikacji Finder (w przypadku systemów Mac) lub Eksploratorze (w przypadku systemów Windows).
 • Kopiuj pełną ścieżkę: kopiuje lokalizację pliku oryginalnego zasobu na dysku twardym do schowka w formacie przypominającym poniższy: file:///Users/User_Name/Folder_Name/Subfolder_Name/image.jpg

Zarządzanie plikami za pomocą panelu Zasoby

Przeciągając krawędzie boczne oraz krawędź dolną panelu, możesz go rozszerzyć i wyświetlić więcej pozycji listy.

Aby zmienić kolejność listy zasobów, kliknij górny pasek nagłówka. Kolejność listy możesz ustawić rosnąco lub malejąco wg nazwy zasobu, ikony błędu lub nazwy strony. Każdy nagłówek działa jak przełącznik i sortuje pozycje w danej kolumnie.

Po umieszczeniu jednej lub więcej instancji tego samego pliku obrazu, na liście zostaje wyświetlony oryginalny zasób wraz z instancjami umieszczonymi poniżej. Aby rozwinąć lub zwinąć zasób, kliknij strzałkę umieszczoną po lewej stronie nazwy oryginalnego zasobu. Funkcja ta jest pomocna, gdy zależy nam na skróceniu listy zasobów w celu ułatwienia nawigacji między pozycjami na liście w panelu Zasoby.

Kliknij strzałkę po lewej stronie nazwy obrazu, aby rozwinąć lub zwinąć zestaw instancji.

Uwaga:

Jeśli po umieszczeniu obrazu powielisz go, a następnie wprowadzisz zmiany (np. w postaci obrócenia lub kadrowania), podczas publikowania lub eksportu witryny zmieniony obraz zostanie wyeksportowany z inną nazwą pliku. Jeśli po umieszczeniu pliku powielisz go lub zmienisz jego wielkość bez kadrowania, wszystkie mniejsze obrazy będą zawierać odniesienie do największego obrazu, a wymiary instancji zostaną dostosowane za pomocą kodu.

W najpopularniejszych obiegach pracy umieszczane zasoby są łączone z plikiem .muse w celu zachowania odniesienia do pierwotnie wybranego pliku. Jeśli np. wybierz polecenie Plik > Umieść, wskażesz plik na pulpicie, a następnie umieścisz go na stronie, obraz zostanie dodany do projektu strony, a jego nazwa do listy w panelu Zasoby. Zostanie także utworzone łącze odniesienia, które wskazuje położenie oryginalnego pliku na dysku komputera.

Z tego względu należy korzystać z edytora zdjęć, np. programu Photoshop, Illustrator lub Fireworks, który umożliwia eksportowanie plików obrazów zoptymalizowanych pod kątem Internetu do folderu na pulpicie, który zawiera także plik .muse witryny. Dzięki temu wszystkie elementy witryny znajdują się w jednym folderze lokalnym. Co więcej, projekt można swobodnie przenosić w przypadku współpracy z innymi projektantami lub przekazać go w całości innej osobie.

Po umieszczeniu plików łącze z odniesieniem ułatwia programowi Adobe Muse monitorowanie lokalizacji i stanu danego pliku. Panel Zasoby wyświetla alerty w następujących sytuacjach.

Brakujący obraz: oryginalny zasób powiązany z połączonym plikiem został przeniesiony lub jego nazwa uległa zmianie od daty umieszczenia. Jeśli otworzysz plik projektowy Adobe Muse po zmianie nazwy lub przeniesieniu oryginalnych obrazów, kliknij OK w oknie alertu, a następnie za pomocą panelu Zasoby połącz zasoby ponownie.

Kliknij OK, aby zamknąć okno alertu o brakujących zasobach.

Nieaktualny zasób: oryginalny zasób połączonego pliku został zmieniony w aplikacji innej niż Adobe Muse po jego umieszczeniu. Jeśli otworzysz plik projektowy Muse po zmianie oryginalnych obrazów, możesz także kliknąć OK w oknie dialogowym, aby automatycznie zaktualizować zmodyfikowane połączone zasoby.

Kliknij OK, aby zaktualizować połączony zasób, który został zmodyfikowany w aplikacji innej niż Muse.

Zasób z próbkowaniem w górę: umieszczono połączony plik, a następnie zeskalowano go w górę, przekraczając ilość danych dostępnych do jego wyświetlenia, wskutek czego powstał zdeformowany obraz o niskiej jakości. Więcej informacji na temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w sekcji zatytułowanej „Optymalizowanie obrazów pod kątem wyświetlania w Internecie”.

Zbyt duży plik projektowy: umieszczono większy obraz połączony, który następnie znacznie zeskalowano w dół. Plik .muse zawiera więcej danych niż jest wymagane do wyświetlenia obrazu (wskutek czego powstaje plik .muse o nadmiernej objętości). W zależności od wielkości pliku projektowego podczas eksportowania lub publikowania witryny może wystąpić spadek wydajności lub błędy.

Więcej informacji na temat rozwiązania problemu użytkowania ikony alertu o zasobie z próbkowaniem w górę można znaleźć w sekcji poniżej.

Kopiowanie i wklejanie zasobów do projektu programu Adobe Muse

W programie Adobe Muse możesz umieszczać zawartość także poprzez jej kopiowanie i wklejanie bezpośrednio na stronie. To bardzo szybka metoda tworzenia szkieletu witryny dla potencjalnego klienta, ponieważ umożliwia skopiowanie zasobów z istniejącej witryny z poziomu przeglądarki, wiadomości e-mail lub programu do edycji zdjęć.

Ogólnie rzecz biorąc, wklejanie zawartości nie jest najlepszym rozwiązaniem podczas tworzenia końcowej wersji witryny. Ta metoda uniemożliwia korzystanie z wielu funkcji panelu Zasoby, takich jak Przejdź do zasobu, Edytuj oryginał, Pokaż w Finderze oraz Importuj większy rozmiar, które zostały opisane poniżej. Wklejane pliki nie zachowują ponadto łącza z odniesieniem do pliku głównego na dysku komputera. Wklejane zasoby są osadzane, a nie łączone.

Gdy zajdzie taka potrzeba, można przekonwertować dowolny umieszczony zasób na osadzony, wybierając opcję Osadź łącze. W niektórych sytuacjach osadzenie wszystkich zasobów witryny Adobe Muse może przynieść korzyści. Możesz np. pracować nad witryną z innym projektantem i uniknąć błędów nieaktualności, które powstają w przypadku zmiany oryginalnych obrazów. Alerty te nie będą już wyświetlane, ponieważ łącze z odniesieniem do pliku źródłowego zostało usunięte. Pamiętaj jednak, że nie będziesz mieć możliwości skorzystania z wielu przydatnych funkcji dostępnych w panelu Zasoby.

Wyodrębnianie zasobów do jednego folderu

Możesz skopiować wszystkie pliki zasobów witryny Adobe Muse do jednego folderu na komputerze lokalnym lub zewnętrznym dysku twardym. Przechowywanie zasobów w jednym folderze jest bardzo przydatne, jeśli chcesz wykonać kopię zapasową tych zasobów lub gdy chcesz przenieść projekt na inny komputer.

Aby zgromadzić wszystkie zasoby:

 1. W panelu Zasoby kliknij ikonę Zbierz wszystkie zasoby.

  Ikona Zbierz wszystkie zasoby
  Zbierz wszystkie zasoby w danym miejscu

 2. Zapisz zasoby w folderze na komputerze lub na dysku twardym.

  Zasoby są zapisywane w określonej lokalizacji. Program Adobe Muse wyświetla podsumowanie kolekcji z całkowitą liczbą wyodrębnionych zasobów.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto